Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXXIII sesji w dniu 30.12.2005 roku

  • pdf Nr_XXXII_306_05.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi powiatu opoczyńskiego z przeznaczeniem dla SP ZOZ Szpital Rejonowy w Opocznie na zakupy inwestycyjne
  • pdf Nr_XXXII_307_05.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
  • pdf Nr_XXXII_308_05.pdf - w sprawie ustalenia budżetu gminy na rok 2006
  • pdf Nr_XXXII_309_05.pdf - w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  • pdf Nr_XXXII_310_05.pdf - w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2006
  • pdf Nr_XXXII_311_05.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe
  • pdf Nr_XXXII_312_05.pdf - w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Opoczno
  • pdf Nr_XXXII_313_05.pdf - w sprawie aktualności studium i planów miejscowych w gminie Opoczno
  • pdf Nr_XXXII_314_05.pdf - w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w obr. 19 m. Opoczno
  • pdf Nr_XXXII_315_05.pdf - w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji na rok 2006
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2006-01-08 19:09 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2006-01-08 19:09 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2020-06-12 09:01 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński