19-02-2020r.
godzina 19:57
www.bip.gov.pl
 
Aktualności
Władze lokalne
Gmina
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse/Inwestycje Gminne
Budżet Gminy
Ogłoszenia / Konkursy
KONKURSY Wydziału PKiS
Prawo lokalne
Uchwały Rady Miejskiej
Podatki i opłaty lokalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Postanowienia Burmistrza
Informacje pokontrolne
Obwieszczenia i Zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Przetargi
Zamówienia Publiczne - PRZETARGI
Zamówienia poniżej 14 000 euro
Zamówienia powyżej 14 000 euro
NOWY Wycena nieruchomości w 2013 roku
Wynik postępowania Usługi geodezyjne w 2013 roku
NOWY Budowa oświetlenia ulicznego ul. Działkowa
Wynik postępowania Dostawa materiałów typu piasek, żwir, szlaka
Wynik postępowania Naprawa dróg gruntowych
Wynik postępowania Remont dróg bitumicznych
Wynik postępowania Wycena nieruchomości w 2013 roku w podziale na 2 zadania
Wynik postępowania Usługi transportowo-sprzętowe na terenie miasta i gminy Opoczno w latach
Wynik postępowania Prowadzenie szaletu miejskiego
Wynik postepowania Wykonanie mostka przez ciek wodny w miejscowości Dzielna
Wynik Cyfrowa szkoła w podziale na 2 zadania
Unieważniony Dostawa sprzętu komputerowego - Cyfrowa Szkoła
Wynik postepowania Dostawa pomocy dydaktycznych w szkołach gm. Opoczno
Wynik postępowania Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, mebli
Wynik postępowania Nadzór inwestycyjny Budową Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Opoczno-Zlewnia
Wynik postępowania Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2012/2013
Wynik postępowania Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Opoczno - Zlewnia Kruszewiec
Wynik postępowania Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół w Gminie Opoczno
Dostawa sprzętu komputerowego - Cyfrowa Szkoła
NOWY Dostawa artykułów spożywczych
Wynik postepowania Ogródki dydaktyczne
Wynik postepowania Udzielenie kredytu długoterminowego
Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół na terenie Gminy Opoczno
Wynik PostępowaniaDostawa pomocy dydaktycznych, podręczników i edukacyjnych pro
Dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Wynik postępowania Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów wsi Stużno Wieś Mroczków Duży
Wynik postepowania Wycena nieruchomości zabudowanych położonych w Opocznie i Różannie
Wynik postępowaniaBudowa monitoringu wizyjnego w rewitalizowanej części Opoczna
Wynik postępowaniaBudowa szatni kontenerowej przy boisku sportowym w miejscowości Wola Załężn
Wynik postępowania Mechaniczne zamiatanie ulic
Wynik postępowania Zakup usług edukacyjnych
Wynik postępowania Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby utrzymania dróg
Wynik postępowania Wycena nieruchomości w 2012r w podziale na dwa zadania
Wynik postępowania Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Opoczno
Wynik postępowania Przebudowa drogi gminnej w m. Różanna
Konkursy
Zapytanie o cenę
Archiwum Przetargów
Zbycia i i Dzierżawy gruntów


[Panel administracyjny]

Przetargi :: Zamówienia Publiczne - PRZETARGI :: Zamówienia powyżej 14 000 euro :: Wynik PostępowaniaDostawa pomocy dydaktycznych, podręczników i edukacyjnych proINFORMACJA O WYBORZE OFERENTA - ZADANIE NR 2
 

Nr spr. 21/2012

Opoczno, dnia 31.07.2012r.

 

 

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Gmina Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 informuje, że w dniu 20.07.2012r.  o godz. 11.30 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę pomocy dydaktycznych, podręczników i edukacyjnych programów komputerowych do szkół na terenie gminy Opoczno w ramach projektu „Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie zadania nr 1 i nr 2.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę z najniższą ceną w zakresie zadania nr 2 złożył Wykonawca – KLADREW, ul. 3 maja 17/6, 83-300 Kartuzy (oferta nr 1), którego oferta uzyskała największą ilość punktów tj. 100.

 

Pozostałe oferty, które podlegały ocenie:

Nr oferty

Wykonawca

Punktacja

2

P.U.H. DAKOTA

ul. Zagnańska 84 B, 25-528 Kielce

90,19 pkt

 

Ponadto Zamawiający informuje, że:

Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę nr 3 tj. ECU Spółka Handlowo-Usługowa Sp. z o.o. ul. Zamenhofa 9, 22-400 Zamość, ponieważ dokonana ocena złożonych na prośbę Zamawiającego wyjaśnień, potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Popełniony przez Wykonawcę błąd, na co wskazują złożone wyjaśnienia, nie kwalifikuje się również do poprawy na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy P.z.p.

 UNIEWAŻNIENIE !!! W ZAKRESIE ZADANIA NR 1
 
 

Opoczno, dn.27.07.2012r.

Spr. nr 21/2012

 

  

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

                 Gmina Opoczno,  26 - 300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 informuje, że w dniu 20.07.2012r. o godz. 11.30 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę pomocy dydaktycznych, podręczników i edukacyjnych programów komputerowych do szkół na terenie gminy Opoczno w ramach projektu „Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w podziale na 2 zadania.

Zadanie 1 - Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół na terenie gminy Opoczno w ramach projektu „Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji”.

Zadanie 2 - Dostawa pomocy szkolnych: książek, podręczników, gier i programów komputerowych do szkół na terenie gminy Opoczno w ramach projektu „Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji”.

 

                Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważniono postępowanie w zakresie zadania nr 1 tj. Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół na terenie gminy Opoczno w ramach projektu „Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji” ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.Treść Ogłoszenia
 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.um.opoczno.pl


Opoczno: Dostawa pomocy dydaktycznych, podręczników i edukacyjnych programów komputerowych do szkół na terenie gminy Opoczno w ramach projektu Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 151971 - 2012; data zamieszczenia: 12.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opoczno , ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, tel. 044 7363137, faks 044 7363111.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.opoczno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych, podręczników i edukacyjnych programów komputerowych do szkół na terenie gminy Opoczno w ramach projektu Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych, podręczników i edukacyjnych programów komputerowych do szkół na terenie gminy Opoczno w ramach projektu Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w podziale na dwa zadania: Zadanie 1 - Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół na terenie gminy Opoczno w ramach projektu Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji. Zadanie 2 - Dostawa pomocy szkolnych: książek, podręczników, gier i programów komputerowych do szkół na terenie gminy Opoczno w ramach projektu Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.20.00-5, 39.16.21.00-9, 39.31.00.00-4, 37.40.00.00-2, 22.11.10.00-1, 48.19.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - wykonał w zakresie zadania nr 1, co najmniej 1 dostawę o wartości co najmniej 40 000 zł w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawa ta została wykonana należycie. - wykonał w zakresie zadania nr 2, co najmniej 1 dostawę o wartości co najmniej 20 000 zł, w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawa ta została wykonana należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał wymagane dostawy oraz załączy dokument potwierdzający, że dostawy ta została wykonane należycie.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Zobowiązanie do współpracy, jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, a w wykazie robót zamieścił robotę zrealizowaną przez ten podmiot. 2.. Zobowiązanie do udostępnienia środków finansowych, jeżeli wykonawca będzie polegał na zdolnościach finansowych innych podmiotów. 3.Wypełniony we wszystkich pozycjach formularz ofertowy zgodny z formularzem stanowiącym zał. nr 3. 4. Dokument lub dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 5. W przypadku podmiotów występujących wspólnie Zamawiający żąda dokumentu ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu /art. 23 ust. 2/. 6. Zobowiązanie do ponoszenia solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy podpisane przez wszystkie podmioty występujące wspólnie.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.opoczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Opoczno, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, Wydział Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2012 godzina 11:00, miejsce: Gmina Opoczno, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1: dostawa pomocy dydaktycznych do szkół na terenie gminy Opoczno w ramach projektu Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych, podręczników i edukacyjnych programów komputerowych do szkół na terenie gminy Opoczno w ramach projektu Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w podziale na dwa zadania: Zadanie 1 - Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół na terenie gminy Opoczno w ramach projektu Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.20.00-5, 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9, 37.31.00.00-4, 37.40.00.00-2.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2 - Dostawa pomocy szkolnych: książek, podręczników, gier i programów komputerowych do szkół na terenie gminy Opoczno w ramach projektu Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych, podręczników i edukacyjnych programów komputerowych do szkół na terenie gminy Opoczno w ramach projektu Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w podziale na dwa zadania: Zadanie 2 - Dostawa pomocy szkolnych: książek, podręczników, gier i programów komputerowych do szkół na terenie gminy Opoczno w ramach projektu Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.20.00-5, 39.16.21.00-6, 22.11.10.00-1, 48.19.00.00-6.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  Załączniki do pobrania
 1.Ogloszenie.pdf
Treść Ogłoszenia
 2._SIWZ.pdf
SIWZ
 zal._1-_opis_przed._zam.do_zad_nr_1.pdf
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia do zadania nr 1
 zal._2_-_opis_przed._zam._do_zad_nr_2.pdf
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia do zadania nr 2
 zal._nr_3_formularz_oferty.pdf
Załącznik nr 3 - Formularz oferty
 zal._nr_4_osw._art._22.pdf
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków art.22
 zal._nr_5_osw.art._24.pdf
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 24
 zal._nr_6_osw._24_ust.1_pkt_2.pdf
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków art 24 ust.1 pkt 2
 zal._nr_7_wykaz_dostaw.pdf
Załącznik nr 7 - Wykaz dostaw
 zal._nr_8_proj__umowy_dla_zad._nr_1.pdf
Załącznik nr 8 - Projekt umowy do zadania nr 1
 zal._nr_9_proj._umowy_dla_zad._nr_2.pdf
Załącznik nr 9 - Projekt umowy do zadania nr 2


Informację wytworzył(a): Beata Tworek
Informację dodał(a): Dariusz Badura
Ostatnia modyfikacja: 2012-07-31 15:23:27


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech