Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na X sesji w dniu 26.08.2019 roku

 • pdf Nr_X_110_2019.pdf - w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia Opoczyńska Fala
 • pdf Nr_X_111_2019.pdf - w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygnanowie nadofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania
 • pdf Nr_X_112_2019.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019 - 2035
 • pdf Nr_X_113_2019.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019
 • pdf Nr_X_114_2019.pdf - w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatkuenergetycznego
 • pdf Nr_X_115_2019.pdf - w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
 • pdf Nr_X_116_2019.pdf - w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_X_117_2019.pdf - w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_X_118_2019.pdf - w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu
 • pdf Nr_X_119_2019.pdf - w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
 • pdf Nr_X_120_2019.pdf - w sprawie przejęcia przez Gminę Opoczno do zasobu dróg gminnych drogi dojazdowej nr D2 znajdującej się w pasie drogowym drogi krajowej nr 12 w miejscowości Opoczno
 • pdf Nr_X_121_2019.pdf - w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej, zlokalizowanych nad Zalewem przy ul. Generała Kazimierza Bończy - Załęskiego w Opocznie
 • pdf Nr_X_122_2019.pdf - zmieniająca uchwałę Nr XXII/226/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Opoczno na lata 2016 - 2020
 • pdf Nr_X_123_2019.pdf - w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
 • pdf Nr_X_124_2019.pdf - w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Opoczno a Miastem Opocno z Republiki Czeskiej
 • pdf Nr_X_125_2019.pdf - w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Opoczno a Miastem Bytca z Republiki Słowacji
 • pdf Nr_X_126_2019.pdf - w sprawie rozpatrzenia petycji Szul - Efekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie modernizacji parku maszynowego przeznaczonego do zadań oczyszczania gminy, z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa
 • pdf Nr_X_127_2019.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi Pana D. R. w sprawie reprywatyzacji działki przy ul. Dworcowej 2 w Opocznie

Głosowania imienne

Protokoły

 • pdf Komisja_budzetowa.pdf - Protokół Nr 10/19 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 8 lipca 2019 r.
 • pdf Komisja_rewizyjna.pdf - Protokół Nr 9/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 8 lipca 2019 r.
 • pdf Komisja_skarg.pdf - Protokół Nr 8/19 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 8 lipca 2019 r.
 • pdf Komisja_komunalna.pdf - Protokół Nr 8/19 z wyjazdowego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 9 lipca 2019 r.
 • pdf Komisja_oswiaty.pdf - Protokół Nr 8/19 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury z dnia 9 lipca 2019 r.
 • pdf Komisja_rodziny.pdf - Protokół Nr 8/19 z wyjazdowego posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 11 lipca 2019 r.
 • pdf Komisja_rolnictwa.pdf - Protokół Nr 8/19 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 12 lipca 2019 r.
 • pdf Protokół_1.pdf - Protokół Nr 11/19 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 19 sierpnia 2019 r.
 • pdf Protokół_2.pdf - Protokół Nr 10/19z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 20 sierpnia 2019 r.
 • pdf Protokół_3.pdf - Protokół Nr 9/19 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 20 sierpnia 2019 r.
 • pdf Protokół_4.pdf - Protokół Nr 9/19 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21 sierpnia 2019 r.
 • pdf Protokół_5.pdf - Protokół Nr 9/19 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 22 sierpnia 2019 r.
 • pdf Protokół_6.pdf - Protokół Nr 9/19 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 22 sierpnia 2019 r.
 • pdf Sesja.pdf - Protokół Nr X/19 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 26 sierpnia 2019 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2019-08-28 11:55 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2019-08-28 11:55 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-30 12:48 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński