Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie podjęte na XXXIX sesji w dniu 11.10.2006r.

 • pdf Nr_XXXIX_354_06.pdf - w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXXIX_355_06.pdf - w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXXIX_356_06.pdf - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna w rejonie ulic: Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Jasnogórskiej, Wojciecha Kossaka
 • pdf Nr_XXXIX_357_06.pdf - w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku
 • pdf Nr_XXXIX_358_06.pdf - w sprawie zasad odpłatności bezdomnych za pobyt w noclegowni
 • pdf Nr_XXXIX_359_06.pdf - w sprawie określenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze nad chorym w domu
 • pdf Nr_XXXIX_360_06.pdf - w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
 • pdf Nr_XXXIX_361_06.pdf - w sprawie przyjęcia Programu pomocy regionelnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związaną z nową inwestycją na terenie gminy Opoczno i zwolnień w podatku od nieruchomości
 • pdf Nr_XXXIX_362_06.pdf - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego roku 2006
 • pdf Nr_XXXIX_363_06.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi powiatu opoczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebuwowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku Opoczno-Wygnanów
 • pdf Nr_XXXIX_364_06.pdf - w sprawie pozyskiwania środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 • pdf Nr_XXXIX_365_06.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
 • pdf Nr_XXXIX_366_06.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie aportu w postaci nieruchomości gruntowych i infrastruktury technicznej
 • pdf Nr_XXXIX_367_06.pdf - w sprawie zmniany uchwały Rady Miejskiej w Opocznie Nr XI/142/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectw: Karwice, Janów Karwicki, Różanna, Bukowiec Op., Sielec, Kraszków, Mroczków Gość., Stużno
 • pdf Nr_XXXIX_368_06.pdf - w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Opocznie Nr XIII/157/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Januszewice
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2006-11-02 10:18 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2006-11-02 10:18 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 11:34 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński