Urząd Miejski w Opocznie

Za treść informacji zamieszczonych na tej stronie odpowiada ZGM Sp. z o.o. w Opocznie

CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ZGM SP. Z O.O. W OPOCZNIE

1. DANE ORGANIZACYJNE 

 Spółka działa na podstawie:

  •       Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001nr 71 poz.  733 z późn. zm.)
  •        Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, (Dz.U.  1994 nr 85 poz. 386 z późn.zm.)
  •        Kodeksu Spółek Handlowych

 Spółka została utworzona na podstawie:

- Uchwały Nr XXVII/111/01 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 stycznia 2002 r. pod nazwą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o..

22 lutego 2006 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o zmianie nazwy Spółki. Firma obecnie działa pod nazwą

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

  

Nazwa Firmy

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa skrócona

ZGM Sp. z o.o. w Opocznie

Forma prawna


 

  Wpis do Rejestru Przedsiębiorców

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 


 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia                     

 XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
 
KRS 0000080843

Siedziba Spółki

26-300 Opoczno, Plac Kościuszki 1

E-mail, www

zgmopoczno@onet.pl

http://www.zgmopoczno.pl/

Wspólnicy

Gmina Opoczno -100%

NIP

 768-1645-485

REGON

 592164094

Rodzaj działalności wg PKD

 6832Z

Konto bankowe

Bank PEKAO S.A. O/Opoczno

32 124031291111000027554591

2. ZARZĄD I RADA NADZORCZA 

 Zarząd  ZGM

 Sp. z o.o. w Opocznie

 Prezes Zarządu

Marcin Jędrasik

 

 

 

 

Rada Nadzorcza

Członek Rady Nadzorczej 

Wojciech Bednarczyk

Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Ordzińska

 Członek Rady Nadzorczej 

Aneta Rzepka

3. PRZEDMIOT DZIAŁANIA SPÓŁKI I CHARAKTERYSTYKA DZIAŁÓW

 Przedmiotem działania ZGM - u jest:

 - prowadzenie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu, 

 - sprawowanie na podstawie umów cywilnoprawnych zarządu budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki, 

 

1.   DZIAŁ ADMINISTRACYJNY    prowadzi sprawy pracownicze, jest odpowiedzialny za bezpośredni kontakt z klientem, realizuje zadania związane z przyjmowaniem  interesantów i korespondencji.

  telefon      44 755-26-19

  

 

2.        DZIAŁ OGÓLNOBUDOWLANY- świadczy usługi w zakresie prac hydraulicznych, elektrycznych , blacharsko-dekarskich oraz usługi zwyżką. Realizuje,  także całokształt spraw związanych z produkcją, przesyłaniem i dystrybucją energii cieplnej dla wszystkich odbiorców, pochodzącej z własnych kotłowni oraz zakupionej z zewnątrz.

      telefon      ( 44) 755-05-74

 

3.      DZIAŁ LOKALOWO-GOSPODARCZY –   jest odpowiedzialny za administrację mieszkań zasobu komunalnego oraz utrzymanie czystości  i zieleni w powierzonych Spółce zasobach.

telefon     ( 44) 755-05-73

   

 4.      KSIĘGOWOŚĆ      realizuje szereg zadań związanych z rozliczaniem, naliczaniem i przyjmowaniem opłat związanych z eksploatacją i modernizacją  powierzonych w zarząd budynków i lokali mieszkalnych oraz użytkowych.

  K. CZYNSZOWA

  tel. (44) 755-31-51

  K. WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

  tel. ( 44 )755-06-49

 

 

4. MAJĄTEK SPÓŁKI 

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych )  i dzieli się na 1000 udziałów po 500 zł.

 

5. SCHEMAT ORGANIZACYJNY

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2005-03-30 12:43 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2005-03-30 12:43 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2021-03-01 10:05 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz