23-09-2020r.
godzina 02:15
www.bip.gov.pl
 
Aktualności
Władze lokalne
Gmina
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse/Inwestycje Gminne
Budżet Gminy
Ogłoszenia / Konkursy
KONKURSY Wydziału PKiS
Prawo lokalne
Uchwały Rady Miejskiej
Podatki i opłaty lokalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Postanowienia Burmistrza
Informacje pokontrolne
Obwieszczenia i Zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Przetargi
Zamówienia Publiczne - PRZETARGI
Zamówienia poniżej 14 000 euro
Zamówienia powyżej 14 000 euro
Konkursy
Zapytanie o cenę
Archiwum Przetargów
ROK 2010
Usługi geodezyjne w 2010r.
Wynik postępowania Usługi transportowo sprzętowe na wykonanie płyt boisk sportowych
Wynik postępowania Usługi transportowo-sprzętowe w 2012 roku
Wynik postępowania Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kraśnicy
Wynik postępowania Usługi Geodezyjne w 2012r dla Gminy Opoczno
Informacja o unieważnieniu Wykonanie trzech szkolnych Placów Zabaw
Wynik postępowania Sporządzenie projektu zmiany planu miescowego planu zagospodarowania przes
Unieważnienie Usługi transportowo sprzętowe na wykonanie płytboisk sportowych
Unieważnienie Wycena Nieruchomości w 2012r
Wynik Postępowania Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w zakresie kanali
Wynik postępowania Usługi w zakresie napraw dróg gruntowych
Wynik Postępowania Remont dróg na terenie Gminy Opoczno
Wynik postępowania Wywóz nieczystości z koszy ulicznych w 2012r.
Wynik postępowania Przyłącza energetyczne WLZ Libiszów
Wynik Postępowania Rozbudowa ulic - 2 zadania
Wynik postępowania Obsługa bankowa budżetu gm. Opoczno
Wynik PostępowaniaWykonanie oświetlenia ulicznego z podziałem na 4 zadania
Wynik postępowaniaOgródek dydaktyczny przy Przedszkolu nr 8 w Opocznie
Wynik postępowaniaZimowe utrzymanie dróg 2011-2012
Wynik postępowania Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Gminy Opoczno na sezon 2011/2012
Wynik Postępowania Dostawa oleju opałowego
Wynik Postępowania Zaciągnięcie kredytu długoterminowego dla Gminy Opoczno
Wynik PostępowaniaOgródek dydaktyczny przy Przedszkolu nr 8 w Opocznie
Wynik postepowania Utworzenie ogródków dydaktycznych
Wynik PostępowaniaPrzebudowa Kolektora Deszczowego
Wynik postępowania Budowa placów zabaw
Wynik PostępowaniaRoboty drogowe 3 zadania
NOWY Dostawa artykułów spożywczych - PONOWIONY
Wynik Postępowania Wykonanie robót drogowych w podziale na 7 zadań
Wynik postępowania Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Opoczno w 2011 rok
Wynik Postępowania Wykonanie operatów szacunkowych mających na celu ustalenie wysokości odsz
Wynik postepowania Dostawa artykułów spożywczych
Wynik Postępowania Dostawa i instalacja systemu monitorowania zagrożeń środowiska i ostrzegan
Wynik postępowania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Brzustówek Kol. - do
Wynik Postępowania Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na 4
Wynik postępowania Dostawa znaków pionowych dla Gminy Opoczno
Wynik postępowania Sporządzenie dokumentacji zdjęciowej
Wynik postępowania Budowa parkingu przy ul. M.C. Skłodowskiej w Opocznie
Wynik Opracowanie materiału tekstowego
Wynik postępowania Oznakowanie poziome dróg na terenie Gminy Opoczno
Wynik Opracowanie projektu technicznego budowy rowu przydrożnego
WynikSporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Wynik postępowania Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów z terenu Gminy Opoczno
Wynik postępowania Budowa oświetlenia ulicznego
Wyniki Wykonanie plakietek informacyjnych
Wynik postępowania Dostawa pojemników na odpady stałe
NOWY Wykonanie tablic promocyjnych
Wynik postępowania Usługi geodezyjne w 2011 roku
Wykonanie ogrodzenia ZS w Bukowcu Opoczyńskim
Wynik postępowania Opracowanie dokumentacji
NOWYWykonanie tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu
Budowa zatoki autobusowej na placu szkoły podstawowej w Bielowicach
Wynik Postępowania Opracowanie dokumentacji modernizacji targowiska miejskiego w Opocznie
Wynik postępowania Nadzór inwestorski nad budową Remizy i Domu Ludowego
WYNIKI Dostawa koszy na śmieci
Nadzór inwestorski - Obwodnica
Wynik postępowania Budowa budynku socjalnego przy boisku sportowym w Bielowicach
NOWE Dostawa mebli przedszkolnych i elementów wyposażenia wnętrz SP Bielowice
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Prowadzenie remontów dróg gruntowych materiałem kwarcytowym
Wynik postępowania DOSTAWA DWÓCH SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
Wykonanie tablicy pamiątkowej
Oznakowanie poziome dróg na terenie miasta i gminy Opoczno w latach 2009-2010
Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych z osprzętem Wynik postępowania
Wynik postępowania Pełnienie funkcji Koordynatora projektu oraz Asystenta koordynatora
WYNIKIDostawa tabliczek do oznaczenia roślin
Wykonanie dokumentacji projktowo-kosztorysowej na budowę ulic w Opocznie
Odbiór i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest z terenu Gminy Opoczno w roku 2010
Orlik 2012
Wynik postępowania Budowa remizy strażackiej i domu ludowego w Kraśnicy
Wykonanie ulotek edukacyjnych (broszur) dotyczących segregacji odpadów.
Mechaniczne zamiatanie ulic WYBÓR OFERENTA DOKONANY
Budowa obwodnicy
Wynik postępowania Wycena nieruchomości
Skład i druk wydawnictwa albumowego
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów - Inwestor Zastępczy
Wykonanie dokumentacji adaptacji budynków zamieszkania zbiorowego ul. Przemysłowa w Opocznie
Wynik postepowania Dostawa materiałów kamiennych
Wykonanie tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu
Oznakowanie pionowe dróg z terenu miasta i gminy Opoczno w latach 2009-2010
Wynik postępowania Dostawa materiałów typu: piasek, żwir, szlaka
Remonty dróg gruntowych 2010-2011
Budowa domu ludowego i świetlicy w Kraśnicy
Przebudowa ul. Armii Krajowej
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową układu komunikacyjnego osiedla USTRONIE PONOWIONY
Wykonanie dokumentacji na rozbudowę ulic: Biernackiego, Słowackiego
Wynik Postępowania Sporządzanie decyzji o warunkch zabudowy i zagospodarowania terenu
Wykonanie plakietek informacyjnych dla celów promocyjnych projektu finansowanego ze środków unijnych
Odbiór i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest
Wykonanie dokumentacji na rozbudowę ulic: Wiejskiej, Puchały, Ogrodowej
Wynik postepowania Administrowanie zespołem targowis miejskich w Opocznie
Remont dróg bitumicznych z terenu miasta i gminy Opoczno w latach 2009-2010
Dostawa destruktu
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2009/2010
Informacja o unieważnieniu Administrowanie zespołem targowis miejskich w Opocznie
Wykonanie operatów szacunkowych, mających na celu określenie wysokości odszkodowania za nieruchomośc
Wykonanie dokumentacji projktowo-kosztorysowej na rozbudowę ulicy Działkowej
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
Wynik Postępowania Budowa świetlicy w Modrzewiu
Świadczenie usługi polegającej na przygotowywaniu analizy urbanistycznej
Budowa sieci cieplnej ul. Kołomurna
Wykonanie termomodernizacji budynków Urzędu Miejskiego w Opocznie
Informacja o nieważnieniu Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 3 zadania
Kruszenie materiału kwarcytowego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową układu komunikacyjnego osiedla USTRONIE UNIEWAŻNIONY
Ogrodzenie i droga dojazdowa ul. Spacerowa UNIEWAŻNIONY
Wynik postępowania Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opoczno w latach 2011
Świetlica wiejska w miejscowości Kliny
Utwardzenie terenu przy ZSS Nr 3 w Opocznie
Informacja o wyniku Wywóz nieczystości z koszy ulicznych z terenu gminy Opoczno
Budowa układu komunikacyjnego osiedla
Dostawa materiałów typu piasek, żwir, szlaka
Wynik postepowania Prowadzenie szaletu miejskiego w Opocznie
Wyposażenie kuchni i zaplecza ZSS NR 2
Administrowanie zespołem targowisk miejskich
Wynik postępowania Przyłącze kanalizacji deszczowej odwadniające remontowane pomieszczenia
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opoczno
Prowadzenie szaletu miejskiego
Wynik postępowania Odmulenie rowów przydrożnych
Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie ZSS Nr 1 w Opocznie
Dostawa ciągnika rolniczego
Wynik postepowania Utworzenie trzech szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu Rado
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie
Wywóz nieczystości z koszy ulicznych z terenu Gminy Opoczno na rok 2009
Wynik postępowania Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2010-2011
Przebudowa istniejących chodników z płyt betonowych na kostkę brukową
Obsługa bankowa budżetu gminy Opoczno i jednostek organizacyjnych PONOWIONY
Wynik postępowania Remont dróg bitumicznych 2010-2012
Usługi transportowe spoza terenu miasta i gminy Opoczno
Budowa kotłowni węglowej
Wynik Postępowania Dostawa materiałów kamiennych
Budowa ulic: Nowa, Żesławskiego
Dowozy i odwozy uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy
Informacja o unieważnieniu Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011 na terenie Gm
Wykonanie dokumentacji na modernizację ulic: Partyzantów, Limanowskiego
Obsługa bankowa budżetu gminy Opoczno i jednostek organizacyjnych UNIEWAŻNIONY
Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego
Dostawa lamp, opraw i wysięgników do oświetlenia ulicznego
Dokumentacja dróg
Wykonanie boisk sportowych ORLIK-2012
Dostawa sprzętu medycznego
Wykonanie ogrodzeń i bram
Budowa uilicy Kwiatowej oraz przebudowa ul. Norwida
Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2008/2009
Budowa parkingu w rejonie skrzyżowania ulic Biernackiego - Kopernika w Opocznie wraz z odwodnieniem
Utwardzenie terenu przy budynku Strażnicy OSP i Szkoły Podstawowej w miejscowości Dzielna
Mechaniczne zamiatanie ulic w Mieście
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w zakresie 2-ch zadań
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Gminy Opoczno na sezon 2008/2009
Zmiana użytkowania starego budynku szkolnego na świetlicę wiejską i bibliotekę w Ogonowicach -MDK
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Gminy Opoczno na sezon 2008/2009
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Szkół Gminy Opoczno
Remont pomieszczeń szkolnych ZSS nr 1
Wykonanie dokumentacji na budowę dróg dojazdowych do Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację drogi w m. Różanna
Termomodernizacja MDK
Przebudowa dróg dojazdowych Bielowice-Jazia Góra
Usługi transportowo-sprzętowe na terenie miasta i gminy Opoczno w latach 2008-2009
Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wywóz nieczystości
Remont dróg gruntowych 2008-2009
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej świetlicy wiejskiej w Karwicach
Budowa miejsc postojowych
Budowa wodociągu m. Różanna
Oświetlenie uliczne
Budowa sali gimnastycznej w Bielowicach
Przebudowa linii napowietrznych SN-15kV
Zbycia i i Dzierżawy gruntów


[Panel administracyjny]

Przetargi :: Zamówienia Publiczne - PRZETARGI :: Archiwum Przetargów :: Wynik Postępowania Zaciągnięcie kredytu długoterminowego dla Gminy OpocznoWybór Oferenta
 

Nr spr. 22/2010

Opoczno, dnia 14.10.2010r.

 

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

Gmina Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 informuje, że w dniu 11.10.2010r. o godz. 09.30 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na Zaciągniecie kredytu długoterminowego dla Gminy Opoczno na pokrycie planowanego deficytu budżetowego roku 2010.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę z najniższą ceną złożył Wykonawca oferty nr 1, PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Łodzi, Centrum Korporacyjne w Piotrkowie Tryb. ul. Słowackiego 9, 97-300 Piotrków Tryb. która uzyskała największą ilość punktów tj. 100 za cenę ofertową brutto 8 365 075,60 PLN.

             Ponadto Zamawiający informuje, że na postawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzucił ofertę Wykonawcy nr 2 tj. Bank Gospodarstwa Krajowego oddział w Łodzi, ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź , ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w rozdziale XIX SIWZ zawarł istotne dla stron postanowienia umowy, które zgodnie z początkowym zapisem tego rozdziału Wykonawca winien zawrzeć w przedłożonym wraz z ofertą wzorze umowy. Wymóg złożenia wzoru umowy został dodatkowo potwierdzony przez Zamawiającego w zamieszczonej dnia 10.09.2010r. na stronie gminy www.um.opoczno.pl/ odpowiedzi na pytanie jednego z Wykonawców. Oświadczenie Wykonawcy zawarte w pkt 5.4 formularza ofertowego zawierające zobowiązanie do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy nie znajduje odniesienia do konkretnego dokumentu. 

 

Do wiadomości:

- Wykonawca w/w

- Tablica ogłoszeń

- Strona internetowa

- a/a    Treść Ogłoszenia
 

19/08/2010    S160    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

PL - Opoczno: Usługi udzielania kredytu

2010/S 160-247390

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Gmina Opoczno
ul. Staromiejska 6
Kontaktowy: Urząd Miasta Opoczno, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
Do wiadomości: Beata Tworek
26-300 Opoczno
POLSKA
Tel. +48 447363137
E-mail: przetargi@um.opoczno.pl
Faks +48 447363111

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.um.opoczno.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Ogólne usługi publiczne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Zaciągniecie kredytu długoterminowego dla Gminy Opoczno na pokrycie planowanego deficytu budżetowego roku 2010.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 6
Główne miejsce świadczenia usług Gmina Opoczno.

Kod NUTS PL115

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie w roku 2010 i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 33 250 000,00 (słownie trzydzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego roku 2010, w tym kwotę 5 500 000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a mianowicie:
— modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno II etap – 4 000 000,00 PLN,
— modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno I etap dla ulic: Kwiatowa, Hubala, Starzyńskiego, Skalna – 1 500 000,00 PLN.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 66113000

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) Nie

II.1.8)Podział na części Nie

II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych Nie

II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres Bez VAT 2 865 329,51 EUR

II.2.2)Opcje

II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Rozpoczęcie 12.10.2010. Zakończenie 30.9.2020

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie składający ofertę wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku, o którym mowa wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, o których mowa, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Do osób wspólnie ubiegających się o zamówienie stosuje się te same przepisy co do pojedynczego wykonawcy. W przypadku oferty składanej wspólnie (konsorcjum), każdy z warunków określonych w rozdziale V SIWZ pkt od 1.1. do 1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców, albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie.

III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia

III.2)WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki, udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy dotyczące:
1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży dokument potwierdzający, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski oraz na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (dz. U. z 2002 r., Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.
1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
1.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
2.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
A. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3)
2. Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski oraz na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (dz. U. z 2002 r., Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.
W przypadku oferty składanej wspólnie, jeżeli warunek spełnia tylko jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, to oświadczenie w zakresie tego warunku składa ten Wykonawca. Natomiast jeżeli dany warunek Wykonawcy spełniają łącznie, winni złożyć wspólnie oświadczenie obejmujące ten zakres.
B. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 ustawy Pzp (załącznik nr 4).
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne
I społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,
6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8 Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 5 - 8 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI część B składa:
1) część B pkt 2, 3, 4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) część B pkt 5 – składa zaświadczenie dla właściwego organu sądowego lub administracyjnego osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym art. 24 ust.1 pkt 4 - 8 Pzp;
Dokumenty muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia nie później niż na dzień składania ofert.
C. Inne dokumenty, które winien złożyć Wykonawca.
1.Wypełniony we wszystkich pozycjach formularz ofertowy zgodny z formularzem stanowiącym załącznik nr 1.
2. Formularz cenowy (harmonogram spłat) zgodny z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie Zamawiający żąda dokumentu ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu / art. 23 ust.2 Pzp /
4. Zobowiązanie do ponoszenia solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy podpisanej przez wszystkie podmioty występujące wspólnie.
5. Pełnomocnictwo w przypadku składania oferty przez pełnomocnika.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)Zdolność techniczna

III.2.4)Zamówienia zastrzeżone

III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena

IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Nie

IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą RMiZP.341/22/2010

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia Nie

IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 27.9.2010 - 09:00
Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

27.9.2010 - 09:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski.
Inne: Polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert  Data: 27.9.2010 - 09:30

Miejsce: Urząd Miasta Opoczno, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, budynek główny Urzędu, pok. nr 2, parter.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH

VI.3)INFORMACJE DODATKOWE

VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587702
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania odwoławczego następującego w skutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie wnosi się:
1. W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały wniesione w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Faks +48 224587800

VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 16.8.2010

 Informację wytworzył(a): Beata Tworek
Informację dodał(a): Dariusz Badura
Ostatnia modyfikacja: 2010-10-29 13:49:36


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech