23-04-2021r.
godzina 18:46
www.bip.gov.pl
 
Aktualności
Władze lokalne
Gmina
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse/Inwestycje Gminne
Budżet Gminy
Ogłoszenia / Konkursy
KONKURSY Wydziału PKiS
Prawo lokalne
Uchwały Rady Miejskiej
Podatki i opłaty lokalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Postanowienia Burmistrza
Informacje pokontrolne
Obwieszczenia i Zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Przetargi
Zamówienia Publiczne - PRZETARGI
Zamówienia poniżej 14 000 euro
Zamówienia powyżej 14 000 euro
Konkursy
Zapytanie o cenę
Archiwum Przetargów
ROK 2010
Usługi geodezyjne w 2010r.
Wynik postępowania Usługi transportowo sprzętowe na wykonanie płyt boisk sportowych
Wynik postępowania Usługi transportowo-sprzętowe w 2012 roku
Wynik postępowania Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kraśnicy
Wynik postępowania Usługi Geodezyjne w 2012r dla Gminy Opoczno
Informacja o unieważnieniu Wykonanie trzech szkolnych Placów Zabaw
Wynik postępowania Sporządzenie projektu zmiany planu miescowego planu zagospodarowania przes
Unieważnienie Usługi transportowo sprzętowe na wykonanie płytboisk sportowych
Unieważnienie Wycena Nieruchomości w 2012r
Wynik Postępowania Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w zakresie kanali
Wynik postępowania Usługi w zakresie napraw dróg gruntowych
Wynik Postępowania Remont dróg na terenie Gminy Opoczno
Wynik postępowania Wywóz nieczystości z koszy ulicznych w 2012r.
Wynik postępowania Przyłącza energetyczne WLZ Libiszów
Wynik Postępowania Rozbudowa ulic - 2 zadania
Wynik postępowania Obsługa bankowa budżetu gm. Opoczno
Wynik PostępowaniaWykonanie oświetlenia ulicznego z podziałem na 4 zadania
Wynik postępowaniaOgródek dydaktyczny przy Przedszkolu nr 8 w Opocznie
Wynik postępowaniaZimowe utrzymanie dróg 2011-2012
Wynik postępowania Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Gminy Opoczno na sezon 2011/2012
Wynik Postępowania Dostawa oleju opałowego
Wynik Postępowania Zaciągnięcie kredytu długoterminowego dla Gminy Opoczno
Wynik PostępowaniaOgródek dydaktyczny przy Przedszkolu nr 8 w Opocznie
Wynik postepowania Utworzenie ogródków dydaktycznych
Wynik PostępowaniaPrzebudowa Kolektora Deszczowego
Wynik postępowania Budowa placów zabaw
Wynik PostępowaniaRoboty drogowe 3 zadania
NOWY Dostawa artykułów spożywczych - PONOWIONY
Wynik Postępowania Wykonanie robót drogowych w podziale na 7 zadań
Wynik postępowania Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Opoczno w 2011 rok
Wynik Postępowania Wykonanie operatów szacunkowych mających na celu ustalenie wysokości odsz
Wynik postepowania Dostawa artykułów spożywczych
Wynik Postępowania Dostawa i instalacja systemu monitorowania zagrożeń środowiska i ostrzegan
Wynik postępowania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Brzustówek Kol. - do
Wynik Postępowania Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na 4
Wynik postępowania Dostawa znaków pionowych dla Gminy Opoczno
Wynik postępowania Sporządzenie dokumentacji zdjęciowej
Wynik postępowania Budowa parkingu przy ul. M.C. Skłodowskiej w Opocznie
Wynik Opracowanie materiału tekstowego
Wynik postępowania Oznakowanie poziome dróg na terenie Gminy Opoczno
Wynik Opracowanie projektu technicznego budowy rowu przydrożnego
WynikSporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Wynik postępowania Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów z terenu Gminy Opoczno
Wynik postępowania Budowa oświetlenia ulicznego
Wyniki Wykonanie plakietek informacyjnych
Wynik postępowania Dostawa pojemników na odpady stałe
NOWY Wykonanie tablic promocyjnych
Wynik postępowania Usługi geodezyjne w 2011 roku
Wykonanie ogrodzenia ZS w Bukowcu Opoczyńskim
Wynik postępowania Opracowanie dokumentacji
NOWYWykonanie tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu
Budowa zatoki autobusowej na placu szkoły podstawowej w Bielowicach
Wynik Postępowania Opracowanie dokumentacji modernizacji targowiska miejskiego w Opocznie
Wynik postępowania Nadzór inwestorski nad budową Remizy i Domu Ludowego
WYNIKI Dostawa koszy na śmieci
Nadzór inwestorski - Obwodnica
Wynik postępowania Budowa budynku socjalnego przy boisku sportowym w Bielowicach
NOWE Dostawa mebli przedszkolnych i elementów wyposażenia wnętrz SP Bielowice
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Prowadzenie remontów dróg gruntowych materiałem kwarcytowym
Wynik postępowania DOSTAWA DWÓCH SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
Wykonanie tablicy pamiątkowej
Oznakowanie poziome dróg na terenie miasta i gminy Opoczno w latach 2009-2010
Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych z osprzętem Wynik postępowania
Wynik postępowania Pełnienie funkcji Koordynatora projektu oraz Asystenta koordynatora
WYNIKIDostawa tabliczek do oznaczenia roślin
Wykonanie dokumentacji projktowo-kosztorysowej na budowę ulic w Opocznie
Odbiór i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest z terenu Gminy Opoczno w roku 2010
Orlik 2012
Wynik postępowania Budowa remizy strażackiej i domu ludowego w Kraśnicy
Wykonanie ulotek edukacyjnych (broszur) dotyczących segregacji odpadów.
Mechaniczne zamiatanie ulic WYBÓR OFERENTA DOKONANY
Budowa obwodnicy
Wynik postępowania Wycena nieruchomości
Skład i druk wydawnictwa albumowego
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów - Inwestor Zastępczy
Wykonanie dokumentacji adaptacji budynków zamieszkania zbiorowego ul. Przemysłowa w Opocznie
Wynik postepowania Dostawa materiałów kamiennych
Wykonanie tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu
Oznakowanie pionowe dróg z terenu miasta i gminy Opoczno w latach 2009-2010
Wynik postępowania Dostawa materiałów typu: piasek, żwir, szlaka
Remonty dróg gruntowych 2010-2011
Budowa domu ludowego i świetlicy w Kraśnicy
Przebudowa ul. Armii Krajowej
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową układu komunikacyjnego osiedla USTRONIE PONOWIONY
Wykonanie dokumentacji na rozbudowę ulic: Biernackiego, Słowackiego
Wynik Postępowania Sporządzanie decyzji o warunkch zabudowy i zagospodarowania terenu
Wykonanie plakietek informacyjnych dla celów promocyjnych projektu finansowanego ze środków unijnych
Odbiór i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest
Wykonanie dokumentacji na rozbudowę ulic: Wiejskiej, Puchały, Ogrodowej
Wynik postepowania Administrowanie zespołem targowis miejskich w Opocznie
Remont dróg bitumicznych z terenu miasta i gminy Opoczno w latach 2009-2010
Dostawa destruktu
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2009/2010
Informacja o unieważnieniu Administrowanie zespołem targowis miejskich w Opocznie
Wykonanie operatów szacunkowych, mających na celu określenie wysokości odszkodowania za nieruchomośc
Wykonanie dokumentacji projktowo-kosztorysowej na rozbudowę ulicy Działkowej
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
Wynik Postępowania Budowa świetlicy w Modrzewiu
Świadczenie usługi polegającej na przygotowywaniu analizy urbanistycznej
Budowa sieci cieplnej ul. Kołomurna
Wykonanie termomodernizacji budynków Urzędu Miejskiego w Opocznie
Informacja o nieważnieniu Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 3 zadania
Kruszenie materiału kwarcytowego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową układu komunikacyjnego osiedla USTRONIE UNIEWAŻNIONY
Ogrodzenie i droga dojazdowa ul. Spacerowa UNIEWAŻNIONY
Wynik postępowania Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opoczno w latach 2011
Świetlica wiejska w miejscowości Kliny
Utwardzenie terenu przy ZSS Nr 3 w Opocznie
Informacja o wyniku Wywóz nieczystości z koszy ulicznych z terenu gminy Opoczno
Budowa układu komunikacyjnego osiedla
Dostawa materiałów typu piasek, żwir, szlaka
Wynik postepowania Prowadzenie szaletu miejskiego w Opocznie
Wyposażenie kuchni i zaplecza ZSS NR 2
Administrowanie zespołem targowisk miejskich
Wynik postępowania Przyłącze kanalizacji deszczowej odwadniające remontowane pomieszczenia
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opoczno
Prowadzenie szaletu miejskiego
Wynik postępowania Odmulenie rowów przydrożnych
Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie ZSS Nr 1 w Opocznie
Dostawa ciągnika rolniczego
Wynik postepowania Utworzenie trzech szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu Rado
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie
Wywóz nieczystości z koszy ulicznych z terenu Gminy Opoczno na rok 2009
Wynik postępowania Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2010-2011
Przebudowa istniejących chodników z płyt betonowych na kostkę brukową
Obsługa bankowa budżetu gminy Opoczno i jednostek organizacyjnych PONOWIONY
Wynik postępowania Remont dróg bitumicznych 2010-2012
Usługi transportowe spoza terenu miasta i gminy Opoczno
Budowa kotłowni węglowej
Wynik Postępowania Dostawa materiałów kamiennych
Budowa ulic: Nowa, Żesławskiego
Dowozy i odwozy uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy
Informacja o unieważnieniu Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011 na terenie Gm
Wykonanie dokumentacji na modernizację ulic: Partyzantów, Limanowskiego
Obsługa bankowa budżetu gminy Opoczno i jednostek organizacyjnych UNIEWAŻNIONY
Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego
Dostawa lamp, opraw i wysięgników do oświetlenia ulicznego
Dokumentacja dróg
Wykonanie boisk sportowych ORLIK-2012
Dostawa sprzętu medycznego
Wykonanie ogrodzeń i bram
Budowa uilicy Kwiatowej oraz przebudowa ul. Norwida
Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2008/2009
Budowa parkingu w rejonie skrzyżowania ulic Biernackiego - Kopernika w Opocznie wraz z odwodnieniem
Utwardzenie terenu przy budynku Strażnicy OSP i Szkoły Podstawowej w miejscowości Dzielna
Mechaniczne zamiatanie ulic w Mieście
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w zakresie 2-ch zadań
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Gminy Opoczno na sezon 2008/2009
Zmiana użytkowania starego budynku szkolnego na świetlicę wiejską i bibliotekę w Ogonowicach -MDK
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Gminy Opoczno na sezon 2008/2009
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Szkół Gminy Opoczno
Remont pomieszczeń szkolnych ZSS nr 1
Wykonanie dokumentacji na budowę dróg dojazdowych do Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację drogi w m. Różanna
Termomodernizacja MDK
Przebudowa dróg dojazdowych Bielowice-Jazia Góra
Usługi transportowo-sprzętowe na terenie miasta i gminy Opoczno w latach 2008-2009
Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wywóz nieczystości
Remont dróg gruntowych 2008-2009
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej świetlicy wiejskiej w Karwicach
Budowa miejsc postojowych
Budowa wodociągu m. Różanna
Oświetlenie uliczne
Budowa sali gimnastycznej w Bielowicach
Przebudowa linii napowietrznych SN-15kV
Zbycia i i Dzierżawy gruntów


[Panel administracyjny]

Przetargi :: Zamówienia Publiczne - PRZETARGI :: Archiwum Przetargów :: Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w RóżannieTreść notatki
 

WAŻNE

10.11.2008

NOWY PROTEST

szczegóły w dziale protesty

==========================

10.11.2008r

Poniżej do pobrania znajduje się pierwsze 20 stron Wniosku o Wydanie Pozwolenia Zintegrowanego dla Planowanego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów zlokalizowanego w miejscowości Różanna.

Kompletna wersja papierowa wniosku wraz z załącznikami jest do wglądu w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Opocznie

  wniosek_pozwolenie.pdf
Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego


Modyfikacje
 Odpowiedz_do_SIWZ_3.pdf
Odpowiedzi z 07.11.2008r.
 Odpowiedz_do_SIWZ_2.pdf
Odpowiedzi do SIWZ z dnia 6.11.2008r.
 Odpowiedz_do_SIWZ.pdf
Pytanie i odpowiedź do SIWZ
 Budynek_nr_14.pdf
Różanna - budynek nr 14_PRZEDMIAR
 Decyzja.pdf
Decyzja Nr 215 na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów


Modyfikacja terminu
 

Nasz znak:RMiZP 341/343/2008                                                                                           Numer postępowania 35/2008

Opoczno, dnia 2008-10-27

 

 

INFORMACJA

dla Wykonawców

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów w Różannie wraz z zamknięciem i rekultywacją składowiska

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) dalej ustawy, modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Informuję, że wyniku licznych zapytań oraz wniesionego protestu w sprawie możliwości przesunięcia terminu składania ofert w związku z wprowadzoną modyfikacją opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego Zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w m. Różanna gm. Opoczno,

Zamawiający postanawia stosownie do zapisów art. 38 ust. 6 ustawy wyznaczyć nowy termin składania i otwarcia ofert na dzień 12.11.2008 r. Nowy termin pozwoli na rzetelne przygotowanie oferty, godzina składania i otwarcia pozostaje nie zmieniona.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 

Numer ogłoszenia: 284849 - 2008; data zamieszczenia: 26.10.2008

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 232347 - 2008 data 24.09.2008 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opoczno, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, tel. 044 7363137, fax. 044 7363111.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2.

·         W ogłoszeniu jest: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki : Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności Do potwierdzenia : aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Znajdują się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację zamówienia. Do potwierdzenia : Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie minimum 10 000 000 PLN środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w tej samej wysokości, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. PLN; polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia potwierdzającym , że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Spełnieniem warunku udziału w postępowaniu będzie przedstawienie polisy na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 5 000 000 PLN. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny . Do potwierdzenia : wykazem wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, jedna związane z budową budynków użyteczności publicznej lub zakładów przemysłowych o wartości minimum 10.000.000 zł brutto. Druga zrealizował roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu o powierzchni minimum 3 ha. Do każdej pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia. Dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia . Do potwierdzenia : Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż 1 Kierownika Kontraktu z uprawnieniami ogólnobudowlanymi, który posiada uprawnienia budowlane minimum 5 lat, zarządzał minimum jedną inwestycją o wartości nie mniejszą niż 10 000 000 zł, 1 kierownika budowy z uprawnieniami ogólnobudowlanymi bez ograniczeń który posiada uprawnienia budowlane minimum 5 lat oraz pełnił funkcję kierownika budowy na minimum jednym obiekcie użyteczności publicznej o wartości nie mniejszą niż 5 000 000 zł oraz minimum 3 kierowników robót budowlanych z uprawnieniami budowlanymi, robót drogowych, instalacje sanitarne i instalacje elektryczne. Każdy z kierowników robót musi posiadać, uprawnienia budowlane minimum 5 lat oraz wykazać się pełnieniem funkcję kierownika robót na minimum jednym obiekcie użyteczności publicznej o wartości nie mniejszą niż 5 000 000 zł Dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe: uprawnienia budowlane kierownika budowy - w specjalność konstrukcyjno budowlana bez ograniczeń uprawnienia budowlane kierowników robót w zakresie, robót drogowych, instalacji sanitarnej i instalacje elektryczne aktualne Zaświadczenia tych osób o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy. Do potwierdzenia : informacją z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do złożenia ofert; Informacją z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do złożenia ofert; Aktualnym zaświadczeniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającym odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów spełnia lub nie spełnia. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik do SIWZ o spełnianiu wymagań z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy. Wykaz i dokumenty uprawnień budowlanych kierownika kontraktu, kierownika budowy, kierowników robót wraz z aktualnymi Zaświadczeniami dla tych osób o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie minimum 10 000 000 PLN środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w tej samej wysokości, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie uzna informacji w której bank nie określi konkretnej kwoty. (nie będą uznawane informacje określające posiadanie środków poprzez wskazywanie ilości miejsc po przecinku, średnich sald na koncie, obrotów itp.) Polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie minimum 5 000 000 PLN wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, jedna związane z budową budynków użyteczności publicznej* o wartości minimum 10.000.000 zł brutto. Druga zrealizował roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu o powierzchni minimum 3 ha. Do każdej pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia. Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne z podaniem ilości osób za które wykonawca opłaca składki , lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert..

·         W ogłoszeniu powinno być: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki : Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności Do potwierdzenia : aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Znajdują się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację zamówienia. Do potwierdzenia : Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie minimum 10 000 000 PLN środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w tej samej wysokości, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. PLN; polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia potwierdzającym , że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Spełnieniem warunku udziału w postępowaniu będzie przedstawienie polisy na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 5 000 000 PLN. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny . Do potwierdzenia : wykazem wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, jedna związane z budową budynków użyteczności publicznej lub zakładów przemysłowych o wartości minimum 10.000.000 zł brutto. Druga zrealizował roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu o powierzchni minimum 3 ha. Do każdej pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia. Dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia . Do potwierdzenia : Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż 1 Kierownika Kontraktu z uprawnieniami ogólnobudowlanymi, który posiada uprawnienia budowlane minimum 5 lat, zarządzał minimum jedną inwestycją o wartości nie mniejszą niż 10 000 000 zł, 1 kierownika budowy z uprawnieniami ogólnobudowlanymi bez ograniczeń który posiada uprawnienia budowlane minimum 5 lat oraz pełnił funkcję kierownika budowy na minimum jednym obiekcie użyteczności publicznej lub zakładzie przemysłowym o wartości nie mniejszą niż 5 000 000 zł oraz minimum 3 kierowników robót budowlanych z uprawnieniami budowlanymi, robót drogowych, instalacje sanitarne i instalacje elektryczne. Każdy z kierowników robót musi posiadać, uprawnienia budowlane minimum 5 lat oraz wykazać się pełnieniem funkcję kierownika robót na minimum jednym obiekcie użyteczności publicznej lub zakładzie przemysłowym o wartości nie mniejszą niż 5 000 000 zł Dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe: uprawnienia budowlane kierownika budowy - w specjalność konstrukcyjno budowlana bez ograniczeń uprawnienia budowlane kierowników robót w zakresie, robót drogowych, instalacji sanitarnej i instalacje elektryczne aktualne Zaświadczenia tych osób o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy. Do potwierdzenia : informacją z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do złożenia ofert; Informacją z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do złożenia ofert; Aktualnym zaświadczeniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającym odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów spełnia lub nie spełnia. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik do SIWZ o spełnianiu wymagań z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy. Wykaz i dokumenty uprawnień budowlanych kierownika kontraktu, kierownika budowy, kierowników robót wraz z aktualnymi Zaświadczeniami dla tych osób o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie minimum 10 000 000 PLN środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w tej samej wysokości, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie uzna informacji w której bank nie określi konkretnej kwoty. (nie będą uznawane informacje określające posiadanie środków poprzez wskazywanie ilości miejsc po przecinku, średnich sald na koncie, obrotów itp.) Polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie minimum 5 000 000 PLN wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, jedna związane z budową budynków użyteczności publicznej o wartości minimum 10.000.000 zł brutto. Druga zrealizował roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu o powierzchni minimum 3 ha. Do każdej pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia. Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert..

  Ogloszenie.pdf
Ogłoszenie
 Info_zm_ogl.pdf
Informacja o zmianie ogłoszenia


Informacja
 

 

WAŻNE !!!!! 

22.10.2008r. NOWY PROTEST 

Załącznik do pobrania - DOKUMENTACJA PO MODYFIKACJI.
Pobierz

 

Nasz znak:RMiZP 341/326/2008

Numer postępowania 35/2008
Opoczno, dnia 2008-10-21

 

 

INFORMACJA dla Wykonawców

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów w Różannie wraz z zamknięciem i rekultywacją składowiska

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) dalej ustawy, modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Informuję, że wyniku otrzymanego pytania od jednego z Wykonawców o zakres rzeczowy rekultywacji składowiska  stwierdzono, że ta części dokumentacji nie została przekazana Wykonawcom, dlatego też korzystając z przysługującego uprawnienia,  uzupełniam opis przedmiotu zamówienia o:

1. Zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów komunalnych w m. Różanna gm. Opoczno, załącznikami do wymienionego zadania są;

- projekt budowlano-wykonawczy,

- przedmiar robót

- Specyfikacja Techniczna

2. Zestawienie wycen indywidualnych.

Ww. załączniki do pobrania poniżej.

 

Mając na względzie postanowienia art. 38 ust. 6 ustawy Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert na dzień 30.10.2008 r. w celu właściwego przygotowania oferty
w związku z uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia, godzina składania i otwarcia pozostaje nie zmieniona.

 

=================================================================

Informacja o zmianie terminu

 

Mając na względzie postanowienia art. 38 ust. 6 ustawy Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert na dzień 23.10.2008 r. godzina składania i otwarcia pozostaje nie zmieniona.Pytania i odpowiedzi
 Pyt_1.pdf
Pytanie i odpowiedź
 odp_i_zapyt.pdf
Odpowiedzi na I część zapytań
 odp_i_zapyt_2.pdf
Odpowiedzi na II część zapytań
 Tabelka_do_pyt_12.pdf
Tabelka do pytania 12
 odp_i_zapyt_3.pdf
Pytania i odpowiedzi


Protesty
 Protest_1.pdf
Protest nr 1
 Rozstrzyniecie.pdf
Rozstrzygnięcie protestu 1
 Info_2.pdf
Informacja o wniesionym proteście nr 2
 Protest_2.pdf
Protest nr 2
 inf_o_wn_prot_3.pdf
Informacja o wniesionym proteście nr 3
 Protest_3.pdf
Protest nr 3
 Roz_prot_2_i_3.pdf
Rozstrzygnięcie protestów 2 i 3
 inf_o_wn_prot_4.pdf
Informacja o wniesionym proteście nr 4
 Protest_4.pdf
Protest nr 4
 Roz_prot_4.pdf
Rostrzygnięcie protesty nr 4
 inf_prot5.pdf
Informacja o wniesionym proteście nr 5
 protest_5.pdf
protest nr 5


Treść Ogłoszenia
 

Opoczno: Budowa Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów w Różannie wraz z zamknięciem i rekultywacją składowiska
Numer ogłoszenia: 232347 - 2008; data zamieszczenia: 24.09.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opoczno , ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, tel. 044 7363137, fax. 044 7363111.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.opoczno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów w Różannie wraz z zamknięciem i rekultywacją składowiska.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac obejmuje między innymi: wagę wozową o nośności 60 Mg płytę kompostowania pryzmowego płytę dojrzewania kompostu halę sortowni wiatę na surowce wtórne (boksy) nieckę składowania odpadów zbiornik odcieków o objętości użytkowej Vu=300m3 przepompownię odcieków brodzik dezynfekcyjny plac pod belownicę odpadów wraz z placem przyjęcia odpadów budynek magazynowy do czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych budynek socjalno - administracyjny magazyn paliw, smarów, i środków chemicznych myjnię płytowa sprzętu ciężkiego garaż z kanałem naprawczym i garaż dla kompaktora stacja trafo drogi, place, stanowiska postojowe zakładową sieć wodociągową kanalizacje wód opadowych i technologicznych oraz sanitarną ze zbiornikiem bezodpływowym sieć elektryczną oraz telefoniczną.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.20.00-8, 45.11.12.00-0, 45.31.00.00-3, 45.22.21.00-0, 45.22.21.10-3, 25.23.30.00-3, 45.10.00.00-5, 29.81.13.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 600 000 PLN (sześćset tysięcy zł ) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki : Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności Do potwierdzenia : aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Znajdują się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację zamówienia. Do potwierdzenia : Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie minimum 10 000 000 PLN środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w tej samej wysokości, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. PLN; polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia potwierdzającym , że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Spełnieniem warunku udziału w postępowaniu będzie przedstawienie polisy na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 5 000 000 PLN. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny . Do potwierdzenia : wykazem wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, jedna związane z budową budynków użyteczności publicznej lub zakładów przemysłowych o wartości minimum 10.000.000 zł brutto. Druga zrealizował roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu o powierzchni minimum 3 ha. Do każdej pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia. Dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia . Do potwierdzenia : Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż 1 Kierownika Kontraktu z uprawnieniami ogólnobudowlanymi, który posiada uprawnienia budowlane minimum 5 lat, zarządzał minimum jedną inwestycją o wartości nie mniejszą niż 10 000 000 zł, 1 kierownika budowy z uprawnieniami ogólnobudowlanymi bez ograniczeń który posiada uprawnienia budowlane minimum 5 lat oraz pełnił funkcję kierownika budowy na minimum jednym obiekcie użyteczności publicznej o wartości nie mniejszą niż 5 000 000 zł oraz minimum 3 kierowników robót budowlanych z uprawnieniami budowlanymi, robót drogowych, instalacje sanitarne i instalacje elektryczne. Każdy z kierowników robót musi posiadać, uprawnienia budowlane minimum 5 lat oraz wykazać się pełnieniem funkcję kierownika robót na minimum jednym obiekcie użyteczności publicznej o wartości nie mniejszą niż 5 000 000 zł Dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe: uprawnienia budowlane kierownika budowy - w specjalność konstrukcyjno budowlana bez ograniczeń uprawnienia budowlane kierowników robót w zakresie, robót drogowych, instalacji sanitarnej i instalacje elektryczne aktualne Zaświadczenia tych osób o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy. Do potwierdzenia : informacją z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do złożenia ofert; Informacją z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do złożenia ofert; Aktualnym zaświadczeniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającym odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów spełnia lub nie spełnia.

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik do SIWZ o spełnianiu wymagań z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy. Wykaz i dokumenty uprawnień budowlanych kierownika kontraktu, kierownika budowy, kierowników robót wraz z aktualnymi Zaświadczeniami dla tych osób o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie minimum 10 000 000 PLN środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w tej samej wysokości, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie uzna informacji w której bank nie określi konkretnej kwoty. (nie będą uznawane informacje określające posiadanie środków poprzez wskazywanie ilości miejsc po przecinku, średnich sald na koncie, obrotów itp.) Polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie minimum 5 000 000 PLN wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, jedna związane z budową budynków użyteczności publicznej* o wartości minimum 10.000.000 zł brutto. Druga zrealizował roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu o powierzchni minimum 3 ha. Do każdej pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia. Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne z podaniem ilości osób za które wykonawca opłaca składki , lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.opoczno.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Opoczno 26 - 300 Opoczno ul. Staromiejska 6.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2008 godzina 11:00, miejsce: Gmina Opoczno 26 - 300 Opoczno ul. Staromiejska 6 pokój nr 8 Sekretariat Urzędu Miasta.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Piorytet II Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka - Działanie II.2 Gospodarka odpadam.Załączniki do pobrania
 Ogloszenie.pdf
Treść Ogłoszenia
 SIWZ.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 Zalacznik.pdf
Załącznik do umowy - karta gwarancyjna


Załączniki do pobrania
 

Załącznik do pobrania - PRZEDMIARY.
Pobierz


Załącznik do pobrania - SPECYFIKACJE.
Pobierz


Załącznik do pobrania - PROJEKT BUDOWLANY.
Pobierz


Załącznik do pobrania - PROJEKT WYKONAWCZY.
Pobierz
Informację wytworzył(a): Barbara Mlonka
Informację dodał(a): Włodzimierz Wroński
Ostatnia modyfikacja: 2008-11-10 14:20:00


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech