07-03-2021r.
godzina 21:29
www.bip.gov.pl
 
Aktualności
Władze lokalne
Gmina
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse/Inwestycje Gminne
Budżet Gminy
Ogłoszenia / Konkursy
KONKURSY Wydziału PKiS
Prawo lokalne
Uchwały Rady Miejskiej
Podatki i opłaty lokalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Postanowienia Burmistrza
Informacje pokontrolne
Obwieszczenia i Zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Przetargi
Zamówienia Publiczne - PRZETARGI
Zamówienia poniżej 14 000 euro
Zamówienia powyżej 14 000 euro
Konkursy
Zapytanie o cenę
Archiwum Przetargów
ROK 2010
Usługi geodezyjne w 2010r.
Wynik postępowania Usługi transportowo sprzętowe na wykonanie płyt boisk sportowych
Wynik postępowania Usługi transportowo-sprzętowe w 2012 roku
Wynik postępowania Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kraśnicy
Wynik postępowania Usługi Geodezyjne w 2012r dla Gminy Opoczno
Informacja o unieważnieniu Wykonanie trzech szkolnych Placów Zabaw
Wynik postępowania Sporządzenie projektu zmiany planu miescowego planu zagospodarowania przes
Unieważnienie Usługi transportowo sprzętowe na wykonanie płytboisk sportowych
Unieważnienie Wycena Nieruchomości w 2012r
Wynik Postępowania Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w zakresie kanali
Wynik postępowania Usługi w zakresie napraw dróg gruntowych
Wynik Postępowania Remont dróg na terenie Gminy Opoczno
Wynik postępowania Wywóz nieczystości z koszy ulicznych w 2012r.
Wynik postępowania Przyłącza energetyczne WLZ Libiszów
Wynik Postępowania Rozbudowa ulic - 2 zadania
Wynik postępowania Obsługa bankowa budżetu gm. Opoczno
Wynik PostępowaniaWykonanie oświetlenia ulicznego z podziałem na 4 zadania
Wynik postępowaniaOgródek dydaktyczny przy Przedszkolu nr 8 w Opocznie
Wynik postępowaniaZimowe utrzymanie dróg 2011-2012
Wynik postępowania Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Gminy Opoczno na sezon 2011/2012
Wynik Postępowania Dostawa oleju opałowego
Wynik Postępowania Zaciągnięcie kredytu długoterminowego dla Gminy Opoczno
Wynik PostępowaniaOgródek dydaktyczny przy Przedszkolu nr 8 w Opocznie
Wynik postepowania Utworzenie ogródków dydaktycznych
Wynik PostępowaniaPrzebudowa Kolektora Deszczowego
Wynik postępowania Budowa placów zabaw
Wynik PostępowaniaRoboty drogowe 3 zadania
NOWY Dostawa artykułów spożywczych - PONOWIONY
Wynik Postępowania Wykonanie robót drogowych w podziale na 7 zadań
Wynik postępowania Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Opoczno w 2011 rok
Wynik Postępowania Wykonanie operatów szacunkowych mających na celu ustalenie wysokości odsz
Wynik postepowania Dostawa artykułów spożywczych
Wynik Postępowania Dostawa i instalacja systemu monitorowania zagrożeń środowiska i ostrzegan
Wynik postępowania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Brzustówek Kol. - do
Wynik Postępowania Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na 4
Wynik postępowania Dostawa znaków pionowych dla Gminy Opoczno
Wynik postępowania Sporządzenie dokumentacji zdjęciowej
Wynik postępowania Budowa parkingu przy ul. M.C. Skłodowskiej w Opocznie
Wynik Opracowanie materiału tekstowego
Wynik postępowania Oznakowanie poziome dróg na terenie Gminy Opoczno
Wynik Opracowanie projektu technicznego budowy rowu przydrożnego
WynikSporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Wynik postępowania Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów z terenu Gminy Opoczno
Wynik postępowania Budowa oświetlenia ulicznego
Wyniki Wykonanie plakietek informacyjnych
Wynik postępowania Dostawa pojemników na odpady stałe
NOWY Wykonanie tablic promocyjnych
Wynik postępowania Usługi geodezyjne w 2011 roku
Wykonanie ogrodzenia ZS w Bukowcu Opoczyńskim
Wynik postępowania Opracowanie dokumentacji
NOWYWykonanie tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu
Budowa zatoki autobusowej na placu szkoły podstawowej w Bielowicach
Wynik Postępowania Opracowanie dokumentacji modernizacji targowiska miejskiego w Opocznie
Wynik postępowania Nadzór inwestorski nad budową Remizy i Domu Ludowego
WYNIKI Dostawa koszy na śmieci
Nadzór inwestorski - Obwodnica
Wynik postępowania Budowa budynku socjalnego przy boisku sportowym w Bielowicach
NOWE Dostawa mebli przedszkolnych i elementów wyposażenia wnętrz SP Bielowice
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Prowadzenie remontów dróg gruntowych materiałem kwarcytowym
Wynik postępowania DOSTAWA DWÓCH SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
Wykonanie tablicy pamiątkowej
Oznakowanie poziome dróg na terenie miasta i gminy Opoczno w latach 2009-2010
Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych z osprzętem Wynik postępowania
Wynik postępowania Pełnienie funkcji Koordynatora projektu oraz Asystenta koordynatora
WYNIKIDostawa tabliczek do oznaczenia roślin
Wykonanie dokumentacji projktowo-kosztorysowej na budowę ulic w Opocznie
Odbiór i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest z terenu Gminy Opoczno w roku 2010
Orlik 2012
Wynik postępowania Budowa remizy strażackiej i domu ludowego w Kraśnicy
Wykonanie ulotek edukacyjnych (broszur) dotyczących segregacji odpadów.
Mechaniczne zamiatanie ulic WYBÓR OFERENTA DOKONANY
Budowa obwodnicy
Wynik postępowania Wycena nieruchomości
Skład i druk wydawnictwa albumowego
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów - Inwestor Zastępczy
Wykonanie dokumentacji adaptacji budynków zamieszkania zbiorowego ul. Przemysłowa w Opocznie
Wynik postepowania Dostawa materiałów kamiennych
Wykonanie tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu
Oznakowanie pionowe dróg z terenu miasta i gminy Opoczno w latach 2009-2010
Wynik postępowania Dostawa materiałów typu: piasek, żwir, szlaka
Remonty dróg gruntowych 2010-2011
Budowa domu ludowego i świetlicy w Kraśnicy
Przebudowa ul. Armii Krajowej
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową układu komunikacyjnego osiedla USTRONIE PONOWIONY
Wykonanie dokumentacji na rozbudowę ulic: Biernackiego, Słowackiego
Wynik Postępowania Sporządzanie decyzji o warunkch zabudowy i zagospodarowania terenu
Wykonanie plakietek informacyjnych dla celów promocyjnych projektu finansowanego ze środków unijnych
Odbiór i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest
Wykonanie dokumentacji na rozbudowę ulic: Wiejskiej, Puchały, Ogrodowej
Wynik postepowania Administrowanie zespołem targowis miejskich w Opocznie
Remont dróg bitumicznych z terenu miasta i gminy Opoczno w latach 2009-2010
Dostawa destruktu
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2009/2010
Informacja o unieważnieniu Administrowanie zespołem targowis miejskich w Opocznie
Wykonanie operatów szacunkowych, mających na celu określenie wysokości odszkodowania za nieruchomośc
Wykonanie dokumentacji projktowo-kosztorysowej na rozbudowę ulicy Działkowej
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
Wynik Postępowania Budowa świetlicy w Modrzewiu
Świadczenie usługi polegającej na przygotowywaniu analizy urbanistycznej
Budowa sieci cieplnej ul. Kołomurna
Wykonanie termomodernizacji budynków Urzędu Miejskiego w Opocznie
Informacja o nieważnieniu Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 3 zadania
Kruszenie materiału kwarcytowego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową układu komunikacyjnego osiedla USTRONIE UNIEWAŻNIONY
Ogrodzenie i droga dojazdowa ul. Spacerowa UNIEWAŻNIONY
Wynik postępowania Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opoczno w latach 2011
Świetlica wiejska w miejscowości Kliny
Utwardzenie terenu przy ZSS Nr 3 w Opocznie
Informacja o wyniku Wywóz nieczystości z koszy ulicznych z terenu gminy Opoczno
Budowa układu komunikacyjnego osiedla
Dostawa materiałów typu piasek, żwir, szlaka
Wynik postepowania Prowadzenie szaletu miejskiego w Opocznie
Wyposażenie kuchni i zaplecza ZSS NR 2
Administrowanie zespołem targowisk miejskich
Wynik postępowania Przyłącze kanalizacji deszczowej odwadniające remontowane pomieszczenia
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opoczno
Prowadzenie szaletu miejskiego
Wynik postępowania Odmulenie rowów przydrożnych
Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie ZSS Nr 1 w Opocznie
Dostawa ciągnika rolniczego
Wynik postepowania Utworzenie trzech szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu Rado
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie
Wywóz nieczystości z koszy ulicznych z terenu Gminy Opoczno na rok 2009
Wynik postępowania Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2010-2011
Przebudowa istniejących chodników z płyt betonowych na kostkę brukową
Obsługa bankowa budżetu gminy Opoczno i jednostek organizacyjnych PONOWIONY
Wynik postępowania Remont dróg bitumicznych 2010-2012
Usługi transportowe spoza terenu miasta i gminy Opoczno
Budowa kotłowni węglowej
Wynik Postępowania Dostawa materiałów kamiennych
Budowa ulic: Nowa, Żesławskiego
Dowozy i odwozy uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy
Informacja o unieważnieniu Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011 na terenie Gm
Wykonanie dokumentacji na modernizację ulic: Partyzantów, Limanowskiego
Obsługa bankowa budżetu gminy Opoczno i jednostek organizacyjnych UNIEWAŻNIONY
Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego
Dostawa lamp, opraw i wysięgników do oświetlenia ulicznego
Dokumentacja dróg
Wykonanie boisk sportowych ORLIK-2012
Dostawa sprzętu medycznego
Wykonanie ogrodzeń i bram
Budowa uilicy Kwiatowej oraz przebudowa ul. Norwida
Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2008/2009
Budowa parkingu w rejonie skrzyżowania ulic Biernackiego - Kopernika w Opocznie wraz z odwodnieniem
Utwardzenie terenu przy budynku Strażnicy OSP i Szkoły Podstawowej w miejscowości Dzielna
Mechaniczne zamiatanie ulic w Mieście
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w zakresie 2-ch zadań
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Gminy Opoczno na sezon 2008/2009
Zmiana użytkowania starego budynku szkolnego na świetlicę wiejską i bibliotekę w Ogonowicach -MDK
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Gminy Opoczno na sezon 2008/2009
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Szkół Gminy Opoczno
Remont pomieszczeń szkolnych ZSS nr 1
Wykonanie dokumentacji na budowę dróg dojazdowych do Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację drogi w m. Różanna
Termomodernizacja MDK
Przebudowa dróg dojazdowych Bielowice-Jazia Góra
Usługi transportowo-sprzętowe na terenie miasta i gminy Opoczno w latach 2008-2009
Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wywóz nieczystości
Remont dróg gruntowych 2008-2009
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej świetlicy wiejskiej w Karwicach
Budowa miejsc postojowych
Budowa wodociągu m. Różanna
Oświetlenie uliczne
Budowa sali gimnastycznej w Bielowicach
Przebudowa linii napowietrznych SN-15kV
Zbycia i i Dzierżawy gruntów


[Panel administracyjny]

Przetargi :: Zamówienia Publiczne - PRZETARGI :: Archiwum Przetargów :: Wynik Postępowania Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na 4POWTÓRZENIE - Informacja o wyborze
 

Nasz znak:RMiZP 341/ 74/2010
Numer postępowania 14/2010

Opoczno, dnia 2010-08-30 

 

 

                                                                                           

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty


           
         Gmina Opoczno,  26 - 300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 informuje, że w dniu 13.07.2010r. o godz. 11.30 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na

4 zadania wg n/w zakresów :

Zad.1 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych nr 3 w Opocznie ( stare skrzydło) w zakresie : izolacji pionowej ścian fundamentowych , docieplenia ścian zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia dachu , instalacji odgromowej , wymiany instalacji c.o.

Zad .2 Termomodernizacja budynku remizy OSP w m. Kraszków  Gmina Opoczno

w zakresie: docieplenia ścian , wymiany stolarki okiennej i drzwiowej ,  docieplenia dachu instalacji odgromowej , wymiana instalacji c.o.

Zad .3   Termomodernizacja budynku remizy OSP w m. Kruszewiec  Wieś Gmina Opoczno w zakresie : docieplenia ścian , wymiany stolarki okiennej i drzwiowej , docieplenia dachu , instalacji odgromowej ,wymiana instalacji c.o.

Zad . 4  Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Bielowice Gmina Opoczno w zakresie : docieplenia ścian , wymiany stolarki drzwiowej , docieplenia dachu , instalacji odgromowej ,wymiana instalacji c.o.

 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  Zamawiający informuje, że  w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 17 ust.3 ustawy Pzp  w wyniku powtórzonych czynności   zostały wybrane  oferty z najniższymi cenami  w zakresie :

Zadania nr 1  oferta nr 4   złożona  przez  firmę: PLAN 3D s. c. Adrian Bogutczak, ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź , która otrzymała największą ilość punktów  tj. 100 za  cenę brutto 12.200 złotych   słownie: dwanaście tysięcy  dwieście złotych   (w tym VAT 22 % co stanowi kwotę  2.200 zł ), cena netto 10.000 zł i  jest najkorzystniejszą dla zamawiającego.

Zadania nr 2  oferta nr 5   złożona  przez  firmę:  BPK PROJEKT – SERWIS Sp. z o.o., Pl. Kościuszki 16, 26-300 Opoczno , która otrzymała największą ilość punktów  tj. 100 za  cenę brutto 5.856  złotych   słownie: pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych   (w tym VAT 22 % co stanowi kwotę 1.056 zł ), cena netto 4.800 zł i  jest najkorzystniejszą dla zamawiającego.

Zadania nr 3  oferta nr 5   złożona  przez  firmę:  BPK PROJEKT – SERWIS Sp. z o.o., Pl. Kościuszki 16, 26-300 Opoczno , która otrzymała największą ilość punktów  tj. 100 za  cenę brutto 5.856  złotych   słownie: pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych   (w tym VAT 22 % co stanowi kwotę  1.056 zł ), cena netto 4.800 zł i  jest najkorzystniejszą dla zamawiającego.


Zadania nr 4
   oferta nr 6   złożona  przez  firmę:  Przedsiębiorstwo EMBI – INWEST Biwojno Marek , ul. Ptasia 14, 26-600 Radom  , która otrzymała największą ilość punktów  tj. 100 za  cenę brutto 6.466  złotych   słownie: sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć  złotych   (w tym VAT 22 % co stanowi kwotę  1.166 zł ), cena netto 5.300 zł i  jest najkorzystniejszą dla zamawiającego.

 

 

Oferty , które podlegały ocenie  ;

 

NUMER OFERTY

WYKONAWCA

PUNKTACJA

1

Constructor Pracownia Projektowa Michał  Wałkuski 44- 194 Knurów, ul. Chrobrego 11/6

 

Zad. 1 – 44 pkt

Zad. 2 – 40 pkt 

Zad. 3 – 40 pkt

Zad. 4 -  44 pkt

 

2

E-certificate Sp. z o.o., al. Pokoju 29B/3, 31-564 Kraków

 

Zad. 1 – 76 pkt

Zad. 2 – 39 pkt 

Zad. 3 – 39 pkt

Zad. 4 -  43 pkt

 

 

3

Pracownia Architektoniczna ARCH mgr inż. Arch. Irena Kozioł , ul. Żwirki i Wigury 5, 43-190  Mikołów

Zad. 1 – 53 pkt

Zad. 2 – 30 pkt 

Zad. 3 – 30 pkt

Zad. 4 -  33 pkt

4

PLAN 3D s. c. Adrian Bogutczak, ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź

 

Zad. 1 – 100 pkt

Zad. 2 – 48 pkt 

Zad. 3 – 48 pkt

Zad. 4 -  53 pkt

 

5

BPK PROJEKT – SERWIS Sp. z o.o.,

Pl. Kościuszki 16, 26-300 Opoczno

 

Zad. 1 – 63 pkt

Zad. 2 – 100 pkt 

Zad. 3 – 100 pkt

Zad. 4 -  95 pkt

6

Przedsiębiorstwo EMBI – INWEST Biwojno Marek , ul. Ptasia 14, 26-600 Radom

 

Zad. 1 – 50 pkt

Zad. 2 – 91 pkt 

Zad. 3 – 91 pkt

Zad. 4 -  100pkt

 

9

Biuro Projektowe Stępień S. C. ul. Sobieskiego 1, 26-300 Opoczno

 

Zad. 1 – 35 pkt

Zad. 2 – 60 pkt 

Zad. 3 – 50 pkt

Zad. 4 -  43 pkt

 

10

ITECH Tomasz Jerominko, ul. Rewolucji 1905R. nr 59, 90-216 Łódź

 

Zad. 1 – 76 pkt

Zad. 2 – 59 pkt 

Zad. 3 – 59 pkt

Zad. 4 -  65 pkt

 

 

 

 

Zamawiający informuje również,  iż wykluczył  z niniejszego postępowania  na podstawie art. 24 ust.2 pkt.2 i  4  wykonawców  składających oferty nr 7 i nr 8  na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 2 i 4 , ponieważ w terminie  wyznaczonym przez zamawiającego nie uzupełnili wymaganych przez zamawiającego dokumentów i nie  wyrazili również zgody do dnia 11.08.2010r. na przedłużenie terminu związania ofertą .

W dokumentach załączonych do oferty nr 7  złożonej  przez firmę: Usługi Projektowo - Budowlane Andrzej Wierzbowski ul. Szkolna 56, 97- 300 Piotrków Trybunalski P. Zamawiający stwierdził brak  wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia i oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia.

W dokumentach załączonych do oferty nr 8 złożonej  przez firmę: Pracownia Projektowa PORTAL mgr inż.arch. Włodzimierz Cichoń, ul. L. Wawrzyńskiej 29, 25-347 Kielce w  treści trzech zobowiązań:  P. Bogdana Cioka, P. Piotra Jaworskiego i P. Romualda Stawiarskiego  napisane jest  – „przedmiotowe zamówienie”. Zobowiązanie takie winno jednoznacznie wskazywać nazwę zamówienia, w którym wskazane osoby zobowiązują się do współpracy.

Oferty wykonawców wykluczonych  uznaje się za odrzucone.Informacja o wyborze
 

Nasz znak:RMiZP 341/ 65/2010
Numer postępowania 14/2010

Opoczno, dnia 2010-08-12 

 

                                                                                           

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

                     Gmina Opoczno,  26 - 300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 informuje, że w dniu 13.07.2010r. o godz. 11.30 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na

4 zadania wg n/w zakresów :

Zad.1 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych nr 3 w Opocznie ( stare skrzydło) w zakresie : izolacji pionowej ścian fundamentowych , docieplenia ścian zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia dachu , instalacji odgromowej , wymiany instalacji c.o.

Zad.2  Termomodernizacja budynku remizy OSP w m. Kraszków  Gmina Opoczno w zakresie: docieplenia ścian , wymiany stolarki okiennej i drzwiowej ,  docieplenia dachu instalacji odgromowej , wymiana instalacji c.o.

Zad.3 Termomodernizacja budynku remizy OSP w m. Kruszewiec  Wieś Gmina Opoczno w zakresie : docieplenia ścian , wymiany stolarki okiennej i drzwiowej , docieplenia dachu , instalacji odgromowej ,wymiana instalacji c.o.

Zad.4  Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Bielowice Gmina Opoczno w zakresie : docieplenia ścian , wymiany stolarki drzwiowej , docieplenia dachu , instalacji odgromowej ,wymiana instalacji c.o.

 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostały złożone oferty z najniższymi cenami  w zakresie :

Zadania nr 1  oferta nr 4   złożona  przez  firmę: PLAN 3D s. c. Adrian Bogutczak, ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź , która otrzymała największą ilość punktów  tj. 100 za  cenę brutto 12.200 złotych   słownie: dwanaście tysięcy  dwieście złotych   (w tym VAT 22 % co stanowi kwotę  2.200 zł ), cena netto 10.000 zł i  jest najkorzystniejszą dla zamawiającego.

Zadania nr 2  oferta nr 5   złożona  przez  firmę:  BPK PROJEKT – SERWIS Sp. z o.o., Pl. Kościuszki 16, 26-300 Opoczno , która otrzymała największą ilość punktów  tj. 100 za  cenę brutto 5.856  złotych   słownie: pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych   (w tym VAT 22 % co stanowi kwotę 1.056 zł ), cena netto 4.800 zł i  jest najkorzystniejszą dla zamawiającego.

Zadania nr 3  oferta nr 5   złożona  przez  firmę:  BPK PROJEKT – SERWIS Sp. z o.o., Pl. Kościuszki 16, 26-300 Opoczno , która otrzymała największą ilość punktów  tj. 100 za  cenę brutto 5.856  złotych   słownie: pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych   (w tym VAT 22 % co stanowi kwotę  1.056 zł ), cena netto 4.800 zł i  jest najkorzystniejszą dla zamawiającego.

Zadania nr 4   oferta nr 5   złożona  przez  firmę:  Przedsiębiorstwo EMBI – INWEST Biwojno Marek , ul. Ptasia 14, 26-600 Radom  , która otrzymała największą ilość punktów  tj. 100 za  cenę brutto 6.466  złotych   słownie: sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć  złotych   (w tym VAT 22 % co stanowi kwotę  1.166 zł ), cena netto 5.300 zł i  jest najkorzystniejszą dla zamawiającego.

 

Oferty , które podlegały ocenie  ;

 

NUMER OFERTY

WYKONAWCA

PUNKTACJA

1

Constructor Pracownia Projektowa Michał  Wałkuski 44- 194 Knurów, ul. Chrobrego 11/6

 

Zad. 1 – 44 pkt

Zad. 2 – 40 pkt 

Zad. 3 – 40 pkt

Zad. 4 -  44 pkt

 

2

E-certificate Sp. z o.o., al. Pokoju 29B/3, 31-564 Kraków

 

Zad. 1 – 76 pkt

Zad. 2 – 39 pkt 

Zad. 3 – 39 pkt

Zad. 4 -  43 pkt

 

 

3

Pracownia Architektoniczna ARCH mgr inż. Arch. Irena Kozioł , ul. Żwirki i Wigury 5, 43-190  Mikołów

Zad. 1 – 53 pkt

Zad. 2 – 30 pkt 

Zad. 3 – 30 pkt

Zad. 4 -  33 pkt

4

PLAN 3D s. c. Adrian Bogutczak, ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź

 

Zad. 1 – 100 pkt

Zad. 2 – 48 pkt 

Zad. 3 – 48 pkt

Zad. 4 -  53 pkt

 

5

BPK PROJEKT – SERWIS Sp. z o.o.,

Pl. Kościuszki 16, 26-300 Opoczno

 

Zad. 1 – 63 pkt

Zad. 2 – 100 pkt 

Zad. 3 – 100 pkt

Zad. 4 -  95 pkt

6

Przedsiębiorstwo EMBI – INWEST Biwojno Marek , ul. Ptasia 14, 26-600 Radom

 

Zad. 1 – 50 pkt

Zad. 2 – 91 pkt 

Zad. 3 – 91 pkt

Zad. 4 -  100pkt

 

9

Biuro Projektowe Stępień S. C. ul. Sobieskiego 1, 26-300 Opoczno

 

Zad. 1 – 35 pkt

Zad. 2 – 60 pkt 

Zad. 3 – 50 pkt

Zad. 4 -  43 pkt

 

10

ITECH Tomasz Jerominko, ul. Rewolucji 1905R. nr 59, 90-216 Łódź

 

Zad. 1 – 76 pkt

Zad. 2 – 59 pkt 

Zad. 3 – 59 pkt

Zad. 4 -  65 pkt

 

 

 

 

 

Zamawiający informuje również,  iż wykluczył  z niniejszego postępowania  na podstawie art. 24 ust.2 pkt.2 i  4  wykonawców  składających oferty nr 7 i nr 8  na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 2 i 4 , ponieważ w terminie  wyznaczonym przez zamawiającego nie uzupełnili wymaganych przez zamawiającego dokumentów i nie  wyrazili również zgody do dnia 11.08.2010r. na przedłużenie terminu związania ofertą .

W dokumentach załączonych do oferty nr 7  złożonej  przez firmę: Usługi Projektowo - Budowlane Andrzej Wierzbowski ul. Szkolna 56, 97- 300 Piotrków Trybunalski P. Zamawiający stwierdził brak  wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia i oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia.

W dokumentach załączonych do oferty nr 8 złożonej  przez firmę: Pracownia Projektowa PORTAL mgr inż.arch. Włodzimierz Cichoń, ul. L. Wawrzyńskiej 29, 25-347 Kielce w  treści trzech zobowiązań:  P. Bogdana Cioka, P. Piotra Jaworskiego i P. Romualda Stawiarskiego  napisane jest  – „przedmiotowe zamówienie”. Zobowiązanie takie winno jednoznacznie wskazywać nazwę zamówienia, w którym wskazane osoby zobowiązują się do współpracy.

Oferty wykonawców wykluczonych  uznaje się za odrzucone.Załączniki do pobrania
 Ogloszenie.pdf
Treść Ogłoszenia


Informację wytworzył(a): Barbara Mlonka
Informację dodał(a): Włodzimierz Wroński, Badura Dariusz
Ostatnia modyfikacja: 2010-08-30 13:56:00


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech