18-12-2018r.
godzina 22:50
www.bip.gov.pl
 
Aktualności
Władze lokalne
Gmina
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse/Inwestycje Gminne
Budżet Gminy
Ogłoszenia / Konkursy
KONKURSY Wydziału PKiS
Prawo lokalne
Uchwały Rady Miejskiej
Podatki i opłaty lokalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Postanowienia Burmistrza
Informacje pokontrolne
Obwieszczenia i Zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Przetargi
Zamówienia Publiczne - PRZETARGI
Zamówienia poniżej 14 000 euro
Zamówienia powyżej 14 000 euro
Konkursy
Zapytanie o cenę
Archiwum Przetargów
ROK 2010
Usługi geodezyjne w 2010r.
Wynik postępowania Usługi transportowo sprzętowe na wykonanie płyt boisk sportowych
Wynik postępowania Usługi transportowo-sprzętowe w 2012 roku
Wynik postępowania Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kraśnicy
Wynik postępowania Usługi Geodezyjne w 2012r dla Gminy Opoczno
Informacja o unieważnieniu Wykonanie trzech szkolnych Placów Zabaw
Wynik postępowania Sporządzenie projektu zmiany planu miescowego planu zagospodarowania przes
Unieważnienie Usługi transportowo sprzętowe na wykonanie płytboisk sportowych
Unieważnienie Wycena Nieruchomości w 2012r
Wynik Postępowania Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w zakresie kanali
Wynik postępowania Usługi w zakresie napraw dróg gruntowych
Wynik Postępowania Remont dróg na terenie Gminy Opoczno
Wynik postępowania Wywóz nieczystości z koszy ulicznych w 2012r.
Wynik postępowania Przyłącza energetyczne WLZ Libiszów
Wynik Postępowania Rozbudowa ulic - 2 zadania
Wynik postępowania Obsługa bankowa budżetu gm. Opoczno
Wynik PostępowaniaWykonanie oświetlenia ulicznego z podziałem na 4 zadania
Wynik postępowaniaOgródek dydaktyczny przy Przedszkolu nr 8 w Opocznie
Wynik postępowaniaZimowe utrzymanie dróg 2011-2012
Wynik postępowania Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Gminy Opoczno na sezon 2011/2012
Wynik Postępowania Dostawa oleju opałowego
Wynik Postępowania Zaciągnięcie kredytu długoterminowego dla Gminy Opoczno
Wynik PostępowaniaOgródek dydaktyczny przy Przedszkolu nr 8 w Opocznie
Wynik postepowania Utworzenie ogródków dydaktycznych
Wynik PostępowaniaPrzebudowa Kolektora Deszczowego
Wynik postępowania Budowa placów zabaw
Wynik PostępowaniaRoboty drogowe 3 zadania
NOWY Dostawa artykułów spożywczych - PONOWIONY
Wynik Postępowania Wykonanie robót drogowych w podziale na 7 zadań
Wynik postępowania Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Opoczno w 2011 rok
Wynik Postępowania Wykonanie operatów szacunkowych mających na celu ustalenie wysokości odsz
Wynik postepowania Dostawa artykułów spożywczych
Wynik Postępowania Dostawa i instalacja systemu monitorowania zagrożeń środowiska i ostrzegan
Wynik postępowania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Brzustówek Kol. - do
Wynik Postępowania Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na 4
Wynik postępowania Dostawa znaków pionowych dla Gminy Opoczno
Wynik postępowania Sporządzenie dokumentacji zdjęciowej
Wynik postępowania Budowa parkingu przy ul. M.C. Skłodowskiej w Opocznie
Wynik Opracowanie materiału tekstowego
Wynik postępowania Oznakowanie poziome dróg na terenie Gminy Opoczno
Wynik Opracowanie projektu technicznego budowy rowu przydrożnego
WynikSporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Wynik postępowania Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów z terenu Gminy Opoczno
Wynik postępowania Budowa oświetlenia ulicznego
Wyniki Wykonanie plakietek informacyjnych
Wynik postępowania Dostawa pojemników na odpady stałe
NOWY Wykonanie tablic promocyjnych
Wynik postępowania Usługi geodezyjne w 2011 roku
Wykonanie ogrodzenia ZS w Bukowcu Opoczyńskim
Wynik postępowania Opracowanie dokumentacji
NOWYWykonanie tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu
Budowa zatoki autobusowej na placu szkoły podstawowej w Bielowicach
Wynik Postępowania Opracowanie dokumentacji modernizacji targowiska miejskiego w Opocznie
Wynik postępowania Nadzór inwestorski nad budową Remizy i Domu Ludowego
WYNIKI Dostawa koszy na śmieci
Nadzór inwestorski - Obwodnica
Wynik postępowania Budowa budynku socjalnego przy boisku sportowym w Bielowicach
NOWE Dostawa mebli przedszkolnych i elementów wyposażenia wnętrz SP Bielowice
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Prowadzenie remontów dróg gruntowych materiałem kwarcytowym
Wynik postępowania DOSTAWA DWÓCH SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
Wykonanie tablicy pamiątkowej
Oznakowanie poziome dróg na terenie miasta i gminy Opoczno w latach 2009-2010
Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych z osprzętem Wynik postępowania
Wynik postępowania Pełnienie funkcji Koordynatora projektu oraz Asystenta koordynatora
WYNIKIDostawa tabliczek do oznaczenia roślin
Wykonanie dokumentacji projktowo-kosztorysowej na budowę ulic w Opocznie
Odbiór i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest z terenu Gminy Opoczno w roku 2010
Orlik 2012
Wynik postępowania Budowa remizy strażackiej i domu ludowego w Kraśnicy
Wykonanie ulotek edukacyjnych (broszur) dotyczących segregacji odpadów.
Mechaniczne zamiatanie ulic WYBÓR OFERENTA DOKONANY
Budowa obwodnicy
Wynik postępowania Wycena nieruchomości
Skład i druk wydawnictwa albumowego
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów - Inwestor Zastępczy
Wykonanie dokumentacji adaptacji budynków zamieszkania zbiorowego ul. Przemysłowa w Opocznie
Wynik postepowania Dostawa materiałów kamiennych
Wykonanie tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu
Oznakowanie pionowe dróg z terenu miasta i gminy Opoczno w latach 2009-2010
Wynik postępowania Dostawa materiałów typu: piasek, żwir, szlaka
Remonty dróg gruntowych 2010-2011
Budowa domu ludowego i świetlicy w Kraśnicy
Przebudowa ul. Armii Krajowej
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową układu komunikacyjnego osiedla USTRONIE PONOWIONY
Wykonanie dokumentacji na rozbudowę ulic: Biernackiego, Słowackiego
Wynik Postępowania Sporządzanie decyzji o warunkch zabudowy i zagospodarowania terenu
Wykonanie plakietek informacyjnych dla celów promocyjnych projektu finansowanego ze środków unijnych
Odbiór i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest
Wykonanie dokumentacji na rozbudowę ulic: Wiejskiej, Puchały, Ogrodowej
Wynik postepowania Administrowanie zespołem targowis miejskich w Opocznie
Remont dróg bitumicznych z terenu miasta i gminy Opoczno w latach 2009-2010
Dostawa destruktu
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2009/2010
Informacja o unieważnieniu Administrowanie zespołem targowis miejskich w Opocznie
Wykonanie operatów szacunkowych, mających na celu określenie wysokości odszkodowania za nieruchomośc
Wykonanie dokumentacji projktowo-kosztorysowej na rozbudowę ulicy Działkowej
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
Wynik Postępowania Budowa świetlicy w Modrzewiu
Świadczenie usługi polegającej na przygotowywaniu analizy urbanistycznej
Budowa sieci cieplnej ul. Kołomurna
Wykonanie termomodernizacji budynków Urzędu Miejskiego w Opocznie
Informacja o nieważnieniu Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 3 zadania
Kruszenie materiału kwarcytowego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową układu komunikacyjnego osiedla USTRONIE UNIEWAŻNIONY
Ogrodzenie i droga dojazdowa ul. Spacerowa UNIEWAŻNIONY
Wynik postępowania Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opoczno w latach 2011
Świetlica wiejska w miejscowości Kliny
Utwardzenie terenu przy ZSS Nr 3 w Opocznie
Informacja o wyniku Wywóz nieczystości z koszy ulicznych z terenu gminy Opoczno
Budowa układu komunikacyjnego osiedla
Dostawa materiałów typu piasek, żwir, szlaka
Wynik postepowania Prowadzenie szaletu miejskiego w Opocznie
Wyposażenie kuchni i zaplecza ZSS NR 2
Administrowanie zespołem targowisk miejskich
Wynik postępowania Przyłącze kanalizacji deszczowej odwadniające remontowane pomieszczenia
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opoczno
Prowadzenie szaletu miejskiego
Wynik postępowania Odmulenie rowów przydrożnych
Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie ZSS Nr 1 w Opocznie
Dostawa ciągnika rolniczego
Wynik postepowania Utworzenie trzech szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu Rado
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie
Wywóz nieczystości z koszy ulicznych z terenu Gminy Opoczno na rok 2009
Wynik postępowania Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2010-2011
Przebudowa istniejących chodników z płyt betonowych na kostkę brukową
Obsługa bankowa budżetu gminy Opoczno i jednostek organizacyjnych PONOWIONY
Wynik postępowania Remont dróg bitumicznych 2010-2012
Usługi transportowe spoza terenu miasta i gminy Opoczno
Budowa kotłowni węglowej
Wynik Postępowania Dostawa materiałów kamiennych
Budowa ulic: Nowa, Żesławskiego
Dowozy i odwozy uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy
Informacja o unieważnieniu Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011 na terenie Gm
Wykonanie dokumentacji na modernizację ulic: Partyzantów, Limanowskiego
Obsługa bankowa budżetu gminy Opoczno i jednostek organizacyjnych UNIEWAŻNIONY
Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego
Dostawa lamp, opraw i wysięgników do oświetlenia ulicznego
Dokumentacja dróg
Wykonanie boisk sportowych ORLIK-2012
Dostawa sprzętu medycznego
Wykonanie ogrodzeń i bram
Budowa uilicy Kwiatowej oraz przebudowa ul. Norwida
Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2008/2009
Budowa parkingu w rejonie skrzyżowania ulic Biernackiego - Kopernika w Opocznie wraz z odwodnieniem
Utwardzenie terenu przy budynku Strażnicy OSP i Szkoły Podstawowej w miejscowości Dzielna
Mechaniczne zamiatanie ulic w Mieście
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w zakresie 2-ch zadań
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Gminy Opoczno na sezon 2008/2009
Zmiana użytkowania starego budynku szkolnego na świetlicę wiejską i bibliotekę w Ogonowicach -MDK
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Gminy Opoczno na sezon 2008/2009
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Szkół Gminy Opoczno
Remont pomieszczeń szkolnych ZSS nr 1
Wykonanie dokumentacji na budowę dróg dojazdowych do Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację drogi w m. Różanna
Termomodernizacja MDK
Przebudowa dróg dojazdowych Bielowice-Jazia Góra
Usługi transportowo-sprzętowe na terenie miasta i gminy Opoczno w latach 2008-2009
Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wywóz nieczystości
Remont dróg gruntowych 2008-2009
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej świetlicy wiejskiej w Karwicach
Budowa miejsc postojowych
Budowa wodociągu m. Różanna
Oświetlenie uliczne
Budowa sali gimnastycznej w Bielowicach
Przebudowa linii napowietrznych SN-15kV
Zbycia i i Dzierżawy gruntów


[Panel administracyjny]

Przetargi :: Zamówienia Publiczne - PRZETARGI :: Archiwum Przetargów :: Budowa uilicy Kwiatowej oraz przebudowa ul. NorwidaTreść Ogłoszenia
 

Opoczno: Wykonanie 2 zadań w zakresie:

1. Budowa ul. Kwiatowej w Opocznie o długości 673,92m wraz z          oświetleniem ulicznym

2. Przebudowa dróg na osiedlu Norwida-Konopnickiej w Opocznie o długości 947,07m

Numer ogłoszenia: 173061 - 2008; data zamieszczenia: 28.07.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opoczno, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, tel. 044 7363137, fax 044 7363111.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.opoczno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie 2 zadań w zakresie: 1. Budowa ul. Kwiatowej w Opocznie o długości 673,92m wraz z oświetleniem ulicznym 2. Przebudowa dróg na osiedlu Norwida-Konopnickiej w Opocznie o długości 947,07m.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie 2 zadań w zakresie: 1. Budowa ul. Kwiatowej w Opocznie o długości 673,92m wraz z oświetleniem ulicznym 2. Przebudowa dróg na osiedlu Norwida-Konopnickiej w Opocznie o długości 947,07m Zakres robót w zadaniu 1 obejmuje : -Budowę ulicy -Odwodnienie-kanalizację deszczową -Przebudowa oświetlenia ulicznego -Roboty towarzyszące -Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Zakres robót w zadaniu 2 obejmuje : -Przebudowę jezdni, chodników i stanowisk postojowych wraz z odwodnieniem -Roboty towarzyszące -Inwentaryzację powykonawczą.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.13.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.09.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·                  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej niniejszym zamówieniem, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp i spełniają poniższe warunki: W zakresie zadania 1: a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca załączy odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. b) posiadają doświadczenie - wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, min. 2 zadania polegające na przebudowie lub budowie dróg wraz z kanalizacją deszczową o długości min. 600m każda, z podaniem ich długości i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie oraz min. 2 zadania polegające na budowie, przebudowie oświetlenia ulicznego lub budowie , przebudowie linii energetycznej 15 kV o długości min. 500 m każde. Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał min. 2 zadania polegające na przebudowie lub budowie dróg wraz z kanalizacją deszczową o długości min. 600m każda oraz min. 2 zadania polegające na budowie, przebudowie oświetlenia ulicznego lub Budowie , przebudowie linii energetycznej 15 kV o długości min. 500 m każde c) posiadają potencjał kadrowy - Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby, przedstawiając ich uprawnienia, wymagane : - uprawnienia budowlane w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z dokumentami potwierdzającymi przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa. - uprawnienia budowlane w specjalności drogowej wraz z dokumentami potwierdzającymi przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa. - uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, wraz z dokumentami potwierdzającymi przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa oraz uprawnienia dot. grup BHP. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy wykonawca załączy dokument potwierdzający posiadanie wymaganych uprawnień wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa dla minimum jednej osoby. e) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca złoży oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy Pzp. f) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca złoży oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy Pzp. W zakresie zadania 2: a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca załączy odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. b) posiadają doświadczenie - wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, min. 2 zadania polegające na przebudowie lub budowie dróg wraz z odwodnieniem o długości min. 900m każda, z podaniem ich długości i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał min. 2 zadania polegające na przebudowie lub budowie dróg wraz z odwodnieniem o długości min. 900m każda c) posiadają potencjał kadrowy - Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby, przedstawiając ich uprawnienia, wymagane : - uprawnienia budowlane w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z dokumentami potwierdzającymi przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa. - uprawnienia budowlane w specjalności drogowej wraz z dokumentami potwierdzającymi przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy wykonawca załączy dokument potwierdzający posiadanie wymaganych uprawnień wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa dla minimum jednej osoby. d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca złoży oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy Pzp. e) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca złoży oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy Pzp.

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie zadania 1: 1.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa wyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2.Wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przedstawiający min. 2 zadania polegające na przebudowie lub budowie dróg wraz z kanalizacja deszczową o długości min. 600m każda, z podaniem ich długości i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie oraz min. 2 zadania polegające na budowie, przebudowie oświetlenia ulicznego lub Bodowie , przebudowie linii energetycznej 15 kV o długości min. 500 m każde 3 Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z danymi na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonywania zamówienia. Wymagane: - uprawnienia budowlane w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z dokumentami potwierdzającymi przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa - załączyć ksero. - uprawnienia budowlane w specjalności drogowej wraz z dokumentami potwierdzającymi przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa - załączyć ksero - uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, wraz z dokumentami potwierdzającymi przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa oraz uprawnienia dot. grup BHP.- załączyć ksero. 4.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku oferty składanej wspólnie oświadczenie składa każdy podmiot . W zakresie zadania 2: 1.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa wyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2.Wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przedstawiający min. 2 zadania polegające na przebudowie lub budowie dróg wraz z odwodnieniem o długości min. 900m każda, z podaniem ich długości i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. 3 Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z danymi na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonywania zamówienia. Wymagane: - uprawnienia budowlane w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z dokumentami potwierdzającymi przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa - załączyć ksero. - uprawnienia budowlane w specjalności drogowej wraz z dokumentami potwierdzającymi przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa - załączyć ksero 4.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku oferty składanej wspólnie oświadczenie składa każdy podmiot .

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.opoczno.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Opocznie, Wydział Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2008 godzina 11:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego, u. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno / sekretariat Urzędu/ I piętro..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie współfinansowane ze środków UE.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: 1. Budowa ul. Kwiatowej w Opocznie o długości 673,92m wraz z oświetleniem ulicznym.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W zakresie zadania 1 - Zakres robót obejmuje : -Budowę ulicy -Odwodnienie-kanalizację deszczową -Przebudowa oświetlenia ulicznego -Roboty towarzyszące -Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.13.00-8.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: 2.Przebudowa dróg na osiedlu Norwida-Konopnickiej w Opocznie o długości 947,07m.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W zakresie zadania 2 - Zakres robót obejmuje : -Przebudowę jezdni, chodników i stanowisk postojowych wraz z odwodnieniem -Roboty towarzyszące -Inwentaryzację powykonawczą..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 Załaczniki do pobrania
 ogloszenie.pdf
Treść Ogłoszenia
 SIWZ.pdf
SIWZ


Załaczniki nr 1 - Kosztorysy ul. Kwiatowa
 koszt.osw.ul.kab.pdf
Załącznik 1a Kosztorys ślepy oświetlenie uliczne kablowe
 koszt.sl.oz.pdf
Załącznik 1b Kosztorys ślepy oznakowanie docelowe
 koszt.sl.pt.pdf
Załącznik 1c Kosztorys ślepy P.T
 koszt.slep.przeb.li.pdf
Załącznik 1d Kosztorys ślepy przebudowa lini kablowych


Załaczniki nr 2 - Dokumentacja techniczna ul. Kwiatowa
 proj.oznak.pdf
Projekt Techniczny oznakowania docelowego


 

Załącznik Nr 2a - Dokumentacja Techniczna ul. Kwiatowa - Projekt Budowlany Drogowy
Pobierz


Załącznik Nr 2b - Dokumentacja Techniczna ul. Kwiatowa -  Projekt Techniczny Dobudowa Oświetlenia Ulicznego.
Pobierz
Załaczniki nr 3 - Kosztorysy ul. Norwida
 koszt.sl.etap.I.pdf
Załącznik 3a Kosztorys Ślepy Etap I
 koszt.sl.etap.II.pdf
Załącznik 3b Kosztorys Ślepy Etap II
 koszt.sl.ozn.doc.pdf
Załącznik 3c Kosztorys Ślepy Oznakowania Docelowego


Załączniki nr 4 - Dokumentacja ul. Norwida
 proj.oznak.doc.pdf
Projekt Techniczny Oznakowanie Docelowe


 

Załącznik Nr 4a - Dokumentacja Techniczna ul. Norwida - Projekt Techniczny Drogowy
Pobierz
Załączniki do pobrania
 form_oferty_5.pdf
Załącznik nr 5 - formularz Oferty
 oswiadczenie__6.pdf
Załacznik nr 6 - Oświadczenie
 Wykaz_osob__7.pdf
Załacznik nr 7 - Wykaz Osób
 wykaz_robot___8.pdf
Załącznik nr 8 - Wykaz robót
 projekt_umowy__9.pdf
Załącznik nr 9 - Projekt umowy


Informację wytworzył(a): Beata Tworek
Informację dodał(a): Dariusz Badura
Ostatnia modyfikacja: 2008-07-29 11:57:42


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech