20-09-2020r.
godzina 12:03
www.bip.gov.pl
 
Aktualności
Władze lokalne
Gmina
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse/Inwestycje Gminne
Budżet Gminy
Ogłoszenia / Konkursy
KONKURSY Wydziału PKiS
Prawo lokalne
Uchwały Rady Miejskiej
Podatki i opłaty lokalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Postanowienia Burmistrza
Informacje pokontrolne
Obwieszczenia i Zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Przetargi
Zamówienia Publiczne - PRZETARGI
Zamówienia poniżej 14 000 euro
Zamówienia powyżej 14 000 euro
Konkursy
Zapytanie o cenę
Archiwum Przetargów
ROK 2010
Usługi geodezyjne w 2010r.
Wynik postępowania Usługi transportowo sprzętowe na wykonanie płyt boisk sportowych
Wynik postępowania Usługi transportowo-sprzętowe w 2012 roku
Wynik postępowania Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kraśnicy
Wynik postępowania Usługi Geodezyjne w 2012r dla Gminy Opoczno
Informacja o unieważnieniu Wykonanie trzech szkolnych Placów Zabaw
Wynik postępowania Sporządzenie projektu zmiany planu miescowego planu zagospodarowania przes
Unieważnienie Usługi transportowo sprzętowe na wykonanie płytboisk sportowych
Unieważnienie Wycena Nieruchomości w 2012r
Wynik Postępowania Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w zakresie kanali
Wynik postępowania Usługi w zakresie napraw dróg gruntowych
Wynik Postępowania Remont dróg na terenie Gminy Opoczno
Wynik postępowania Wywóz nieczystości z koszy ulicznych w 2012r.
Wynik postępowania Przyłącza energetyczne WLZ Libiszów
Wynik Postępowania Rozbudowa ulic - 2 zadania
Wynik postępowania Obsługa bankowa budżetu gm. Opoczno
Wynik PostępowaniaWykonanie oświetlenia ulicznego z podziałem na 4 zadania
Wynik postępowaniaOgródek dydaktyczny przy Przedszkolu nr 8 w Opocznie
Wynik postępowaniaZimowe utrzymanie dróg 2011-2012
Wynik postępowania Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Gminy Opoczno na sezon 2011/2012
Wynik Postępowania Dostawa oleju opałowego
Wynik Postępowania Zaciągnięcie kredytu długoterminowego dla Gminy Opoczno
Wynik PostępowaniaOgródek dydaktyczny przy Przedszkolu nr 8 w Opocznie
Wynik postepowania Utworzenie ogródków dydaktycznych
Wynik PostępowaniaPrzebudowa Kolektora Deszczowego
Wynik postępowania Budowa placów zabaw
Wynik PostępowaniaRoboty drogowe 3 zadania
NOWY Dostawa artykułów spożywczych - PONOWIONY
Wynik Postępowania Wykonanie robót drogowych w podziale na 7 zadań
Wynik postępowania Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Opoczno w 2011 rok
Wynik Postępowania Wykonanie operatów szacunkowych mających na celu ustalenie wysokości odsz
Wynik postepowania Dostawa artykułów spożywczych
Wynik Postępowania Dostawa i instalacja systemu monitorowania zagrożeń środowiska i ostrzegan
Wynik postępowania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Brzustówek Kol. - do
Wynik Postępowania Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na 4
Wynik postępowania Dostawa znaków pionowych dla Gminy Opoczno
Wynik postępowania Sporządzenie dokumentacji zdjęciowej
Wynik postępowania Budowa parkingu przy ul. M.C. Skłodowskiej w Opocznie
Wynik Opracowanie materiału tekstowego
Wynik postępowania Oznakowanie poziome dróg na terenie Gminy Opoczno
Wynik Opracowanie projektu technicznego budowy rowu przydrożnego
WynikSporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Wynik postępowania Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów z terenu Gminy Opoczno
Wynik postępowania Budowa oświetlenia ulicznego
Wyniki Wykonanie plakietek informacyjnych
Wynik postępowania Dostawa pojemników na odpady stałe
NOWY Wykonanie tablic promocyjnych
Wynik postępowania Usługi geodezyjne w 2011 roku
Wykonanie ogrodzenia ZS w Bukowcu Opoczyńskim
Wynik postępowania Opracowanie dokumentacji
NOWYWykonanie tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu
Budowa zatoki autobusowej na placu szkoły podstawowej w Bielowicach
Wynik Postępowania Opracowanie dokumentacji modernizacji targowiska miejskiego w Opocznie
Wynik postępowania Nadzór inwestorski nad budową Remizy i Domu Ludowego
WYNIKI Dostawa koszy na śmieci
Nadzór inwestorski - Obwodnica
Wynik postępowania Budowa budynku socjalnego przy boisku sportowym w Bielowicach
NOWE Dostawa mebli przedszkolnych i elementów wyposażenia wnętrz SP Bielowice
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Prowadzenie remontów dróg gruntowych materiałem kwarcytowym
Wynik postępowania DOSTAWA DWÓCH SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
Wykonanie tablicy pamiątkowej
Oznakowanie poziome dróg na terenie miasta i gminy Opoczno w latach 2009-2010
Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych z osprzętem Wynik postępowania
Wynik postępowania Pełnienie funkcji Koordynatora projektu oraz Asystenta koordynatora
WYNIKIDostawa tabliczek do oznaczenia roślin
Wykonanie dokumentacji projktowo-kosztorysowej na budowę ulic w Opocznie
Odbiór i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest z terenu Gminy Opoczno w roku 2010
Orlik 2012
Wynik postępowania Budowa remizy strażackiej i domu ludowego w Kraśnicy
Wykonanie ulotek edukacyjnych (broszur) dotyczących segregacji odpadów.
Mechaniczne zamiatanie ulic WYBÓR OFERENTA DOKONANY
Budowa obwodnicy
Wynik postępowania Wycena nieruchomości
Skład i druk wydawnictwa albumowego
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów - Inwestor Zastępczy
Wykonanie dokumentacji adaptacji budynków zamieszkania zbiorowego ul. Przemysłowa w Opocznie
Wynik postepowania Dostawa materiałów kamiennych
Wykonanie tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu
Oznakowanie pionowe dróg z terenu miasta i gminy Opoczno w latach 2009-2010
Wynik postępowania Dostawa materiałów typu: piasek, żwir, szlaka
Remonty dróg gruntowych 2010-2011
Budowa domu ludowego i świetlicy w Kraśnicy
Przebudowa ul. Armii Krajowej
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową układu komunikacyjnego osiedla USTRONIE PONOWIONY
Wykonanie dokumentacji na rozbudowę ulic: Biernackiego, Słowackiego
Wynik Postępowania Sporządzanie decyzji o warunkch zabudowy i zagospodarowania terenu
Wykonanie plakietek informacyjnych dla celów promocyjnych projektu finansowanego ze środków unijnych
Odbiór i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest
Wykonanie dokumentacji na rozbudowę ulic: Wiejskiej, Puchały, Ogrodowej
Wynik postepowania Administrowanie zespołem targowis miejskich w Opocznie
Remont dróg bitumicznych z terenu miasta i gminy Opoczno w latach 2009-2010
Dostawa destruktu
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2009/2010
Informacja o unieważnieniu Administrowanie zespołem targowis miejskich w Opocznie
Wykonanie operatów szacunkowych, mających na celu określenie wysokości odszkodowania za nieruchomośc
Wykonanie dokumentacji projktowo-kosztorysowej na rozbudowę ulicy Działkowej
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
Wynik Postępowania Budowa świetlicy w Modrzewiu
Świadczenie usługi polegającej na przygotowywaniu analizy urbanistycznej
Budowa sieci cieplnej ul. Kołomurna
Wykonanie termomodernizacji budynków Urzędu Miejskiego w Opocznie
Informacja o nieważnieniu Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 3 zadania
Kruszenie materiału kwarcytowego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową układu komunikacyjnego osiedla USTRONIE UNIEWAŻNIONY
Ogrodzenie i droga dojazdowa ul. Spacerowa UNIEWAŻNIONY
Wynik postępowania Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opoczno w latach 2011
Świetlica wiejska w miejscowości Kliny
Utwardzenie terenu przy ZSS Nr 3 w Opocznie
Informacja o wyniku Wywóz nieczystości z koszy ulicznych z terenu gminy Opoczno
Budowa układu komunikacyjnego osiedla
Dostawa materiałów typu piasek, żwir, szlaka
Wynik postepowania Prowadzenie szaletu miejskiego w Opocznie
Wyposażenie kuchni i zaplecza ZSS NR 2
Administrowanie zespołem targowisk miejskich
Wynik postępowania Przyłącze kanalizacji deszczowej odwadniające remontowane pomieszczenia
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opoczno
Prowadzenie szaletu miejskiego
Wynik postępowania Odmulenie rowów przydrożnych
Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie ZSS Nr 1 w Opocznie
Dostawa ciągnika rolniczego
Wynik postepowania Utworzenie trzech szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu Rado
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie
Wywóz nieczystości z koszy ulicznych z terenu Gminy Opoczno na rok 2009
Wynik postępowania Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2010-2011
Przebudowa istniejących chodników z płyt betonowych na kostkę brukową
Obsługa bankowa budżetu gminy Opoczno i jednostek organizacyjnych PONOWIONY
Wynik postępowania Remont dróg bitumicznych 2010-2012
Usługi transportowe spoza terenu miasta i gminy Opoczno
Budowa kotłowni węglowej
Wynik Postępowania Dostawa materiałów kamiennych
Budowa ulic: Nowa, Żesławskiego
Dowozy i odwozy uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy
Informacja o unieważnieniu Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011 na terenie Gm
Wykonanie dokumentacji na modernizację ulic: Partyzantów, Limanowskiego
Obsługa bankowa budżetu gminy Opoczno i jednostek organizacyjnych UNIEWAŻNIONY
Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego
Dostawa lamp, opraw i wysięgników do oświetlenia ulicznego
Dokumentacja dróg
Wykonanie boisk sportowych ORLIK-2012
Dostawa sprzętu medycznego
Wykonanie ogrodzeń i bram
Budowa uilicy Kwiatowej oraz przebudowa ul. Norwida
Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2008/2009
Budowa parkingu w rejonie skrzyżowania ulic Biernackiego - Kopernika w Opocznie wraz z odwodnieniem
Utwardzenie terenu przy budynku Strażnicy OSP i Szkoły Podstawowej w miejscowości Dzielna
Mechaniczne zamiatanie ulic w Mieście
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w zakresie 2-ch zadań
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Gminy Opoczno na sezon 2008/2009
Zmiana użytkowania starego budynku szkolnego na świetlicę wiejską i bibliotekę w Ogonowicach -MDK
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Gminy Opoczno na sezon 2008/2009
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Szkół Gminy Opoczno
Remont pomieszczeń szkolnych ZSS nr 1
Wykonanie dokumentacji na budowę dróg dojazdowych do Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację drogi w m. Różanna
Termomodernizacja MDK
Przebudowa dróg dojazdowych Bielowice-Jazia Góra
Usługi transportowo-sprzętowe na terenie miasta i gminy Opoczno w latach 2008-2009
Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wywóz nieczystości
Remont dróg gruntowych 2008-2009
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej świetlicy wiejskiej w Karwicach
Budowa miejsc postojowych
Budowa wodociągu m. Różanna
Oświetlenie uliczne
Budowa sali gimnastycznej w Bielowicach
Przebudowa linii napowietrznych SN-15kV
Zbycia i i Dzierżawy gruntów


[Panel administracyjny]

Przetargi :: Zamówienia Publiczne - PRZETARGI :: Archiwum Przetargów :: Wynik PostępowaniaWykonanie oświetlenia ulicznego z podziałem na 4 zadaniaInformacja o wyborze oferenta
 

Nasz znak:RMiZP 341/ 91/2010

Numer postępowania 26/2010

Opoczno, dnia 2010-09-30 

 

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

                     Gmina Opoczno,  26 - 300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 informuje, że w dniu 07.09.2010r.

o godz. 11.30 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na :

   Budowę oświetlenia ulicznego ulic: Ogrodowa, Kopernika, Piotrkowska w Opocznie oraz w miejscowości Wola  Załężna Gmina Opoczno w podziale na cztery zadania:

 

1. Budowa linii napowietrznej  oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowej w Opocznie.

2. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Kopernika w Opocznie.

3. Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w Woli Załężnej 1 i 2

4. Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego terenu garaży w Opocznie ul. Piotrkowska 53

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 Zamawiający informuje, że  w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  zostały wybrane  oferty z najniższymi cenami  w zakresie :

Zadania nr 1  oferta nr 4   złożona  przez  firmę: Zakład Robot Elektrycznych Edward Ziębicki Brzustowiec 120, 26-340 Drzewica,  , która otrzymała największą ilość punktów  tj. 100 za  cenę brutto 14.514,58 złotych   słownie: czternaście tysięcy pięćset czternaście złotych 58/100   (w tym VAT 22 % co stanowi kwotę  2.617,38 zł ), cena netto 11.897,20 zł i  jest najkorzystniejszą dla zamawiającego.

Zadania nr 2  oferta nr 4   złożona  przez  firmę:  Zakład Robot Elektrycznych Edward Ziębicki Brzustowiec 120, 26-340 Drzewica,, która otrzymała największą ilość punktów  tj. 100 za  cenę brutto 22.499,63  złotych   słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych  63/100   (w tym VAT 22 % co stanowi kwotę 4.057,31 zł ), cena netto 18.442,32 zł i  jest najkorzystniejszą dla zamawiającego.

Zadania nr 3  oferta nr 4   złożona  przez  firmę: Zakład Robot Elektrycznych Edward Ziębicki Brzustowiec 120, 26-340 Drzewica, która otrzymała największą ilość punktów  tj. 100 za  cenę brutto 47.058,60  złotych   słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych 60/100  złotych   (w tym VAT 22 % co stanowi kwotę  8.485,98 zł ), cena netto 38.572,62 zł i  jest najkorzystniejszą dla zamawiającego.

Zadania nr 4   oferta nr 3   złożona  przez  firmę:  ELEKTRO TEST T.Stolarczyk, P.Pacholski,

K.Stolarczyk s.c. , Siedziba: Libiszów 16, , Oddział: ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno , która otrzymała największą ilość punktów  tj. 100 za  cenę brutto 40.116,87  złotych   słownie: czterdzieści tysięcy sto szesnaście złotych 87/100   (w tym VAT 22 % co stanowi kwotę  7.234,19 zł ), cena netto 32.882,68 zł i  jest najkorzystniejszą dla zamawiającego.

 

Oferty , które podlegały ocenie  ;

 

NUMER OFERTY

WYKONAWCA

PUNKTACJA pkt.

1

Zakład Produkcyjno-Usługowo – Handlowy UNIMET Teresa Byczkowska  , Różanna 61, 26-300 Opoczno

Zad. 1 – 78,03 Zad. 2 – 61,74 

Zad. 3 – 70,28

Zad. 4 – 98,41

2

CERAMIKA- SERWIS Spółka z o.o., ul. Piotrkowska 83-89, 26-300 Opoczno

Zad. 1 – 69,23

Zad. 2 – ------- 

Zad. 3 – 73,54

Zad. 4 - -------

3

ELEKTRO TEST T.Stolarczyk, P.Pacholski, K.Stolarczyk s.c. , Siedziba: Libiszów 16, , Oddział: ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno

Zad. 1 – 73,80

Zad. 2 – 69,97 

Zad. 3 – 79,19

Zad. 4 -  100

4

Zakład Robot Elektrycznych Edward Ziębicki Brzustowiec 120, 26-340 Drzewica

Zad. 1 – 100

Zad. 2 – 100 

Zad. 3 – 100

Zad. 4 -  ------

 Treść Ogłoszenia
 

Opoczno: Budowa oświetlenia ulicznego ulic: Ogrodowa, Kopernika, Piotrkowska w Opocznie oraz w miejscowości Wola Załężna Gmina Opoczno w podziale na cztery zadania: 1. Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowej w Opocznie. 2. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Kopernika w Opocznie. 3. Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w Woli Załężnej 1 i 2 4. Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego terenu garaży w Opocznie ul. Piotrkowska 53
Numer ogłoszenia: 227657 - 2010; data zamieszczenia: 23.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opoczno , ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, tel. 044 7363137, faks 044 7363111.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.opoczno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowę oświetlenia ulicznego ulic: Ogrodowa, Kopernika, Piotrkowska w Opocznie oraz w miejscowości Wola Załężna Gmina Opoczno w podziale na cztery zadania: 1. Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowej w Opocznie. 2. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Kopernika w Opocznie. 3. Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w Woli Załężnej 1 i 2 4. Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego terenu garaży w Opocznie ul. Piotrkowska 53.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Ogrodowej i ulicy Kopernika, terenu garaży przy ulicy Piotrkowskiej 53 w Opocznie oraz w Woli Zależnej 1 i 2 gm. Opoczno. Zad. 1 Budowa linii nn. Przewodem AsXSn 2x25mm oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowej dł. 198 mb na słupach ŻN-10 szt. 4 z oprawami oświetleniowymi szt. 4. Zad 2 Budowa linii kablowej YAKXs 4x35 mm ul. Kopernika dł. 130 mb, stawianie słupów oświetleniowych S-70SwPAL szt.4 z montażem opraw oświetleniowych, i przebudową skrzynki oświetleniowej. Zad 3 Budowa linii nn. oświetlenia ulicznego Wola Załężna 1 i 2 dł.890mb na słupach P-ŻN-10/200daN szt.11i slupach Pb-ŻN-10/200daN szt. 5 z oprawami oświetleniowymi szt.18 oraz zestawu złączowo-pomiarowego. Zad 4 Budowa linii nn oświetlenia terenu garaży w Opocznie przy ulicy Piotrkowskiej 53 dł 268 mb na słupach wirowanych E-10,5/4,3 szt.10 + E-10,5/15 szt.1 z oprawami oświetleniowymi szt. 13 z przebudową zestawu złączowo-pomiarowego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, - wykonał minimum 1 zadanie polegające na budowie oświetlenia ulicznego długości min. 150 mb z podaniem długości oświetlenia, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby, posiadające wymagane poniższe uprawnienia, ( dla minimum jednej osoby ): -uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży : - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia - oświadczenie wykonawcy, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Zobowiązanie do współpracy, jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, a w wykazie robót zamieścił robotę zrealizowaną przez ten podmiot. 2.Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie powyższego warunku polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, a udostępnionych przez inne podmioty winien załączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji wskazanych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3.Zobowiązanie do udostępnienia środków finansowych , jeżeli wykonawca będzie polegał na zdolnościach finansowych innych podmiotów. 4.Wypełniony we wszystkich pozycjach formularz ofertowy zgodny z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 z załączonymi dokumentami tj. kosztorysami ofertowymi 5.Dokument, lub dokumenty z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 6.W przypadku podmiotów występujących wspólnie Zamawiający żąda dokumentu ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu / art. 23 ust.2 / 7. Zobowiązanie do ponoszenia solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy podpisane przez wszystkie podmioty występujące wspólnie. 8. Pełnomocnictwo w przypadku składania oferty przez pełnomocnika.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót, potwierdzonych protokołem spisanym w obecności przedstawiciela Wykonawcy i inspektora nadzoru, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania robót. 2. W przypadku zmiany osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia ze strony wykonawcy , zmiana osób wskazanych w umowie , a uczestniczących w wykonaniu zamówienia wymaga aprobaty stron umowy, natomiast nie wymaga sporządzenia aneksu

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.opoczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznyvh Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6 , 26-300 Opoczno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.09.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno / sekretariat /.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: 1. Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowej w Opocznie..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zad. 1 Budowa linii nn. Przewodem AsXSn 2x25mm oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowej dł. 198 mb na słupach ŻN-10 szt. 4 z oprawami oświetleniowymi szt. 4..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2010.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: 2. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Kopernika w Opocznie..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zad 2 Budowa linii kablowej YAKXs 4x35 mm ul. Kopernika dł. 130 mb, stawianie słupów oświetleniowych S-70SwPAL szt.4 z montażem opraw oświetleniowych, i przebudową skrzynki oświetleniowej..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2010.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: 3. Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w Woli Załężnej 1 i 2.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zad 3 Budowa linii nn. oświetlenia ulicznego Wola Załężna 1 i 2 dł.890mb na słupach P-ŻN-10/200daN szt.11i slupach Pb-ŻN-10/200daN szt. 5 z oprawami oświetleniowymi szt.18 oraz zestawu złączowo-pomiarowego..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2010.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: 4. Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego terenu garaży w Opocznie ul. Piotrkowska 53.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zad 4 Budowa linii nn oświetlenia terenu garaży w Opocznie przy ulicy Piotrkowskiej 53 dł 268 mb na słupach wirowanych E-10,5/4,3 szt.10 + E-10,5/15 szt.1 z oprawami oświetleniowymi szt. 13 z przebudową zestawu złączowo-pomiarowego.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2010.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.Załączniki do pobrania
 ogloszenie.pdf
Treść Ogłoszenia


Informację wytworzył(a): Barbara Mlonka
Informację dodał(a): Dariusz Badura
Ostatnia modyfikacja: 2010-10-01 08:30:14


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech