18-04-2021r.
godzina 20:54
www.bip.gov.pl
 
Aktualności
Władze lokalne
Gmina
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse/Inwestycje Gminne
Budżet Gminy
Ogłoszenia / Konkursy
KONKURSY Wydziału PKiS
Prawo lokalne
Uchwały Rady Miejskiej
Podatki i opłaty lokalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Postanowienia Burmistrza
Informacje pokontrolne
Obwieszczenia i Zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Przetargi
Zamówienia Publiczne - PRZETARGI
Zamówienia poniżej 14 000 euro
Zamówienia powyżej 14 000 euro
Konkursy
Zapytanie o cenę
Archiwum Przetargów
ROK 2010
Usługi geodezyjne w 2010r.
Wynik postępowania Usługi transportowo sprzętowe na wykonanie płyt boisk sportowych
Wynik postępowania Usługi transportowo-sprzętowe w 2012 roku
Wynik postępowania Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kraśnicy
Wynik postępowania Usługi Geodezyjne w 2012r dla Gminy Opoczno
Informacja o unieważnieniu Wykonanie trzech szkolnych Placów Zabaw
Wynik postępowania Sporządzenie projektu zmiany planu miescowego planu zagospodarowania przes
Unieważnienie Usługi transportowo sprzętowe na wykonanie płytboisk sportowych
Unieważnienie Wycena Nieruchomości w 2012r
Wynik Postępowania Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w zakresie kanali
Wynik postępowania Usługi w zakresie napraw dróg gruntowych
Wynik Postępowania Remont dróg na terenie Gminy Opoczno
Wynik postępowania Wywóz nieczystości z koszy ulicznych w 2012r.
Wynik postępowania Przyłącza energetyczne WLZ Libiszów
Wynik Postępowania Rozbudowa ulic - 2 zadania
Wynik postępowania Obsługa bankowa budżetu gm. Opoczno
Wynik PostępowaniaWykonanie oświetlenia ulicznego z podziałem na 4 zadania
Wynik postępowaniaOgródek dydaktyczny przy Przedszkolu nr 8 w Opocznie
Wynik postępowaniaZimowe utrzymanie dróg 2011-2012
Wynik postępowania Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Gminy Opoczno na sezon 2011/2012
Wynik Postępowania Dostawa oleju opałowego
Wynik Postępowania Zaciągnięcie kredytu długoterminowego dla Gminy Opoczno
Wynik PostępowaniaOgródek dydaktyczny przy Przedszkolu nr 8 w Opocznie
Wynik postepowania Utworzenie ogródków dydaktycznych
Wynik PostępowaniaPrzebudowa Kolektora Deszczowego
Wynik postępowania Budowa placów zabaw
Wynik PostępowaniaRoboty drogowe 3 zadania
NOWY Dostawa artykułów spożywczych - PONOWIONY
Wynik Postępowania Wykonanie robót drogowych w podziale na 7 zadań
Wynik postępowania Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Opoczno w 2011 rok
Wynik Postępowania Wykonanie operatów szacunkowych mających na celu ustalenie wysokości odsz
Wynik postepowania Dostawa artykułów spożywczych
Wynik Postępowania Dostawa i instalacja systemu monitorowania zagrożeń środowiska i ostrzegan
Wynik postępowania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Brzustówek Kol. - do
Wynik Postępowania Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na 4
Wynik postępowania Dostawa znaków pionowych dla Gminy Opoczno
Wynik postępowania Sporządzenie dokumentacji zdjęciowej
Wynik postępowania Budowa parkingu przy ul. M.C. Skłodowskiej w Opocznie
Wynik Opracowanie materiału tekstowego
Wynik postępowania Oznakowanie poziome dróg na terenie Gminy Opoczno
Wynik Opracowanie projektu technicznego budowy rowu przydrożnego
WynikSporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Wynik postępowania Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów z terenu Gminy Opoczno
Wynik postępowania Budowa oświetlenia ulicznego
Wyniki Wykonanie plakietek informacyjnych
Wynik postępowania Dostawa pojemników na odpady stałe
NOWY Wykonanie tablic promocyjnych
Wynik postępowania Usługi geodezyjne w 2011 roku
Wykonanie ogrodzenia ZS w Bukowcu Opoczyńskim
Wynik postępowania Opracowanie dokumentacji
NOWYWykonanie tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu
Budowa zatoki autobusowej na placu szkoły podstawowej w Bielowicach
Wynik Postępowania Opracowanie dokumentacji modernizacji targowiska miejskiego w Opocznie
Wynik postępowania Nadzór inwestorski nad budową Remizy i Domu Ludowego
WYNIKI Dostawa koszy na śmieci
Nadzór inwestorski - Obwodnica
Wynik postępowania Budowa budynku socjalnego przy boisku sportowym w Bielowicach
NOWE Dostawa mebli przedszkolnych i elementów wyposażenia wnętrz SP Bielowice
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Prowadzenie remontów dróg gruntowych materiałem kwarcytowym
Wynik postępowania DOSTAWA DWÓCH SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
Wykonanie tablicy pamiątkowej
Oznakowanie poziome dróg na terenie miasta i gminy Opoczno w latach 2009-2010
Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych z osprzętem Wynik postępowania
Wynik postępowania Pełnienie funkcji Koordynatora projektu oraz Asystenta koordynatora
WYNIKIDostawa tabliczek do oznaczenia roślin
Wykonanie dokumentacji projktowo-kosztorysowej na budowę ulic w Opocznie
Odbiór i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest z terenu Gminy Opoczno w roku 2010
Orlik 2012
Wynik postępowania Budowa remizy strażackiej i domu ludowego w Kraśnicy
Wykonanie ulotek edukacyjnych (broszur) dotyczących segregacji odpadów.
Mechaniczne zamiatanie ulic WYBÓR OFERENTA DOKONANY
Budowa obwodnicy
Wynik postępowania Wycena nieruchomości
Skład i druk wydawnictwa albumowego
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów - Inwestor Zastępczy
Wykonanie dokumentacji adaptacji budynków zamieszkania zbiorowego ul. Przemysłowa w Opocznie
Wynik postepowania Dostawa materiałów kamiennych
Wykonanie tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu
Oznakowanie pionowe dróg z terenu miasta i gminy Opoczno w latach 2009-2010
Wynik postępowania Dostawa materiałów typu: piasek, żwir, szlaka
Remonty dróg gruntowych 2010-2011
Budowa domu ludowego i świetlicy w Kraśnicy
Przebudowa ul. Armii Krajowej
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową układu komunikacyjnego osiedla USTRONIE PONOWIONY
Wykonanie dokumentacji na rozbudowę ulic: Biernackiego, Słowackiego
Wynik Postępowania Sporządzanie decyzji o warunkch zabudowy i zagospodarowania terenu
Wykonanie plakietek informacyjnych dla celów promocyjnych projektu finansowanego ze środków unijnych
Odbiór i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest
Wykonanie dokumentacji na rozbudowę ulic: Wiejskiej, Puchały, Ogrodowej
Wynik postepowania Administrowanie zespołem targowis miejskich w Opocznie
Remont dróg bitumicznych z terenu miasta i gminy Opoczno w latach 2009-2010
Dostawa destruktu
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2009/2010
Informacja o unieważnieniu Administrowanie zespołem targowis miejskich w Opocznie
Wykonanie operatów szacunkowych, mających na celu określenie wysokości odszkodowania za nieruchomośc
Wykonanie dokumentacji projktowo-kosztorysowej na rozbudowę ulicy Działkowej
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
Wynik Postępowania Budowa świetlicy w Modrzewiu
Świadczenie usługi polegającej na przygotowywaniu analizy urbanistycznej
Budowa sieci cieplnej ul. Kołomurna
Wykonanie termomodernizacji budynków Urzędu Miejskiego w Opocznie
Informacja o nieważnieniu Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 3 zadania
Kruszenie materiału kwarcytowego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową układu komunikacyjnego osiedla USTRONIE UNIEWAŻNIONY
Ogrodzenie i droga dojazdowa ul. Spacerowa UNIEWAŻNIONY
Wynik postępowania Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opoczno w latach 2011
Świetlica wiejska w miejscowości Kliny
Utwardzenie terenu przy ZSS Nr 3 w Opocznie
Informacja o wyniku Wywóz nieczystości z koszy ulicznych z terenu gminy Opoczno
Budowa układu komunikacyjnego osiedla
Dostawa materiałów typu piasek, żwir, szlaka
Wynik postepowania Prowadzenie szaletu miejskiego w Opocznie
Wyposażenie kuchni i zaplecza ZSS NR 2
Administrowanie zespołem targowisk miejskich
Wynik postępowania Przyłącze kanalizacji deszczowej odwadniające remontowane pomieszczenia
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opoczno
Prowadzenie szaletu miejskiego
Wynik postępowania Odmulenie rowów przydrożnych
Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie ZSS Nr 1 w Opocznie
Dostawa ciągnika rolniczego
Wynik postepowania Utworzenie trzech szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu Rado
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie
Wywóz nieczystości z koszy ulicznych z terenu Gminy Opoczno na rok 2009
Wynik postępowania Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2010-2011
Przebudowa istniejących chodników z płyt betonowych na kostkę brukową
Obsługa bankowa budżetu gminy Opoczno i jednostek organizacyjnych PONOWIONY
Wynik postępowania Remont dróg bitumicznych 2010-2012
Usługi transportowe spoza terenu miasta i gminy Opoczno
Budowa kotłowni węglowej
Wynik Postępowania Dostawa materiałów kamiennych
Budowa ulic: Nowa, Żesławskiego
Dowozy i odwozy uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy
Informacja o unieważnieniu Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011 na terenie Gm
Wykonanie dokumentacji na modernizację ulic: Partyzantów, Limanowskiego
Obsługa bankowa budżetu gminy Opoczno i jednostek organizacyjnych UNIEWAŻNIONY
Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego
Dostawa lamp, opraw i wysięgników do oświetlenia ulicznego
Dokumentacja dróg
Wykonanie boisk sportowych ORLIK-2012
Dostawa sprzętu medycznego
Wykonanie ogrodzeń i bram
Budowa uilicy Kwiatowej oraz przebudowa ul. Norwida
Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2008/2009
Budowa parkingu w rejonie skrzyżowania ulic Biernackiego - Kopernika w Opocznie wraz z odwodnieniem
Utwardzenie terenu przy budynku Strażnicy OSP i Szkoły Podstawowej w miejscowości Dzielna
Mechaniczne zamiatanie ulic w Mieście
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w zakresie 2-ch zadań
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Gminy Opoczno na sezon 2008/2009
Zmiana użytkowania starego budynku szkolnego na świetlicę wiejską i bibliotekę w Ogonowicach -MDK
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Gminy Opoczno na sezon 2008/2009
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Szkół Gminy Opoczno
Remont pomieszczeń szkolnych ZSS nr 1
Wykonanie dokumentacji na budowę dróg dojazdowych do Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację drogi w m. Różanna
Termomodernizacja MDK
Przebudowa dróg dojazdowych Bielowice-Jazia Góra
Usługi transportowo-sprzętowe na terenie miasta i gminy Opoczno w latach 2008-2009
Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wywóz nieczystości
Remont dróg gruntowych 2008-2009
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej świetlicy wiejskiej w Karwicach
Budowa miejsc postojowych
Budowa wodociągu m. Różanna
Oświetlenie uliczne
Budowa sali gimnastycznej w Bielowicach
Przebudowa linii napowietrznych SN-15kV
Zbycia i i Dzierżawy gruntów


[Panel administracyjny]

Przetargi :: Zamówienia Publiczne - PRZETARGI :: Archiwum Przetargów :: Remonty dróg gruntowych 2010-2011Informacja o wyborze oferenta
 

Nasz znak: RMiZP 341/ 3 /2010

Numer postępowania 47/2009

Opoczno, dnia 2010-01-19Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Opoczno,  26 - 300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 informuje, że w dniu 30.12.2009r. o godz. 11.30 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na Remont  dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Opoczno w latach  2010-2011”

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę z najniższą cenami jednostkowymi złożyło konsorcjum  firm składające ofertę nr 1 :

Lider „DROMED” Rospędek, Więckowski Sp. Jawna , ul. Leśna 11, 26-300 Opoczno Partner Firma Usługowa „DROGBUD” S.C. Adam Cichański, Jan Pacan, Bielowice 124, 26-300 Opoczno, która  największą ilość punktów  tj. 100 za niżej podane ceny jednostkowe;

 

Remont  dróg  gruntowych rok 2010:

- za   usunięcie  1m2 darniny

Cena brutto  za  1 m2 – 0,24zł / słownie zł: dwadzieścia cztery grosze/

tym podatek  VAT stawka = 22% , co stanowi kwotę = 0,04zł.

Cena netto  za  1 m2 – 0,20 zł

 

- za kopanie 1mb rowu przydrożnego głębokości do 0,5m            

Cena brutto  za  1 mb – 0,61 zł / słownie zł: sześćdziesiąt jeden groszy /

w tym podatek  VAT stawka =22 % , co stanowi kwotę = 0,11zł.

Cena netto  za  1 mb – 0,50 zł

 

- za profilowanie i zagęszczenie 1 m2 podłoża

Cena brutto  za  1 m2 – 0,55zł / słownie zł: pięćdziesiąt pięć groszy/

w tym podatek  VAT stawka = 22.% , co stanowi kwotę = 0,10 zł.

Cena netto  za  1 m2 – 0,45zł

 

- za wykonanie 1m2 koryta do głębokości 30cm wraz z zagęszczeniem

Cena brutto  za  1 m2 – 1,22 zł / słownie zł: jeden złoty dwadzieścia dwa  grosze /

w tym podatek  VAT stawka = 22 % , co stanowi kwotę = 0,22 zł.

Cena netto  za  1 m2 – 1,00 zł

 

- za rozebranie(zerwanie) 1m2  nawierzchni z tłucznia gr.15 cm

Cena brutto  za  1 m2 – 0,67 zł / słownie zł: sześćdziesiąt siedem groszy /

w tym podatek  VAT stawka = 22% , co stanowi kwotę = 0,12zł

Cena netto  za  1 m2 – 0,55zł

 

- za ułożenie 1m2 nawierzchni żwirowej gr.15 cm wraz z zagęszczeniem

Cena brutto  za  1 m2 – 0,61 zł / słownie zł: sześćdziesiąt jeden groszy /

 w tym podatek  VAT stawka = 22 % , co stanowi kwotę = 0,11 zł.

Cena netto  za  1 m2 – 0,50 zł

 

-  za ułożenie 1m2 nawierzchni tłuczniowej gr.15 cm wraz z zagęszczeniem

Cena brutto  za  1 m2 – 2,20 zł / słownie zł: dwa złote dwadzieścia groszy /

w tym podatek  VAT stawka = 22 % , co stanowi kwotę = 0,40 zł.

Cena netto  za  1 m2 – 1,80 zł

-  za ułożenie 1m2 nawierzchni z destruktu gr.15 cm wraz z zagęszczeniem

Cena brutto  za  1 m2 – 2,93 zł / słownie zł: dwa złote dziewięćdziesiąt trzy grosze/

w tym podatek  VAT stawka = 22.% , co stanowi kwotę = 0,53 zł.

Cena netto  za  1 m2 – 2,40 zł

 

Remont  dróg  gruntowych rok 2011:

- za   usunięcie  1m2 darniny

Cena brutto  za  1 m2 – 0,28 zł / słownie zł: dwadzieścia osiem groszy/

 tym podatek  VAT stawka = 22% , co stanowi kwotę = 0,05zł.

Cena netto  za  1 m2 – 0,23 zł

 

- za kopanie 1mb rowu przydrożnego głębokości do 0,5m            

Cena brutto  za  1 mb – 0,67 zł / słownie zł: sześćdziesiąt siedem   groszy /

w tym podatek  VAT stawka =22 % , co stanowi kwotę = 0,12zł.

Cena netto  za  1 mb – 0,55 zł

 

- za profilowanie i zagęszczenie 1 m2 podłoża

Cena brutto  za  1 m2 – 0,61zł / słownie zł: sześćdziesiąt jeden groszy/

w tym podatek  VAT stawka = 22.% , co stanowi kwotę = 0,11 zł.

Cena netto  za  1 m2 – 0,50zł

 

- za wykonanie 1m2 koryta do głębokości 30cm wraz z zagęszczeniem

Cena brutto  za  1 m2 – 1,28 zł / słownie zł: jeden złotych dwadzieścia osiem groszy /

w tym podatek  VAT stawka = 22 % , co stanowi kwotę = 0,23 zł.

Cena netto  za  1 m2 – 1,05 zł

 

- za rozebranie(zerwanie) 1m2  nawierzchni z tłucznia gr.15 cm

Cena brutto  za  1 m2 – 0,73 zł / słownie zł: siedemdziesiąt trzy  grosze /

w tym podatek  VAT stawka = 22% , co stanowi kwotę = 0,13zł

Cena netto  za  1 m2 – 0,60zł

 

- za ułożenie 1m2 nawierzchni żwirowej gr.15 cm wraz z zagęszczeniem

Cena brutto  za  1 m2 – 0,67 zł / słownie zł: sześćdziesiąt siedem groszy /

 w tym podatek  VAT stawka = 22 % , co stanowi kwotę = 0,12 zł.

Cena netto  za  1 m2 – 0,55 zł

 

-  za ułożenie 1m2 nawierzchni tłuczniowej gr.15 cm wraz z zagęszczeniem

Cena brutto  za  1 m2 – 2,32 zł / słownie zł: dwa złote trzydzieści dwa grosze /

w tym podatek  VAT stawka = 22 % , co stanowi kwotę = 0,42 zł.

Cena netto  za  1 m2 – 1,90 zł

-  za ułożenie 1m2 nawierzchni z destruktu gr.15 cm wraz z zagęszczeniem

Cena brutto  za  1 m2 – 2,93zł / słownie zł: dwa złote dziewięćdziesiąt  trzy  grosze/

w tym podatek  VAT stawka = 22.% , co stanowi kwotę = 0,53 zł.

Cena netto  za  1 m2 – 2,40 zł

 

Pozostałe oferty, które podlegały ocenie;

NUMER OFERTY

WYKONAWCA

CENA brutto

PUNKTACJA

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., ul. Zakątna 6, 26-300 Opoczno.

 

 

3,50 zł

76,00 pkt

3

USŁUGI TRANSPORTOWE, Ireneusz Paduszyński, ul.Partyzantów 16, 26-307 Białaczów

8,42 zł

31,59 pkt

 

 

 

                                                                                                   Burmistrz Opoczna

 

                                                                                                   Jan  WieruszewskiPytania i odpowiedzi
 Pyt_1.pdf
Pytanie i odpowiedź do SIWZ


Treść Ogłoszenia
 

Opoczno: Remont dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Opoczno w latach 2010-2011
Numer ogłoszenia: 238707 - 2009; data zamieszczenia: 09.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opoczno , ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, tel. 044 7363137, faks 044 7363111.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.opoczno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Opoczno w latach 2010-2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje pracę równiarki i walca przy robotach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz obsługą inwestycji drogowych . Roboty będą polegać na: Usunięciu darniny Kopaniu rowów przydrożnych głębokości do 0,5 m Profilowaniu i zagęszczeniu podłoża Wykonaniu koryta drogi do głębokości 30 cm wraz z zagęszczeniem Rozebraniu (zerwaniu ) nawierzchni tłuczniowej gr. 15 cm Ułożeniu nawierzchni żwirowej gr. 15 cm wraz z zagęszczeniem Ułożeniu nawierzchni tłuczniowej gr. 15 cm wraz z zagęszczeniem Ułożeniu nawierzchni z destruktu gr. 15 cm wraz z zagęszczeniem.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: .O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: Wymagane: - doświadczenie: wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: - minimum dwa zamówienia polegające na obsłudze przez co najmniej 1 rok remontów dróg gruntowych z podaniem daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - potencjał techniczny : dysponują lub będą dysponować następującym sprawnym sprzętem tj.: - wymagane minimum: - równiarka - 1 szt. - walec statyczny - 1 szt. - walec dynamiczny - 1 szt. c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na postawie żądanych w rozdziale VI SIWZ dokumentów i oświadczeń , wg formuły spełnia - nie spełnia.

·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej , wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ składa dokument/y o którym mowa w rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane zmienione rozporządzeniem z dnia 16.10.2008r. 2. Wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zawierający - - minimum dwa zamówienia polegające na obsłudze przez co najmniej 1 rok remontów dróg gruntowych z podaniem daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie ( zał. Nr 4) 3. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca , wymagane minimum sprawnego sprzętu: - wymagane minimum: - równiarka - 1 szt. - walec statyczny - 1 szt. - walec dynamiczny - 1 szt. /zgodnie z zał. nr 5 / 3a. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazach o których mowa w punkcie wyżej Wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował ( a które nie są jego własnością). 4. Oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( załącznik nr 3 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.opoczno.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Opocznie , ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2009 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Opocznie ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Załączniki do pobrania
 Ogloszenie.pdf
Treść Ogłoszenia
 SIWZ.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 Zal_Nr_1.pdf
Załącznik nr 1 – formularz cenowy
 Zal_Nr_1a.pdf
Załącznik nr 1a – formularz cenowy
 Zal_Nr_2.pdf
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
 Zal_Nr_3.pdf
Załącznik nr 3 – oświadczenie
 Zal_Nr_4.pdf
Załącznik nr 4 – wykaz robót
 Zal_Nr_5.pdf
Załącznik nr 5 – wykaz sprzętu
 Zal_Nr_6.pdf
Załącznik nr 6 – projekt umowy


Informację wytworzył(a): Barbara Mlonka
Informację dodał(a): Włodzimierz Wroński
Ostatnia modyfikacja: 2010-01-19 14:28:53


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech