Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XV sesji w dniu 27.11.2015 roku

 • pdf Nr_XV_127_2015.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2015 - 2029
 • pdf Nr_XV_128_2015.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015
 • pdf Nr_XV_129_2015.pdf - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno wroku 2016
 • pdf Nr_XV_130_2015.pdf - w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych na obszarze Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XV_131_2015.pdf - w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
 • pdf Nr_XV_132_2015.pdf - w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 • pdf Nr_XV_133_2015.pdf - w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Opoczno na rok 2016" oraz „Gminnego Programu PrzeciwdziałaniaNarkomanii Gminy Opoczno na rok 2016"
 • pdf Nr_XV_134_2015.pdf - w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z organizacjamipozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
 • pdf Nr_XV_135_2015.pdf - uchylająca uchwałę z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone nad chorym w domu
 • pdf Nr_XV_136_2015.pdf - w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze ispecjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zzaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia odopłat, jak również trybu ich pobierania
 • pdf Nr_XV_137_2015.pdf - w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Libiszowie
 • pdf Nr_XV_138_2015.pdf - w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w północnej części miasta Opoczno
 • pdf Nr_XV_139_2015.pdf - w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w północnej części miasta Opoczno
 • pdf Nr_XV_140_2015.pdf - w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w północnej części miasta Opoczno
 • pdf Nr_XV_141_2015.pdf - w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w północnej części miasta Opoczno
 • pdf Nr_XV_142_2015.pdf - w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w północnej części miasta Opoczno
 • pdf Nr_XV_143_2015.pdf - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w północnej części miasta Opoczna

Protokoły

 • pdf Sesja_1.pdf - Protokół z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 5 października 2015 r.
 • pdf Sesja_2.pdf - Protokół z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 22 października 2015 r.
 • pdf Komisja_1.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury
 • pdf Komisja_2.pdf - Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury
 • pdf Komisja_3.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
 • pdf Komisja_4.pdf - Protokół z łączonego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2015-12-01 15:05 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2015-12-01 15:05 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-19 12:56 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński