Urząd Miejski w Opocznie

Zarządzenia Burmistrza Opoczna - 2011 rok

 • Nr_1_2011.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku
 • Nr_2_2011.pdf - zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • Nr_3_2011.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynków
 • Nr_4_2011.pdf - w sprawie ustalenia szacunkowej średniej ceny 1 m2 gruntów stanowiących własność Gminy Opoczno na terenie miasta i gminy Opoczno dla celów ewidencyjnych
 • Nr_5_2011.pdf - w sprawie powołania zespołu powypadkowego
 • Nr_6_2011.pdf - w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu gminy Opoczno i Urzędu Miejskiego
 • Nr_7_2011.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 230/2010 Burmistrza Opoczna z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020
 • Nr_8_2011.pdf - w sprawie odwołania tymczasowego zamknięcia komplektu boisk sportowych wykonanych w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 2012 usytuowanych w Opocznie przy ul. W.Kossaka i ul. M.C. Skłodowskiej oraz zmiany godzin ich funkcjonowania w okresie ferii zimowych
 • Nr_9_2011.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Nr_10_2011.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 10 m. Opoczna
 • Nr_11_2011.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Nr_12_2011.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Nr_13_2011.pdf - w sprawie użyczenia nieruchomości usytuowanej w obr. 21 miasta Opoczno
 • Nr_14_2011.pdf - w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Opoczno
 • Nr_15_2011.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Nr_15a_2011.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Nr_16_2011.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku
 • Nr_17_2011.pdf - w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
 • Nr_18_2011.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • Nr_19_2011.pdf - w sprawie uchylenia części wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 8 października 2009r. podanego do publicznej wiadomości Zarządzeniem Burmistrza Opoczno Nr 191/2009 z dnia 9.10.2009r.
 • Nr_20_2011.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • Nr_21_2011.pdf - w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2011 rok w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • Nr_22_2011.pdf - w sprawie powołania zespołu powypadkowego
 • Nr_23_2011.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obr. 10 m. Opoczno
 • Nr_24_2011.pdf - w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego Gminy Opoczno
 • Nr_25_2011.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Nr_26_2011.pdf - zmieniające Zarządzenie Nr 14/2011 Burmistrza opoczna z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie wyborów na sołtysów i rad sołeckich w Gminie Opoczno
 • Nr_27_2011.pdf - w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego
 • Nr_28_2011.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własnośc Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku
 • Nr_29_2011.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
 • Nr_30_2011.pdf - w sprawie ustalenia wysokości opłat za umieszczanie reklam na budynkach i trenach komunalnych nie będących pasami drogowymi
 • Nr_31_2011.pdf - w sprawie uporządkowania dokumentacji z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
 • Nr_32_2011.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • Nr_33_2011.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej z zasobu Gminy Opoczno w ramach odszkodowania
 • Nr_34_2011.pdf - w sprawie powołania komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Opoczno na kadencję 2011-2015 i ustalenia ich Regulamin Pracy
 • Nr_35_2011.pdf - w sprawie wprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Kultury Fizycznej, Pomocy Społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz Działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Nr_36_2011.pdf - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Kultury Fizycznej, Pomocy Społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom trudnej sytuacji życiowej oraz Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Nr_37_2011.pdf - w sprawie wprowadzenia Zakładowego planu kont dla Projektów w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dowodów finansowo-księgowych Gminy Opoczno dla Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
 • Nr_38_2011.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Nr_39_2011.pdf - w sprawie uchylenia części wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 3 marca 2011 roku oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • Nr_40_2011.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Nr_41_2011.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/2011 Burmistrza Opoczna z dnia 7 marca 2011r. w sprawie powołania komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Opoczno na kadencję 2011-2015 i ustala ich Regulamin Pracy
 • Nr_42_2011.pdf - w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki
 • Nr_43_2011.pdf - w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2011 rok
 • Nr_44_2011.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Nr_45_2011.pdf - w sprawie procedur postepowania ze skargami, wnioskami i petycjami wpływającymi do Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • Nr_46_2011.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Nr_47_2011.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej w obrębie 12 m. Opoczno
 • Nr_48_2011.pdf - w sprawie zbycia w przetargu ograniczonym nieruchomości
 • Nr_49_2011.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie
 • Nr_50_2011.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • Nr_51_2011.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 Muzeum Regionalnego w Opocznie
 • Nr_52_2011.pdf - w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości gruntowych do zasobu mienia komunalnego
 • Nr_53_2011.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego udziałów w nieruchomościach położonych w obr. 10 m. Opoczno
 • Nr_54_2011.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 7 m. Opoczno
 • Nr_55_2011.pdf - w sprawie ustalenia procedury uzgodnienia wysokości odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne gminne
 • Nr_56_2011.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Nr_57_2011.pdf - w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2010 rok
 • Nr_58_2011.pdf - w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
 • Nr_59_2011.pdf - w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2011 rok
 • Nr_60_2011.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
 • Nr_61_2011.pdf - w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki
 • Nr_62_2011.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku
 • Nr_63_2011.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku
 • Nr_64_2011.pdf - w sprawie wprowadzenia Zakładowego planu kont dla Projektu Śladami naszej historii współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Nr_65_2011.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 13 m. Opoczno
 • Nr_66_2011.pdf - zmieniające Zarządzenie Nr 7/2005 Burmistrza Opoczna z dnia 24.01.2005 w sprawie zwrotu części kosztów zakupów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy z monitorami ekranowymi
 • Nr_67_2011.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Nr_68_2011.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Nr_69_2011.pdf - w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
 • Nr_70_2011.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 8 m. Opoczno
 • Nr_72_2011.pdf - w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • Nr_73_2011.pdf - w sprawie zminay Zarządzenia Nr 24/2011 Burmistrza Opoczna z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego Gminy Opoczno
 • Nr_74_2011.pdf - w sprawie zmiany planów finafsowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
 • Nr_75_2011.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej na rzecz właściciela naniesień budowlanych
 • Nr_76_2011.pdf - w sprawie powołania komisji do przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Ogonowicach
 • Nr_77_2011.pdf - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora w Gimnazjum w Wygnanowie
 • Nr_78_2011.pdf - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora w Szkoły Podstawowej w Bielowicach
 • Nr_79_2011.pdf - w sprawie nabycia do zasobów mienia komunalnego udziałów w nieruchomościach położonych w obr. 10 m. Opoczno
 • Nr_80_2011.pdf - w sprawie znian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • Nr_81_2011.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego
 • Nr_82_2011.pdf - w sprawie uniewaznienia otwartego konkursu ofert na realizacje zadan publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 • Nr_83_2011.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie Mroczków Gościnny
 • Nr_84_2011.pdf - w sprawie zmieny Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2011-2020
 • Nr_85_2011.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 23 m.Opoczno
 • Nr_86_2011.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 14 m.Opoczno
 • Nr_87_2011.pdf - w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Nr_88_2011.pdf - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działalności pożytku publicznego
 • Nr_89_2011.pdf - w sprawie zatwierzdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora w Gimnazjum w Wygnanowie
 • Nr_90_2011.pdf - w sprawie zatwierzdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bielowicach
 • Nr_91_2011.pdf - w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki
 • Nr_92_2011.pdf - w sprawie powołania zespołu powypadkowego
 • Nr_93_2011.pdf - zmieniające Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
 • Nr_94_2011.pdf - zmieniające Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
 • Nr_95_2011.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Wygnanowie
 • Nr_96_2011.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bielowicach
 • Nr_97_2011.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Ogonowicach
 • Nr_98_2011.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do zasobu mienia komunalnego położonej w obr. Ogonowice
 • Nr_99_2011.pdf - w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • Nr_100_2011.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
 • Nr_101_2011.pdf - w sprawie powołania Komisji ds. zniszczenia niearchiwalnej dokumntacji z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
 • Nr_102_2011.pdf - w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Nr_103_2011.pdf - w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2011 rok
 • Nr_104_2011.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • Nr_105_2011.pdf - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Opoczno i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
 • Nr_106_2011.pdf - w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opoczno na rok 2011
 • Nr_107_2011.pdf - w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Nr_108_2011.pdf - zmieniające Zarządzenie Nr 99/2011 Burmistrza Opoczna w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określania jej trybu pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Urzędu Miejskiego
 • Nr_108A_2011.pdf - w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • Nr_109_2011.pdf - w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2011 rok
 • Nr_110_2011.pdf - w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski w sprawie dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opoczno na rok 2011
 • Nr_111_2011.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • Nr_112_2011.pdf - w sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt stosowanego w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • Nr_113_2011.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych
 • Nr_114_2011.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Janów Karwicki gm. Opoczno
 • Nr_115_2011.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • Nr_116_2011.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
 • Nr_117_2011.pdf - w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2011 rok
 • Nr_118_2011.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • Nr_119_2011.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • Nr_120_2011.pdf - w sprawie regulaminu dowozu uczniów do szkół w Gminie Opoczno
 • Nr_121_2011.pdf - w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Nr_122_2011.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2011 Burmistrza Opoczna z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie wystepującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego Gminy Opoczno
 • Nr_123_2011.pdf - w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Nr_124_2011.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
 • Nr_125_2011.pdf - w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na rok 2011
 • Nr_126_2011.pdf - w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską huraganu oraz opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenia środków trwałych po tych zjawiskach na terenie Gminy Opoczno
 • Nr_127_2011.pdf - w sprawie usunięcia drzew powalonych przez trąbę powietrzną w dniu 14 lipca 2011
 • Nr_128_2011.pdf - w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno
 • Nr_129_2011.pdf - w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Nr_130_2011.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 7 m. Opoczno
 • Nr_131_2011.pdf - w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Opocznie
 • Nr_132_2011.pdf - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Nr_133_2011.pdf - w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Nr_134_2011.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • Nr_135_2011.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
 • Nr_136_2011.pdf - w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2011 rok
 • Nr_137_2011.pdf - w sprawie zmian planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
 • Nr_138_2011.pdf - w sprawie zezwolenia na używanie przez Opoczno I Sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie nazwy miasta w znaku towarowym
 • Nr_139_2011.pdf - w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 25/2010 Burmistrza Opoczna w sprawie wyodrębnienia w Urzędzie Miejskim pomieszczenia do palenia tytoniu
 • Nr_140_2011.pdf - w sprawie uzupełnienia składu Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Nr_141_2011.pdf - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu GPPiRPA, GPPN, Kultury Fizycznej, Pomocy Społecznej w tym pomocy rodzicom i osobom trudnej sytuacji życiowej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Nr_142_2011.pdf - w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2011 roku
 • Nr_143_2011.pdf - w sprawie użyczenia budynku po byłej kotłowni osiedlowej usytuowanego na działce nr 53/277 w obr. 13 miasta Opoczno
 • Nr_144_2011.pdf - w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie
 • Nr_145_2011.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • Nr_146_2011.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • Nr_147_2011.pdf - w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomość zabudowaną do zasobu mienia komunalnego
 • Nr_148_2011.pdf - w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Nr_149_2011.pdf - w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Nr_150_2011.pdf - w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2011 rok
 • Nr_151_2011.pdf - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2
 • Nr_152_2011.pdf - w sprawie użyczenia budynku Remizy Strażackiej usytuowanego na działce nr 567/1 w obr. Libiszów gmina Opoczno
 • Nr_153_2011.pdf - w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
 • Nr_154_2011.pdf - w sprawie powołania zespołu koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 dla Gminy Opoczno
 • Nr_155_2011.pdf - w sprawie zbycia w przetargu ograniczonym nieruchomości
 • Nr_156_2011.pdf - w sprawie zbycia w przetargu nieograniczonym nieruchomości
 • Nr_157_2011.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
 • Nr_158_2011.pdf - w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2011 rok
 • Nr_159_2011.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
 • Nr_160_2011.pdf - w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości
 • Nr_161_2011.pdf - w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Nr_162_2011.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
 • Nr_163_2011.pdf - w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Opocznie
 • Nr_164_2011.pdf - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz powołania Gminnej komisji Inwentaryzacyjnej sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej
 • Nr_166_2011.pdf - w sprawie określenia stawek czynszu w komunalnych zasobach mieszkaniowych
 • Nr_167_2011.pdf - w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Nr_168_2011.pdf - w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Nr_169_2011.pdf - w sprawie uzupełnienia składu Komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Nr_170_2011.pdf - w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Opocznie
 • Nr_171_2011.pdf - w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Nr_172_2011.pdf - w sprawie prowadzenia i rozliczania mandatów karnych w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • Nr_173_2011.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 10 m. Opoczno
 • Nr_174_2011.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
 • Nr_175_2011.pdf - w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2011 rok
 • Nr_176_2011.pdf - w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Opocznie i jednostkach organizacyjnych Gminy Opoczno oraz zasad jej kontroli
 • Nr_177_2011.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
 • Nr_178_2011.pdf - w sprawie uchylenia części wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 30 czerwca 2011 r. podanego do publicznej wiadomości
 • Nr_179_2011.pdf - w sprawie przekazania dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Opocznie w administrowanie infrastruktury technicznej
 • Nr_180_2011.pdf - w sprawie użyczenia budynku Świetlicy Wiejskiej usytuowanego na działce nr 377 w obr. Stużno gm. Opoczno
 • Nr_181_2011.pdf - w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Nr_182_2011.pdf - w sprawie uchylenia części wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 21 kwietnia 2011 r. podanego do publicznej wiadomości
 • Nr_183_2011.pdf - w sprawie uchylenia części wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 26 maja 2011 r. podanego do publicznej wiadomości
 • Nr_184_2011.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • Nr_185_2011.pdf - w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Opocznie
 • Nr_186_2011.pdf - w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16 w Januszewicach
 • Nr_187_2011.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowych w obr. Januszewice
 • Nr_188_2011.pdf - zmieniające Zarządzenie Nr 164/2011 Szefa Obrony Cywilnej Gminy Burmistrza opoczna z dnia 21 września 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz powołania Gminnej komisji Inwentaryzacyjnej sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej
 • Nr_189_2011.pdf - w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2011 rok
 • Nr_190_2011.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
 • Nr_191_2011.pdf - w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki
 • Nr_192_2011.pdf - w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej oznaczonej jako część działki Nr 236/45 w obr. 21 miasta Opoczno
 • Nr_193_2011.pdf - w sprawie wprowadzenia Regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
 • Nr_194_2011.pdf - w sprawie użyczenia budynku Świetlicy Wiejskiej usytuowanego na działce Nr 538/2 w obr. Mroczków Gościnny gm. Opoczno
 • Nr_195_2011.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz właściciela naniesień
 • Nr_196_2011.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
 • Nr_197_2011.pdf - w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Nr_198_2011.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
 • Nr_199_2011.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2011
 • Nr_200_2011.pdf - w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2011 rok
 • Nr_201_2011.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
 • Nr_202_2011.pdf - zmieniające Zarządzenie Nr 99/2011 Burmistrza Opoczna w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • Nr_203_2011.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2011
 • Nr_204_2011.pdf - w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2011 rok
 • Nr_205_2011.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Nr_206_2011.pdf - w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2012 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020
 • Nr_207_2011.pdf - w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2011 rok
 • Nr_208_2011.pdf - w sprawie zmian planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
 • Nr_209_2011.pdf - w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
 • Nr_210_2011.pdf - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu GPPiRPA, GPPN, Kultury Fizycznej, Pomocy Społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom trudnej sytuacji życiowej oraz Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Nr_211_2011.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynków
 • Nr_212_2011.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej częsci gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków
 • Nr_213_2011.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 206/2011 Burmistrza Opoczna z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2012 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020
 • Nr_214_2011.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2011
 • Nr_215_2011.pdf - w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2011 rok
 • Nr_216_2011.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
 • Nr_217_2011.pdf - w sprawie użyczenia budynków Świetlicy Wiejskiej usytuowanego na działce nr 363/1 w Modrzewiu gmina Opoczno
 • Nr_218_2011.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 210/2011 Burmistrza Opoczna z dnia 14 października 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • Nr_219_2011.pdf - w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
 • Nr_220_2011.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej częsci gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków
 • Nr_221_2011.pdf - w sprawie użyczenia budynku Świetlicy Wiejskiej ustytuowanego na działkach: nr 451/1, 453/3, 454/10, 454/12, 452/1 w obrębie Kraśnica gmina Opoczno
 • Nr_222_2011.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Nr_223_2011.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • Nr_224_2011.pdf - w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
 • Nr_225_2011.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Nr_226_2011.pdf - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 27/2011
 • Nr_227_2011.pdf - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych gminy Opoczno
 • Nr_228_2011.pdf - w prawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Opoczno
 • Nr_229_2011.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2011 rok
 • Nr_230_2011.pdf - w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Opocznie
 • Nr_231_2011.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2011
 • Nr_232_2011.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
 • Nr_233_2011.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2011 rok
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2011-07-07 11:50 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2011-07-07 11:50 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2021-12-20 08:42 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz