03-03-2021r.
godzina 12:16
www.bip.gov.pl
 
Aktualności
Władze lokalne
Gmina
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse/Inwestycje Gminne
Budżet Gminy
Ogłoszenia / Konkursy
KONKURSY Wydziału PKiS
Prawo lokalne
Uchwały Rady Miejskiej
Rok 2002 i 2003
Rok 2004
Podatki i opłaty lokalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Postanowienia Burmistrza
Informacje pokontrolne
Obwieszczenia i Zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Przetargi
Zamówienia Publiczne - PRZETARGI
Zbycia i i Dzierżawy gruntów


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały Rady Miejskiej :: Rok 2004Uchwały Rady Miejskiej
 XIV_161_04.doc
Nr XIV 161/04 z dnia 4 lutego w sprawie ustalenia budzetu gminy na rok 2004r
 XIV_163_04.doc
Nr XIV 163/04 z dnia 4 lutego w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie włączenia w granice administracyjne miasta Opoczno części sołectwa Januszewice
 XIV_164_04.doc
Nr XIV 164/04 z dnia 4 lutego w sprawie zmiany granic miasta Opoczno
 XIV_166_04.doc
Nr XIV 166/04 z dnia 4 lutego w sprawie utworzenia środków specjalnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Opoczno
 XIV_167_04.doc
Nr XIV 167/04 z dnia 4 lutego w sprawie utworzenia środków specjalnych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opoczno
 XV_168_04.doc
Nr XV 168/04 z dnia 31 marca w sprawie zmiany uchwały Nr V/16/99 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 marca 1999r w sprawie cen urzędowych biletów za przewóz środkami komunikacji miejskiej.
 XV_169_04.doc
Nr XV 169/04 z dnia 31 marca w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu Krytej Pływalni Opoczyńska Fala w Opocznie
 XV_170_04.doc
Nr XV 170/04 z dnia 31 marca w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 25 w Szpitalu Rejonowym w Opocznie
 XV_171_04.doc
Nr XV 171/04 z dnia 31 marca w sprawie ustalenia czynności w sprawach prawa pracy, wykonywanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie wobec Burmistrza Opoczna
 XV_172_04.doc
Nr XV 172/04 z dnia 31 marca w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do PGK Sp. zo.o w Opocznie aportu w postaci nieruchomości gruntowych i infrastruktury technicznej.
 XV_173_04.doc
Nr XV 173/04 z dnia 31 marca w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych ustalonych dla Krytej Pływalni Opoczyńska Fala z tytułu trwałego zarządu nieruchomośicami gminy
 XV_174_04.doc
Nr XV 174/04 z dnia 31 marca w sprawie zmiany uchwały Nr XI 142 03 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2003r, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectw: Karwice, J. Karwicki, Różanna, Bukowiec Op., Sielec, Kraszków, Mroczków Gośc., Stużno.
 XV_175_04.doc
Nr XV 175/04 z dnia 31 marca w sprawie zmian w uchwale Nr XIV/166/04 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 4 lutego 2004r, w sprawie utworzenia środków specjalnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Opoczno.
 XV_176_04.doc
Nr XV 176/04 z dnia 31 marca w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Łódzkiego na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 726 w miejscowości Ogonowice.
 XV_177_04.doc
Nr XV 177/04 z dnia 31 marca w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 XV_178_04.doc
Nr XV 178/04 z dnia 31 marca w sprawie zaciągnięcia pożyczek pomostowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 XV_179_04.doc
Nr XV 179/04 z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
 Zalaczniki_do_uchwaly.doc
Załączniki do uchwały Nr XV 179/04 z dnia 31 marca
 XV_180_04.doc
Nr XV/180 04 z dnia 31 marca w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwiatnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2004
 Zalacznik_do_uchwaly.doc
Załącznik do uchwały Nr XV 180/04 z dnia 31 marca
 Zalacznik_do_uchwaly.doc
Załącznik do uchwały Nr XV 180/04 z dnia 31 marca
 XV_181_04.doc
Nr XV 181/04 z dnia 31 marca w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu gminy Opoczno przez 25 Batalion Dowodzenia im. mjr Hubala 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim.
 XVI_182_04.doc
Nr XVI 182/04 z dnia 30 kwietnia w sprawie absolutorium dla Burmistrza Opoczna z tytułu wykonania budżetu gminy za 2003r.
 XVI_183_04.doc
Nr XVI 183/04 z dnia 30 kwietnia w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV 162/04 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 4 lutego 2004r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna dla terenu zawartego między ulicami: Inowłodzką, Świerkową, Partyzantów, Jana Pawła II.
 XVI_184_04.doc
Nr XVI 184/04 z dnia 30 kwietnia w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Opocznie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 XVI_185_04.doc
Nr XVI 185/04 z dnia 30 kwietnia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Adamów, Bielowice, Mroczków Duży, Stużno Kolonia.
 Zalacznik_do_uchwaly.doc
Załącznik do uchwały Nr XVI 185/04 z dnia 30 kwietnia
 XVI_186_04.doc
Nr XVI 186/04 z dnia 30 kwietnia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Kliny, Ostrów.
 Zalacznik_do_uchwaly.doc
Załącznik do uchwały Nr XVI 186/04 z dnia 30 kwietnia
 XVI_187_04.doc
Nr XVI 187/04 z dnia 30 kwietnia w sprawie zmiany w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
 XVI_188_04.doc
Nr XVI 188/04 z dnia 30 kwietnia w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Opoczna w przedmiocie zmiany granic miasta.
 XVI_189_04.doc
Nr XVI 189/04 z dnia 30 kwietnia w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektor finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy Opoczno, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych
 Zalacznik_do_uchwaly.doc
Załącznik do uchwały Nr XVI 189/04 z dnia 30 kwietna
 Zalacznik_do_uchwaly.doc
Załacznik do uchwały Nr XVI 189/04 z dnia 30 kwietnia
 Zalacznik_do_uchwaly.doc
Załącznik do uchwały Nr XVI 189/04 z dnia 30 kwietnia
 XVI_190_04.doc
Nr XVI 190/04 z dnia 30 kwietnia w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Opoczna umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n Sala Gimnastyczna przy Zespole Szkół w Bukowcu Opoczyńskim o wymiarach 12x24 m.
 XVI_191_04.doc
Nr XVI 191/04 z dnia 30 kwietnia w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
 Zalacznik_do_uchwaly.doc
Załącznik do uchwały Nr XVI 191/04 z dnia 30 kwietnia
 Zalacznik_do_uchwaly.doc
Załącznik do uchwały Nr XVI 191/04 z dnia 30 kwietnia
 Zalacznik_do_uchwaly.doc
Załącznik do uchwały Nr XVI 191/04 z dnia 30 kwietnia
 XVI_192_04.doc
Nr XVI 192/04 z dnia 30 kwietnia w sprawie poręczenia pożyczek dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Opocznie
 XVI_193_04.doc
Nr XVI 193/04 z dnia 30 kwietnia w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/77/02 Rady Miejskiej w Opocznie
 XVIII_194_04.doc
Nr XVIII 194/04 z dnia 30 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Gminy Opoczno na sztandarze Zarządu Oddziału Powiatowego Zwiaązku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Opocznie
 XVIII_195_04.doc
Nr XVIII 195/04 z dnia 30 czerwca w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 XVIII_196_04.doc
Nr XVIII 196/04 z dnia 30 czerwca w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczno położonego między ul. Waryńskiego, 17-go Stycznia, rzeką Drzewiczką, a granicą administracyjną miatsa od strony południowo-wschodniej
 XVIII_197_04.doc
Nr XVIII 197/04 z dnia 30 czerwca w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Opoczna
 XVIII_198_04.doc
Nr XVIII 198/04 z dnia 30 czerwca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
 Zalacznik_do_uchwaly.doc
Załącznik do uchwały Nr XVIII 198/04 z dnia 30 czerwca
 Zalacznik_do_uchwaly.doc
Załącznik do uchwały Nr XVIII 198/04 z dnia 30 czerwca
 Zalacznik_do_uchwaly.doc
Załącznik do uchwały Nr XVIII 198/04 z dnia 30 czerwca
 XVIII_199_04.doc
Nr XVIII 199/04 z dnia 30 czerwca w sprawie zmiany uchwały Nr XIV 166/04 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 4 lutego 2004r. w sprawie utworzenia środków specjalnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Opoczno
 XIX_200_04.doc
Nr XIX 200/04 z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Opocznie
 XIX_201_04.doc
Nr XIX 201/04 z dnia 26 sierpnia w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
 XIX_202_04.doc
Nr XIX 202/04 z dnia 26 sierpnia w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczno - osiadla Milenijne
 Zalacznik_do_uchwaly.doc
Załącznik do uchwały Nr XIX 202/04 z dnia 26 sierpnia
 XIX_203_04.doc
Nr XIX 203/04 z dnia 26 sierpnia w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawniającego do otrzymania zasiłku celowego w postaci dożywiania uczniów z terenu gminy Opoczno
 XIX_204_04.doc
Nr XIX 204/04 z dnia 26 sierpnia w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom
 Zalaczniki_do_uchwaly.doc
Załączniki do uchwały Nr XIX 204/04 z dnia 26 sierpnia
 Zalaczniki_do_uchwaly.doc
Załączniki do uchwały Nr XIX 204/04 z dnia 26 sierpnia
 XIX_205_04.doc
Nr XIX 205/04 z dnia 26 sierpnia w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy
 XIX_206_04.doc
Nr XIX 206/04 z dnia 26 sierpnia w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003
 Zalaczniki_do_uchwaly.doc
Załączniki do uchwały Nr XIX 206/04 z dnia 26 sierpnia
 Zalaczniki_do_uchwaly.doc
Załączniki do uchwały Nr XIX 206/04 z dnia 26 sierpnia
 XX_207_04.doc
Nr XX 207/04 z dnia 26 października w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Opocznie
 XX_208_04.doc
Nr XX 208/04 z dnia 26 października w sprawie wyrażenia zgody na używanie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie herbu gminy Opoczno
 XX_209_04.doc
Nr XX 209/04 z dnia 26 października w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie podstrefy Opoczno w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 XX_210_04.doc
Nr XX 210/04 z dnia 26 października w sprawie ustalenia przyznawania stypendiów sportowych dla uczniów i studentów ze środków budżetu Gminy Opoczno
 XX_211_04.doc
Nr XX 211/04 z dnia 26 października w sprawie zmian w uchwale Nr XV 175/04 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 marca 2004r. w sprawie utworzenia środków specjalnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Opoczno
 XX_212_04.doc
Nr XX 212/04 z dnia 26 października w sprawie zmiany uchwały Nr XII 145/03 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie na 2004 rok
 XX_213_04.doc
Nr XX 213/04 z dnia 26 października w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
 Zalaczniki_do_uchwaly.doc
Załączniki do uchwały Nr XX 213/04 z dnia 26 października
 Zalaczniki_do_uchwaly.doc
Załączniki do uchwały Nr XX 213/04 z dnia 26 października
 XX_214_04.doc
Nr XX 214/04 z dnia 26 października w sprawie aktualizacji strategii rozwoju gminy Opoczno na lata 2004-2014 i przyjęcia planu rozwoju lokalnego gminy Opoczno na lata 2004-2006
 Zalacznik_do_uchwaly.doc
Załącznik do uchwały Nr XX 214/04 z dnia 26 października
 XXI_215_04.doc
Nr XXI 215/04 z dnia 26 listopada w sprawie wyrażenia zgody na używanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie herbu gminy Opoczno
 XXI_216_04.doc
Nr XXI 216/04 z dnia 26 listopada w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok
 Zalacznik_do_uchwaly.doc
Załącznik do uchwały Nr XXI 216/04 z dnia 26 listopada
 XXI_217_04.doc
Nr XXI 217/04 z dnia 26 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 XXI_220_04.doc
Nr XXI 220/04 z dnia 26 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności, sposobu jego poboru oraz zwolnienia z tego podatku
 XXI_221_04.doc
Nr XXI 221/04 z dnia 26 listopada w sprawie obniżenia cen skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Opoczno w roku 2005
 XXI_222_04.doc
Nr XXI 222/04 z dnia 26 listopada w sprawie nadania nazwy dla Przedszkola Nr 6 w Opocznie
 XXI_223_04.doc
Nr XXI 223/04 z dnia 26 listopada w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna - osiedle Milenijne
 XXI_224_04.doc
Nr XXI 224/04 z dnia 26 listopada w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX 212/04 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2004 roku
 XXI_225_04.doc
Nr XXI 225/04 z dnia 26 listopada w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
 Zalaczniki_do_uchwaly.doc
Załączniki do uchwały Nr XXI 225/04 z dnia 26 listopada
 Zalaczniki_do_uchwaly.doc
Załączniki do uchwały Nr XXI 225/04 z dnia 26 listopada
 XXII_226_04.doc
Nr XXII 226/04 z dnia 30 grudnia w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Opoczno p. Ryszardowi Kaczorowskiemu Ostatniemu Prezydentowi II Rzeczypospolitej na Uchodźstwie
 XXII_227_04.doc
Nr XXII 227/04 z dnia 30 grudnia w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
 XXII_228_04.doc
Nr XXII 228/04 z dnia 30 grudnia w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Opoczno na lata 2004-2014
 XXII_229_04.doc
Nr XXII 229/04 z dnia 30 grudnia w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Opoczno na lata 2004-2006 oraz kierunki na lata 2007-2013
 XXII_230_04.doc
Nr XXII 230/04 z dnia 30 grudnia w sprawie uchwalenia gminnego programu ochrony środowiska
 XXII_231_04.doc
Nr XXII 231/04 z dnia 30 grudnia w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno
 XXII_232_04.doc
Nr XXII 232/04 z dnia 30 grudnia w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2005.
 XXII_233_04.doc
Nr XXII 233/04 z dnia 30 grudnia w sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno
 XXII_234_04.doc
Nr XXII 234/04 z dnia 30 grudnia w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu Krytej Pływalni Opoczyńska Fala w Opocznie
 XXII_236_04.doc
Nr XXII 236/04 z dnia 30 grudnia w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego
 XXII_237_04.doc
Nr XXII 237/04 z dnia 30 grudnia w sprawie ustalenia budżetu gminy na rok 2005
 XXII_238_04.doc
Nr XXII 238/04 z dnia 30 grudnia w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji na rok 2005


Informację wytworzył(a): Gonsiewska Marta
Informację dodał(a): Włodzimierz Wroński
Ostatnia modyfikacja: 2005-05-16 10:36:46


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech