Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XLVI sesji w dniu 7.10.2010 roku

 • pdf Nr_XLVI_397_10.pdf - w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w rejonie ulicy Przemysłowej w Opocznie z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Opoczno
 • pdf Nr_XLVI_398_10.pdf - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w rejonie ulicy Przemysłowej w Opocznie
 • pdf Nr_XLVI_399_10.pdf - w sprawie nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego
 • pdf Nr_XLVI_400_10.pdf - w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Opoczno i jej jednostkom organizacyjnym warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
 • pdf Nr_XLVI_401_10.pdf - w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Opoczno w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
 • pdf Nr_XLVI_402_10.pdf - w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 • pdf Nr_XLVI_403_10.pdf - w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XLVI_404_10.pdf - w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Opoczno przez osoby fizyczne lub prawne
 • pdf Nr_XLVI_405_10.pdf - w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych w miejscach wskazanych, nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • pdf Nr_XLVI_406_10.pdf - w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 • pdf Nr_XLVI_407_10.pdf - w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 25 w Szpitalu Powiatowym w Opocznie
 • pdf Nr_XLVI_408_10.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. Wyjaśnij mi, a zapomnę. Pokaż mi, a będę pamiętać. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem
 • pdf Nr_XLVI_409_10.pdf - w sprawie przekazania w formie darowizny Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi sprzętu audiowizualnego i komputerowego wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem dla komendy Powiatowej Policji w Opocznie
 • pdf Nr_XLVI_410_10.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2010
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2010-10-18 11:09 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2010-10-18 11:09 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 04:32 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński