23-04-2021r.
godzina 18:20
www.bip.gov.pl
 
Aktualności
Władze lokalne
Gmina
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse/Inwestycje Gminne
Budżet Gminy
Ogłoszenia / Konkursy
KONKURSY Wydziału PKiS
Prawo lokalne
Uchwały Rady Miejskiej
Podatki i opłaty lokalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Postanowienia Burmistrza
Informacje pokontrolne
Obwieszczenia i Zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Przetargi
Zamówienia Publiczne - PRZETARGI
Zamówienia poniżej 14 000 euro
Zamówienia powyżej 14 000 euro
Konkursy
Zapytanie o cenę
Archiwum Przetargów
ROK 2010
Usługi geodezyjne w 2010r.
Wynik postępowania Usługi transportowo sprzętowe na wykonanie płyt boisk sportowych
Wynik postępowania Usługi transportowo-sprzętowe w 2012 roku
Wynik postępowania Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kraśnicy
Wynik postępowania Usługi Geodezyjne w 2012r dla Gminy Opoczno
Informacja o unieważnieniu Wykonanie trzech szkolnych Placów Zabaw
Wynik postępowania Sporządzenie projektu zmiany planu miescowego planu zagospodarowania przes
Unieważnienie Usługi transportowo sprzętowe na wykonanie płytboisk sportowych
Unieważnienie Wycena Nieruchomości w 2012r
Wynik Postępowania Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w zakresie kanali
Wynik postępowania Usługi w zakresie napraw dróg gruntowych
Wynik Postępowania Remont dróg na terenie Gminy Opoczno
Wynik postępowania Wywóz nieczystości z koszy ulicznych w 2012r.
Wynik postępowania Przyłącza energetyczne WLZ Libiszów
Wynik Postępowania Rozbudowa ulic - 2 zadania
Wynik postępowania Obsługa bankowa budżetu gm. Opoczno
Wynik PostępowaniaWykonanie oświetlenia ulicznego z podziałem na 4 zadania
Wynik postępowaniaOgródek dydaktyczny przy Przedszkolu nr 8 w Opocznie
Wynik postępowaniaZimowe utrzymanie dróg 2011-2012
Wynik postępowania Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Gminy Opoczno na sezon 2011/2012
Wynik Postępowania Dostawa oleju opałowego
Wynik Postępowania Zaciągnięcie kredytu długoterminowego dla Gminy Opoczno
Wynik PostępowaniaOgródek dydaktyczny przy Przedszkolu nr 8 w Opocznie
Wynik postepowania Utworzenie ogródków dydaktycznych
Wynik PostępowaniaPrzebudowa Kolektora Deszczowego
Wynik postępowania Budowa placów zabaw
Wynik PostępowaniaRoboty drogowe 3 zadania
NOWY Dostawa artykułów spożywczych - PONOWIONY
Wynik Postępowania Wykonanie robót drogowych w podziale na 7 zadań
Wynik postępowania Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Opoczno w 2011 rok
Wynik Postępowania Wykonanie operatów szacunkowych mających na celu ustalenie wysokości odsz
Wynik postepowania Dostawa artykułów spożywczych
Wynik Postępowania Dostawa i instalacja systemu monitorowania zagrożeń środowiska i ostrzegan
Wynik postępowania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Brzustówek Kol. - do
Wynik Postępowania Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na 4
Wynik postępowania Dostawa znaków pionowych dla Gminy Opoczno
Wynik postępowania Sporządzenie dokumentacji zdjęciowej
Wynik postępowania Budowa parkingu przy ul. M.C. Skłodowskiej w Opocznie
Wynik Opracowanie materiału tekstowego
Wynik postępowania Oznakowanie poziome dróg na terenie Gminy Opoczno
Wynik Opracowanie projektu technicznego budowy rowu przydrożnego
WynikSporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Wynik postępowania Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów z terenu Gminy Opoczno
Wynik postępowania Budowa oświetlenia ulicznego
Wyniki Wykonanie plakietek informacyjnych
Wynik postępowania Dostawa pojemników na odpady stałe
NOWY Wykonanie tablic promocyjnych
Wynik postępowania Usługi geodezyjne w 2011 roku
Wykonanie ogrodzenia ZS w Bukowcu Opoczyńskim
Wynik postępowania Opracowanie dokumentacji
NOWYWykonanie tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu
Budowa zatoki autobusowej na placu szkoły podstawowej w Bielowicach
Wynik Postępowania Opracowanie dokumentacji modernizacji targowiska miejskiego w Opocznie
Wynik postępowania Nadzór inwestorski nad budową Remizy i Domu Ludowego
WYNIKI Dostawa koszy na śmieci
Nadzór inwestorski - Obwodnica
Wynik postępowania Budowa budynku socjalnego przy boisku sportowym w Bielowicach
NOWE Dostawa mebli przedszkolnych i elementów wyposażenia wnętrz SP Bielowice
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Prowadzenie remontów dróg gruntowych materiałem kwarcytowym
Wynik postępowania DOSTAWA DWÓCH SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
Wykonanie tablicy pamiątkowej
Oznakowanie poziome dróg na terenie miasta i gminy Opoczno w latach 2009-2010
Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych z osprzętem Wynik postępowania
Wynik postępowania Pełnienie funkcji Koordynatora projektu oraz Asystenta koordynatora
WYNIKIDostawa tabliczek do oznaczenia roślin
Wykonanie dokumentacji projktowo-kosztorysowej na budowę ulic w Opocznie
Odbiór i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest z terenu Gminy Opoczno w roku 2010
Orlik 2012
Wynik postępowania Budowa remizy strażackiej i domu ludowego w Kraśnicy
Wykonanie ulotek edukacyjnych (broszur) dotyczących segregacji odpadów.
Mechaniczne zamiatanie ulic WYBÓR OFERENTA DOKONANY
Budowa obwodnicy
Wynik postępowania Wycena nieruchomości
Skład i druk wydawnictwa albumowego
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów - Inwestor Zastępczy
Wykonanie dokumentacji adaptacji budynków zamieszkania zbiorowego ul. Przemysłowa w Opocznie
Wynik postepowania Dostawa materiałów kamiennych
Wykonanie tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu
Oznakowanie pionowe dróg z terenu miasta i gminy Opoczno w latach 2009-2010
Wynik postępowania Dostawa materiałów typu: piasek, żwir, szlaka
Remonty dróg gruntowych 2010-2011
Budowa domu ludowego i świetlicy w Kraśnicy
Przebudowa ul. Armii Krajowej
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową układu komunikacyjnego osiedla USTRONIE PONOWIONY
Wykonanie dokumentacji na rozbudowę ulic: Biernackiego, Słowackiego
Wynik Postępowania Sporządzanie decyzji o warunkch zabudowy i zagospodarowania terenu
Wykonanie plakietek informacyjnych dla celów promocyjnych projektu finansowanego ze środków unijnych
Odbiór i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest
Wykonanie dokumentacji na rozbudowę ulic: Wiejskiej, Puchały, Ogrodowej
Wynik postepowania Administrowanie zespołem targowis miejskich w Opocznie
Remont dróg bitumicznych z terenu miasta i gminy Opoczno w latach 2009-2010
Dostawa destruktu
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2009/2010
Informacja o unieważnieniu Administrowanie zespołem targowis miejskich w Opocznie
Wykonanie operatów szacunkowych, mających na celu określenie wysokości odszkodowania za nieruchomośc
Wykonanie dokumentacji projktowo-kosztorysowej na rozbudowę ulicy Działkowej
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
Wynik Postępowania Budowa świetlicy w Modrzewiu
Świadczenie usługi polegającej na przygotowywaniu analizy urbanistycznej
Budowa sieci cieplnej ul. Kołomurna
Wykonanie termomodernizacji budynków Urzędu Miejskiego w Opocznie
Informacja o nieważnieniu Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 3 zadania
Kruszenie materiału kwarcytowego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową układu komunikacyjnego osiedla USTRONIE UNIEWAŻNIONY
Ogrodzenie i droga dojazdowa ul. Spacerowa UNIEWAŻNIONY
Wynik postępowania Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opoczno w latach 2011
Świetlica wiejska w miejscowości Kliny
Utwardzenie terenu przy ZSS Nr 3 w Opocznie
Informacja o wyniku Wywóz nieczystości z koszy ulicznych z terenu gminy Opoczno
Budowa układu komunikacyjnego osiedla
Dostawa materiałów typu piasek, żwir, szlaka
Wynik postepowania Prowadzenie szaletu miejskiego w Opocznie
Wyposażenie kuchni i zaplecza ZSS NR 2
Administrowanie zespołem targowisk miejskich
Wynik postępowania Przyłącze kanalizacji deszczowej odwadniające remontowane pomieszczenia
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opoczno
Prowadzenie szaletu miejskiego
Wynik postępowania Odmulenie rowów przydrożnych
Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie ZSS Nr 1 w Opocznie
Dostawa ciągnika rolniczego
Wynik postepowania Utworzenie trzech szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu Rado
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie
Wywóz nieczystości z koszy ulicznych z terenu Gminy Opoczno na rok 2009
Wynik postępowania Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2010-2011
Przebudowa istniejących chodników z płyt betonowych na kostkę brukową
Obsługa bankowa budżetu gminy Opoczno i jednostek organizacyjnych PONOWIONY
Wynik postępowania Remont dróg bitumicznych 2010-2012
Usługi transportowe spoza terenu miasta i gminy Opoczno
Budowa kotłowni węglowej
Wynik Postępowania Dostawa materiałów kamiennych
Budowa ulic: Nowa, Żesławskiego
Dowozy i odwozy uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy
Informacja o unieważnieniu Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011 na terenie Gm
Wykonanie dokumentacji na modernizację ulic: Partyzantów, Limanowskiego
Obsługa bankowa budżetu gminy Opoczno i jednostek organizacyjnych UNIEWAŻNIONY
Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego
Dostawa lamp, opraw i wysięgników do oświetlenia ulicznego
Dokumentacja dróg
Wykonanie boisk sportowych ORLIK-2012
Dostawa sprzętu medycznego
Wykonanie ogrodzeń i bram
Budowa uilicy Kwiatowej oraz przebudowa ul. Norwida
Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2008/2009
Budowa parkingu w rejonie skrzyżowania ulic Biernackiego - Kopernika w Opocznie wraz z odwodnieniem
Utwardzenie terenu przy budynku Strażnicy OSP i Szkoły Podstawowej w miejscowości Dzielna
Mechaniczne zamiatanie ulic w Mieście
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w zakresie 2-ch zadań
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Gminy Opoczno na sezon 2008/2009
Zmiana użytkowania starego budynku szkolnego na świetlicę wiejską i bibliotekę w Ogonowicach -MDK
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Gminy Opoczno na sezon 2008/2009
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Szkół Gminy Opoczno
Remont pomieszczeń szkolnych ZSS nr 1
Wykonanie dokumentacji na budowę dróg dojazdowych do Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację drogi w m. Różanna
Termomodernizacja MDK
Przebudowa dróg dojazdowych Bielowice-Jazia Góra
Usługi transportowo-sprzętowe na terenie miasta i gminy Opoczno w latach 2008-2009
Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wywóz nieczystości
Remont dróg gruntowych 2008-2009
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej świetlicy wiejskiej w Karwicach
Budowa miejsc postojowych
Budowa wodociągu m. Różanna
Oświetlenie uliczne
Budowa sali gimnastycznej w Bielowicach
Przebudowa linii napowietrznych SN-15kV
Zbycia i i Dzierżawy gruntów


[Panel administracyjny]

Przetargi :: Zamówienia Publiczne - PRZETARGI :: Archiwum Przetargów :: Dostawa sprzętu medycznegoZmiany
 

WAŻNE

14.11.2008

 

Nr spr. 39/2008                                                                                     
Opoczno, 14.11.2008r.

 

Dot. postępowania prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie  ustawy  z dnia  29.01.2004r - Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 oraz z 2008r. Nr 171 poz. 1058 ) o wartości  poniżej  kwoty 206 000 EURO na:

Dostawę sprzętu medycznego tj:

Zadanie 1 - Łóżko porodowe – 2 szt.

Zadanie 2 - Aparat USG -  1 szt.

Zadanie 3 - Łóżko elektryczne rehabilitacyjne wielofunkcyjne z pozycja fotelową – 2 szt.

Zadanie 4 - Aparat do masażu uciskowego - 1 szt.

 

                      Analizując zapytania wniesione przez Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy  z dnia  29.01.2004r - Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert na dzień 19.11.2008r.

Zatem:

Nowy termin składania ofert to dzień – 19.11.2008r. godz. 10.30       

Nowy termin otwarcia ofert to dzień – 19.11.2008r. godz. 11:00

 

 

 

 

                                                                                     BURMISTRZ  OPOCZNA

                                                                                           Jan Wieruszewski (-)Zapytania i odpowiedzi
 zapyt_odpow_2.pdf
17.11.2008r - Zapytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego
 zapyt_odpow.pdf
14.11.2008r - Zapytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego


Treść Ogłoszenia
 

Opoczno: Dostawę sprzętu medycznego tj: Zadanie 1 - Łóżko porodowe - 2 szt. Zadanie 2 - Aparat USG - 1 szt. Zadanie 3 - Łóżko elektryczne rehabilitacyjne wielofunkcyjne z pozycja fotelową - 2 szt. Zadanie 4 - Aparat do masażu uciskowego - 1 szt.
Numer ogłoszenia: 303835 - 2008; data zamieszczenia: 06.11.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opoczno , ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, tel. 044 7363137, faks 044 7363111.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.opoczno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę sprzętu medycznego tj: Zadanie 1 - Łóżko porodowe - 2 szt. Zadanie 2 - Aparat USG - 1 szt. Zadanie 3 - Łóżko elektryczne rehabilitacyjne wielofunkcyjne z pozycja fotelową - 2 szt. Zadanie 4 - Aparat do masażu uciskowego - 1 szt..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawę sprzętu medycznego tj: Zadanie 1 - Łóżko porodowe - 2 szt. Zadanie 2 - Aparat USG - 1 szt. Zadanie 3 - Łóżko elektryczne rehabilitacyjne wielofunkcyjne z pozycja fotelową - 2 szt. Zadanie 4 - Aparat do masażu uciskowego - 1 szt..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 33.19.21.00-3, 33.19.60.00-0, 33.11.23.20-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na postawie żądanych w rozdziale VI SIWZ dokumentów i oświadczeń , wg formuły spełnia - nie spełnia..

·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej , wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej polskiej zamiast dokumentów o których mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ składa dokument, o którym mowa w rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane zmienionego rozporządzeniem z dnia 16.10.2008r. 2. Oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( załącznik nr 6 do SIWZ) Inne dokumenty, które winien złożyć Wykonawca. 1.Wypełniony we wszystkich pozycjach formularz ofertowy zgodny z formularzem stanowiącym załącznik nr 5 z załączonymi dokumentami tj. zestawieniami parametrów i wymaganych warunków ( zgodnych z załącznikami nr 1,2,3,4 do SIWZ w których określono parametry i warunki) 2. Certyfikat zgodności CE dla zaoferowanego sprzętu. 3. Atesty dopuszczające stosowanie przedmiotu dostawy do użycia w placówkach publicznej służby zdrowia, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych. 4. Kserokopię autoryzacji serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego producenta na terenie Polski. 5. Instrukcję obsługi przedmiotu dostawy w języku polskim ( dopuszcza się załączenia w formie elektronicznej na płycie CD-R) 6. Oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot dostawy jest fabrycznie nowy. 7.W przypadku podmiotów występujących wspólnie Zamawiający żąda dokumentu ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu / art. 23 ust.2 / 8.Zobowiązanie do ponoszenia solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy podpisanej przez wszystkie podmioty występujące wspólnie. 9. Pełnomocnictwo w przypadku składania oferty przez pełnomocnika..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.opoczno.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Opoczno, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, Wydział Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.11.2008 godzina 10:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego, budynek główny Urzędu, sekretariat Urzędu, I piętro, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: dostawa - Łóżko porodowe - 2 szt..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Łóżko porodowe - 2 szt..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 33.19.21.00-3.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2 - Aparat USG - 1 szt..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 2 - Aparat USG - 1 szt..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie 3 - Łóżko elektryczne rehabilitacyjne wielofunkcyjne z pozycja fotelową - 2 szt..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 3 - Łóżko elektryczne rehabilitacyjne wielofunkcyjne z pozycja fotelową - 2 szt..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 33.19.21.00-3.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie 4 - Aparat do masażu uciskowego - 1 szt..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 4 - Aparat do masażu uciskowego - 1 szt.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Załączniki do pobrania
 Ogloszenie.pdf
Treść Ogłoszenia
 SIWZ.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 Zal_Nr_1.pdf
Załącznik Nr 1 - Zestawienie parametrów
 Zal_Nr_2.pdf
Załącznik Nr 2 - Zestawienie parametrów
 Zal_Nr_3.pdf
Załącznik Nr 3 - Zestawienie parametrów
 Zal_Nr_4.pdf
Załącznik Nr 4 - Zestawienie parametrów
 Zal_Nr_5.pdf
Załącznik Nr 5 - Formularz oferty
 Zal_Nr_6.pdf
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie
 Zal_Nr_7.pdf
Załącznik Nr 7 - Projekt umowy


Informację wytworzył(a): Beata Tworek
Informację dodał(a): Włodzimierz Wronski
Ostatnia modyfikacja: 2008-11-17 15:25:30


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech