Urząd Miejski w Opocznie

Konkurs "Rolnik Gminy Opoczno w roku 2021 r."

Nabór wnisków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na rok 2021

Burmistrz Opoczna ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych lub dofinansowanie realizowanych inwestycji na terenie Gminy Opoczno

 • pdf Nabór.pdf - Nabór wniosków
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Wniosek.docx - Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Sprawozdanie.docx - Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Uchwała.docx - Uchwała XXI/228/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia lipiec 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Obwieszczenia Marszałka Województwa Łódzkiego

 • pdf Obwieszczenie MWŁ.pdf - Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii

Informacja - Koło Łowieckie BAŻANT

 • pdf Informacja.pdf - Informacja o planowym terminie polowań zbiorowych w sezonie 2020/2021

Urząd Miejski w Opocznie informuje, że dnia 12 września (sobota) w parku w Mroczkowie Gościnnym w  godzinach 15:00 – 20:00  odbędzie się zgromadzenie publiczne, którego celem będzie upowszechnienie i promowanie idei rodzinnej pieczy zastępczej, integracja środowiska zastępczego oraz podziękowanie rodzinom zastępczym za trud i zaangażowanie w wychowanie dzieci. Organizatorem zgromadzenia publicznego jest Fundacja „Dar dla Potrzebujących” w Mroczkowie Gościnnym, a przewodniczącym zgromadzenia jest Pani Joanna Duda.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie

 • pdf Nr 37/SHŚr-HK/2020.pdf - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 37/SHŚr-HK/2020 - wodociąg publiczny Opoczno
 • pdf Nr 38/SHŚr-HK/2020.pdf - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 38/SHŚr-HK/2020 - wodociąg publiczny Opoczno
 • pdf Nr 40/SHŚr-HK/2020.pdf - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 40/SHŚr-HK/2020 - wodociąg publiczny Januszewice
 • pdf Nr 41/SHŚr-HK/2020.pdf - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 41/SHŚr-HK/2020 - wodociąg publiczny Kraśnica
 • pdf Nr 14/SHŚr-HK/2021.pdf - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 14/SHŚr-HK/2021 wodociąg publiczny Kraśnica
 • pdf Nr 15/SHŚr-HK/2021.pdf - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 15/SHŚr-HK/2021 wodociąg publiczny Kraśnica
 • pdf Nr 16/SHŚr-HK/2021.pdf - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 16/SHŚr-HK/2021 wodociąg publiczny Januszewice
 • pdf Nr 17/SHŚr-HK/2021.pdf - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 17/SHŚr-HK/2021 wodociąg publiczny Januszewice
 • pdf Nr 18/SHŚr-HK/2021.pdf - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 18/SHŚr-HK/2021 wodociąg publiczny Opoczno
 • pdf Nr 19/SHŚr-HK/2021.pdf - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 19/SHŚr-HK/2021 wodociąg publiczny Opoczno
 • pdf WA.ZUZ.3.4210.1340.2020.IM.pdf - 24.09.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie pod dnem rzeki Drzewiczki
 • pdf WA.ZUZ.3.4210.933.2020.IM.pdf - 18.08.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
 • pdf WA.ZUZ.3.4211.1304.2020.IM.pdf - 18.08.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o potwierdzeniu przejęcia przez Wnioskodawcę prawi obowiązków wynikających z decyzji Starosty Opoczyńskiego z dnia 25.01.2008 r.
 • pdf WA.ZUZ.3.4210.934.2020.IM.pdf - 31.07.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

 • pdf PGW WP zawiadomienie.pdf - Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na pozwolenie wodnoprawne.
 • pdf Projekt uchwały.pdf - Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza, że udostępnia społeczeństwu projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej
 • pdf WA.ZUZ.3.421. 1052.2019.pdf - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych oraz na usługi wodne

Informacja dla przedsiębiorców ubiegających się o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika – ucznia. [4.12.2019 r.]

 • pdf Informacja.pdf - Informacja dla przedsiębiorców ubiegających się o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika – ucznia. [4.12.2019 r.]

Ogłoszenie

 • pdf Rol.5535.2.2019.pdf - 24.07.2019 r. - Ogłoszenie Burmistrza Opoczna dotyczące przedłużenia procedur związanych z szacowaniem strat w gospodarstwach rolnych

Obwieszczenie

 • pdf WA.RUZ.421.114.2019.MJ - 28.05.2019 r. - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Informacja

 • pdf WA.RUZ.421.114.2019.MJ - 28.05.2019 r. - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Informacja

Ogłoszenie

 • pdf Ogłoszenie.pdf - Ogłoszenie z dnia 24 stycznia 2019 roku (Sąd Rejonowy w Opocznie, I Wydział Cywilny, Sygn. akt I Ns 595/18)

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

 • pdf Informacja.pdf - Informacja dotycząca opłaty retencyjnej
 • pdf Oświadczenie.pdf - Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej
 • pdf Stanowisko.pdf - Stanowisko Wód Polskich dot zmniejszenia naturalnej retencji

Ogłoszenie

 • pdf Ogłoszenie.pdf - Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej Powiatu Opoczyńskiego

 • pdf Pomoc prawna.pdf - Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Informacja

 • pdf Informacja.pdf - 11.01.2019 r. - Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim

Zawiadomienie

 • pdf WA.ZUZ.3.421.839.2019.IM.pdf - 07.11.2019 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 • pdf WA.ZUZ.3.421.735.2019.IM.pdf - 05.11.2019 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 • WA.ZUZ.3.421.151.2019.IM.pdf - 05.08.2019 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 • pdf WA.ZUZ.3.421.151.2019.IM.pdf - 18.06.2019 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 • pdf WA.ZUZ.3.421.200.2019.MS.pdf - 19.04.2019 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego - zbiornika retencyjno-rozsączającego
 • pdf WA.ZUZ.3.421.107.2019.DM.pdf - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Tryb. z dnia 02.01.2019 r. znak: WA ZUZ.421.880..2018DM
 • pdf WA.ZUZ.3.421.1019.2018.2019.IM.pdf - 15.03.2019 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia na terenie szkółki leśnej w m. Bukowiec Opoczyński działka o nr ewid. 913, gmina Opoczno, powiat opoczyński.
 • pdf WA.ZUZ.3.421.981.2018.DŁ.pdf - 12.02.2019 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną
 • pdf WA.ZUZ.3.421.887.2018.MS.pdf - 21.12.2018 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu wód opadowych i roztopowych 0 160 mm na działce 911/2 w obr. Ogonowice
 • pdf WA.ZUZ.3.424.186.2018.IK_IM.pdf - 12.12.2018 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o potwierdzeniu przejęcia przez następce prawnego spółki.
 • pdf WA.ZUZ.3.421.880.2018.DM.pdf - 10.12.2018 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustu komunikacyjnego

Informacja - Budowa Kanalizacji deszczowej w ul. Piotrkowskiej na odcinku od ul. Leśnej do ul. Krasickiego w Opocznie

Obwieszczenie

Informacja

 • pdf Informacja.pdf - Informacja z dn. 19.06.2018 r. o konieczności ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Informacja

 • pdf Informacja.pdf - Informacja z dn. 30.11.2017 r. w związku z płatnościami za czynsz dzierżawy

Ogłoszenie

 • pdf Ogłoszenie - 16.08.2017.pdf - W związku z Opracowaniem uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gmin: Opoczno i Poświętne Urząd Miejski w Opocznie w załączeniu przedstawia pismo nr SP/2017/08/007 Spółki LAS- R Sp. Z o. o. ul. Snycerska 34/13 30-817 Kraków dot. realizacji w/w zadania

Otwarty nabór partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Otwarty nabór partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie usług medyczno – opiekuńczych

Informacja dotycząca odbudowy zalewu

 • pdf Zalew.pdf [900 KB] - Renowacja i odbudowa zalewu w Opocznie przy ul. 17-go Stycznia
 • pdf Zalew_info.pdf [40 KB] - Informacja na temat renowacji i odbudowy zalewu wraz z modernizacją jazu ul. 17-go Stycznia w Opocznie
Data stworzenia : 2008-09-02 16:32 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2008-09-02 16:32 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2021-09-07 14:58 Osoba modyfikująca : Agnieszka Defratyka