11-08-2020r.
godzina 18:25
www.bip.gov.pl
 
Aktualności
Władze lokalne
Gmina
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse/Inwestycje Gminne
Budżet Gminy
Ogłoszenia / Konkursy
KONKURSY Wydziału PKiS
Prawo lokalne
Uchwały Rady Miejskiej
Podatki i opłaty lokalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Postanowienia Burmistrza
Informacje pokontrolne
Obwieszczenia i Zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Przetargi
Zamówienia Publiczne - PRZETARGI
Zamówienia poniżej 14 000 euro
Zamówienia powyżej 14 000 euro
Konkursy
Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rewitalizacji zabytkowego centrum Opoczna
Konkurs na projekt Pomnika Wdzięczności NOWE
Zapytanie o cenę
Archiwum Przetargów
Zbycia i i Dzierżawy gruntów


[Panel administracyjny]

Przetargi :: Zamówienia Publiczne - PRZETARGI :: Konkursy :: Konkurs na projekt Pomnika Wdzięczności NOWEZmiany
 Modyf_regul.pdf
Modyfikacja regulaminu konkursu
 Zapyt_odpow.pdf
Zapytania i odpowiedzi dotycząc budowy pomnika
 Inf._o_wyniku_konkursu.doc
Informacja o wyniku konkursu


Treść Ogłoszenia
 

Opoczno: Konkurs na opracowanie projektu Pomnika Wdzięczności.
Numer ogłoszenia: 361599 - 2008; data zamieszczenia: 12.12.2008
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opoczno, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, tel. 044 7363137, faks 044 7363111.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.opoczno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONKURSU

II.1.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Konkurs na opracowanie projektu Pomnika Wdzięczności..

II.1.2) Określenie przedmiotu konkursu: Konkurs na opracowanie projektu Pomnika Wdzięczności. Projekt poprzez swoją oryginalność upamiętniać powinien mieszkańców Ziemi Opoczyńskiej pomordowanych w więzieniach i obozach koncentracyjnych oraz poległych w walce z okupantem hitlerowskim w latach 1939-1945 oraz poległych w walce o niepodległość w latach 1945 - 1989.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.31.22.30-2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU

·         Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej, które spełniają następujące warunki: a)złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym regulaminie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 ; b)spełnią warunki udziału w konkursie określone w art 22 ust 1 pkt1-3 ustawy; c)nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy; Uczestnik konkursu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie składa w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika konkursu lub pełnomocnika (pełnomocnictwo winno być dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie) następujące dokumenty: - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w konkursie określonych art. 22 ust. 1 oraz , że uczestnik konkursu nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2; Inne dokumenty, które muszą być złożone: - wypełniony we wszystkich pozycjach wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie zgodny z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 - zestawienie kosztów - zał. nr 3.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

·         1. Trafność tematyczna i czytelność idei (skala oceny 1 do 10 pkt) - 30

·         2. Poziom i jakość rozwiązań artystycznych (skala oceny 1 do 10 pkt) - 30

·         3. Walory wkomponowania pomnika w przestrzeń miasta/parku (skala oceny 1 do 10 pkt) - 20

·         4. Realność założeń projektowych (skala oceny 1 do 10 pkt) - 20

 

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

·         Dostępny do dnia: 14.01.2009, godzina 15:00.

·         Miejsce: Urząd Miejski w Opocznie, ul. Staromiejska 6, Wydział Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych (budynek C).

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

·         Data: 14.01.2009, godzina 15:00.

·         Miejsce: Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6, I piętro, pok. nr 8.

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

·         Termin: 27.02.2009r. do godz. 15:00.

·         Miejsce: Prace konkursowe należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6, I piętro, pok. nr 8.

IV.3) NAGRODY

·       Rodzaj i wysokość nagród: Nagrody pieniężne zostaną przyznane w następujących wysokościach: - I nagroda dla uczestnika Konkursu zaproszonego do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - 15 000 brutto, II nagroda -10 000 brutto,III nagroda – 3 000 brutto x 3.

 Załączniki do pobrania
 ogloszenie.pdf
Treść Ogłoszenia
 Regulamin.pdf
Regulamin Konkursu
 wniosek.pdf
Załącznik nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie
 Oswiadczenie.pdf
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków
 Zest_koszt.pdf
Załącznik nr 3 - Zestawienie kosztów
 Zal_Nr_4.pdf
Załącznik nr 4 - Mapka
 Karta_ident.pdf
Załącznik nr 5 - Karta Identyfikacyjna


Informację wytworzył(a): Beata Tworek
Informację dodał(a): Dariusz Badura
Ostatnia modyfikacja: 2009-03-18 11:32:11


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech