Urząd Miejski w Opocznie

Informacja uzupełniająca

Urząd Miejski w Opocznie informuje, iż z dniem 14 czerwca 2011r. nastąpiła zmiana przepisów o wyborze ławników.

Zmian dokonano zarówno ustawą z dnia 15 kwietnia o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, jak również nowym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.06.2011r. w sprawie sposobu postępowaniaz dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru Karty zgłoszenia.

Zgodnie z przytoczonymi przepisami zgłoszenia należy dokonywać na nowej karcie zgłoszenia wprowadzonej wymienionym rozporządzeniem.

W przypadku zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, liczba tych obywateli musi wynosić co najmniej 50(pięćdziesięciu).


Wybory ławników


WYBORY ŁAWNIKÓW

W związku z upływem kadencji ławników w bieżącym roku i potrzebą wybrania nowych ławników na kadencję 2012-2015, na podstawie art. 161 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) podaje się do wiadomości liczbę ławników w celu dokonania ich wyboru najpóźniej w październiku br. przez Radę Miejską w Opocznie:

 1. Do Sądu Rejonowego w Opocznie

OGÓŁEM: 12 osób

 

 1. Do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz.

do sądu pracy: 8 osób

 

 1. Do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.

OGÓŁEM: 3 osoby

Wyżej wymieniona liczba ławników została ustalona przez Kolegium Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. na posiedzeniu w dniu 9 maja 2011 r.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnychi obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Tryb zgłaszania i procedurę wyboru ławników reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370).

Zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych kandydatów na ławników zgłaszają:

 1. prezesi sądów,
 2. stowarzyszenia,
 3. organizacje związkowe,
 4. organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 5. co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Termin zgłoszeń upływa 30 czerwca br.

Przedłużenie tego terminu nie jest dopuszczalne. Zgłoszenia, które wpłyną po upływie w/w terminu, nie będą rozpatrywane.

Kandydat na ławnika jest zobowiązany dołączyć do karty zgłoszenia następujące załączniki:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego – poświadczającą nieskazitelność i niekaralność,
 2. oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne- za okres następujący po dacie wystawienia informacji o niekaralności,
 3. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia – stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 4. 3 aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Zalecane jest, aby zaświadczenie lekarskie i informacja z Krajowego Rejestru Karnego wystawione były z datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed dniem zgłoszenia.

Jeżeli zgłoszenie kandydata następuje przez co najmniej 25 obywateli zobowiązuje się wnoszącego zgłoszenie do załączenia listy osób popierających kandydata wraz z ich podpisami. Lista jest załącznikiem do karty zgłoszenia.

Kandydat na ławnika ponosi wszystkie koszty niezbędne do sporządzenia zgłoszenia.

Druki:

 1. karty zgłoszenia,
 2. oświadczenia kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 3. informacji z Krajowego Rejestru Karnego,
 4. listy popierającej - jeżeli zgłoszenie kandydata następuje przez co najmniej25 obywateli,

udostępnia się nieodpłatnie w Urzędzie Miejskim w Opocznie w Biurze Obsługi Interesanta, ul. Staromiejska 6.

Wzór karty zgłoszenia jest również dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości – www.ms.gov.pl

Listy wybranych ławników wraz z ich danymi zostaną przesłane przez Radę Miejską prezesom właściwych sądówdo 10 listopada br.

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2011-07-04 11:10 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2011-07-04 11:10 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2023-12-14 14:28 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz