07-03-2021r.
godzina 22:15
www.bip.gov.pl
 
Aktualności
Władze lokalne
Gmina
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse/Inwestycje Gminne
Budżet Gminy
Ogłoszenia / Konkursy
KONKURSY Wydziału PKiS
Prawo lokalne
Uchwały Rady Miejskiej
Podatki i opłaty lokalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Postanowienia Burmistrza
Informacje pokontrolne
Obwieszczenia i Zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Przetargi
Zamówienia Publiczne - PRZETARGI
Zamówienia poniżej 14 000 euro
Zamówienia powyżej 14 000 euro
Konkursy
Zapytanie o cenę
Archiwum Przetargów
ROK 2010
Usługi geodezyjne w 2010r.
Wynik postępowania Usługi transportowo sprzętowe na wykonanie płyt boisk sportowych
Wynik postępowania Usługi transportowo-sprzętowe w 2012 roku
Wynik postępowania Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kraśnicy
Wynik postępowania Usługi Geodezyjne w 2012r dla Gminy Opoczno
Informacja o unieważnieniu Wykonanie trzech szkolnych Placów Zabaw
Wynik postępowania Sporządzenie projektu zmiany planu miescowego planu zagospodarowania przes
Unieważnienie Usługi transportowo sprzętowe na wykonanie płytboisk sportowych
Unieważnienie Wycena Nieruchomości w 2012r
Wynik Postępowania Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w zakresie kanali
Wynik postępowania Usługi w zakresie napraw dróg gruntowych
Wynik Postępowania Remont dróg na terenie Gminy Opoczno
Wynik postępowania Wywóz nieczystości z koszy ulicznych w 2012r.
Wynik postępowania Przyłącza energetyczne WLZ Libiszów
Wynik Postępowania Rozbudowa ulic - 2 zadania
Wynik postępowania Obsługa bankowa budżetu gm. Opoczno
Wynik PostępowaniaWykonanie oświetlenia ulicznego z podziałem na 4 zadania
Wynik postępowaniaOgródek dydaktyczny przy Przedszkolu nr 8 w Opocznie
Wynik postępowaniaZimowe utrzymanie dróg 2011-2012
Wynik postępowania Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Gminy Opoczno na sezon 2011/2012
Wynik Postępowania Dostawa oleju opałowego
Wynik Postępowania Zaciągnięcie kredytu długoterminowego dla Gminy Opoczno
Wynik PostępowaniaOgródek dydaktyczny przy Przedszkolu nr 8 w Opocznie
Wynik postepowania Utworzenie ogródków dydaktycznych
Wynik PostępowaniaPrzebudowa Kolektora Deszczowego
Wynik postępowania Budowa placów zabaw
Wynik PostępowaniaRoboty drogowe 3 zadania
NOWY Dostawa artykułów spożywczych - PONOWIONY
Wynik Postępowania Wykonanie robót drogowych w podziale na 7 zadań
Wynik postępowania Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Opoczno w 2011 rok
Wynik Postępowania Wykonanie operatów szacunkowych mających na celu ustalenie wysokości odsz
Wynik postepowania Dostawa artykułów spożywczych
Wynik Postępowania Dostawa i instalacja systemu monitorowania zagrożeń środowiska i ostrzegan
Wynik postępowania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Brzustówek Kol. - do
Wynik Postępowania Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na 4
Wynik postępowania Dostawa znaków pionowych dla Gminy Opoczno
Wynik postępowania Sporządzenie dokumentacji zdjęciowej
Wynik postępowania Budowa parkingu przy ul. M.C. Skłodowskiej w Opocznie
Wynik Opracowanie materiału tekstowego
Wynik postępowania Oznakowanie poziome dróg na terenie Gminy Opoczno
Wynik Opracowanie projektu technicznego budowy rowu przydrożnego
WynikSporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Wynik postępowania Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów z terenu Gminy Opoczno
Wynik postępowania Budowa oświetlenia ulicznego
Wyniki Wykonanie plakietek informacyjnych
Wynik postępowania Dostawa pojemników na odpady stałe
NOWY Wykonanie tablic promocyjnych
Wynik postępowania Usługi geodezyjne w 2011 roku
Wykonanie ogrodzenia ZS w Bukowcu Opoczyńskim
Wynik postępowania Opracowanie dokumentacji
NOWYWykonanie tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu
Budowa zatoki autobusowej na placu szkoły podstawowej w Bielowicach
Wynik Postępowania Opracowanie dokumentacji modernizacji targowiska miejskiego w Opocznie
Wynik postępowania Nadzór inwestorski nad budową Remizy i Domu Ludowego
WYNIKI Dostawa koszy na śmieci
Nadzór inwestorski - Obwodnica
Wynik postępowania Budowa budynku socjalnego przy boisku sportowym w Bielowicach
NOWE Dostawa mebli przedszkolnych i elementów wyposażenia wnętrz SP Bielowice
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Prowadzenie remontów dróg gruntowych materiałem kwarcytowym
Wynik postępowania DOSTAWA DWÓCH SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
Wykonanie tablicy pamiątkowej
Oznakowanie poziome dróg na terenie miasta i gminy Opoczno w latach 2009-2010
Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych z osprzętem Wynik postępowania
Wynik postępowania Pełnienie funkcji Koordynatora projektu oraz Asystenta koordynatora
WYNIKIDostawa tabliczek do oznaczenia roślin
Wykonanie dokumentacji projktowo-kosztorysowej na budowę ulic w Opocznie
Odbiór i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest z terenu Gminy Opoczno w roku 2010
Orlik 2012
Wynik postępowania Budowa remizy strażackiej i domu ludowego w Kraśnicy
Wykonanie ulotek edukacyjnych (broszur) dotyczących segregacji odpadów.
Mechaniczne zamiatanie ulic WYBÓR OFERENTA DOKONANY
Budowa obwodnicy
Wynik postępowania Wycena nieruchomości
Skład i druk wydawnictwa albumowego
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów - Inwestor Zastępczy
Wykonanie dokumentacji adaptacji budynków zamieszkania zbiorowego ul. Przemysłowa w Opocznie
Wynik postepowania Dostawa materiałów kamiennych
Wykonanie tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu
Oznakowanie pionowe dróg z terenu miasta i gminy Opoczno w latach 2009-2010
Wynik postępowania Dostawa materiałów typu: piasek, żwir, szlaka
Remonty dróg gruntowych 2010-2011
Budowa domu ludowego i świetlicy w Kraśnicy
Przebudowa ul. Armii Krajowej
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową układu komunikacyjnego osiedla USTRONIE PONOWIONY
Wykonanie dokumentacji na rozbudowę ulic: Biernackiego, Słowackiego
Wynik Postępowania Sporządzanie decyzji o warunkch zabudowy i zagospodarowania terenu
Wykonanie plakietek informacyjnych dla celów promocyjnych projektu finansowanego ze środków unijnych
Odbiór i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest
Wykonanie dokumentacji na rozbudowę ulic: Wiejskiej, Puchały, Ogrodowej
Wynik postepowania Administrowanie zespołem targowis miejskich w Opocznie
Remont dróg bitumicznych z terenu miasta i gminy Opoczno w latach 2009-2010
Dostawa destruktu
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2009/2010
Informacja o unieważnieniu Administrowanie zespołem targowis miejskich w Opocznie
Wykonanie operatów szacunkowych, mających na celu określenie wysokości odszkodowania za nieruchomośc
Wykonanie dokumentacji projktowo-kosztorysowej na rozbudowę ulicy Działkowej
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
Wynik Postępowania Budowa świetlicy w Modrzewiu
Świadczenie usługi polegającej na przygotowywaniu analizy urbanistycznej
Budowa sieci cieplnej ul. Kołomurna
Wykonanie termomodernizacji budynków Urzędu Miejskiego w Opocznie
Informacja o nieważnieniu Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 3 zadania
Kruszenie materiału kwarcytowego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową układu komunikacyjnego osiedla USTRONIE UNIEWAŻNIONY
Ogrodzenie i droga dojazdowa ul. Spacerowa UNIEWAŻNIONY
Wynik postępowania Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opoczno w latach 2011
Świetlica wiejska w miejscowości Kliny
Utwardzenie terenu przy ZSS Nr 3 w Opocznie
Informacja o wyniku Wywóz nieczystości z koszy ulicznych z terenu gminy Opoczno
Budowa układu komunikacyjnego osiedla
Dostawa materiałów typu piasek, żwir, szlaka
Wynik postepowania Prowadzenie szaletu miejskiego w Opocznie
Wyposażenie kuchni i zaplecza ZSS NR 2
Administrowanie zespołem targowisk miejskich
Wynik postępowania Przyłącze kanalizacji deszczowej odwadniające remontowane pomieszczenia
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opoczno
Prowadzenie szaletu miejskiego
Wynik postępowania Odmulenie rowów przydrożnych
Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie ZSS Nr 1 w Opocznie
Dostawa ciągnika rolniczego
Wynik postepowania Utworzenie trzech szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu Rado
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie
Wywóz nieczystości z koszy ulicznych z terenu Gminy Opoczno na rok 2009
Wynik postępowania Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2010-2011
Przebudowa istniejących chodników z płyt betonowych na kostkę brukową
Obsługa bankowa budżetu gminy Opoczno i jednostek organizacyjnych PONOWIONY
Wynik postępowania Remont dróg bitumicznych 2010-2012
Usługi transportowe spoza terenu miasta i gminy Opoczno
Budowa kotłowni węglowej
Wynik Postępowania Dostawa materiałów kamiennych
Budowa ulic: Nowa, Żesławskiego
Dowozy i odwozy uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy
Informacja o unieważnieniu Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011 na terenie Gm
Wykonanie dokumentacji na modernizację ulic: Partyzantów, Limanowskiego
Obsługa bankowa budżetu gminy Opoczno i jednostek organizacyjnych UNIEWAŻNIONY
Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego
Dostawa lamp, opraw i wysięgników do oświetlenia ulicznego
Dokumentacja dróg
Wykonanie boisk sportowych ORLIK-2012
Dostawa sprzętu medycznego
Wykonanie ogrodzeń i bram
Budowa uilicy Kwiatowej oraz przebudowa ul. Norwida
Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2008/2009
Budowa parkingu w rejonie skrzyżowania ulic Biernackiego - Kopernika w Opocznie wraz z odwodnieniem
Utwardzenie terenu przy budynku Strażnicy OSP i Szkoły Podstawowej w miejscowości Dzielna
Mechaniczne zamiatanie ulic w Mieście
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w zakresie 2-ch zadań
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Gminy Opoczno na sezon 2008/2009
Zmiana użytkowania starego budynku szkolnego na świetlicę wiejską i bibliotekę w Ogonowicach -MDK
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Gminy Opoczno na sezon 2008/2009
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Szkół Gminy Opoczno
Remont pomieszczeń szkolnych ZSS nr 1
Wykonanie dokumentacji na budowę dróg dojazdowych do Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację drogi w m. Różanna
Termomodernizacja MDK
Przebudowa dróg dojazdowych Bielowice-Jazia Góra
Usługi transportowo-sprzętowe na terenie miasta i gminy Opoczno w latach 2008-2009
Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wywóz nieczystości
Remont dróg gruntowych 2008-2009
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej świetlicy wiejskiej w Karwicach
Budowa miejsc postojowych
Budowa wodociągu m. Różanna
Oświetlenie uliczne
Budowa sali gimnastycznej w Bielowicach
Przebudowa linii napowietrznych SN-15kV
Zbycia i i Dzierżawy gruntów


[Panel administracyjny]

Przetargi :: Zamówienia Publiczne - PRZETARGI :: Archiwum Przetargów :: Wykonanie boisk sportowych ORLIK-2012Zapytania wykonawcy
 Zap_1.pdf
Zapytanie wykonawcy
 Odp_1.pdf
Odpowiedź na zapytanie


Modyfikacja zamówienia
 

Nr spr. 25/2008 
Opoczno, 06.08.2008r.

  

Dot. MODYFIKACJI SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie  ustawy  z dnia  29.01.2004r - Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z póź. zmianami) o wartości  poniżej  kwoty  5 150 000 EURO na Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,, Moje Boisko- Orlik 2012” przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie, ul. M. C. Skłodowskiej 5.

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia na w/w zamówienie poprzez zamieszczenie dodatkowego przedmiaru tj. zaplecze boiska –instalacje wodno-kanalizacyjne

 

 

                                                                    Z-ca BURMISTRZ  OPOCZNA

                                                                         Janusz Macierzyński (-)Załącznik do modyfikacji
 modyfikacja.pdf
Załacznik do pobrania do modyfikacji ogłoszenia


Treść Ogłoszenia
 

Opoczno: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012 przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie, ul. M.C. Skłodowskiej 5
Numer ogłoszenia: 176834 - 2008; data zamieszczenia: 31.07.2008


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opoczno, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, tel. 044 7363137, fax 044 7363111.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.opoczno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012 przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie, ul. M.C. Skłodowskiej 5.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012 przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie, ul. M.C. Skłodowskiej 5

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 01.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·                  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium..

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad : 1)udokumentowanie należytego wykonania przez Wykonawcę, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 boisk sportowych, w tym 1 boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej (wykonane w ramach jednej lub dwóch umów) ; 2)potwierdzenie dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: a)konstrukcyjno-budowlanej, b)instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, c)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 3)ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w zakresie działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN. 2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 3.Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 6 oraz Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ. 1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy : 1)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3)Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1)Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. przed terminem publikacji ogłoszenia o zamówieniu., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 boisk sportowych, w tym 1 boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej (dopuszczalne jest wykazanie realizacji dwóch boisk w ramach jednej lub dwóch umów) z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.) . Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ. 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2) instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby. 4.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 1)Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej we wskazanej wysokości. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. B. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych. A. Materiały na boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej (sztuczna trawa): 1.Badania na zgodność z norma PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport. 2.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 3.Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 4.Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie. B. Materiały na boisko z nawierzchnią syntetyczną (nawierzchnia poliuretanowa): 1.Badania na zgodność z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport. 2.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 3.Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni. 4.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

·                  1. Cena - 80

·                  2. Jakość nawierzchni boiska piłkarskiego - sztuczna trawa - 20

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.opoczno.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Opocznie, Wydział Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych , ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2008 godzina 11:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, sekretariat Urzędu, I piętro..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 Załączniki do pobrania
 Ogloszenie.pdf
Treść Ogłoszenia
 SIWZ.pdf
SIWZ


Spakowane załączniki do pobrania
 

Załącznik Nr 1 i 2 - Specyfikacja Techniczna Ogólna. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.
Pobierz


Załącznik Nr 3 - Dokumentacja projektowa.
Pobierz 

WAŻNE

Nr spr. 25/2008                      

Dot. MODYFIKACJI SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie  ustawy  z dnia  29.01.2004r - Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z póź. zmianami) o wartości  poniżej  kwoty  5 150 000 EURO na Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,, Moje Boisko- Orlik 2012” przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie, ul. M. C. Skłodowskiej 5.

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia na w/w zamówienie poprzez:

W załączniku 3 ,, Dokumentacja projektowa – 1 projekt – 2 elementy zagospodarowania – w opisie w punkcie 1.3 Opis techniczny :

W wymaganych parametrach trawy syntetycznej ( sztuczna trawa) dotychczasowy zapis zastępuje się zapisem:

,, Trawa syntetyczna spełniająca wymagania normy PN-EN 15330-1, lub aprobaty technicznej ITB, lub rekomendacji technicznej ITB, lub, wynik badania specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport, lub dokument równoważny”

 

W wymaganych parametrach nawierzchni syntetycznej (nawierzchnia poliuretanowa) dotychczasowy zapis zastępuje się zapisem:

,, Nawierzchnia syntetyczna (poliuretanowa) spełniająca wymagania normy PN-EN 14877, lub aprobaty technicznej ITB, lub rekomendacji technicznej ITB, lub wynik badania specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport, lub dokument równoważny”

 


Załącznik Nr 4 - Przedmiary i Kosztorysy.
Pobierz

WAŻNE

Nr spr. 25/2008                                                                                     

 

Dot. postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie  ustawy  z dnia  29.01.2004r - Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z póź. zmianami) o wartości  poniżej  kwoty  5 150 000 EURO na Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,, Moje Boisko- Orlik 2012” przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie, ul. M. C. Skłodowskiej 5.

 

Zamawiający informuje, że:

- w kosztorysie budowlanym Dział 2,, budynek sanitarno-szatniowy” poz. 5 i poz.6 są pozycjami zdublowanymi. Są to te same pozycje. Prosimy o uwzględnienie tylko jednej z nich.
Załączniki do pobrania
 Zal_Nr_5.pdf
Załącznik nr 5 - Wykaz Wykonywanych robót budowlanych
 Zal_Nr_5a.pdf
Załącznik nr 5a - Zobowiązanie Wykonawcy Dotyczące Trawy Syntetycznej, Jaka zostanie ułożona na boisku piłkarskim
 Zal_Nr_6.pdf
Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału
 Zal_Nr_7.pdf
Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia
 Zal_Nr_8.pdf
Załącznik nr 8 - Wzór Oferty
 Zal_Nr_9.pdf
Załącznik nr 9 - Istotne Postanowienia Umowy
 Zal_Nr_10.pdf
Załącznik nr 10 - Zbiorcze zestawienie kosztów robót


Informację wytworzył(a): Beata Tworek
Informację dodał(a): Dariusz Badura
Ostatnia modyfikacja: 2008-08-18 15:00:20


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech