Urząd Miejski w Opocznie

Zarządzenia Burmistrza Opoczna - 2005 rok

 • pdf Nr_1_2005.pdf - w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Opocznie
 • pdf Nr_2_2005.pdf - w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
 • pdf Nr_3_2005.pdf - w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu
 • pdf Nr_4_2005.pdf - w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu
 • pdf Nr_5_2005.pdf - w sprawie zatwierdzenia planów finanowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
 • pdf Nr_6_2005.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod obwodnicę
 • pdf Nr_7_2005.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod obwodnicę
 • pdf Nr_8_2005.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod obwodnicę
 • pdf Nr_9_2005.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod obwodnicę
 • pdf Nr_10_2005.pdf - w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego
 • pdf Nr_11_2005.pdf - w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnej
 • pdf Nr_12_2005.pdf - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sielcu
 • pdf Nr_13_2005.pdf - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • pdf Nr_14_2005.pdf - w sprawie uzupełnienia składu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sielcu
 • pdf Nr_15_2005.pdf - w sprawie wprowadzenia Regulaminu otwartych konkursów zadań publicznych z zakresu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kultury fizycznej i rekreacji. działań na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
 • pdf Nr_16_2005.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości do zasobów komunalnych
 • pdf Nr_17_2005.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości i nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych
 • pdf Nr_18_2005.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości
 • pdf Nr_19_2005.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod obwodnicę
 • pdf Nr_20_2005.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod obwodnicę
 • pdf Nr_21_2005.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod obwodnicę
 • pdf Nr_22_2005.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod obwodnicę
 • pdf Nr_23_2005.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
 • pdf Nr_24_2005.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do zasobów mienia komunalnego
 • pdf Nr_25_2005.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych
 • pdf Nr_26_2005.pdf - w sprawie zmiany nieruchomości lokalowych
 • pdf Nr_27_2005.pdf - w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowych
 • pdf Nr_28_2005.pdf - w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok
 • pdf Nr_29_2005.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2005
 • pdf Nr_30_2005.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości i nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych
 • pdf Nr_31_2005.pdf - w sprawie szczegółowych warunków jakie powinno spełniać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej
 • pdf Nr_32_2005.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_33_2005.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod obwodnicę
 • pdf Nr_34_2005.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_35_2005.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości
 • pdf Nr_36_2005.pdf - w sprawie zmiany nieruchomości gruntowych
 • pdf Nr_37_2005.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych
 • pdf Nr_38_2005.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_39_2005.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_40_2005.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod obwodnicę
 • pdf Nr_41_2005.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_42_2005.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_43_2005.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod obwodnicę
 • pdf Nr_44_2005.pdf - w sprawie ustanowienia opłat rezerwacyjnych stanowisk handlowych na targowiskach miejskich w Opocznie
 • pdf Nr_45_2005.pdf - w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opoczno na rok 2005
 • pdf Nr_46_2005.pdf - w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opoczno na rok 2005
 • pdf Nr_47_2005.pdf - w sprawie tworzenia i zasad przyznawania środków na pomoc zdrowotną nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Opoczno, a korzystających z opieki zdrowotnej
 • pdf Nr_48_2005.pdf - w sprawie tworzenia i zasad przyznawania środków na pomoc zdrowotną nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Opoczno, a korzystających z opieki zdrowotnej
 • pdf Nr_49_2005.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_50_2005.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod obwodnicę
 • pdf Nr_51_2005.pdf - w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
 • pdf Nr_52_2005.pdf - w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego
 • pdf Nr_53_2005.pdf - w sprawie zbycia udziału w nieruchomości gruntowej na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości
 • pdf Nr_54_2005.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • pdf Nr_55_2005.pdf - w sprawie zbycia prawa wieczystego użytkowania na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • pdf Nr_56_2005.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod obwodnicę
 • pdf Nr_57_2005.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
 • pdf Nr_58_2005.pdf - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • pdf Nr_59_2005.pdf - w sprawie zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie
 • pdf Nr_60_2005.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na składowisko odpadów
 • pdf Nr_61_2005.pdf - w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
 • pdf Nr_62_2005.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
 • pdf Nr_63_2005.pdf - w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
 • pdf Nr_64_2005.pdf - w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005r
 • pdf Nr_65_2005.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz właściciela naniesień budowlanych
 • pdf Nr_66_2005.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod składowisko odpadów komunalnych
 • pdf Nr_67_2005.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod drogę i rów odwadniający oraz przejście przez rzekę
 • pdf Nr_68_2005.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod obwodnicę
 • pdf Nr_69_2005.pdf - w sprawie zbycia w przetargu nieograniczonym nieruchomości komunalnych
 • pdf Nr_70_2005.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz właściciela naniesień budowlanych
 • pdf Nr_71_2005.pdf - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r.
 • pdf Nr_72_2005.pdf - w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 17 w Opocznie powołanej w celu przeprowdzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej zarządzonych na dzień 25 września 2005r
 • pdf Nr_73_2005.pdf - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005r.
 • pdf Nr_74_2005.pdf - w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Dzielnej powołanej w celu przeprowdzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej zarządzonych na dzień 25 września 2005r
 • pdf Nr_75_2005.pdf - w sprawie wprowadzenia regulaminy naboru na stanowiska urzędnicze i kierownicze w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_76_2005.pdf - w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Opocznie powołanej w celu przeprowdzenia wyborów Preszydenta Rzeczpospolitej zarządzonych na dzień 9 października 2005r
 • pdf Nr_77_2005.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy
 • pdf Nr_78_2005.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • pdf Nr_79_2005.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod obwodnicę
 • pdf Nr_80_2005.pdf - w sprawie w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych do zasobów mienia komunalnego
 • pdf Nr_81_2005.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod obwodnicę
 • pdf Nr_82_2005.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod obwodnicę
 • pdf Nr_83_2005.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod obwodnicę
 • pdf Nr_84_2005.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych do zasobów mienia komunalnego
 • pdf Nr_85_2005.pdf - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia głosowania w procedurze odwołania Sołtysa Sołectwa Modrzewek
 • pdf Nr_86_2005.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 85/2005 Burmistrza Opoczna z dnia 28 października 2005r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia głosowania w procedurze odwołania Sołtysa Sołectwa Modrzewek
 • pdf Nr_87_2005.pdf - w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Modrzewek
 • pdf Nr_88_2005.pdf - w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2006
 • pdf Nr_89_2005.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych do zasobów mienia komunalnego
 • pdf Nr_90_2005.pdf - w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości w trybie bezprzetargowym
 • pdf Nr_91_2005.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych do zasobów mienia komunalnego
 • pdf Nr_92_2005.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych do zasobów komunalnych
 • pdf Nr_92A_2005.pdf - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • pdf Nr_93_2005.pdf - w sprawie powołania komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Modrzewek i ustalenia jej Regulaminu Pracy
 • pdf Nr_94_2005.pdf - w sprawie rozszerzenia składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie
 • pdf Nr_95_2005.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych
 • pdf Nr_96_2005.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych
 • pdf Nr_97_2005.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod obwodnicę
 • pdf Nr_98_2005.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych do zasobów mienia komunalnego
 • pdf Nr_99_2005.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych do zasobów mienia komunalnego
 • pdf Nr_100_2005.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod obwodnicę
 • pdf Nr_101_2005.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych do zasobów mienia komunalnego
 • pdf Nr_102_2005.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych
 • pdf Nr_103_2005.pdf - df w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych do zasobów komunalnych
 • pdf Nr_104_2005.pdf - w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Opoczno oraz ogłoszenia ich wykazu
 • pdf Nr_105_2005.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych oraz środków trwałych do zasobów mienia komunalnego
 • pdf Nr_106_2005.pdf - w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Opocznie
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2013-03-05 09:40 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2013-03-05 09:40 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2021-12-20 08:41 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński