19-02-2020r.
godzina 19:55
www.bip.gov.pl
 
Aktualności
Władze lokalne
Gmina
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse/Inwestycje Gminne
Budżet Gminy
Ogłoszenia / Konkursy
KONKURSY Wydziału PKiS
Prawo lokalne
Uchwały Rady Miejskiej
Podatki i opłaty lokalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Postanowienia Burmistrza
Informacje pokontrolne
Obwieszczenia i Zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Przetargi
Zamówienia Publiczne - PRZETARGI
Zamówienia poniżej 14 000 euro
Zamówienia powyżej 14 000 euro
NOWY Wycena nieruchomości w 2013 roku
Wynik postępowania Usługi geodezyjne w 2013 roku
NOWY Budowa oświetlenia ulicznego ul. Działkowa
Wynik postępowania Dostawa materiałów typu piasek, żwir, szlaka
Wynik postępowania Naprawa dróg gruntowych
Wynik postępowania Remont dróg bitumicznych
Wynik postępowania Wycena nieruchomości w 2013 roku w podziale na 2 zadania
Wynik postępowania Usługi transportowo-sprzętowe na terenie miasta i gminy Opoczno w latach
Wynik postępowania Prowadzenie szaletu miejskiego
Wynik postepowania Wykonanie mostka przez ciek wodny w miejscowości Dzielna
Wynik Cyfrowa szkoła w podziale na 2 zadania
Unieważniony Dostawa sprzętu komputerowego - Cyfrowa Szkoła
Wynik postepowania Dostawa pomocy dydaktycznych w szkołach gm. Opoczno
Wynik postępowania Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, mebli
Wynik postępowania Nadzór inwestycyjny Budową Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Opoczno-Zlewnia
Wynik postępowania Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2012/2013
Wynik postępowania Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Opoczno - Zlewnia Kruszewiec
Wynik postępowania Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół w Gminie Opoczno
Dostawa sprzętu komputerowego - Cyfrowa Szkoła
NOWY Dostawa artykułów spożywczych
Wynik postepowania Ogródki dydaktyczne
Wynik postepowania Udzielenie kredytu długoterminowego
Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół na terenie Gminy Opoczno
Wynik PostępowaniaDostawa pomocy dydaktycznych, podręczników i edukacyjnych pro
Dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Wynik postępowania Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów wsi Stużno Wieś Mroczków Duży
Wynik postepowania Wycena nieruchomości zabudowanych położonych w Opocznie i Różannie
Wynik postępowaniaBudowa monitoringu wizyjnego w rewitalizowanej części Opoczna
Wynik postępowaniaBudowa szatni kontenerowej przy boisku sportowym w miejscowości Wola Załężn
Wynik postępowania Mechaniczne zamiatanie ulic
Wynik postępowania Zakup usług edukacyjnych
Wynik postępowania Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby utrzymania dróg
Wynik postępowania Wycena nieruchomości w 2012r w podziale na dwa zadania
Wynik postępowania Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Opoczno
Wynik postępowania Przebudowa drogi gminnej w m. Różanna
Konkursy
Zapytanie o cenę
Archiwum Przetargów
Zbycia i i Dzierżawy gruntów


[Panel administracyjny]

Przetargi :: Zamówienia Publiczne - PRZETARGI :: Zamówienia powyżej 14 000 euro :: Wynik postępowania Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Opoczno - Zlewnia KruszewiecInformacja o wyborze
 

Nasz znak:RMiZP 271. 82 .2012

Numer postępowania 22/2012

Opoczno, dnia 2012-10-29

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Opoczno,  26 - 300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 informuje, że w dniu 28.09.2012r.

o godz. 11.30 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na :

 Budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Opoczno - Zlewnia Kruszewiec

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 Zamawiający informuje, że  w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  została wybrana  oferta   nr 1   złożona  przez  firmę: PRZEDSIĘBIORSTWO   INŻYNIERII
ŚRODOWISKA  I  MELIORACJI „PIOMEL”  S.A. ul. Energetyków  4, 97-300 Piotrków Trybunalski ,
 która otrzymała największą ilość punktów  tj. 100 za   cenę  brutto 3.320.525,87 zł   i  jest najkorzystniejszą dla zamawiającego.

 

Pozostałe oferty  ;

 

NUMER OFERTY

WYKONAWCA

PUNKTACJA pkt.

2

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlano- Montażowe KAMES ,Katarzyna Stawecka, ul. Legnicka 28, 25-328Kielce

Wykonawca wykluczony , oferta uznana za odrzuconą

3

CERAMIKA SERWIS Spółka z o.o.,ul. Piotrkowska 83-89,26-300 Opoczno

88,12 pkt

4

Przedsiębiorstwo InżynieriiOchrony Środowiska i MelioracjiHYDROMEL Sp. z o.o.,ul. Piłsudskiego 156a,26-200 Końskie

Wykonawca wykluczony , oferta uznana za odrzuconą

5

Skanska S.A, ul. Gen.J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

87,71 pkt

6

Konsorcjum, lider: Instalatorstwo Sanitarne i c.o., wodociągi i kanalizacja , Tadeusz Sowik, ul. Zielona 2, 96-200 Rawa Mazowiecka, partner: BIO-NOWA Sp. z o.o. ul. Jana Brzechwy 3, 51-141 Wrocław

76,32 pkt

7

P.H.U. HYDROMEL, Sp. z o.o., ul. Zakładników 17/19, 98-200 Sieradz           

68,31 pkt

8

„Kaźmierczak” , Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno- Inżynieryjnych, Kosów , ul. Główna 92 97-310 Moszczenica

Wykonawca wykluczony , oferta uznana za odrzuconą

 Treść Ogłoszenia
 

Opoczno: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Opoczno - Zlewnia Kruszewiec
Numer ogłoszenia: 193631 - 2012; data zamieszczenia: 07.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opoczno , ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, tel. 044 7363137, faks 044 7363111.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.opoczno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Opoczno - Zlewnia Kruszewiec.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia : 1.1 Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia obejmują wybudowanie kanalizacji sanitarnej w tzw. Zlewni Kruszewiec, która swoim zasięgiem obejmuje miejscowości Kruszewiec Kolonia od studni 54 do studni 10, od studni 10 do 1, od studni 10 i 83 do studni 105 oraz działki w miejscowości Kruszewiec od studni 92 do studni 102, wraz z jedną przepompownią ścieków P 1 i oczyszczalnią ścieków o przepustowości 110 m3 /d oraz sieć i przyłącze wodociągowe w pasie drogi wojewódzkiej nr 726 od studni 38 do 39 i 77 do 82 które ma być wykonane w 2012r (rysunek 1.7 - załącznik do SIWZ - ks dokumentacja) w związku z pismem ZDW.IR.783.1.551.2012 Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 2.04.2012r który stanowi załącznik do SIWZ. 1.2 Przedmiotem zamówienia jest budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kruszewiec Kolonia. Na przedmiot zamówienia składają się roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów, rurociągów do odprowadzania ścieków wraz z oczyszczalnią ścieków prowadzące do wykonania zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Opoczno - zlewnia Kruszewiec, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wynikającym z załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej: projekt budowlany przyłącza wodociągowego dla potrzeb oczyszczalni ścieków w msc. Kruszewiec gm. Opoczno - stanowiący załącznik do SIWZ, projekt budowlany kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opoczno Zlewnia nr 4 Kruszewiec wraz z przyłączem wodociągowym Obręb drogi wojewódzkiej nr 726 - stanowiący załącznik do SIWZ, projekt budowlany oczyszczalni ścieków w msc. Kruszewiec Gm. Opoczno branża architektura i konstrukcje - stanowiący załącznik do SIWZ, projekt budowlany kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opoczno Zlewnia nr 4 Kruszewiec - stanowiący załącznik do SIWZ, projekt budowlany oczyszczalni ścieków w m. Kruszewiec gm. Opoczno branża technologia - stanowiący załącznik do SIWZ, projekt budowlany oczyszczalni ścieków komunalnych w m. Kruszewiec gm. Opoczno branża instalacje sanitarne - stanowiący załącznik do SIWZ, projekt budowlany oczyszczalni ścieków w m. Kruszewiec gm. Opoczno branża instalacje elektryczne - stanowiący załącznik do SIWZ, projekt budowlany na budowę dróg na terenie oczyszczalni ścieków w m. Kruszewiec gm. Opoczno branża drogowa - stanowiący załącznik do SIWZ, zgłoszenie robót budowlanych polegających na budowie przyłącza wodociągowego nr AB.I.7352/777/09 - stanowiące załącznik do SIWZ, decyzja Wojewody Łódzkiego Nr 67/10 pozwolenia na budowę - stanowiącą załącznik do SIWZ, decyzja Starosty Opoczyńskiego Nr 718/2009 pozwolenia na budowę - stanowiącą załącznik do SIWZ, zbiorcze zestawienie kosztów załącznik nr 2 . Zadanie jest realizowane w ramach : Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Z ogólnej wielkości zadania będzie realizowane: 1. 3.952,85 m - sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 2. 3,40 m - sieci kanalizacji tłocznej, 3. 123 szt. przyłączy kanalizacyjnych 4. 1 kpl. przepompownia ścieków P1 wraz z zasilaniem energetycznym, 5. Oczyszczalnia ścieków o przepustowości dobowej 110 m3/d 6. Przyłącza wodociągowe wg dokumentacji.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.21.00-3, 45.11.22.10-0, 45.11.12.00-0, 45.23.24.23-3, 45.25.22.00-0, 45.23.24.60-4, 45.23.31.40-2, 45.11.12.91-4, 45.23.24.10-9, 45.25.21.27-4, 45.23.24.00-6, 45.31.12.00-2, 44.13.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, - wykonał trzy następujące roboty budowlane: - jedną polegającą na budowie oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 50 m3 / dobę, z podaniem przepustowości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. - dwie roboty budowlane, polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, w tym jedna z nich o długości minimum 1 km z podaniem długości tych sieci, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże że wykonał wymagane roboty oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby, posiadające wymagane uprawnienia, wymagane dla minimum jednej osoby: -uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych -uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych , wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych - uprawnienia budowlane w specjalności drogowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie wymaganymi osobami , złoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami oraz złoży oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową łącznie minimum 1.800.000 złotych ( w przypadku podania wartości w innych walutach zostanie ona przeliczona na PLN według średniego kursu NBP na dzień ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ) Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży informację , że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową łącznie minimum 1.800.000 złotych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Zobowiązanie do współpracy, jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, a w wykazie robót zamieścił robotę zrealizowaną przez ten podmiot. 2.Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie powyższego warunku polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, a udostępnionych przez inne podmioty winien załączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji wskazanych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3.Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej podmiotu innego, jeżeli wykonawca będzie polegał na zdolności finansowej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić powyższego dokumentu dotyczącego sytuacji finansowej , może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku w tym zakresie ( załączyć uzasadnienie). 4. Zobowiązanie do udostępnienia środków finansowych, jeżeli wykonawca będzie polegał na zdolnościach finansowych innych podmiotów. 5. Wypełniony we wszystkich pozycjach formularz ofertowy zgodny z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 oraz : a. kosztorysy ofertowe b. zbiorcze zestawienie kosztów budowy - załącznik nr 3 c. harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji inwestycji Harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania robót opracowany przez wykonawcę musi być sporządzony z uwzględnieniem następujących uwarunkowań : 1) poszczególne części wykonania zamówienia muszą tworzyć element możliwy do odbioru, 2) pierwsza faktura może być złożona do Zamawiającego po wykonaniu i odbiorze robót na dzień 31 maja 2013 r. na kwotę ok. 35 % wartości zamówienia, 6. Dokument, lub dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 7 W przypadku podmiotów występujących wspólnie Zamawiający żąda dokumentu ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu / art. 23 ust.2 ustawy Pzp/ 8. Zobowiązanie do ponoszenia solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy podpisane przez wszystkie podmioty występujące wspólnie.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach : a) jeżeli wystąpi nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to będzie miało wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy, b) jeżeli powstały okoliczności szczególne i Zamawiający dokonał zmiany sposobu wykonania części przedmiotu umowy, czego nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania, ani też nie wynikało to z potrzeby wykonywania robót i nie można było tego przewidzieć przed zawarciem umowy, c) w zakresie terminu wykonania, jeżeli wystąpi konieczność wykonania zamówień dodatkowych w okolicznościach wymienionych w § 6 ust. 2, d) jeżeli wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej czego nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania, ani w chwili zawarcia umowy i może mieć to wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, e) jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwolą na wykonywanie części przedmiotu umowy ze względów technologicznych, co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu gwarancji lub wystąpią uzasadnione przypadki nieprzewidzianych warunków realizacji przedmiotu umowy, f) jeżeli zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane, g) konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: g.1 na skutek działania siły wyższej , g.2 zaistnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy okoliczności, warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonania przedmiotu umowy, takich jak warunki archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury itp., g.3 wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (Decyzji nadzoru budowlanego, archeologicznego lub innych organów administracji) 4. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. Uzasadnienie zmiany powinno zawierać opis korzyści z tytułu dokonania zmiany dla Zamawiającego. 5. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy. 6. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za poszczególne etapy robót może ulec zmianie w okolicznościach wymienionych w ust. 3 pkt. lit. b, d, f i g. 7. W przypadku zmiany osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia ze strony wykonawcy , zmiana osób wskazanych w umowie , a uczestniczących w wykonaniu zamówienia ( pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie ) , wymaga aprobaty stron umowy, natomiast nie wymaga sporządzenia aneksu. 8. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, oraz w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.opoczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych Urzedu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno/ sekretariat/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest realizowane w ramach : Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieInformację wytworzył(a): Barbara Mlonka
Informację dodał(a): Dariusz Badura
Ostatnia modyfikacja: 2012-10-29 14:34:34


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech