Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XIX sesji w dniu 22.06.2012 roku

 • pdf Nr_XIX_166_12.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2011 rok
 • pdf Nr_XIX_167_12.pdf - w sprawie absolutorium dla Burmistrza Opoczna
 • pdf Nr_XIX_168_12.pdf - w sprawie określenia rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach prowadzonych przez Gminę Opoczno
 • pdf Nr_XIX_169_12.pdf - w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opoczno
 • pdf Nr_XIX_170_12.pdf - w sprawie wystąpienia do Wojewody Łódzkiego z inicjatywą o złożenie wniosku do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego o nadanie pośmiertnego odznaczenia państwowego dla Stanisława Albina Kowalskiego
 • pdf Nr_XIX_171_12.pdf - zmieniająca uchwałę Nr XVIII/154/2012 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie
 • pdf Nr_XIX_172_12.pdf - w sprawie zmiany Statutu Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XIX_173_12.pdf - w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Opoczno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 • pdf Nr_XIX_174_12.pdf - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opoczno oraz warunków i zasad korzystania z nich
 • pdf Nr_XIX_175_12.pdf - w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2012
 • pdf Nr_XIX_176_12.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2012-2020
 • pdf Nr_XIX_177_12.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2012
 • pdf Nr_XIX_178_12.pdf - zmieniająca uchwałę Nr XII/121/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Opoczna, określenia wysokości opłat i sposobu ich pobierania
Data stworzenia : 2013-03-08 12:49 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2013-03-08 12:49 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-14 22:19 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński