20-09-2020r.
godzina 13:39
www.bip.gov.pl
 
Aktualności
Władze lokalne
Gmina
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse/Inwestycje Gminne
Budżet Gminy
Ogłoszenia / Konkursy
KONKURSY Wydziału PKiS
Prawo lokalne
Uchwały Rady Miejskiej
Podatki i opłaty lokalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Postanowienia Burmistrza
Informacje pokontrolne
Obwieszczenia i Zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Przetargi
Zamówienia Publiczne - PRZETARGI
Zamówienia poniżej 14 000 euro
Zamówienia powyżej 14 000 euro
Konkursy
Zapytanie o cenę
Archiwum Przetargów
ROK 2010
Usługi geodezyjne w 2010r.
Wynik postępowania Usługi transportowo sprzętowe na wykonanie płyt boisk sportowych
Wynik postępowania Usługi transportowo-sprzętowe w 2012 roku
Wynik postępowania Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kraśnicy
Wynik postępowania Usługi Geodezyjne w 2012r dla Gminy Opoczno
Informacja o unieważnieniu Wykonanie trzech szkolnych Placów Zabaw
Wynik postępowania Sporządzenie projektu zmiany planu miescowego planu zagospodarowania przes
Unieważnienie Usługi transportowo sprzętowe na wykonanie płytboisk sportowych
Unieważnienie Wycena Nieruchomości w 2012r
Wynik Postępowania Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w zakresie kanali
Wynik postępowania Usługi w zakresie napraw dróg gruntowych
Wynik Postępowania Remont dróg na terenie Gminy Opoczno
Wynik postępowania Wywóz nieczystości z koszy ulicznych w 2012r.
Wynik postępowania Przyłącza energetyczne WLZ Libiszów
Wynik Postępowania Rozbudowa ulic - 2 zadania
Wynik postępowania Obsługa bankowa budżetu gm. Opoczno
Wynik PostępowaniaWykonanie oświetlenia ulicznego z podziałem na 4 zadania
Wynik postępowaniaOgródek dydaktyczny przy Przedszkolu nr 8 w Opocznie
Wynik postępowaniaZimowe utrzymanie dróg 2011-2012
Wynik postępowania Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Gminy Opoczno na sezon 2011/2012
Wynik Postępowania Dostawa oleju opałowego
Wynik Postępowania Zaciągnięcie kredytu długoterminowego dla Gminy Opoczno
Wynik PostępowaniaOgródek dydaktyczny przy Przedszkolu nr 8 w Opocznie
Wynik postepowania Utworzenie ogródków dydaktycznych
Wynik PostępowaniaPrzebudowa Kolektora Deszczowego
Wynik postępowania Budowa placów zabaw
Wynik PostępowaniaRoboty drogowe 3 zadania
NOWY Dostawa artykułów spożywczych - PONOWIONY
Wynik Postępowania Wykonanie robót drogowych w podziale na 7 zadań
Wynik postępowania Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Opoczno w 2011 rok
Wynik Postępowania Wykonanie operatów szacunkowych mających na celu ustalenie wysokości odsz
Wynik postepowania Dostawa artykułów spożywczych
Wynik Postępowania Dostawa i instalacja systemu monitorowania zagrożeń środowiska i ostrzegan
Wynik postępowania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Brzustówek Kol. - do
Wynik Postępowania Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na 4
Wynik postępowania Dostawa znaków pionowych dla Gminy Opoczno
Wynik postępowania Sporządzenie dokumentacji zdjęciowej
Wynik postępowania Budowa parkingu przy ul. M.C. Skłodowskiej w Opocznie
Wynik Opracowanie materiału tekstowego
Wynik postępowania Oznakowanie poziome dróg na terenie Gminy Opoczno
Wynik Opracowanie projektu technicznego budowy rowu przydrożnego
WynikSporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Wynik postępowania Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów z terenu Gminy Opoczno
Wynik postępowania Budowa oświetlenia ulicznego
Wyniki Wykonanie plakietek informacyjnych
Wynik postępowania Dostawa pojemników na odpady stałe
NOWY Wykonanie tablic promocyjnych
Wynik postępowania Usługi geodezyjne w 2011 roku
Wykonanie ogrodzenia ZS w Bukowcu Opoczyńskim
Wynik postępowania Opracowanie dokumentacji
NOWYWykonanie tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu
Budowa zatoki autobusowej na placu szkoły podstawowej w Bielowicach
Wynik Postępowania Opracowanie dokumentacji modernizacji targowiska miejskiego w Opocznie
Wynik postępowania Nadzór inwestorski nad budową Remizy i Domu Ludowego
WYNIKI Dostawa koszy na śmieci
Nadzór inwestorski - Obwodnica
Wynik postępowania Budowa budynku socjalnego przy boisku sportowym w Bielowicach
NOWE Dostawa mebli przedszkolnych i elementów wyposażenia wnętrz SP Bielowice
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Prowadzenie remontów dróg gruntowych materiałem kwarcytowym
Wynik postępowania DOSTAWA DWÓCH SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
Wykonanie tablicy pamiątkowej
Oznakowanie poziome dróg na terenie miasta i gminy Opoczno w latach 2009-2010
Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych z osprzętem Wynik postępowania
Wynik postępowania Pełnienie funkcji Koordynatora projektu oraz Asystenta koordynatora
WYNIKIDostawa tabliczek do oznaczenia roślin
Wykonanie dokumentacji projktowo-kosztorysowej na budowę ulic w Opocznie
Odbiór i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest z terenu Gminy Opoczno w roku 2010
Orlik 2012
Wynik postępowania Budowa remizy strażackiej i domu ludowego w Kraśnicy
Wykonanie ulotek edukacyjnych (broszur) dotyczących segregacji odpadów.
Mechaniczne zamiatanie ulic WYBÓR OFERENTA DOKONANY
Budowa obwodnicy
Wynik postępowania Wycena nieruchomości
Skład i druk wydawnictwa albumowego
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów - Inwestor Zastępczy
Wykonanie dokumentacji adaptacji budynków zamieszkania zbiorowego ul. Przemysłowa w Opocznie
Wynik postepowania Dostawa materiałów kamiennych
Wykonanie tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu
Oznakowanie pionowe dróg z terenu miasta i gminy Opoczno w latach 2009-2010
Wynik postępowania Dostawa materiałów typu: piasek, żwir, szlaka
Remonty dróg gruntowych 2010-2011
Budowa domu ludowego i świetlicy w Kraśnicy
Przebudowa ul. Armii Krajowej
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową układu komunikacyjnego osiedla USTRONIE PONOWIONY
Wykonanie dokumentacji na rozbudowę ulic: Biernackiego, Słowackiego
Wynik Postępowania Sporządzanie decyzji o warunkch zabudowy i zagospodarowania terenu
Wykonanie plakietek informacyjnych dla celów promocyjnych projektu finansowanego ze środków unijnych
Odbiór i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest
Wykonanie dokumentacji na rozbudowę ulic: Wiejskiej, Puchały, Ogrodowej
Wynik postepowania Administrowanie zespołem targowis miejskich w Opocznie
Remont dróg bitumicznych z terenu miasta i gminy Opoczno w latach 2009-2010
Dostawa destruktu
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2009/2010
Informacja o unieważnieniu Administrowanie zespołem targowis miejskich w Opocznie
Wykonanie operatów szacunkowych, mających na celu określenie wysokości odszkodowania za nieruchomośc
Wykonanie dokumentacji projktowo-kosztorysowej na rozbudowę ulicy Działkowej
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
Wynik Postępowania Budowa świetlicy w Modrzewiu
Świadczenie usługi polegającej na przygotowywaniu analizy urbanistycznej
Budowa sieci cieplnej ul. Kołomurna
Wykonanie termomodernizacji budynków Urzędu Miejskiego w Opocznie
Informacja o nieważnieniu Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 3 zadania
Kruszenie materiału kwarcytowego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową układu komunikacyjnego osiedla USTRONIE UNIEWAŻNIONY
Ogrodzenie i droga dojazdowa ul. Spacerowa UNIEWAŻNIONY
Wynik postępowania Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opoczno w latach 2011
Świetlica wiejska w miejscowości Kliny
Utwardzenie terenu przy ZSS Nr 3 w Opocznie
Informacja o wyniku Wywóz nieczystości z koszy ulicznych z terenu gminy Opoczno
Budowa układu komunikacyjnego osiedla
Dostawa materiałów typu piasek, żwir, szlaka
Wynik postepowania Prowadzenie szaletu miejskiego w Opocznie
Wyposażenie kuchni i zaplecza ZSS NR 2
Administrowanie zespołem targowisk miejskich
Wynik postępowania Przyłącze kanalizacji deszczowej odwadniające remontowane pomieszczenia
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opoczno
Prowadzenie szaletu miejskiego
Wynik postępowania Odmulenie rowów przydrożnych
Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie ZSS Nr 1 w Opocznie
Dostawa ciągnika rolniczego
Wynik postepowania Utworzenie trzech szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu Rado
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie
Wywóz nieczystości z koszy ulicznych z terenu Gminy Opoczno na rok 2009
Wynik postępowania Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2010-2011
Przebudowa istniejących chodników z płyt betonowych na kostkę brukową
Obsługa bankowa budżetu gminy Opoczno i jednostek organizacyjnych PONOWIONY
Wynik postępowania Remont dróg bitumicznych 2010-2012
Usługi transportowe spoza terenu miasta i gminy Opoczno
Budowa kotłowni węglowej
Wynik Postępowania Dostawa materiałów kamiennych
Budowa ulic: Nowa, Żesławskiego
Dowozy i odwozy uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy
Informacja o unieważnieniu Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011 na terenie Gm
Wykonanie dokumentacji na modernizację ulic: Partyzantów, Limanowskiego
Obsługa bankowa budżetu gminy Opoczno i jednostek organizacyjnych UNIEWAŻNIONY
Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego
Dostawa lamp, opraw i wysięgników do oświetlenia ulicznego
Dokumentacja dróg
Wykonanie boisk sportowych ORLIK-2012
Dostawa sprzętu medycznego
Wykonanie ogrodzeń i bram
Budowa uilicy Kwiatowej oraz przebudowa ul. Norwida
Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2008/2009
Budowa parkingu w rejonie skrzyżowania ulic Biernackiego - Kopernika w Opocznie wraz z odwodnieniem
Utwardzenie terenu przy budynku Strażnicy OSP i Szkoły Podstawowej w miejscowości Dzielna
Mechaniczne zamiatanie ulic w Mieście
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w zakresie 2-ch zadań
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Gminy Opoczno na sezon 2008/2009
Zmiana użytkowania starego budynku szkolnego na świetlicę wiejską i bibliotekę w Ogonowicach -MDK
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Gminy Opoczno na sezon 2008/2009
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Szkół Gminy Opoczno
Remont pomieszczeń szkolnych ZSS nr 1
Wykonanie dokumentacji na budowę dróg dojazdowych do Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację drogi w m. Różanna
Termomodernizacja MDK
Przebudowa dróg dojazdowych Bielowice-Jazia Góra
Usługi transportowo-sprzętowe na terenie miasta i gminy Opoczno w latach 2008-2009
Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wywóz nieczystości
Remont dróg gruntowych 2008-2009
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej świetlicy wiejskiej w Karwicach
Budowa miejsc postojowych
Budowa wodociągu m. Różanna
Oświetlenie uliczne
Budowa sali gimnastycznej w Bielowicach
Przebudowa linii napowietrznych SN-15kV
Zbycia i i Dzierżawy gruntów


[Panel administracyjny]

Przetargi :: Zamówienia Publiczne - PRZETARGI :: Archiwum Przetargów :: Wynik postępowania Budowa remizy strażackiej i domu ludowego w KraśnicyInformacja o wyborze
 

Nasz znak: RMiZP 341/ 16/2011

Opoczno, dnia  08.03.2011r.

Nr spr 5/201

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Opoczno,  26 - 300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 informuje, że w dniu 17.02.2011r.

o godz. 11.30 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na :

Budowę remizy strażackiej i domu ludowego w miejscowości  Kraśnica gmina Opoczno w podziale na dwa zdania:

Zadanie nr 1 - Budowa remizy strażackiej i domu ludowego w miejscowości  Kraśnica gmina Opoczno wraz z instalacjami wewnętrznymi c.o , wod. – kan.  i elektrycznymi , dwóch zjazdów publicznych z układem dróg wewnętrznych oraz zbiornikiem na ścieki. Zadanie nr 2 -  Dostawa i montaż wyposażenia  obiektu remizy strażackiej i domu ludowego w miejscowości  Kraśnica gmina Opoczno

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę z najniższą ceną :

-  w zakresie zadania nr 1 złożyła firma składająca ofertę nr 10  :

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „UNIBUD” Zygmunt Wojdat, Antoniówka 48, 26-630 Jedlnia Letnisko , która otrzymała największą ilość punktów  tj. 100 za  cenę brutto 2.239.386,14     słownie:  dwa miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 14/100  (w tym VAT 23% co stanowi kwotę 418.747,00 zł ), cena netto  1.820.639,14 zł i  jest najkorzystniejszą dla zamawiającego.

-  w zakresie zadania nr 2 złożyła firma składająca ofertę nr 9  :

Lider konsorcjum ROSA-BUD Spółka Akcyjna, ul. Gazowa 5/7, 26-600 Radom , uczestnik konsorcjum P.P.H.U. „RO.SA.-BUD” Roman Jan Saczywko, ul. Ptasia 14, 26-600 Radom, która otrzymała największą ilość punktów  tj. 100 za  cenę brutto 173.091,90     słownie:  sto siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych 90/100   i  jest najkorzystniejszą dla zamawiającego.

 

Ocena złożonych ofert  ;

NUMER OFERTY

WYKONAWCA

CENA BRUTTO zł

PUNKTACJA

1

Zakład Usługowo - Handlowy Łukasz Witek, ul. Batalionów Chłopskich 71/117,  25-671Kielce

 

 

Zad. 1- 2.344.972,88 

 

 

 Zad. 1- 95,50 pkt.

 

2

EURO –MEBLE Małgorzata Masłoń, ul. Siemianowicka 5A, 40-301 Katowice

 

Zad. 2- 192.877,53. 

 Zad. 2-  89,74pkt

3

Zakład Budowlano – Usługowy BEST, ul. Partyzantów 88, 26-300 Opoczno

 

Zad.1- 2.441.017,05

Zad. 2- 112.205,07

Zad.1-  91,74pkt

Zad. 2- oferta odrzucona

4

SAMSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , ul. Spokojna 22, 33-100 Tarnów

Zad.1-2.533.814,56

 

Zad.1- 88,38 pkt

 

5

Firma Budowlana WIP-BUD , ul. Inowłodzka 28A, 26-300 Opoczno

 

Zad.1-2.671.832,68

 

Zad.1- 83,81pkt

 

6

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ZAWISZA Jerzy Zawisza, ul. Wielkopolska 7,

       26-600   Radom

 

Zad. 1-3.252.715,27

Zad. 2- 242.981,77

Zad.1 – 68,85pkt

Zad. 2-  71,24pkt

7

INTERBUD Spółka z o.o., ul. Przemysłowa 5a, 26-300 Opoczno

Zad.1-2.591.670,81

Zad. 2-222.152,61

Zad.1-  86,41pkt

Zad. 2-  77,92pkt

8

BUDMAR Firma Budowlana Marek Kamola , ul. Krancowa31-33a, 97-200 Tomaszów

 

Zad.1- 2.758.865,18

Zad.2- 206.951,19

Zad. 1-  81,17 pkt

Zad. 2-  83,64pkt

9

Lider- ROSA-BUD Spółka Akcyjna ul. Gazowa 5/7, 26-600 Radom

                             Uczestnik konsorcjum P.P.H.U. RO.SA.-BUD Roman Jan Saczywko,  ul. Ptasia 14,   

                             26-600 Radom

 

Zad. 1- 2.389.122,66

Zad. 2 – 173.091,90

Zad. 1-   93,73pkt

Zad. 2 -  100,00pkt

10

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe UNIBUD Zygmunt Wojdat , Antoniówka 48, 26-630 Jedlnia 

       Letnisko

 

Zad. 1- 2.239.386,14

Zad. 2- 231.119,66

Zad. 1- 100 pkt

Zad. 2 – 74,89pkt

11

Przedsiębiorstwo Handlowe Importowo-Eksportowe Raczyński Andrzej, Kotfin 4A, 26-434

      Gielniów

 

Zad. 1 –2.283.232,03

Zad. 2 -205.833,83

Zad. 1 - Wykonawca wykluczony

Zad. 2 – 84,09pkt

12.

BEMAR-BUD Marcin Bernat Firma Handlowo Usługowa, ul. Opoczyńska 28, 97-200 Tomaszów

       Maz.

 

Zad. 1 - 2.521.500,00

Zad. 1 –oferta odrzucona

13.

. Firma Handlowo-Usługowa War-Bud ul. Lipowa 16, 97-300 Piotrków Tryb.

Zad. 1- 2.400.509,24

Zad.1-  93,29pkt

14.

MIX- BUD Adam Wiktorowicz Zachorzów 21B, 26-332 Sławno

 

Zad. 1- 2.361.969,28

Zad. 1- 94,81 pkt

15

Zakład Remontowo Budowlany Jacek Lasota, ul. Gen. J.Bema 79, 97-200 Tomaszów

       Mazowiecki

 

Zad. 1-2.467.621,94

Zad. 1 – 90,75pkt

Zamawiający informuje , że w zakresie zadania nr 1 , iż podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Pzp wykluczył  z niniejszego postępowania wykonawcę  składającego  ofertę nr 11 tj. firmę: Przedsiębiorstwo Handlowe Importowo-Eksportowe Raczyński Andrzej, Kotfin 4A, 26-434   Gielniów

, ponieważ w terminie  wyznaczonym przez zamawiającego nie uzupełnił wymaganych przez zamawiającego dokumentów -  zobowiązań do współpracy z Wykonawcą osób udostępnianych przez inne podmioty , a  wyszczególnionych w wykazie osób. Po upływie terminu Wykonawca złożył oświadczenia  trzech osób ,  jednakże nie wynika z nich z jakim wykonawcą osoby te miałyby współpracować.  Ofertę  wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający informuje również, iż w zakresie zadania nr 1 , iż podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp odrzucił   z niniejszego postępowania ofertę nr 12  firmy: BEMAR-BUD Marcin Bernat Firma Handlowo Usługowa, ul. Opoczyńska 28, 97-200 Tomaszów  Maz. , ponieważ wykonawca nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego, tym samym  treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający  informuje również, iż w zakresie zadania nr 2 , iż podstawie art. 90 ust.3 ustawy Pzp odrzucił   z niniejszego postępowania ofertę nr 3  firmy: Zakład Budowlano – Usługowy BEST, ul. Partyzantów 88, 26-300 Opoczno , ponieważ wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny jego oferty w stosunku do przedmiotu zamówienia.  Informację wytworzył(a): Barbara Mlonka
Informację dodał(a): Włodzimierz Wroński
Ostatnia modyfikacja: 2011-03-08 14:23:15


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech