03-03-2021r.
godzina 00:03
www.bip.gov.pl
 
Aktualności
Władze lokalne
Gmina
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse/Inwestycje Gminne
Budżet Gminy
Ogłoszenia / Konkursy
KONKURSY Wydziału PKiS
Prawo lokalne
Uchwały Rady Miejskiej
Podatki i opłaty lokalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Postanowienia Burmistrza
Informacje pokontrolne
Obwieszczenia i Zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Przetargi
Zamówienia Publiczne - PRZETARGI
Zamówienia poniżej 14 000 euro
Zamówienia powyżej 14 000 euro
Konkursy
Zapytanie o cenę
Archiwum Przetargów
ROK 2010
Usługi geodezyjne w 2010r.
Wynik postępowania Usługi transportowo sprzętowe na wykonanie płyt boisk sportowych
Wynik postępowania Usługi transportowo-sprzętowe w 2012 roku
Wynik postępowania Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kraśnicy
Wynik postępowania Usługi Geodezyjne w 2012r dla Gminy Opoczno
Informacja o unieważnieniu Wykonanie trzech szkolnych Placów Zabaw
Wynik postępowania Sporządzenie projektu zmiany planu miescowego planu zagospodarowania przes
Unieważnienie Usługi transportowo sprzętowe na wykonanie płytboisk sportowych
Unieważnienie Wycena Nieruchomości w 2012r
Wynik Postępowania Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w zakresie kanali
Wynik postępowania Usługi w zakresie napraw dróg gruntowych
Wynik Postępowania Remont dróg na terenie Gminy Opoczno
Wynik postępowania Wywóz nieczystości z koszy ulicznych w 2012r.
Wynik postępowania Przyłącza energetyczne WLZ Libiszów
Wynik Postępowania Rozbudowa ulic - 2 zadania
Wynik postępowania Obsługa bankowa budżetu gm. Opoczno
Wynik PostępowaniaWykonanie oświetlenia ulicznego z podziałem na 4 zadania
Wynik postępowaniaOgródek dydaktyczny przy Przedszkolu nr 8 w Opocznie
Wynik postępowaniaZimowe utrzymanie dróg 2011-2012
Wynik postępowania Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Gminy Opoczno na sezon 2011/2012
Wynik Postępowania Dostawa oleju opałowego
Wynik Postępowania Zaciągnięcie kredytu długoterminowego dla Gminy Opoczno
Wynik PostępowaniaOgródek dydaktyczny przy Przedszkolu nr 8 w Opocznie
Wynik postepowania Utworzenie ogródków dydaktycznych
Wynik PostępowaniaPrzebudowa Kolektora Deszczowego
Wynik postępowania Budowa placów zabaw
Wynik PostępowaniaRoboty drogowe 3 zadania
NOWY Dostawa artykułów spożywczych - PONOWIONY
Wynik Postępowania Wykonanie robót drogowych w podziale na 7 zadań
Wynik postępowania Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Opoczno w 2011 rok
Wynik Postępowania Wykonanie operatów szacunkowych mających na celu ustalenie wysokości odsz
Wynik postepowania Dostawa artykułów spożywczych
Wynik Postępowania Dostawa i instalacja systemu monitorowania zagrożeń środowiska i ostrzegan
Wynik postępowania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Brzustówek Kol. - do
Wynik Postępowania Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na 4
Wynik postępowania Dostawa znaków pionowych dla Gminy Opoczno
Wynik postępowania Sporządzenie dokumentacji zdjęciowej
Wynik postępowania Budowa parkingu przy ul. M.C. Skłodowskiej w Opocznie
Wynik Opracowanie materiału tekstowego
Wynik postępowania Oznakowanie poziome dróg na terenie Gminy Opoczno
Wynik Opracowanie projektu technicznego budowy rowu przydrożnego
WynikSporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Wynik postępowania Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów z terenu Gminy Opoczno
Wynik postępowania Budowa oświetlenia ulicznego
Wyniki Wykonanie plakietek informacyjnych
Wynik postępowania Dostawa pojemników na odpady stałe
NOWY Wykonanie tablic promocyjnych
Wynik postępowania Usługi geodezyjne w 2011 roku
Wykonanie ogrodzenia ZS w Bukowcu Opoczyńskim
Wynik postępowania Opracowanie dokumentacji
NOWYWykonanie tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu
Budowa zatoki autobusowej na placu szkoły podstawowej w Bielowicach
Wynik Postępowania Opracowanie dokumentacji modernizacji targowiska miejskiego w Opocznie
Wynik postępowania Nadzór inwestorski nad budową Remizy i Domu Ludowego
WYNIKI Dostawa koszy na śmieci
Nadzór inwestorski - Obwodnica
Wynik postępowania Budowa budynku socjalnego przy boisku sportowym w Bielowicach
NOWE Dostawa mebli przedszkolnych i elementów wyposażenia wnętrz SP Bielowice
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Prowadzenie remontów dróg gruntowych materiałem kwarcytowym
Wynik postępowania DOSTAWA DWÓCH SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
Wykonanie tablicy pamiątkowej
Oznakowanie poziome dróg na terenie miasta i gminy Opoczno w latach 2009-2010
Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych z osprzętem Wynik postępowania
Wynik postępowania Pełnienie funkcji Koordynatora projektu oraz Asystenta koordynatora
WYNIKIDostawa tabliczek do oznaczenia roślin
Wykonanie dokumentacji projktowo-kosztorysowej na budowę ulic w Opocznie
Odbiór i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest z terenu Gminy Opoczno w roku 2010
Orlik 2012
Wynik postępowania Budowa remizy strażackiej i domu ludowego w Kraśnicy
Wykonanie ulotek edukacyjnych (broszur) dotyczących segregacji odpadów.
Mechaniczne zamiatanie ulic WYBÓR OFERENTA DOKONANY
Budowa obwodnicy
Wynik postępowania Wycena nieruchomości
Skład i druk wydawnictwa albumowego
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów - Inwestor Zastępczy
Wykonanie dokumentacji adaptacji budynków zamieszkania zbiorowego ul. Przemysłowa w Opocznie
Wynik postepowania Dostawa materiałów kamiennych
Wykonanie tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu
Oznakowanie pionowe dróg z terenu miasta i gminy Opoczno w latach 2009-2010
Wynik postępowania Dostawa materiałów typu: piasek, żwir, szlaka
Remonty dróg gruntowych 2010-2011
Budowa domu ludowego i świetlicy w Kraśnicy
Przebudowa ul. Armii Krajowej
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową układu komunikacyjnego osiedla USTRONIE PONOWIONY
Wykonanie dokumentacji na rozbudowę ulic: Biernackiego, Słowackiego
Wynik Postępowania Sporządzanie decyzji o warunkch zabudowy i zagospodarowania terenu
Wykonanie plakietek informacyjnych dla celów promocyjnych projektu finansowanego ze środków unijnych
Odbiór i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest
Wykonanie dokumentacji na rozbudowę ulic: Wiejskiej, Puchały, Ogrodowej
Wynik postepowania Administrowanie zespołem targowis miejskich w Opocznie
Remont dróg bitumicznych z terenu miasta i gminy Opoczno w latach 2009-2010
Dostawa destruktu
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2009/2010
Informacja o unieważnieniu Administrowanie zespołem targowis miejskich w Opocznie
Wykonanie operatów szacunkowych, mających na celu określenie wysokości odszkodowania za nieruchomośc
Wykonanie dokumentacji projktowo-kosztorysowej na rozbudowę ulicy Działkowej
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
Wynik Postępowania Budowa świetlicy w Modrzewiu
Świadczenie usługi polegającej na przygotowywaniu analizy urbanistycznej
Budowa sieci cieplnej ul. Kołomurna
Wykonanie termomodernizacji budynków Urzędu Miejskiego w Opocznie
Informacja o nieważnieniu Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 3 zadania
Kruszenie materiału kwarcytowego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową układu komunikacyjnego osiedla USTRONIE UNIEWAŻNIONY
Ogrodzenie i droga dojazdowa ul. Spacerowa UNIEWAŻNIONY
Wynik postępowania Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opoczno w latach 2011
Świetlica wiejska w miejscowości Kliny
Utwardzenie terenu przy ZSS Nr 3 w Opocznie
Informacja o wyniku Wywóz nieczystości z koszy ulicznych z terenu gminy Opoczno
Budowa układu komunikacyjnego osiedla
Dostawa materiałów typu piasek, żwir, szlaka
Wynik postepowania Prowadzenie szaletu miejskiego w Opocznie
Wyposażenie kuchni i zaplecza ZSS NR 2
Administrowanie zespołem targowisk miejskich
Wynik postępowania Przyłącze kanalizacji deszczowej odwadniające remontowane pomieszczenia
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opoczno
Prowadzenie szaletu miejskiego
Wynik postępowania Odmulenie rowów przydrożnych
Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie ZSS Nr 1 w Opocznie
Dostawa ciągnika rolniczego
Wynik postepowania Utworzenie trzech szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu Rado
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie
Wywóz nieczystości z koszy ulicznych z terenu Gminy Opoczno na rok 2009
Wynik postępowania Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2010-2011
Przebudowa istniejących chodników z płyt betonowych na kostkę brukową
Obsługa bankowa budżetu gminy Opoczno i jednostek organizacyjnych PONOWIONY
Wynik postępowania Remont dróg bitumicznych 2010-2012
Usługi transportowe spoza terenu miasta i gminy Opoczno
Budowa kotłowni węglowej
Wynik Postępowania Dostawa materiałów kamiennych
Budowa ulic: Nowa, Żesławskiego
Dowozy i odwozy uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy
Informacja o unieważnieniu Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011 na terenie Gm
Wykonanie dokumentacji na modernizację ulic: Partyzantów, Limanowskiego
Obsługa bankowa budżetu gminy Opoczno i jednostek organizacyjnych UNIEWAŻNIONY
Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego
Dostawa lamp, opraw i wysięgników do oświetlenia ulicznego
Dokumentacja dróg
Wykonanie boisk sportowych ORLIK-2012
Dostawa sprzętu medycznego
Wykonanie ogrodzeń i bram
Budowa uilicy Kwiatowej oraz przebudowa ul. Norwida
Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2008/2009
Budowa parkingu w rejonie skrzyżowania ulic Biernackiego - Kopernika w Opocznie wraz z odwodnieniem
Utwardzenie terenu przy budynku Strażnicy OSP i Szkoły Podstawowej w miejscowości Dzielna
Mechaniczne zamiatanie ulic w Mieście
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w zakresie 2-ch zadań
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Gminy Opoczno na sezon 2008/2009
Zmiana użytkowania starego budynku szkolnego na świetlicę wiejską i bibliotekę w Ogonowicach -MDK
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Gminy Opoczno na sezon 2008/2009
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Szkół Gminy Opoczno
Remont pomieszczeń szkolnych ZSS nr 1
Wykonanie dokumentacji na budowę dróg dojazdowych do Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację drogi w m. Różanna
Termomodernizacja MDK
Przebudowa dróg dojazdowych Bielowice-Jazia Góra
Usługi transportowo-sprzętowe na terenie miasta i gminy Opoczno w latach 2008-2009
Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wywóz nieczystości
Remont dróg gruntowych 2008-2009
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej świetlicy wiejskiej w Karwicach
Budowa miejsc postojowych
Budowa wodociągu m. Różanna
Oświetlenie uliczne
Budowa sali gimnastycznej w Bielowicach
Przebudowa linii napowietrznych SN-15kV
Zbycia i i Dzierżawy gruntów


[Panel administracyjny]

ROK 2010     Usługi geodezyjne w 2010r.     Wynik postępowania Usługi transportowo sprzętowe na wykonanie płyt boisk sportowych     Wynik postępowania Usługi transportowo-sprzętowe w 2012 roku     Wynik postępowania Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kraśnicy     Wynik postępowania Usługi Geodezyjne w 2012r dla Gminy Opoczno     Informacja o unieważnieniu Wykonanie trzech szkolnych Placów Zabaw     Wynik postępowania Sporządzenie projektu zmiany planu miescowego planu zagospodarowania przes     Unieważnienie Usługi transportowo sprzętowe na wykonanie płytboisk sportowych     Unieważnienie Wycena Nieruchomości w 2012r     Wynik Postępowania Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w zakresie kanali     Wynik postępowania Usługi w zakresie napraw dróg gruntowych     Wynik Postępowania Remont dróg na terenie Gminy Opoczno     Wynik postępowania Wywóz nieczystości z koszy ulicznych w 2012r.     Wynik postępowania Przyłącza energetyczne WLZ Libiszów     Wynik Postępowania Rozbudowa ulic - 2 zadania     Wynik postępowania Obsługa bankowa budżetu gm. Opoczno     Wynik PostępowaniaWykonanie oświetlenia ulicznego z podziałem na 4 zadania     Wynik postępowaniaOgródek dydaktyczny przy Przedszkolu nr 8 w Opocznie     Wynik postępowaniaZimowe utrzymanie dróg 2011-2012     Wynik postępowania Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Gminy Opoczno na sezon 2011/2012     Wynik Postępowania Dostawa oleju opałowego     Wynik Postępowania Zaciągnięcie kredytu długoterminowego dla Gminy Opoczno     Wynik PostępowaniaOgródek dydaktyczny przy Przedszkolu nr 8 w Opocznie     Wynik postepowania Utworzenie ogródków dydaktycznych     Wynik PostępowaniaPrzebudowa Kolektora Deszczowego     Wynik postępowania Budowa placów zabaw     Wynik PostępowaniaRoboty drogowe 3 zadania     NOWY Dostawa artykułów spożywczych - PONOWIONY     Wynik Postępowania Wykonanie robót drogowych w podziale na 7 zadań     Wynik postępowania Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Opoczno w 2011 rok     Wynik Postępowania Wykonanie operatów szacunkowych mających na celu ustalenie wysokości odsz     Wynik postepowania Dostawa artykułów spożywczych     Wynik Postępowania Dostawa i instalacja systemu monitorowania zagrożeń środowiska i ostrzegan     Wynik postępowania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Brzustówek Kol. - do     Wynik Postępowania Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na 4     Wynik postępowania Dostawa znaków pionowych dla Gminy Opoczno     Wynik postępowania Sporządzenie dokumentacji zdjęciowej     Wynik postępowania Budowa parkingu przy ul. M.C. Skłodowskiej w Opocznie     Wynik Opracowanie materiału tekstowego     Wynik postępowania Oznakowanie poziome dróg na terenie Gminy Opoczno     Wynik Opracowanie projektu technicznego budowy rowu przydrożnego     WynikSporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu     Wynik postępowania Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów z terenu Gminy Opoczno     Wynik postępowania Budowa oświetlenia ulicznego     Wyniki Wykonanie plakietek informacyjnych     Wynik postępowania Dostawa pojemników na odpady stałe     NOWY Wykonanie tablic promocyjnych     Wynik postępowania Usługi geodezyjne w 2011 roku     Wykonanie ogrodzenia ZS w Bukowcu Opoczyńskim     Wynik postępowania Opracowanie dokumentacji     NOWYWykonanie tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu     Budowa zatoki autobusowej na placu szkoły podstawowej w Bielowicach     Wynik Postępowania Opracowanie dokumentacji modernizacji targowiska miejskiego w Opocznie     Wynik postępowania Nadzór inwestorski nad budową Remizy i Domu Ludowego     WYNIKI Dostawa koszy na śmieci     Nadzór inwestorski - Obwodnica     Wynik postępowania Budowa budynku socjalnego przy boisku sportowym w Bielowicach     NOWE Dostawa mebli przedszkolnych i elementów wyposażenia wnętrz SP Bielowice     Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych     Prowadzenie remontów dróg gruntowych materiałem kwarcytowym     Wynik postępowania DOSTAWA DWÓCH SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW     Wykonanie tablicy pamiątkowej     Oznakowanie poziome dróg na terenie miasta i gminy Opoczno w latach 2009-2010     Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych z osprzętem Wynik postępowania     Wynik postępowania Pełnienie funkcji Koordynatora projektu oraz Asystenta koordynatora     WYNIKIDostawa tabliczek do oznaczenia roślin     Wykonanie dokumentacji projktowo-kosztorysowej na budowę ulic w Opocznie     Odbiór i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest z terenu Gminy Opoczno w roku 2010     Orlik 2012     Wynik postępowania Budowa remizy strażackiej i domu ludowego w Kraśnicy     Wykonanie ulotek edukacyjnych (broszur) dotyczących segregacji odpadów.     Mechaniczne zamiatanie ulic WYBÓR OFERENTA DOKONANY     Budowa obwodnicy     Wynik postępowania Wycena nieruchomości     Skład i druk wydawnictwa albumowego     Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów - Inwestor Zastępczy     Wykonanie dokumentacji adaptacji budynków zamieszkania zbiorowego ul. Przemysłowa w Opocznie     Wynik postepowania Dostawa materiałów kamiennych     Wykonanie tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu     Oznakowanie pionowe dróg z terenu miasta i gminy Opoczno w latach 2009-2010     Wynik postępowania Dostawa materiałów typu: piasek, żwir, szlaka     Remonty dróg gruntowych 2010-2011     Budowa domu ludowego i świetlicy w Kraśnicy     Przebudowa ul. Armii Krajowej     Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową układu komunikacyjnego osiedla USTRONIE PONOWIONY     Wykonanie dokumentacji na rozbudowę ulic: Biernackiego, Słowackiego     Wynik Postępowania Sporządzanie decyzji o warunkch zabudowy i zagospodarowania terenu     Wykonanie plakietek informacyjnych dla celów promocyjnych projektu finansowanego ze środków unijnych     Odbiór i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest     Wykonanie dokumentacji na rozbudowę ulic: Wiejskiej, Puchały, Ogrodowej     Wynik postepowania Administrowanie zespołem targowis miejskich w Opocznie     Remont dróg bitumicznych z terenu miasta i gminy Opoczno w latach 2009-2010     Dostawa destruktu     Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2009/2010     Informacja o unieważnieniu Administrowanie zespołem targowis miejskich w Opocznie     Wykonanie operatów szacunkowych, mających na celu określenie wysokości odszkodowania za nieruchomośc     Wykonanie dokumentacji projktowo-kosztorysowej na rozbudowę ulicy Działkowej     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego     Wynik Postępowania Budowa świetlicy w Modrzewiu     Świadczenie usługi polegającej na przygotowywaniu analizy urbanistycznej     Budowa sieci cieplnej ul. Kołomurna     Wykonanie termomodernizacji budynków Urzędu Miejskiego w Opocznie     Informacja o nieważnieniu Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 3 zadania     Kruszenie materiału kwarcytowego     Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową układu komunikacyjnego osiedla USTRONIE UNIEWAŻNIONY     Ogrodzenie i droga dojazdowa ul. Spacerowa UNIEWAŻNIONY     Wynik postępowania Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opoczno w latach 2011     Świetlica wiejska w miejscowości Kliny     Utwardzenie terenu przy ZSS Nr 3 w Opocznie     Informacja o wyniku Wywóz nieczystości z koszy ulicznych z terenu gminy Opoczno     Budowa układu komunikacyjnego osiedla     Dostawa materiałów typu piasek, żwir, szlaka     Wynik postepowania Prowadzenie szaletu miejskiego w Opocznie     Wyposażenie kuchni i zaplecza ZSS NR 2     Administrowanie zespołem targowisk miejskich     Wynik postępowania Przyłącze kanalizacji deszczowej odwadniające remontowane pomieszczenia     Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opoczno     Prowadzenie szaletu miejskiego     Wynik postępowania Odmulenie rowów przydrożnych     Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie ZSS Nr 1 w Opocznie     Dostawa ciągnika rolniczego     Wynik postepowania Utworzenie trzech szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu Rado     Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie     Wywóz nieczystości z koszy ulicznych z terenu Gminy Opoczno na rok 2009     Wynik postępowania Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2010-2011     Przebudowa istniejących chodników z płyt betonowych na kostkę brukową     Obsługa bankowa budżetu gminy Opoczno i jednostek organizacyjnych PONOWIONY     Wynik postępowania Remont dróg bitumicznych 2010-2012     Usługi transportowe spoza terenu miasta i gminy Opoczno     Budowa kotłowni węglowej     Wynik Postępowania Dostawa materiałów kamiennych     Budowa ulic: Nowa, Żesławskiego     Dowozy i odwozy uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy     Informacja o unieważnieniu Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011 na terenie Gm     Wykonanie dokumentacji na modernizację ulic: Partyzantów, Limanowskiego     Obsługa bankowa budżetu gminy Opoczno i jednostek organizacyjnych UNIEWAŻNIONY     Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego     Dostawa lamp, opraw i wysięgników do oświetlenia ulicznego     Dokumentacja dróg     Wykonanie boisk sportowych ORLIK-2012     Dostawa sprzętu medycznego     Wykonanie ogrodzeń i bram     Budowa uilicy Kwiatowej oraz przebudowa ul. Norwida     Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego     Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2008/2009     Budowa parkingu w rejonie skrzyżowania ulic Biernackiego - Kopernika w Opocznie wraz z odwodnieniem     Utwardzenie terenu przy budynku Strażnicy OSP i Szkoły Podstawowej w miejscowości Dzielna     Mechaniczne zamiatanie ulic w Mieście     Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w zakresie 2-ch zadań     Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Gminy Opoczno na sezon 2008/2009     Zmiana użytkowania starego budynku szkolnego na świetlicę wiejską i bibliotekę w Ogonowicach -MDK     Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Gminy Opoczno na sezon 2008/2009     Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska     Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Szkół Gminy Opoczno     Remont pomieszczeń szkolnych ZSS nr 1     Wykonanie dokumentacji na budowę dróg dojazdowych do Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej     Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska     Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację drogi w m. Różanna     Termomodernizacja MDK     Przebudowa dróg dojazdowych Bielowice-Jazia Góra     Usługi transportowo-sprzętowe na terenie miasta i gminy Opoczno w latach 2008-2009     Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego     Wywóz nieczystości     Remont dróg gruntowych 2008-2009     Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej świetlicy wiejskiej w Karwicach     Budowa miejsc postojowych     Budowa wodociągu m. Różanna     Oświetlenie uliczne     Budowa sali gimnastycznej w Bielowicach     Przebudowa linii napowietrznych SN-15kV    

Przetargi :: Zamówienia Publiczne - PRZETARGI :: Archiwum Przetargów


System wykonany przez firmę Javatech