23-04-2021r.
godzina 18:27
www.bip.gov.pl
 
Aktualności
Władze lokalne
Gmina
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse/Inwestycje Gminne
Budżet Gminy
Ogłoszenia / Konkursy
KONKURSY Wydziału PKiS
Prawo lokalne
Uchwały Rady Miejskiej
Podatki i opłaty lokalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Postanowienia Burmistrza
Informacje pokontrolne
Obwieszczenia i Zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Przetargi
Zamówienia Publiczne - PRZETARGI
Zamówienia poniżej 14 000 euro
Zamówienia powyżej 14 000 euro
Konkursy
Zapytanie o cenę
Archiwum Przetargów
ROK 2010
Usługi geodezyjne w 2010r.
Wynik postępowania Usługi transportowo sprzętowe na wykonanie płyt boisk sportowych
Wynik postępowania Usługi transportowo-sprzętowe w 2012 roku
Wynik postępowania Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kraśnicy
Wynik postępowania Usługi Geodezyjne w 2012r dla Gminy Opoczno
Informacja o unieważnieniu Wykonanie trzech szkolnych Placów Zabaw
Wynik postępowania Sporządzenie projektu zmiany planu miescowego planu zagospodarowania przes
Unieważnienie Usługi transportowo sprzętowe na wykonanie płytboisk sportowych
Unieważnienie Wycena Nieruchomości w 2012r
Wynik Postępowania Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w zakresie kanali
Wynik postępowania Usługi w zakresie napraw dróg gruntowych
Wynik Postępowania Remont dróg na terenie Gminy Opoczno
Wynik postępowania Wywóz nieczystości z koszy ulicznych w 2012r.
Wynik postępowania Przyłącza energetyczne WLZ Libiszów
Wynik Postępowania Rozbudowa ulic - 2 zadania
Wynik postępowania Obsługa bankowa budżetu gm. Opoczno
Wynik PostępowaniaWykonanie oświetlenia ulicznego z podziałem na 4 zadania
Wynik postępowaniaOgródek dydaktyczny przy Przedszkolu nr 8 w Opocznie
Wynik postępowaniaZimowe utrzymanie dróg 2011-2012
Wynik postępowania Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Gminy Opoczno na sezon 2011/2012
Wynik Postępowania Dostawa oleju opałowego
Wynik Postępowania Zaciągnięcie kredytu długoterminowego dla Gminy Opoczno
Wynik PostępowaniaOgródek dydaktyczny przy Przedszkolu nr 8 w Opocznie
Wynik postepowania Utworzenie ogródków dydaktycznych
Wynik PostępowaniaPrzebudowa Kolektora Deszczowego
Wynik postępowania Budowa placów zabaw
Wynik PostępowaniaRoboty drogowe 3 zadania
NOWY Dostawa artykułów spożywczych - PONOWIONY
Wynik Postępowania Wykonanie robót drogowych w podziale na 7 zadań
Wynik postępowania Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Opoczno w 2011 rok
Wynik Postępowania Wykonanie operatów szacunkowych mających na celu ustalenie wysokości odsz
Wynik postepowania Dostawa artykułów spożywczych
Wynik Postępowania Dostawa i instalacja systemu monitorowania zagrożeń środowiska i ostrzegan
Wynik postępowania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Brzustówek Kol. - do
Wynik Postępowania Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na 4
Wynik postępowania Dostawa znaków pionowych dla Gminy Opoczno
Wynik postępowania Sporządzenie dokumentacji zdjęciowej
Wynik postępowania Budowa parkingu przy ul. M.C. Skłodowskiej w Opocznie
Wynik Opracowanie materiału tekstowego
Wynik postępowania Oznakowanie poziome dróg na terenie Gminy Opoczno
Wynik Opracowanie projektu technicznego budowy rowu przydrożnego
WynikSporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Wynik postępowania Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów z terenu Gminy Opoczno
Wynik postępowania Budowa oświetlenia ulicznego
Wyniki Wykonanie plakietek informacyjnych
Wynik postępowania Dostawa pojemników na odpady stałe
NOWY Wykonanie tablic promocyjnych
Wynik postępowania Usługi geodezyjne w 2011 roku
Wykonanie ogrodzenia ZS w Bukowcu Opoczyńskim
Wynik postępowania Opracowanie dokumentacji
NOWYWykonanie tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu
Budowa zatoki autobusowej na placu szkoły podstawowej w Bielowicach
Wynik Postępowania Opracowanie dokumentacji modernizacji targowiska miejskiego w Opocznie
Wynik postępowania Nadzór inwestorski nad budową Remizy i Domu Ludowego
WYNIKI Dostawa koszy na śmieci
Nadzór inwestorski - Obwodnica
Wynik postępowania Budowa budynku socjalnego przy boisku sportowym w Bielowicach
NOWE Dostawa mebli przedszkolnych i elementów wyposażenia wnętrz SP Bielowice
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Prowadzenie remontów dróg gruntowych materiałem kwarcytowym
Wynik postępowania DOSTAWA DWÓCH SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
Wykonanie tablicy pamiątkowej
Oznakowanie poziome dróg na terenie miasta i gminy Opoczno w latach 2009-2010
Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych z osprzętem Wynik postępowania
Wynik postępowania Pełnienie funkcji Koordynatora projektu oraz Asystenta koordynatora
WYNIKIDostawa tabliczek do oznaczenia roślin
Wykonanie dokumentacji projktowo-kosztorysowej na budowę ulic w Opocznie
Odbiór i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest z terenu Gminy Opoczno w roku 2010
Orlik 2012
Wynik postępowania Budowa remizy strażackiej i domu ludowego w Kraśnicy
Wykonanie ulotek edukacyjnych (broszur) dotyczących segregacji odpadów.
Mechaniczne zamiatanie ulic WYBÓR OFERENTA DOKONANY
Budowa obwodnicy
Wynik postępowania Wycena nieruchomości
Skład i druk wydawnictwa albumowego
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów - Inwestor Zastępczy
Wykonanie dokumentacji adaptacji budynków zamieszkania zbiorowego ul. Przemysłowa w Opocznie
Wynik postepowania Dostawa materiałów kamiennych
Wykonanie tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu
Oznakowanie pionowe dróg z terenu miasta i gminy Opoczno w latach 2009-2010
Wynik postępowania Dostawa materiałów typu: piasek, żwir, szlaka
Remonty dróg gruntowych 2010-2011
Budowa domu ludowego i świetlicy w Kraśnicy
Przebudowa ul. Armii Krajowej
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową układu komunikacyjnego osiedla USTRONIE PONOWIONY
Wykonanie dokumentacji na rozbudowę ulic: Biernackiego, Słowackiego
Wynik Postępowania Sporządzanie decyzji o warunkch zabudowy i zagospodarowania terenu
Wykonanie plakietek informacyjnych dla celów promocyjnych projektu finansowanego ze środków unijnych
Odbiór i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest
Wykonanie dokumentacji na rozbudowę ulic: Wiejskiej, Puchały, Ogrodowej
Wynik postepowania Administrowanie zespołem targowis miejskich w Opocznie
Remont dróg bitumicznych z terenu miasta i gminy Opoczno w latach 2009-2010
Dostawa destruktu
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2009/2010
Informacja o unieważnieniu Administrowanie zespołem targowis miejskich w Opocznie
Wykonanie operatów szacunkowych, mających na celu określenie wysokości odszkodowania za nieruchomośc
Wykonanie dokumentacji projktowo-kosztorysowej na rozbudowę ulicy Działkowej
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
Wynik Postępowania Budowa świetlicy w Modrzewiu
Świadczenie usługi polegającej na przygotowywaniu analizy urbanistycznej
Budowa sieci cieplnej ul. Kołomurna
Wykonanie termomodernizacji budynków Urzędu Miejskiego w Opocznie
Informacja o nieważnieniu Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 3 zadania
Kruszenie materiału kwarcytowego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową układu komunikacyjnego osiedla USTRONIE UNIEWAŻNIONY
Ogrodzenie i droga dojazdowa ul. Spacerowa UNIEWAŻNIONY
Wynik postępowania Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opoczno w latach 2011
Świetlica wiejska w miejscowości Kliny
Utwardzenie terenu przy ZSS Nr 3 w Opocznie
Informacja o wyniku Wywóz nieczystości z koszy ulicznych z terenu gminy Opoczno
Budowa układu komunikacyjnego osiedla
Dostawa materiałów typu piasek, żwir, szlaka
Wynik postepowania Prowadzenie szaletu miejskiego w Opocznie
Wyposażenie kuchni i zaplecza ZSS NR 2
Administrowanie zespołem targowisk miejskich
Wynik postępowania Przyłącze kanalizacji deszczowej odwadniające remontowane pomieszczenia
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opoczno
Prowadzenie szaletu miejskiego
Wynik postępowania Odmulenie rowów przydrożnych
Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie ZSS Nr 1 w Opocznie
Dostawa ciągnika rolniczego
Wynik postepowania Utworzenie trzech szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu Rado
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie
Wywóz nieczystości z koszy ulicznych z terenu Gminy Opoczno na rok 2009
Wynik postępowania Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2010-2011
Przebudowa istniejących chodników z płyt betonowych na kostkę brukową
Obsługa bankowa budżetu gminy Opoczno i jednostek organizacyjnych PONOWIONY
Wynik postępowania Remont dróg bitumicznych 2010-2012
Usługi transportowe spoza terenu miasta i gminy Opoczno
Budowa kotłowni węglowej
Wynik Postępowania Dostawa materiałów kamiennych
Budowa ulic: Nowa, Żesławskiego
Dowozy i odwozy uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy
Informacja o unieważnieniu Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011 na terenie Gm
Wykonanie dokumentacji na modernizację ulic: Partyzantów, Limanowskiego
Obsługa bankowa budżetu gminy Opoczno i jednostek organizacyjnych UNIEWAŻNIONY
Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego
Dostawa lamp, opraw i wysięgników do oświetlenia ulicznego
Dokumentacja dróg
Wykonanie boisk sportowych ORLIK-2012
Dostawa sprzętu medycznego
Wykonanie ogrodzeń i bram
Budowa uilicy Kwiatowej oraz przebudowa ul. Norwida
Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2008/2009
Budowa parkingu w rejonie skrzyżowania ulic Biernackiego - Kopernika w Opocznie wraz z odwodnieniem
Utwardzenie terenu przy budynku Strażnicy OSP i Szkoły Podstawowej w miejscowości Dzielna
Mechaniczne zamiatanie ulic w Mieście
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w zakresie 2-ch zadań
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Gminy Opoczno na sezon 2008/2009
Zmiana użytkowania starego budynku szkolnego na świetlicę wiejską i bibliotekę w Ogonowicach -MDK
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Gminy Opoczno na sezon 2008/2009
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Szkół Gminy Opoczno
Remont pomieszczeń szkolnych ZSS nr 1
Wykonanie dokumentacji na budowę dróg dojazdowych do Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację drogi w m. Różanna
Termomodernizacja MDK
Przebudowa dróg dojazdowych Bielowice-Jazia Góra
Usługi transportowo-sprzętowe na terenie miasta i gminy Opoczno w latach 2008-2009
Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wywóz nieczystości
Remont dróg gruntowych 2008-2009
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej świetlicy wiejskiej w Karwicach
Budowa miejsc postojowych
Budowa wodociągu m. Różanna
Oświetlenie uliczne
Budowa sali gimnastycznej w Bielowicach
Przebudowa linii napowietrznych SN-15kV
Zbycia i i Dzierżawy gruntów


[Panel administracyjny]

Przetargi :: Zamówienia Publiczne - PRZETARGI :: Archiwum Przetargów :: Wykonanie operatów szacunkowych, mających na celu określenie wysokości odszkodowania za nieruchomoścInformacja o wyborze oferty
 

Nr spr. 16/2009                                                                              Opoczno, dnia 28.05.2009r.

 

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

           Gmina Opoczno,  26 - 300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 informuje, że w dniu 25.05.2009r. o godz. 11.30 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie operatów szacunkowych, mających na celu określenie wysokości odszkodowania za  nieruchomości objęte decyzją o lokalizacji obwodnicy Opoczna.

           Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 oraz  Dz. U. z 2008r. Nr 171 poz. 1058.) zwanej dalej Ustawą Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę z najniższymi cenami brutto ( podane poniżej) złożył Wykonawca oferty nr 3 tj:

Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa

RZECZOZNAWCA Sp. z o.o. ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź

         Oferta otrzymała - 100 pkt.

1.

a)Wycena nieruchomości  niezabudowanej  z ewentualnymi nasadzeniami roślinnymi, składającej się z jednej lub kilku przylegających do siebie działek za cenę brutto  244,00 zł w tym podatek  VAT stawka = 22% ,

b) Wycena każdej następnej działki  niezabudowanej z ewentualnymi nasadzeniami roślinnymi odrębnie położonej wchodzącej w skład nieruchomości za cenę brutto  244,00 zł za działkę w tym podatek  VAT stawka = 22%

2.

a) Wycena nieruchomości zabudowanej z ewentualnymi nasadzeniami roślinnym, składającej się z jednej lub kilku przylegających do siebie działek za cenę brutto  1 342,00 zł  za nieruchomość / w tym podatek  VAT stawka = 22%

b)Wycena działki niezabudowanej z ewentualnymi nasadzeniami roślinnymi wchodzącej w skład nieruchomości zabudowanej za cenę brutto  244,00 zł / za działkę  w tym podatek  VAT stawka = 22%

3. Wycena nieruchomości nietypowej zabudowanej położonej  we wsi Ogonowice składającej  się z działek nr 101/1, 143/2, 587, 588, 1030/3 na której zlokalizowana jest Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych i Zalesieniowych za cenę brutto 3 050,00 zł, w tym podatek  VAT stawka = 22%

4. Wycena ograniczonego prawa rzeczowego do nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej za cenę brutto 976,00 zł  za ograniczone prawo, w tym podatek  VAT stawka = 22%

 

Pozostałe oferty, które podlegały ocenie;

NR OFERTY

WYKONAWCA

CENA BRUTTO

PUNKTACJA

          1

 

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Magdalena Lipińska, ul. Mszczonowska 33/35 pok. 108, 96-100 Skierniewice

 

 1 a) 854,00 zł

    b) 610,00 zł

 2 a) 1586,00 zł

    b) 854,00 zł

 3. 1952,00 zł

 4. 1464,00 zł

         60,76 pkt

 

2

 

 

OLGA TOTT

ul. Klaudyny 30 m 107,

01-684 Warszawa

 

 1 a) 695,40 zł

    b) 390,40 zł

 2 a) 1830,00 zł

    b) 390,40 zł

 3. 18056,00 zł

 4. 353,80 zł

         37,08 pkt

 

                   

Do wiadomości:

- Wykonawcy w/w

- Tablica ogłoszeń

- Strona internetowa

- a/a

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                          BURMISTRZ OPOCZNA

                                                                                                                  Jan Wieruszewski                                                                                                  

 Pytania i odpowiedzi
 Pyt_1.pdf
Pytanie i odpowiedź


Treść Ogłoszenia
 

Opoczno: Wykonanie operatów szacunkowych, mających na celu określenie wysokości odszkodowania za nieruchomości
objęte decyzją o lokalizacji obwodnicy Opoczna

Numer ogłoszenia: 137522 - 2009; data zamieszczenia: 07.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opoczno , ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, tel. 044 7363137, faks 044 7363111.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.opoczno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie operatów szacunkowych, mających na celu określenie wysokości odszkodowania za nieruchomości objęte decyzją o lokalizacji obwodnicy Opoczna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych, mających na celu określenie wysokości odszkodowania za nieruchomości położone w powiecie opoczyńskim we wsi Januszewice, Różanna , Ogonowice, gm. Opoczno oraz m. Opocznie obr. 23,11,17,18,19,20 i 21 przejęte na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 13 sierpnia 2008 r. Nr 10/2008 o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miasta Opoczna w ciągu drogi krajowej nr 12 na odcinku około 7,8 km w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 193 , poz.1194 z późn. zm.), wg stanu nieruchomości na dzień wydania w/w decyzji t.j. 13 sierpnia 2008 r. oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania oraz nieruchomości przyznawanych w ramach odszkodowania jako nieruchomości zamienne, wraz z dokumentacją fotograficzną , oględzinami i występowaniem w charakterze biegłego w toku prowadzonych postępowań administracyjnych (udział na żądanie Zamawiającego w rozprawach administracyjnych) oraz uczestnictwem w postępowaniu odwoławczym. Łączna liczba działek około 590. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi: 1.a) wycena nieruchomości niezabudowanej, z ewentualnymi nasadzeniami roślinnymi, składającej się z jednej lub kilku przylegających do siebie działek, b)wycena każdej następnej działki niezabudowanej, z ewentualnymi nasadzeniami roślinnymi odrębnie położonej wchodzącej w skład nieruchomości, 2.a) wycena nieruchomości zabudowanej z ewentualnymi nasadzeniami roślinnym, składającej się z jednej lub kilku przylegających do siebie działek, b) Wycena działki niezabudowanej z ewentualnymi nasadzeniami roślinnymi wchodzącej w skład nieruchomości zabudowanej, 3.Wycena nieruchomości nietypowej zabudowanej położonej we wsi Ogonowice składającej się z działek nr 101/1, 143/2, 587, 588, 1030/3 na której zlokalizowane jest Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych i Zalesieniowych 4.Wycena ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości ujawnionych w księgach wieczystych..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.19.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca złoży oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy Pzp. b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: Wymagane: - potencjał kadrowy - Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby, posiadające uprawnienia, wymagane : - uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości oraz zaświadczenie o wpisie na listę rzeczoznawców majątkowych - załączyć ksero Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy wykonawca załączy dokument potwierdzający posiadanie wymaganych uprawnień oraz załączy zaświadczenie o wpisie na listę rzeczoznawców majątkowych c)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca złoży oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy Pzp. d)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca złoży oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na postawie żądanych w rozdziale VI SIWZ dokumentów i oświadczeń , wg formuły spełnia - nie spełnia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności ( zał. nr 3 do SIWZ) 1a. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa wyżej wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował ( a które nie są jego pracownikami) 2. Oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( zał. nr 2 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.opoczno.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Opoczno, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, Wydział Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych, budynek C..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2009 godzina 11:00, miejsce: Gmina Opoczno, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, sekretariat Urzędu, budynek główny Urzędu, I piętro..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 Załączniki do pobrania
 1._Ogloszenie.pdf
Treść Ogłoszenia
 2._SIWZ.pdf
SIWZ
 form.oferty_zal._nr_1.pdf
Załącznik nr 1 - Formularz Oferty
 oswiadczenie_zal._nr_2.pdf
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków
 Wykaz_osob__zal._nr_3.pdf
Załącznik nr 3 - Wykaz osób
 Projekt_umowy_zal._nr_4.pdf
Załącznik nr 4 - Projekt umowy
 Druk_zlecenia_zal._nr_4a.pdf
Załącznik nr 4a - Druk zlecenia
 Protokol_z_ogledzin_zal._nr_4b.pdf
Załącznik nr 4b - Protokół oględzin


Informację wytworzył(a): Beata Tworek
Informację dodał(a): Badura Dariusz
Ostatnia modyfikacja: 2009-05-29 07:19:37


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech