24-01-2021r.
godzina 20:23
www.bip.gov.pl
 
Aktualności
Władze lokalne
Gmina
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse/Inwestycje Gminne
Budżet Gminy
Ogłoszenia / Konkursy
KONKURSY Wydziału PKiS
Prawo lokalne
Uchwały Rady Miejskiej
Podatki i opłaty lokalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Postanowienia Burmistrza
Informacje pokontrolne
Obwieszczenia i Zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Przetargi
Zamówienia Publiczne - PRZETARGI
Zamówienia poniżej 14 000 euro
Zamówienia powyżej 14 000 euro
Konkursy
Zapytanie o cenę
Archiwum Przetargów
ROK 2010
Usługi geodezyjne w 2010r.
Wynik postępowania Usługi transportowo sprzętowe na wykonanie płyt boisk sportowych
Wynik postępowania Usługi transportowo-sprzętowe w 2012 roku
Wynik postępowania Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kraśnicy
Wynik postępowania Usługi Geodezyjne w 2012r dla Gminy Opoczno
Informacja o unieważnieniu Wykonanie trzech szkolnych Placów Zabaw
Wynik postępowania Sporządzenie projektu zmiany planu miescowego planu zagospodarowania przes
Unieważnienie Usługi transportowo sprzętowe na wykonanie płytboisk sportowych
Unieważnienie Wycena Nieruchomości w 2012r
Wynik Postępowania Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w zakresie kanali
Wynik postępowania Usługi w zakresie napraw dróg gruntowych
Wynik Postępowania Remont dróg na terenie Gminy Opoczno
Wynik postępowania Wywóz nieczystości z koszy ulicznych w 2012r.
Wynik postępowania Przyłącza energetyczne WLZ Libiszów
Wynik Postępowania Rozbudowa ulic - 2 zadania
Wynik postępowania Obsługa bankowa budżetu gm. Opoczno
Wynik PostępowaniaWykonanie oświetlenia ulicznego z podziałem na 4 zadania
Wynik postępowaniaOgródek dydaktyczny przy Przedszkolu nr 8 w Opocznie
Wynik postępowaniaZimowe utrzymanie dróg 2011-2012
Wynik postępowania Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Gminy Opoczno na sezon 2011/2012
Wynik Postępowania Dostawa oleju opałowego
Wynik Postępowania Zaciągnięcie kredytu długoterminowego dla Gminy Opoczno
Wynik PostępowaniaOgródek dydaktyczny przy Przedszkolu nr 8 w Opocznie
Wynik postepowania Utworzenie ogródków dydaktycznych
Wynik PostępowaniaPrzebudowa Kolektora Deszczowego
Wynik postępowania Budowa placów zabaw
Wynik PostępowaniaRoboty drogowe 3 zadania
NOWY Dostawa artykułów spożywczych - PONOWIONY
Wynik Postępowania Wykonanie robót drogowych w podziale na 7 zadań
Wynik postępowania Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Opoczno w 2011 rok
Wynik Postępowania Wykonanie operatów szacunkowych mających na celu ustalenie wysokości odsz
Wynik postepowania Dostawa artykułów spożywczych
Wynik Postępowania Dostawa i instalacja systemu monitorowania zagrożeń środowiska i ostrzegan
Wynik postępowania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Brzustówek Kol. - do
Wynik Postępowania Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na 4
Wynik postępowania Dostawa znaków pionowych dla Gminy Opoczno
Wynik postępowania Sporządzenie dokumentacji zdjęciowej
Wynik postępowania Budowa parkingu przy ul. M.C. Skłodowskiej w Opocznie
Wynik Opracowanie materiału tekstowego
Wynik postępowania Oznakowanie poziome dróg na terenie Gminy Opoczno
Wynik Opracowanie projektu technicznego budowy rowu przydrożnego
WynikSporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Wynik postępowania Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów z terenu Gminy Opoczno
Wynik postępowania Budowa oświetlenia ulicznego
Wyniki Wykonanie plakietek informacyjnych
Wynik postępowania Dostawa pojemników na odpady stałe
NOWY Wykonanie tablic promocyjnych
Wynik postępowania Usługi geodezyjne w 2011 roku
Wykonanie ogrodzenia ZS w Bukowcu Opoczyńskim
Wynik postępowania Opracowanie dokumentacji
NOWYWykonanie tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu
Budowa zatoki autobusowej na placu szkoły podstawowej w Bielowicach
Wynik Postępowania Opracowanie dokumentacji modernizacji targowiska miejskiego w Opocznie
Wynik postępowania Nadzór inwestorski nad budową Remizy i Domu Ludowego
WYNIKI Dostawa koszy na śmieci
Nadzór inwestorski - Obwodnica
Wynik postępowania Budowa budynku socjalnego przy boisku sportowym w Bielowicach
NOWE Dostawa mebli przedszkolnych i elementów wyposażenia wnętrz SP Bielowice
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Prowadzenie remontów dróg gruntowych materiałem kwarcytowym
Wynik postępowania DOSTAWA DWÓCH SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
Wykonanie tablicy pamiątkowej
Oznakowanie poziome dróg na terenie miasta i gminy Opoczno w latach 2009-2010
Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych z osprzętem Wynik postępowania
Wynik postępowania Pełnienie funkcji Koordynatora projektu oraz Asystenta koordynatora
WYNIKIDostawa tabliczek do oznaczenia roślin
Wykonanie dokumentacji projktowo-kosztorysowej na budowę ulic w Opocznie
Odbiór i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest z terenu Gminy Opoczno w roku 2010
Orlik 2012
Wynik postępowania Budowa remizy strażackiej i domu ludowego w Kraśnicy
Wykonanie ulotek edukacyjnych (broszur) dotyczących segregacji odpadów.
Mechaniczne zamiatanie ulic WYBÓR OFERENTA DOKONANY
Budowa obwodnicy
Wynik postępowania Wycena nieruchomości
Skład i druk wydawnictwa albumowego
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów - Inwestor Zastępczy
Wykonanie dokumentacji adaptacji budynków zamieszkania zbiorowego ul. Przemysłowa w Opocznie
Wynik postepowania Dostawa materiałów kamiennych
Wykonanie tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu
Oznakowanie pionowe dróg z terenu miasta i gminy Opoczno w latach 2009-2010
Wynik postępowania Dostawa materiałów typu: piasek, żwir, szlaka
Remonty dróg gruntowych 2010-2011
Budowa domu ludowego i świetlicy w Kraśnicy
Przebudowa ul. Armii Krajowej
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową układu komunikacyjnego osiedla USTRONIE PONOWIONY
Wykonanie dokumentacji na rozbudowę ulic: Biernackiego, Słowackiego
Wynik Postępowania Sporządzanie decyzji o warunkch zabudowy i zagospodarowania terenu
Wykonanie plakietek informacyjnych dla celów promocyjnych projektu finansowanego ze środków unijnych
Odbiór i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest
Wykonanie dokumentacji na rozbudowę ulic: Wiejskiej, Puchały, Ogrodowej
Wynik postepowania Administrowanie zespołem targowis miejskich w Opocznie
Remont dróg bitumicznych z terenu miasta i gminy Opoczno w latach 2009-2010
Dostawa destruktu
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2009/2010
Informacja o unieważnieniu Administrowanie zespołem targowis miejskich w Opocznie
Wykonanie operatów szacunkowych, mających na celu określenie wysokości odszkodowania za nieruchomośc
Wykonanie dokumentacji projktowo-kosztorysowej na rozbudowę ulicy Działkowej
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
Wynik Postępowania Budowa świetlicy w Modrzewiu
Świadczenie usługi polegającej na przygotowywaniu analizy urbanistycznej
Budowa sieci cieplnej ul. Kołomurna
Wykonanie termomodernizacji budynków Urzędu Miejskiego w Opocznie
Informacja o nieważnieniu Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 3 zadania
Kruszenie materiału kwarcytowego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową układu komunikacyjnego osiedla USTRONIE UNIEWAŻNIONY
Ogrodzenie i droga dojazdowa ul. Spacerowa UNIEWAŻNIONY
Wynik postępowania Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opoczno w latach 2011
Świetlica wiejska w miejscowości Kliny
Utwardzenie terenu przy ZSS Nr 3 w Opocznie
Informacja o wyniku Wywóz nieczystości z koszy ulicznych z terenu gminy Opoczno
Budowa układu komunikacyjnego osiedla
Dostawa materiałów typu piasek, żwir, szlaka
Wynik postepowania Prowadzenie szaletu miejskiego w Opocznie
Wyposażenie kuchni i zaplecza ZSS NR 2
Administrowanie zespołem targowisk miejskich
Wynik postępowania Przyłącze kanalizacji deszczowej odwadniające remontowane pomieszczenia
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opoczno
Prowadzenie szaletu miejskiego
Wynik postępowania Odmulenie rowów przydrożnych
Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie ZSS Nr 1 w Opocznie
Dostawa ciągnika rolniczego
Wynik postepowania Utworzenie trzech szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu Rado
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie
Wywóz nieczystości z koszy ulicznych z terenu Gminy Opoczno na rok 2009
Wynik postępowania Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2010-2011
Przebudowa istniejących chodników z płyt betonowych na kostkę brukową
Obsługa bankowa budżetu gminy Opoczno i jednostek organizacyjnych PONOWIONY
Wynik postępowania Remont dróg bitumicznych 2010-2012
Usługi transportowe spoza terenu miasta i gminy Opoczno
Budowa kotłowni węglowej
Wynik Postępowania Dostawa materiałów kamiennych
Budowa ulic: Nowa, Żesławskiego
Dowozy i odwozy uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy
Informacja o unieważnieniu Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011 na terenie Gm
Wykonanie dokumentacji na modernizację ulic: Partyzantów, Limanowskiego
Obsługa bankowa budżetu gminy Opoczno i jednostek organizacyjnych UNIEWAŻNIONY
Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego
Dostawa lamp, opraw i wysięgników do oświetlenia ulicznego
Dokumentacja dróg
Wykonanie boisk sportowych ORLIK-2012
Dostawa sprzętu medycznego
Wykonanie ogrodzeń i bram
Budowa uilicy Kwiatowej oraz przebudowa ul. Norwida
Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2008/2009
Budowa parkingu w rejonie skrzyżowania ulic Biernackiego - Kopernika w Opocznie wraz z odwodnieniem
Utwardzenie terenu przy budynku Strażnicy OSP i Szkoły Podstawowej w miejscowości Dzielna
Mechaniczne zamiatanie ulic w Mieście
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w zakresie 2-ch zadań
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Gminy Opoczno na sezon 2008/2009
Zmiana użytkowania starego budynku szkolnego na świetlicę wiejską i bibliotekę w Ogonowicach -MDK
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Gminy Opoczno na sezon 2008/2009
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Szkół Gminy Opoczno
Remont pomieszczeń szkolnych ZSS nr 1
Wykonanie dokumentacji na budowę dróg dojazdowych do Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację drogi w m. Różanna
Termomodernizacja MDK
Przebudowa dróg dojazdowych Bielowice-Jazia Góra
Usługi transportowo-sprzętowe na terenie miasta i gminy Opoczno w latach 2008-2009
Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wywóz nieczystości
Remont dróg gruntowych 2008-2009
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej świetlicy wiejskiej w Karwicach
Budowa miejsc postojowych
Budowa wodociągu m. Różanna
Oświetlenie uliczne
Budowa sali gimnastycznej w Bielowicach
Przebudowa linii napowietrznych SN-15kV
Zbycia i i Dzierżawy gruntów


[Panel administracyjny]

Przetargi :: Zamówienia Publiczne - PRZETARGI :: Archiwum Przetargów :: Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych z osprzętem Wynik postępowaniaInformacja o wyborze
 

 Nasz znak:RMiZP 341/ 27/2010

 Numer postępowania 4/2010

Opoczno, dnia 2010-05-31

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Opoczno,  26 - 300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 informuje, że w dniu 12.05.2010r.

o godz. 11.30 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Dostawę dwóch fabrycznie nowych ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych z napędem 4x4 typ GCBA oraz dostawę dwóch fabrycznie nowych zestawów sprzętu ratowniczego w podziale na dwa zadania:

Zadanie nr 1

 Dostawa dwóch fabrycznie nowych ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych z napędem 4x4 typ GCBA, które zostaną przekazane  do użytkowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzielnej oraz dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygnanowie

Zadanie nr 2

Dostawa dwóch fabrycznie nowych zestawów sprzętu ratowniczego niezbędnego do wyposażenia dwóch ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych GCBA, które zostaną przekazane do użytkowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzielnej oraz dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygnanowie

    Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w

zakresie zadania nr 1 ofertę z najniższą ceną złożyła firma składająca ofertę nr 1  :

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o., Korwinów, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa, , która otrzymała największą ilość punktów  tj. 100 za  cenę brutto 1.300.000,00     słownie:  jeden milion trzysta tysięcy złotych (w tym VAT 7% co stanowi kwotę  85.046,73 zł ), cena netto 1.214.953,27 zł i  jest najkorzystniejszą dla zamawiającego.

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w

zakresie zadania nr 2 ofertę z najniższą ceną złożyła firma składająca ofertę nr 3  :

KADIMEX Biuro Handlowe Mariusz Przybytniak, ul. Wólczyńska 290, 01-919 Warszawa,  , która otrzymała największą ilość punktów  tj. 100 za  cenę brutto 205.977,72     słownie:  dwieście pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy 72/100 (w tym VAT 7 i 22% co stanowi kwotę  13.581,72 zł ), cena netto 192.396,00 zł i  jest najkorzystniejszą dla zamawiającego.

 

Pozostałe oferty , które podlegały ocenie  ;

NUMER OFERTY

WYKONAWCA

CENA BRUTTO

PUNKTACJA

2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne „SUPON” Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

 

237.199,74  

 

   86,8 pkt.

 

4

PROCOM Łoś, ul. 6-ego września 39, 05-505 Złotokłos

 

261.647,10 zł

   78,7 pkt.

 Treść ogłoszenia
 

PL-Opoczno: Wozy strażackie

2010/S 66-099407

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Gmina Opoczno
ul. Staromiejska 6
Do wiadomości: Barbara Mlonka
26-300 Opoczno
POLSKA
Tel. +48 447363137
E-mail:
przetargi@um.opoczno.pl
Faks +48 447363111

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.um.opoczno.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Ogólne usługi publiczne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Dostawa dwóch fabrycznie nowych ciężkich samochodów ratowniczo–gaśniczych z napędem 4x4 typ GCBA oraz dostawa dwóch fabrycznie nowych zestawów sprzętu ratowniczego w podziale na dwa zadania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług

Dostawy
Kupno
Główne miejsce realizacji dostawy Gmina Opoczno.

Kod NUTS PL115

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Dostawa dwóch fabrycznie nowych ciężkich samochodów ratowniczo–gaśniczych z napędem 4x4 typ GCBA oraz dostawę dwóch fabrycznie nowych zestawów sprzętu ratowniczego w podziale na dwa zadania:
Zadanie nr 1.
Dostawa dwóch fabrycznie nowych ciężkich samochodów ratowniczo–gaśniczych z napędem 4x4 typ GCBA, które zostaną przekazane do użytkowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzielnej oraz dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygnanowie.
Zadanie nr 2.
Dostawa dwóch fabrycznie nowych zestawów sprzętu ratowniczego niezbędnego do wyposażenia dwóch ciężkich samochodów ratowniczo–gaśniczych GCBA, które zostaną przekazane do użytkowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzielnej oraz dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygnanowie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34144210, 35110000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Nie

II.1.8) Podział na części

Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

Bez VAT 1 383 177,57 PLN

II.2.2) Opcje

Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Okres w dniach 60 (od udzielenia zamówienia):

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ NR 1 NAZWA Zadanie nr 1

1) KRÓTKI OPIS

Zadanie nr 1.
Dostawa dwóch fabrycznie nowych ciężkich samochodów ratowniczo–gaśniczych z napędem 4x4 typ GCBA, które zostaną przekazane do użytkowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzielnej oraz dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygnanowie.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

34144210, 35110000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

Bez VAT 1 166 280,37 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 2 NAZWA Zadanie nr 2

1) KRÓTKI OPIS

Zadanie nr 2.
Dostawa dwóch fabrycznie nowych zestawów sprzętu ratowniczego niezbędnego do wyposażenia dwóch ciężkich samochodów ratowniczo–gaśniczych GCBA, które zostaną przekazane do użytkowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzielnej oraz dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygnanowie.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

34144210, 35110000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

Bez VAT 216 897,20 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości:
— w zakresie zadania nr 1 - 7 000 PLN,
— w zakresie zadania nr 2 - 1 500 PLN.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
— Pieniądzu – wg. pkt 2, poniżej,
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42,poz.275).
2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nr rachunku PKO Bank Polski S.A.O/Opoczno nr 59 1020 3916 0000 0102 0025 9085.
Środki pieniężne powinny znajdować się na rachunku zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.
3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.
3a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.3, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
— odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
— nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
8. Oferta nie zabezpieczona wadium w wymaganym terminie spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z członków konsorcjum.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

100 % po wykonaniu przedmiotu zamówienia w ciągu 30 dni roboczych od daty przedłożenia przez Wykonawcę faktury VAT

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia

Nie

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki, udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy dotyczące:
1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie.
— w zakresie zadania nr 1 wykonał 1 dostawę nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego o wartości nie mniejszej niż 600 000 PLN,
— w zakresie zadania nr 2 wykonał 1 dostawę nowego zestawu sprzętu ratowniczego o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN niezbędnego do wyposażenia ciężkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego.
1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
1.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową:
— w zakresie zadania nr 1 łącznie minimum 1 100 000 PLN,
— w zakresie zadania nr 2 łącznie minimum 200 000 PLN.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w rozdziale VI SIWZ oświadczeń i dokumentów według formuły ,,spełnia-nie spełnia”.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3.1 Warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności (koncesja, zezwolenia lub licencja) jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania i sytuacji ekonomicznej winien spełniać bezpośrednio Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne, w tym zakresie Wykonawca nie może polegać na zasobach (potencjale) innych podmiotów.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku, o którym mowa wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, o których mowa, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Do osób wspólnie ubiegających się o zamówienie stosuje się te same przepisy co do pojedynczego wykonawcy. W przypadku oferty składanej wspólnie (konsorcjum), każdy z warunków określonych w rozdziale V pkt od 1.1. do 1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców, albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie.
VI Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustaw.
A. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zad. nr 1- załącznik nr 2.1, zad. nr 2 – zał. nr 2.2 )
2. W przypadku oferty składanej wspólnie, jeżeli warunek spełnia tylko jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, to oświadczenie w zakresie tego warunku składa ten Wykonawca. Natomiast jeżeli dany warunek Wykonawcy spełniają łącznie, winni złożyć wspólnie oświadczenie obejmujące ten zakres.
3. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia:
— w zakresie zadania nr 1 wykonał 1 dostawę nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego o wartości nie mniejszej niż 600 000 PLN (załącznik nr 5.1),
— w zakresie zadania nr 2 wykonał 1 dostawę zestawu sprzętu ratowniczego o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN niezbędnego do wyposażenia ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego (załącznik nr 5.2) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 2.
4. Pisemne zobowiązanie do współpracy, jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, a w wykazie dostaw zamieścił dostawę zrealizowaną przez ten podmiot.
5. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy , wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wymagana na rachunku wykonawcy wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa w zakresie zadania nr 1 łącznie minimum 1 100 000 PLN, w zakresie zadania nr 2 łącznie minimum 200 000 PLN).
6. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej podmiotu innego, jeżeli wykonawca będzie polegał na zdolności finansowej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić powyższego dokumentu dotyczącego sytuacji finansowej, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku w tym zakresie (załączyć uzasadnienie).
7. Pisemne zobowiązanie udostępnienia środków finansowych niezbędnych do realizacji zamówienia.
8. Pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów, jeżeli Wykonawca polegać będzie na zasobach innych podmiotów.
Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, jaką powierzy innym podmiotom.
B. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 i ust. 2 ustawy Pzp (zad. nr 1 - załącznik nr 3.1, zad. nr 2 – zał. nr 3.2).
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt2, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające ,że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie ,że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art.24 ust.1 pkt. 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o którym mowa w rozdziale VI w pkt B.2. SIWZ składa dokumenty o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31.12.2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w powyższym w rozdziale VI w części B pkt.2.
1) pkt. 2-4 i pkt 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2) pkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy.
Dokumenty, o których mowa powyżej pkt 1) lit. a i c oraz pkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa pkt 1) lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
W przypadku wątpliwości co do dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa z art. 22 ust.1 ustawy Pzp, polegać będzie na zasobach innych podmiotów za zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale VI część B SIWZ.
Dokumenty muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia nie później niż na dzień składania ofert.
C. Inne dokumenty, które winien złożyć Wykonawca.
1. Wypełniony we wszystkich pozycjach formularz ofertowy zgodny z formularzem stanowiącym (załącznik nr 4)
2. Dowód wniesienia wadium (w przypadku oferty częściowej odrębnie na zadanie nr 1 i zadanie nr 2).
3. Dokument, lub dokumenty z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwo
4. W przypadku podmiotów występujących wspólnie Zamawiający żąda dokumentu ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu /art. 23 ust.2/
5. Zobowiązanie do ponoszenia solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy podpisane przez wszystkie podmioty występujące wspólnie.
6. Pełnomocnictwo w przypadku składania oferty przez pełnomocnika.
Dokumenty, o których mowa w rozdziale VI SIWZ mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do potwierdzania dokumentów firmy (upoważnienie winno być zawarte w ofercie) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki, udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy dotyczące:
Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową:
— w zakresie zadania nr 1 łącznie minimum 1 100 000 PLN,
— w zakresie zadania nr 2 łącznie minimum 200 000 PLN.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:
Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wymagana na rachunku wykonawcy wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa w zakresie zadania nr 1 łącznie minimum 1 100 000 PLN, w zakresie zadania nr 2 łącznie minimum 200 000 PLN).
Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej podmiotu innego, jeżeli wykonawca będzie polegał na zdolności finansowej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić powyższego dokumentu dotyczącego sytuacji finansowej, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku w tym zakresie (załączyć uzasadnienie).
Pisemne zobowiązanie udostępnienia środków finansowych niezbędnych do realizacji zamówienia.

III.2.3) Zdolność techniczna

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone

Nie

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

RMiZP 341/2010 nr sprawy 4/2010

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 12.5.2010 - 11:00
Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

12.5.2010 - 11:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: 12.5.2010 - 11:30
Miejsce Urząd Miejski w Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno /budynek główny/.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH

Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Zamówienie w ramach realizacji projektu „Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa gminy Opoczno” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub pisemnie.

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet:
http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Uregulowane w Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.).

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet:
http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

31.3.2010Informację wytworzył(a): Barbara Mlonka
Informację dodał(a): Włodzimierz Wroński
Ostatnia modyfikacja: 2010-05-31 12:38:18


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech