Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXII sesji w dniu 21.11.2008 roku

 • pdf Nr_XXII_203_08.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XII/114/07 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 11 października 2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 • pdf Nr_XXII_204_08.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/170/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi powiatu opoczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi 3103E na odcinku Antoniów-Kraśnica
 • pdf Nr_XXII_205_08.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/173/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 6 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Opoczno na lata 2007-2013
 • pdf Nr_XXII_206_08.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/179/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 6 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udział w realizacji projektu pn. Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) i upoważnienia Burmistrza Opoczna do podpisywania umowy z Województwem Łódzkim
 • pdf Nr_XXII_207_08.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2008
 • pdf Nr_XXII_208_08.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XXiX/283/05 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 sierpnia 2005r. w sprawie cen urzędowych za przewóz środkami komunikacji miejskiej
 • pdf Nr_XXII_209_08.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/330/06 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z Krytej Pływalni Opoczyńska Fala w Opocznie
 • pdf Nr_XXII_210_08.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/331/06 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu Krytej Pływalni Opoczyńska Fala w Opocznie
 • pdf Nr_XXII_211_08.pdf - w sprawie przystapienia do sporządznia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trerenu położonego w północno-wschodniej częsci miasta Opoczna przeznaczonego pod lokalizację cmentarza komunalnego
 • pdf Nr_XXII_212_08.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/198/08 Rady Miejskij w Opocznie z dnia 10 października 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
 • pdf Nr_XXII_213_08.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów poniesionych na ułożenie kabla energetycznego linii SN-15kV na Osiedlu Milenijnym w Opocznie
 • pdf Nr_XXII_214_08.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obr. 12 miasta Opoczno
 • pdf Nr_XXII_215_08.pdf - w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Stużno na lata 2008-2015
 • pdf Nr_XXII_216_08.pdf - w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Mroczków Gościnny na lata 2008-2015
 • pdf Nr_XXII_217_08.pdf - w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Modrzew na lata 2008-2015
 • pdf Nr_XXII_218_08.pdf - w sprawie uchwalwenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
 • pdf Nr_XXII_219_08.pdf - w sprawie przyjęcia Programu współpracy organów Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok
 • pdf Nr_XXII_220_08.pdf - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2009
 • pdf Nr_XXII_221_08.pdf - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009
 • pdf Nr_XXII_222_08.pdf - w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych
 • pdf Nr_XXII_223_08.pdf - w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz sposobu jej poboru
 • pdf Nr_XXII_224_08.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2008-12-02 12:50 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2008-12-02 12:50 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 05:15 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński