Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXXVIII sesji w dniu 27.11.2017 roku

 • pdf Nr_XXXVIII_419_2017.pdf - w sprawie wzniesienia pomnika Księdza Prałata Jana Wojtana w Opocznie
 • pdf Nr_XXXVIII_420_2017.pdf - w sprawie nadania nazwy ulicy w rejonie Szpitala Powiatowego w Opocznie
 • pdf Nr_XXXVIII_421_2017.pdf - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 - 2029
 • pdf Nr_XXXVIII_422_2017.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017
 • pdf Nr_XXXVIII_423_2017.pdf - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. StefanaŻeromskiego w Bielowicach
 • pdf Nr_XXXVIII_424_2017.pdf - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Januszewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Januszewicach
 • pdf Nr_XXXVIII_425_2017.pdf - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Modrzewiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Modrzewiu
 • pdf Nr_XXXVIII_426_2017.pdf - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kraśnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kraśnicy
 • pdf Nr_XXXVIII_427_2017.pdf - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Sielcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sielcu
 • pdf Nr_XXXVIII_428_2017.pdf - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK „Doliniacy" w Libiszowie w ośmioletnią SzkołęPodstawową im. Oddziału Partyzanckiego AK "Doliniacy" w Libiszowie
 • pdf Nr_XXXVIII_429_2017.pdf - w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Ogonowicach, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej i dotychczasowe Gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ogonowicach im. Armii Krajowej
 • pdf Nr_XXXVIII_430_2017.pdf - w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła li w Mroczkowie Gościnnym, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowadotychczasowe Gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym
 • pdf Nr_XXXVIII_431_2017.pdf - w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Bukowcu Opoczyńskim, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Sygietyńskiego i dotychczasowe Gimnazjum im. Tadeusza Sygietyńskiego, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim
 • pdf Nr_XXXVIII_432_2017.pdf - w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opocznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 w Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opocznie
 • pdf Nr_XXXVIII_433_2017.pdf - w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego i dotychczasowe Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Jagiełły, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie
 • pdf Nr_XXXVIII_434_2017.pdf - w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza i dotychczasowe Gimnazjum Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza
 • pdf Nr_XXXVIII_435_2017.pdf - w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej w Wygnanowie
 • pdf Nr_XXXVIII_436_2017.pdf - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Samorządowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opocznie, w Branżową Szkołę I Stopnia w Opocznie w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opocznie
 • pdf Nr_XXXVIII_437_2017.pdf - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Opoczno na 2018 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
 • pdf Nr_XXXVIII_438_2017.pdf - w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
 • pdf Nr_XXXVIII_439_2017.pdf - w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Januszewicach z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXXVIII_440_2017.pdf - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Januszewicach

Protokoły

 • pdf Sesja.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 października 2017 r.
 • pdf Komisja_1.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 23 października 2017 r.
 • pdf Komisja_2.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznejz dnia 24 października 2017 r.
 • pdf Komisja_3.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 24 października 2017 r.
 • pdf Komisja_4.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 23 października 2017 r.
 • pdf Komisja_5.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kulturyz dnia 26 października 2017 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2017-11-29 09:14 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2017-11-29 09:14 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2017-12-05 10:26 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński