Urząd Miejski w Opocznie

Po 30 czerwca 2022 r. wciąż przyjmowane są i wprowadzane deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Właściciele/współwłaściciele lub zarządcy nieruchomości składają deklaracje:

 • dla nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia,
 • dla źródeł ciepła wymienianych na nowe - 14 dni od uruchomienia,
 • dla wszystkich zapominalskich – natychmiastowe złożenie deklaracji.

Sposób składania deklaracji nie ulega zmianie. Deklaracje można składać:

 1. w formie elektronicznej, czyli przez Internet wykorzystując do tego aplikację na stronie https://ceeb.gov.pl – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób, umożliwiający oszczędność czasu i pieniędzy, bez potrzeby wychodzenia z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.  
 2. w formie papierowej - wypełniony dokument należy wysłać listem za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta (zgodnie z lokalizacją budynku).

W przypadku gminy Opoczno deklarację należy składać w Urzędzie Miejskim w Opocznie, ul. Staromiejska 6, budynek A, parter, pokój nr 3 w godzinach urzędowania.

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Szanowni Państwo,

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od  1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach.

Właściciele i zarządcy budynków/lokali mieszkalnych i niemieszkalnych powinni złożyć taką deklarację do 30 czerwca 2022 roku. Zdecydowana większość obywateli wywiązała się z tego obowiązku w terminie.

Jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.

Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza.

Co więcej na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa również ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.  

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają –– osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.  

To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz. U. poz. 719 z późn. zm. Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to  jeden z  elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w  Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB) utworzono na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2021r., poz. 554) oraz  nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, który opracował materiały informacyjne dot. nowego obowiązku składania deklaracji. Materiały są do pobrania poniżej.

Jakie informacje będzie zawierała deklaracja?

Deklaracja będzie zawierała takie informacje jak:

 • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
 • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
 • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
 • adres e-mail (opcjonalnie).

Kogo dotyczy deklaracja?

Każdego właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.

Kiedy składać deklarację?

Od 1 lipca 2021 r.

Dla nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy.

Uwaga obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!

Jak można złożyć deklarację?

W formie elektronicznej, czyli przez Internet – preferowany sposób, którego funkcjonalność umożliwi proste i szybkie wypełnienie dokumentu.  https://zone.gunb.gov.pl/

W formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

Obowiązki gmin:

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wprowadza do ewidencji dane i informacje zawarte w deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję w terminie:

 • 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej - w przypadku „nowo” powstałych budynków wyposażonych w źródła ciepła lub spalania paliw,
 • 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej w przypadku „starych” źródeł ciepła lub spalania paliw.

Gmina Opoczno przeprowadziła częściową inwentaryzację źródeł ogrzewania, mimo to każdy właściciel/zarządca musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wszelkie informacje publikowane są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq.

Wszelkie pytania w tej sprawie należy kierować DO PRZEDSTAWICIELI GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl, tel.: (22) 661-94-54.

Dodatkowych informacji udziela Urząd Miejski w Opocznie, Wydział Ochrony Środowiska,  tel. 44 786 01 90 lub 44 786 01 18  w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki do pobrania

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2019-03-19 13:47 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2019-03-19 13:47 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2024-01-16 12:58 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk