Urząd Miejski w Opocznie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Ostrów

 • pdf Obwieszczenie o przystąpieniu.pdf - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Ostrów
 • pdf Uchwała Nr XLIII/476/2022.pdf - Uchwała Nr XLIII/476/2022 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Ostrów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna w rejonie ulicy Piotrkowskiej i obwodnicy miasta

 • pdf Projekt uchwały mpzp Piotrkowska obwodnica.pdf - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dla fragmentu miasta Opoczna w rejonie ulicy Piotrkowskiej i obwodnicy miasta (wyłożenie)
 • pdf Projekt załącznika graficznego mpzp Piotrkowska obwodnica.pdf - Projekt załącznika graficznego do planu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dla fragmentu miasta Opoczna w rejonie ulicy Piotrkowskiej i obwodnicy miasta (wyłożenie)
 • pdf Uzasadnienie mpzp Piotrkowska obwodnica.pdf - Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dla fragmentu miasta Opoczna w rejonie ulicy Piotrkowskiej i obwodnicy miasta (wyłożenie)
 • pdf Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp Piotrkowska obwodnica.pdf - Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dla fragmentu miasta Opoczna w rejonie ulicy Piotrkowskiej i obwodnicy miasta (wyłożenie)
 • pdf Obwieszczenie o przystąpieniu.pdf - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dla fragmentu miasta Opoczna w rejonie ulicy Piotrkowskiej i obwodnicy miasta
 • pdf Obwieszczenie o wyłożeniu.pdf - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dla fragmentu miasta Opoczna w rejonie ulicy Piotrkowskiej i obwodnicy miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 • pdf Uchwała Nr XLIII/475/2022.pdf - Uchwała Nr XLIII/475/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dla fragmentu miasta Opoczna w rejonie ulicy Piotrkowskiej i obwodnicy miasta

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Opoczno - III wyłożenie

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Opoczno - II wyłożenie

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Opoczno - I wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Partyzantów, Ceramicznej, Przemysłowej oraz przedłużenia ulicy Brzozowej w Opocznie

 • pdf Obwieszczenie o przystąpieniu.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczna położonego w rejonie ulic Partyzantów, Ceramicznej, Przemysłowej oraz przedłużenia ulicy Brzozowej oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla planu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 • pdf Uchwała Nr XXIII/254/2020.pdf - Uchwała Nr XXIII/254/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczna położonego w rejonie ulic Partyzantów, Ceramicznej, Przemysłowej oraz przedłużenia ulicy Brzozowej.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Partyzantów w Opocznie

 • pdf zmiana mpzp Opoczno przy ul. Partyzantów.pdf - Projekt zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i św. Maksymiliana Marii Kolbego - tekst (wyłożenie)
 • pdf Uzasadnienie do zmiany mpzp Opoczno przy ul. Partyzantów.pdf - Uzasadnienie do zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i św. Maksymiliana Marii Kolbego (wyłożenie)
 • pdf PONŚ zmiana mpzp Opoczno przy ul. Partyzantów.pdf - Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i św. Maksymiliana Marii Kolbego - tekst (wyłożenie)
 • pdf Obwieszczenie o wyłożeniu - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i św. Maksymiliana Marii Kolbego
 • pdf Obwieszczenie o przystąpieniu.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do sporządzenia zmian w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i św. Maksymiliana Marii Kolbego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla planu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 • pdf Uchwała XIII/160/2019.pdf - Uchwała Nr XIII/160/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i św. Maksymiliana Marii Kolbego

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Biernackiego w Opocznie

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu osiedla Milenijnego w Opocznie

 • pdf Obwieszczenie o przystąpieniu.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla planu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 • pdf Uchwała XXXI/334/2021.pdf - Uchwała Nr XXXI/334/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym
 • pdf Załącznik do uchwały.pdf - Załącznik do uchwały nr XXXI/334/2021

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w sołectwie Międzybórz

 • pdf Projekt uchwały mpzp Międzybórz.pdf - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie sołectwa Międzybórz
 • jpeg Załącznik nr 1 mpzp Międzybórz.jpg - Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie sołectwa Międzybórz
 • jpeg Załącznik nr 2 mpzp Międzybórz.jpg - Załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie sołectwa Międzybórz
 • jpeg Załącznik nr 3 mpzp Międzybórz.jpg - Załącznik nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie sołectwa Międzybórz
 • pdf Uzasadnienie mpzp Międzybórz.pdf - Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie sołectwa Międzybórz
 • pdf PONŚ mpzp Międzybórz.pdf - Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie sołectwa Międzybórz
 • pdf Obwieszczenie o przystąpieniu.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie sołectwa Międzybórz oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla planu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 • pdf Uchwała XXII/246/2020.pdf - Uchwała Nr XXII/246/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie sołectwa Międzybórz

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Opoczno

2022 - Obowiązujące

 • pdf Uchwała_LIV_594_2022.pdf - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno z dnia 28 grudnia 2022 r. - uchwała
 • pdf Zmiana Studium_tekst.pdf - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno z dnia 28 grudnia 2022 r. - tekst
 • pdf Mapa_Kierunki_Miasto_Opoczno.pdf - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno z dnia 28 grudnia 2022 r. - mapa miasto
 • pdf Mapa_Uwarunkowania_Miasto.pdf - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno z dnia 28 grudnia 2022 r. - mapa miasto uwarunkowania
 • pdf Mapa_Kierunki_Gmina_100dpi.pdf - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno z dnia 28 grudnia 2022 r. - mapa gmina
 • pdf Mapa_Uwarunkowania_Gmina.pdf - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno z dnia 28 grudnia 2022 r. - mapa gmina uwarunkowania
 • gml+xml Dane przestrzenne Studium Opoczno.gml - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno z dnia 28 grudnia 2022 r. - gml

2002- uchwała zmieniająca fragment studium z 2000 roku

Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Opoczno

Zestawienie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminny Opoczno

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

 • pdf Partyzantów zmiana w części tekstowej.pdf - Uchwała nr XXXIII/359/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i św. Maksymiliana Marii Kolbego
 • tiff mpzp_Opoczno_Galeria_przy_ul_Partyznatów.tif
 • jpeg legenda_do_planu.jpg
 • pdf Zmiana mpzp Biernackiego - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego przy ul. E. Biernackiego - Dz. Urz. Woj . Łódzkiego
 • tiff mpzp_Opoczno_Biernackiego.tif - Uchwała nr XXVI/279/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30.11.2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Opoczna położonego przy ul. Biernaciego
 • pdf Zmiana mpzp Powstańców Wlkp. - Zmiana w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich
 • pdf Zmiana planu Waryńskiego- uchwała,rys.pdf - Uchwała Nr IV/67/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego. 17 Stycznia (po zmianie nazwy: Generała Kazimierza Bończy-Załęskiego), rzeką Drzewiczką, a granicą administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej
 • pdf Zmiana planu w rejonie ul. Przemysłowej- uchwała, rys.pdf - Uchwała Nr XLIX/527/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w rejonie ulicy Przemysłowej w Opocznie.
 • pdf Januszewice- uchwała, rys.pdf - Uchwała Nr XXXVIII/440/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Januszewicach
 • pdf Osiedla mieszkaniowe- uchwała, rys.pdf - Uchwała Nr XXV/302/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych położonych w rejonie ulic: Partyzantów, Mikołaja Kopernika, Wojciecha Kossaka
 • pdf Strefa przemysłowa- uchwała, rys.pdf - Uchwała Nr XXII/233/2016 Rady Miejskiej w Opoczniez dnia 30 czerwca 2016 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w północnej części miasta Opoczno
 • pdf Wola Załężna- uchwała, rys.pdf - Uchwała Nr XIX/194/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18 marca 2016 r.w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Woli Załężnej
 • pdf Sobawiny- uchwała, rys.pdf - Uchwała Nr XIX/179/2016 Rady Miejskiej w Opoczniez dnia 18 marca 2016 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu sołectwa Sobawiny
 • pdf Powstańców Wlkp. zmiana- uchwała, rys.pdf - Uchwała Nr X/90/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna w rejonie ulicy Powstańców Wlkp.
 • pdf Zmiana planu Waryńskiego, 17-go Stycznia- uchwała.pdf - Uchwała Nr XXIX/302/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17-go Stycznia, rzeka Drzewiczką, a granicą administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej
 • pdf Zmiana planu Waryńskiego, 17-go Stycznia- rys.pdf - Załącznik garficzny do uchwały Nr XXIX/302/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17-go Stycznia, rzeka Drzewiczką, a granicą administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej
 • pdf Zmiana planu Waryńskiego, 17-go Stycznia- uchwała.pdf - Uchwała Nr XXIII/198/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 5 października 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17-go Stycznia, rzeka Drzewiczką, a granicą administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej
 • pdf Zmiana planu Waryńskiego, 17-go Stycznia- rys1.pdf - Załącznik garficzny do uchwały Nr XXIII/198/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 5 października 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17-go Stycznia, rzeka Drzewiczką, a granicą administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej
 • jpeg Zmiana planu Waryńskiego, 17-go Stycznia- rys2.jpg - Załącznik garficzny do uchwały Nr XXIII/198/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 5 października 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17-go Stycznia, rzeka Drzewiczką, a granicą administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej
 • pdf Libiszów zmiana planu- uchwała.pdf - Uchwała Nr XVII/140/12 Rady Miejskiej w Opocznie z 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Sołectwa Libiszów gm. Opoczno
 • jpeg Libiszów zmiana planu- rys1.jpg - Załącznik graficzny do Uchwały Nr XVII/140/12 Rady Miejskiej w Opocznie z 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Sołectwa Libiszów gm. Opoczno
 • jpeg Libiszów zmiana planu- rys2.jpg - Załącznik graficzny do Uchwały Nr XVII/140/12 Rady Miejskiej w Opocznie z 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Sołectwa Libiszów gm. Opoczno
 • jpeg Libiszów zmiana planu- rys3.jpg - Załącznik graficzny do Uchwały Nr XVII/140/12 Rady Miejskiej w Opocznie z 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Sołectwa Libiszów gm. Opoczno
 • jpeg Libiszów zmiana planu- rys4.jpg - Załącznik graficzny do Uchwały Nr XVII/140/12 Rady Miejskiej w Opocznie z 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Sołectwa Libiszów gm. Opoczno
 • jpeg Libiszów zmiana planu- rys5.jpg - Załącznik graficzny do Uchwały Nr XVII/140/12 Rady Miejskiej w Opocznie z 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Sołectwa Libiszów gm. Opoczno
 • jpeg Libiszów zmiana planu- rys6.jpg - Załącznik graficzny do Uchwały Nr XVII/140/12 Rady Miejskiej w Opocznie z 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Sołectwa Libiszów gm. Opoczno
 • jpeg Libiszów zmiana planu- rys7.jpg - Załącznik graficzny do Uchwały Nr XVII/140/12 Rady Miejskiej w Opocznie z 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Sołectwa Libiszów gm. Opoczno
 • jpeg Libiszów zmiana planu- rys8.jpg - Załącznik graficzny do Uchwały Nr XVII/140/12 Rady Miejskiej w Opocznie z 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Sołectwa Libiszów gm. Opoczno
 • pdf Jana Pawła II, Kossaka, Jasnogórska, Studzieńska- uchwała.pdf - Uchwała Nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w między ulicami: Jana Pawła II, Wojciecha Kossaka, Jasnogórską, Studzieńską.
 • pdf Jana Pawła II, Kossaka, Jasnogórska, Studzieńska- rys.pdf - Załącznik graficzny do Uchwały Nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w między ulicami: Jana Pawła II, Wojciecha Kossaka, Jasnogórską, Studzieńską.
 • pdf Galeria handlowa-Jana Pawła II,Partyzantów,Graniczna,Kolbego- uchwała.pdf - Uchwała Nr X/77/2011 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 sierpnia 2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego miedzy ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i św. Maksymiliana Marii Kolbego.
 • tiff Galeria handlowa-Jana Pawła II,Partyzantów,Graniczna,Kolbego- rys.tif - Załącznik graficzny do Uchwały Nr X/77/2011 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 sierpnia 2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego miedzy ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i św. Maksymiliana Marii Kolbego.
 • pdf Cmentarz komunalny- uchwała.pdf - Uchwała Nr X/75/2011 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 sierpnia 2011 w sprawie miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno- wschodniej części miasta Opoczna, przeznaczonego pod lokalizację cmentarza komunalnego
 • jpeg Cmentarz komunalny- rys.jpg - Załącznik graficzny do Uchwały Nr X/75/2011 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 sierpnia 2011 w sprawie miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno- wschodniej części miasta Opoczna, przeznaczonego pod lokalizację cmentarza komunalnego
 • pdf Przemysłowa- uchwała.pdf - Uchwała Nr V/39/2011 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2011 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w rejonie ulicy Przemysłowej w Opocznie.
 • tiff Przemysłowa- rys.tif - Załącznik graficzny do Uchwały Nr V/39/2011 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2011 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w rejonie ulicy Przemysłowej w Opocznie.
 • pdf Biernackiego- uchwała.pdf - Uchwała Nr XLIV/388/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dn. 27.08.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna przy ulicy E. Biernackiego
 • jpeg Biernackiego- rys.jpg - Załącznik graficzny do Uchwały Nr XLIV/388/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dn. 27.08.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna przy ulicy E. Biernackiego
 • pdf Os. Milenijne - uchwała.pdf - Uchwała Nr XXXVIII/335/10 Rady Miejskiej w Opocznie z 24 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia mpzp dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym
 • jpeg Osiedle Milenijne- rys.jpg - Załącznik graficzny do Uchwały Nr XXXVIII/335/10 Rady Miejskiej w Opocznie z 24 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia mpzp dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym
 • pdf Powstańców Wlkp- uchwała.pdf - Uchwała Nr XXIV/234/09 Rady Miejskiej w Opocznie z 30 stycznia 2009 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich
 • jpeg Powstańców Wlkp- rys.jpg - Załącznik graficzny do Uchwały Nr XXIV/234/09 Rady Miejskiej w Opocznie z 30 stycznia 2009 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich
 • pdf Libiszów, Libiszów Kolonia, Międzybórz, Sobawiny- uchwała.pdf.pdf - Uchwała Nr VI/61/07 Rady Miejskiej w Opocznie z 26 kwietnia 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Libiszów, Libiszów – Kolonia, Międzybórz, Sobawiny.
 • jpeg Libiszow zał. 1.1- rys.jpg - Załącznik graficzny do Uchwały Nr VI/61/07 Rady Miasta w Opocznie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Libiszów, Libiszów Kolonia, Międzybórz, Sobawiny - Libiszów
 • jpeg Libiszow zał. 1.2- rys.jpg - Załącznik graficzny do Uchwały Nr VI/61/07 Rady Miasta w Opocznie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Libiszów, Libiszów Kolonia, Międzybórz, Sobawiny - Libiszów
 • jpeg Kol. Libiszow zał. 2.1- rys.jpg - Załącznik graficzny do Uchwały Nr VI/61/07 Rady Miasta w Opocznie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Libiszów, Libiszów Kolonia, Międzybórz, Sobawiny - Libiszów
 • jpeg Kol. Libiszow zał. 2.2- rys.jpg - Załącznik graficzny do Uchwały Nr VI/61/07 Rady Miasta w Opocznie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Libiszów, Libiszów Kolonia, Międzybórz, Sobawiny - Libiszów
 • jpeg Międzybórz zał. 3.1- rys.jpg - Załącznik graficzny do Uchwały Nr VI/61/07 Rady Miasta w Opocznie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Libiszów, Libiszów Kolonia, Międzybórz, Sobawiny - Libiszów
 • jpeg Sobawiny zał. 4.1- rys.jpg - Załącznik graficzny do Uchwały Nr VI/61/07 Rady Miasta w Opocznie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Libiszów, Libiszów Kolonia, Międzybórz, Sobawiny - Libiszów
 • jpeg Sobawiny zał. 4.2- rys.jpg - Załącznik graficzny do Uchwały Nr VI/61/07 Rady Miasta w Opocznie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Libiszów, Libiszów Kolonia, Międzybórz, Sobawiny - Libiszów
 • jpeg Sobawiny zał. 4.3- rys.jpg - Załącznik graficzny do Uchwały Nr VI/61/07 Rady Miasta w Opocznie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Libiszów, Libiszów Kolonia, Międzybórz, Sobawiny - Libiszów
 • pdf Waryńskiego, 17-go Stycznia- uchwała.pdf - Uchwała Nr V/53/07 Rady Miejskiej w Opocznie z 29 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17-go Stycznia, rzeką Drzewiczką a granicą administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej
 • pdf Waryńskiego, 17-go Stycznia- rys.pdf - Załącznik graficzny do Uchwały Nr V/53/07 Rady Miejskiej w Opocznie z 29 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17-go Stycznia, rzeką Drzewiczką a granicą administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej
 • pdf Wyszyńskiego, Jasnogórska, Kossaka- uchwała.pdf - Uchwała Nr IV/35/07 Rady Miejskiej w Opocznie z 12 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna w rejonie ulic: Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Jasnogórskiej, Wojciecha Kossaka.
 • tiff Wyszyńskiego, Jasnogórska, Kossaka- rys.tif - Załącznik graficzny do Uchwały Nr IV/35/07 Rady Miejskiej w Opocznie z 12 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna w rejonie ulic: Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Jasnogórskiej, Wojciecha Kossaka.
 • pdf Na zachód od ul. Partyzantów- uchwała.pdf - Uchwała Nr X/117/03 Rady Miejskiej w Opocznie z 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna obejmującego obszar położony na zachód od ul. Partyzantów
 • jpeg Na zachód od ul. Partyzantów- rys.jpg - Załącznik graficzny do Uchwały Nr X/117/03 Rady Miejskiej w Opocznie z 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna obejmującego obszar położony na zachód od ul. Partyzantów
 • pdf Przemysłowa,Westerplatte,Partyzantów- uchwała.pdf - Uchwała Nr XLI/245 Rady Miejskiej w Opocznie z 31 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna dla terenu zawartego między ulicami: Przemysłową, Westerplatte, Partyzantów oraz projektowaną ulicą Jana Pawła II
 • jpeg Przemysłowa, Westerplatte, Partyzantów, Jana Pawła II- rys.jpg - Załącznik graficzny do Uchwały Nr XLI/245 Rady Miejskiej w Opocznie z 31 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna dla terenu zawartego między ulicami: Przemysłową, Westerplatte, Partyzantów oraz projektowaną ulicą Jana Pawła II
 • pdf Rolna, Inowłodzka- uchwała.pdf - Uchwała Nr XLI/244/02 Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna dla terenu zawartego pomiędzy ulicami Rolną, Inowłodzką, ulicą oznaczoną w obowiazującym planie ogólnym symbolem 018Z oraz zachodnią granicą działki nr 147
 • pdf Rolna, Inowłodzka- rys.pdf - Załącznik graficzny do Uchwały Nr XLI/244/02 Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna dla terenu zawartego pomiędzy ulicami Rolną, Inowłodzką, ulicą oznaczoną w obowiazującym planie ogólnym symbolem 018Z oraz zachodnią granicą działki nr 147
 • pdf Na północ od ul. Rolnej- uchwała.pdf - Uchwała Nr XLI/241/02 Rady Miejskiej w Opocznie z 31 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna, obejmującego obszar położony na północ od ul. Rolnej
 • jpeg Na północ od ul. Rolnej- rys.jpg - Załącznik graficzny do Uchwały Nr XLI/241/02 Rady Miejskiej w Opocznie z 31 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna, obejmującego obszar położony na północ od ul. Rolnej
 • pdf W rejonie ul. Rolnej- uchwała.pdf - Uchwała Nr XXXV/174/02 Rady Miejskiej w Opocznie z 21 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Opoczna w rejonie ul. Rolnej.
 • jpeg W rejonie ul. Rolnej- rys.jpg - Załącznik graficzny do Uchwały Nr XXXV/174/02 Rady Miejskiej w Opocznie z 21 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Opoczna w rejonie ul. Rolnej.
 • pdf Osiedle Kwiatiwa II- uchwała.pdf - Uchwała Nr XXVIII/117/01 Rady Miejskiej w Opocznie z 30 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Opoczna, osiedla „Kwiatowa II”.
 • jpeg Osiedle Kwiatiwa II cz1- rys.jpg - Załącznik graficzny do Uchwały Nr XXVIII/117/01 Rady Miejskiej w Opocznie z 30 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Opoczna, osiedla „Kwiatowa II”.
 • jpeg Osiedle Kwiatowa II cz2- rys.jpg - Załącznik graficzny do Uchwały Nr XXVIII/117/01 Rady Miejskiej w Opocznie z 30 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Opoczna, osiedla „Kwiatowa II”.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2003-07-01 14:55 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-07-01 14:55 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2023-01-05 13:59 Osoba modyfikująca : Klaudyna Mastalerz