Urząd Miejski w Opocznie

Zarządzenia Burmistrza Opoczna - 2008 rok

 • pdf Nr_2_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w trybie zapytania o cenę usługi polegającej na wycenie nieruchomości w 2008r.
 • pdf Nr_3_2008.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 63/2007 Burmistrza Opoczna z dnia 30.04.2007 roku w sprawie ustalenia zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Opocznie
 • pdf Nr_4_2008.pdf - w sprawie zmiany nieruchomości gruntowych
 • pdf Nr_5_2008.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie wsi Kliny
 • pdf Nr_6_2008.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
 • pdf Nr_7_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Prace Geodezyjne w 2008r.
 • pdf Nr_8_2008.pdf - w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Kossaka róg Biernackiego w Opocznie
 • pdf Nr_9_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_10_2008.pdf - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie
 • pdf Nr_11_2008.pdf - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Mroczkowie Gościnnym
 • pdf Nr_12_2008.pdf - w sprawie przejęcia do zasobu mienia komunalnego w zamian za zobowiązania podatkowe nieruchomości gruntowych położonych w obr. 18 m. Opoczno
 • pdf Nr_13_2008.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_14_2008.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do zasobu mienia komunalnego położonej w obr. 13 m. Opoczna
 • pdf Nr_15_2008.pdf - w sprawie powołania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania
 • pdf Nr_16_2008.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_17_2008.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2008 z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_18_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_19_2008.pdf - w sprawie rozszerzenia składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie
 • pdf Nr_20_2008.pdf - w sprawie użyczenia części nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr 455 w obr. 13 m. Opoczno
 • pdf Nr_21_2008.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/2004 z dnia 15 lipca 2004r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 • pdf Nr_22_2008.pdf - w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
 • pdf Nr_23_2008.pdf - w sprawie powołania i określenia szczegółowego trybu pracy komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Opocznie
 • pdf Nr_24_2008.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Mroczkowie Gościnnym
 • pdf Nr_25_2008.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie
 • pdf Nr_26_2008.pdf - w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
 • pdf Nr_27_2008.pdf - w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Opoczno na rok 2008
 • pdf Nr_28_2008.pdf - w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Opoczno na rok 2008
 • pdf Nr_29_2008.pdf - w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
 • pdf Nr_30_2008.pdf - w sprawie uporządkowania dokumentacji z wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonych w dniu 21 października 2007r.
 • pdf Nr_31_2008.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Libiszów gm. Opoczno
 • pdf Nr_32_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ponownego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Mechaniczne zamiatanie ulic w mieście Opoczno w latach 2008-2009
 • pdf Nr_32_2008_a.pdf - w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_33_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Karwice gmina Opoczno
 • pdf Nr_34_2008.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_35_2008.pdf - w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonych w obr. 12 m. Opoczna
 • pdf Nr_36_2008.pdf - w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
 • pdf Nr_37_2008.pdf - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Domu Kultury
 • pdf Nr_38_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Karwice gmina Opoczno
 • pdf Nr_39_2008.pdf - w sprawie ogłoszenia w 2008 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych
 • pdf Nr_39a_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_40_2008.pdf - w sprawie użyczenia części nieruchomości zabudowanych oznaczonych nr 1/12, nr 1/13, nr 1/30, nr 1/31, nr 1/31 w obr. 9 miasta Opoczno
 • pdf Nr_41_2008.pdf - w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu
 • pdf Nr_42_2008.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie
 • pdf Nr_43_2008.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_44_2008.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 Muzeum Regionalnego w Opocznie
 • pdf Nr_45_2008.pdf - w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Opoczno za rok 2007
 • pdf Nr_46_2008.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych do zasobu mienia komunalnego położonych w obr. 4 i 7 m. Opoczna
 • pdf Nr_47_2008.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_48_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Wykonanie ogrodzeń i bram na terenie m. Opoczna przy posesjach
 • pdf Nr_49_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej
 • pdf Nr_50_2008.pdf - w sprawie użyczenia nieruchomości oznaczonych jako działki nr 278/6 i nr 279/2 obr. 20 miasta Opoczno
 • pdf Nr_51_2008.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do zasobu mienia komunalnego położonej w obr. 13 m. Opoczna
 • pdf Nr_52_2008.pdf - w sprawie zmian Zarządzenia Nr 41/2008 Burmistrza Opoczna z dnia 18 marca 2008r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu
 • pdf Nr_53_2008.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
 • pdf Nr_53a_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Dostawa lamp, opraw i wysięgników do oświetlenia ulicznego
 • pdf Nr_54_2008.pdf - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wsparcia zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych w 2008r.
 • pdf Nr_55_2008.pdf - w sprawie ogłoszenia w 2008 roku otwartego konkursu na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
 • pdf Nr_56_2008.pdf - w sprawie ogłoszenia w 2008 roku otwartego konkursu na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • pdf Nr_57_2008.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_58_2008.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej na rzecz właściciela naniesień budowlanych oraz ustanowienia służebności gruntowej
 • pdf Nr_59_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Oświetlenie uliczne w podziale na dwa zadania
 • pdf Nr_60_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Budowa wodociągu dla potrzeb Zakładu Unieszkodliwiania odpadów w miejscowości Różanna
 • pdf Nr_60a_2008.pdf - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Opoczno w zakresie złożenia wniosku o dofiansowanie, podpisanie umowy i realizacji projektu p.n. Praca i edukacja szansą lepszego życia w ramach poddziałania 7.1.1 w ramach priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • pdf Nr_61_2008.pdf - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Modrzewiu
 • pdf Nr_62_2008.pdf - w sprawie użyczenia nieruchomości oznaczonej jako części działek: nr 575/5, nr 574/2, nr 497/2 w obr. 10 miasta Opoczno
 • pdf Nr_63_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska 53, 59 długości 399mb oraz ul. Małachowskiego długości 202 mb w Opocznie
 • pdf Nr_64_2008.pdf - w sprawie wyznaczenia dnia 23 maja 2008r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_65_2008.pdf - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wsparcia zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2008r.
 • pdf Nr_66_2008.pdf - w sprawie wprowadzenia Regulaminu otwartych konkursów zadań publicznych z zakresu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Kultury Fizycznej i Rekreacji, Działań na rzecz osób niepełnosprawnych, Pomocy Społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
 • pdf Nr_67_2008.pdf - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wsparcia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenia ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opocznie
 • pdf Nr_68_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji ds zniszczenia niearchiwalnej dokumentacji z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.
 • pdf Nr_69_2008.pdf - w sprawie ustalenia procedur wypłaty ekwiwalentu za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz ustalenia ich wysokości
 • pdf Nr_70_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ponownego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_71_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ponownego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Bielowicach gmina Opoczno z dokończeniem budowy ogrodzenia szkoły
 • pdf Nr_71a_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Bielowicach gmina Opoczno z dokończeniem budowy ogrodzenia szkoły
 • pdf Nr_72_2008.pdf - w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnej położonej w obr. 20 m. Opoczna
 • pdf Nr_73_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ponownego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych
 • pdf Nr_74_2008.pdf - w sprawie zmiany Zarządznia 17/2006 w sprawie utworzenia Kancelarii Tajnej w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_75_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_76_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ponownego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Przebudowa patio wraz z termomodernizacją Miejskiego Domu Kultury w Opocznie
 • pdf Nr_77_2008.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspólnej - części strychu na odpłatne częściowe zniesienie współwłasności części nieruchomości wspólnej - części strychu i wyodrębnienie lokalu mieszkalnego nr 14 oraz zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej położonej w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej 11
 • pdf Nr_78_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Budowa wodociągu dla potrzeb Zakładu Unieszkodliwiania odpadów w miejscowości Różanna
 • pdf Nr_79_2008.pdf - w sprawie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem celowości, legalności i oszczędności oraz potwierdzania prawidłowości merytorycznej wydatków
 • pdf Nr_80_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie 5-ciu zadań
 • pdf Nr_81_2008.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Modrzewiu
 • pdf Nr_82_2008.pdf - w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
 • pdf Nr_83_2008.pdf - w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości
 • pdf Nr_84_2008.pdf - w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
 • pdf Nr_85_2008.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_86_2008.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_87_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w trybie zapytania o cenę usługi polegającej na dostawie nawozu wapniowo-magnezowo-węglanowego luzem i transportem oferenta w ilości ok. 600 ton w roku 2008r.
 • pdf Nr_88_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska 53, 59 długości 399mb oraz ul. Małachowskiego długości 202mb w Opocznie
 • pdf Nr_89_2008.pdf - w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
 • pdf Nr_90_2008.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych do zasobu mienia komunalnego położonych w obr. 7 m. Opoczna
 • pdf Nr_91_2008.pdf - w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Opocznie oraz jednostki organizacyjne Gminy Opoczno
 • pdf Nr_92_2008.pdf - w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opoczno na rok 2008
 • pdf Nr_93_2008.pdf - w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opoczno na rok 2008
 • pdf Nr_94_2008.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych do zasobu mienia komunalnego położonych w obr. Modrzew
 • pdf Nr_95_2008.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie wsi Brzustówek
 • pdf Nr_96_2008.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_97_2008.pdf - w sprawie przejęcia od Starostwa Powiatowego w Opocznie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opocznie ul. Westerplatte 2 oraz mienia ruchomego będącego na jego wyposażeniu
 • pdf Nr_98_2008.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do zasobu mienia komunalnego położonej w obr. 14 m. Opoczna
 • pdf Nr_99_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w trybie zapytania o cenę usługi p.n. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę ulic: Plonowej, Żytniej, Zielnej w Opocznie dł. ok. 1060mb
 • pdf Nr_100_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska 53, 59 długości 399mb oraz ul. Małachowskiego długość 202mb w Opocznie
 • pdf Nr_101_2008.pdf - w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości
 • pdf Nr_102_2008.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 106/2005 Burmistrza Opoczna w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_103_2008.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
 • pdf Nr_104_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 przy ZSS nr 1 w Opocznie
 • pdf Nr_105_2008.pdf - w sprawie regulaminu pracy sądu konkursowego
 • pdf Nr_106_2008.pdf - w sprawie użyczenia gruntu na terenie miasta Opoczno przy ul. Targowej
 • pdf Nr_107_2008.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej do zasobu mienia komunalnego położonej w obr. 13 m. Opoczna
 • pdf Nr_108_2008.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_109_2008.pdf - w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego
 • pdf Nr_110_2008.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
 • pdf Nr_111_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Szkół Gminy Opoczno na sezon grzewczy 2008/2009
 • pdf Nr_112_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie 2-ch zadań
 • pdf Nr_113_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Utwardzenie terenu przy budynku Strażnicy OSP i Szkoły Podstawowej w miejscowości Dzielna gmina Opoczno
 • pdf Nr_114_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_115_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Konkursowej weryfikującej projekty na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego
 • pdf Nr_116_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakrie 2-ch zadań
 • pdf Nr_117_2008.pdf - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • pdf Nr_118_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do ponownego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko-Orlik 2012 przy ZSS nr 1 w Opocznie
 • pdf Nr_119_2008.pdf - w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
 • pdf Nr_120_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługę p.n. Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego
 • pdf Nr_121_2008.pdf - w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku otwartego konkursu projektów
 • pdf Nr_122_2008.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_123_2008.pdf - w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2008 roku
 • pdf Nr_124_2008.pdf - w sprawie wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont dla budżetu gminy Opoczno i Urzędu Miejskiego
 • pdf Nr_125_2008.pdf - w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej
 • pdf Nr_126_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbywanie i wydzierżawianie mienia komunalnego
 • pdf Nr_127_2008.pdf - w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_128_2008.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Bielowice gm. Opoczno
 • pdf Nr_129_2008.pdf - w sprawie powołania Sądu Konkursowego do przeprowadzenia postępowania konkursowego
 • pdf Nr_130_2008.pdf - w sprawie ogłoszenia konkursów projektów na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego
 • pdf Nr_131_2008.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych
 • pdf Nr_132_2008.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 13 m. Opoczno
 • pdf Nr_133_2008.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 7 m. Opoczno
 • pdf Nr_134_2008.pdf - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczących wsparcia zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych w 2008r.
 • pdf Nr_135_2008.pdf - w sprawie użyczenia lokalu usytuowanego w budynku przy ul. Kowalskiego 2 w Opocznie
 • pdf Nr_136_2008.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntownych, położonych w obrębie Kliny gm. Opoczno
 • pdf Nr_137_2008.pdf - w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
 • pdf Nr_138_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Konkursowej weryfikującej projekty na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikacyjnego
 • pdf Nr_152_2008.pdf - w sprawie określenia stawek czynszu w komunalnych zasobach mieszkaniowych
 • pdf Nr_160_2008.pdf - w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego
 • pdf Nr_161_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Konkursowej weryfikującej projekty na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego
 • pdf Nr_162_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_163_2008.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_164_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_165_2008.pdf - w sprawie zbycia prawa własności na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego
 • pdf Nr_166_2008.pdf - w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Opocznie
 • pdf Nr_166a_2008.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_167_2008.pdf - w sprawie zmiany nieruchomości gruntowych
 • pdf Nr_168_2008.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do zasobu mienia komunalnego położonej w obr. Bielowice
 • pdf Nr_169_2008.pdf - w sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego
 • pdf Nr_170_2008.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_171_2008.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do zasobu mienia komunalnego położonej w obr. 4 m.Opoczna
 • pdf Nr_172_2008.pdf - w sprawie ogłoszenia ostatecznego terminu wyniku otwartego konkursu projektów
 • pdf Nr_173_2008.pdf - w sprawie ustalenia zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich
 • pdf Nr_174_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_175_2008.pdf - w sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego
 • pdf Nr_176_2008.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych do zasobu mienia komunalnego położonych w obr. Kruszewiec Kolonia
 • pdf Nr_177_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_178_2008.pdf - w sprawie nabycia użytkownai wieczystego do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonych w obr. 12 m. Opoczna
 • pdf Nr_179_2008.pdf - w sprawie nabycie nieruchomości gruntowych do zasobów mienia komunalnego
 • pdf Nr_180_2008.pdf - w sprawie ustalenia wysokości opłat za umieszczanie reklam na budynkach i terenach komunalnych nie będących pasami drogowymi
 • pdf Nr_181_2008.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
 • pdf Nr_182_2008.pdf - w sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego
 • pdf Nr_183_2008.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 13 m. Opoczno
 • pdf Nr_184_2008.pdf - w sprawie powołania i określenia szczegółowego trybu pracy komisji konkursowej na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocznie
 • pdf Nr_185_2008.pdf - w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_185a_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_186_2008.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażu
 • pdf Nr_187_2008.pdf - w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2009
 • pdf Nr_188_2008.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_189_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_190_2008.pdf - w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_191_2008.pdf - w sprawie powołania komisji ezaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • pdf Nr_192_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_193_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_194_2008.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_195_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_196_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_197_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_198_2008.pdf - w sprawie użyczenia lokalu usytuowanego w budynku przy ul. Kowalskiego 2 w Opocznie
 • pdf Nr_199_2008.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do zasobu mienia komunalnego położonej w obr. Kruszewiec Kol.
 • pdf Nr_200_2008.pdf - w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości zabudowanej usytuowanej w obrębie Mroczków Gościnny
 • pdf Nr_201_2008.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_202_2008.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości lokalowych położonych na działce nr 165 obręb nr 20 miasta Opoczno
 • pdf Nr_203_2008.pdf - w sprawie ustanowienia użytkowania
 • pdf Nr_204_2008.pdf - w sprawie użyczenia części nieruchomości zabudowanej położonej w obr Dzielna Gmina Opoczno
 • pdf Nr_205_2008.pdf - w sprawie wdrożenia Dokumentacji Systemu Zarządzania
 • pdf Nr_206_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_207_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_208_2008.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • pdf Nr_208a_2008.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do zasobu mienia komunalnego położonej w obr. 10 m. Opoczna
 • pdf Nr_209_2008.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_210_2008.pdf - w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej w obr. Modrzew Gmina Opoczno
 • pdf Nr_211_2008.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_212_2008.pdf - w sprawie przeprowadzenia rocznego spisu z natury w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_213_2008.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2008
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2013-02-27 14:22 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2013-02-27 14:22 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2021-12-20 08:41 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz