Urząd Miejski w Opocznie

ZAWIADOMIENIA 2024 ROK

 • pdf BOŚiR.6220.15.21.2023.pdf - Wójt Gminy Sławno zawiadamia że w dniu 03.04.204 r. wydał decyzję znak: BOŚiR.6220.15.20.2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej "Dąbrówka 1 o mocy do 14 MW"(10.04.2024 r.)

OBWIESZCZENIA 2024

 • pdf OŚ.6220.9.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Udzieleniu koncesji na eksploatację kruszywa naturalnego ze złoża "OGONOWICE II" na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1361, 1362, 1363, 1364 obręb Ogonowice; 1511/11, 1518, 1519 i 1520 obręb Ostrów, gmina Opoczno.
 • pdf OŚ.6220.10.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Modernizacji i przebudowie targowiska miejskiego na strefę multifunkcjonalną oraz zagospodarowanie terenu przy Al. Sportowej realizowanej według projektu pn.: "Targowisko różności - przekształcenie zdegradowanego targowiska miejskiego w nowoczesną, multifunkcjonalną przestrzeń użyteczności publicznej", na działce ew. nr 586 obręb 13 oraz działkach ew. nr 87, 88, 89/2, 92/2, 94/5, 134 obręb 14 przy Al. Sportowej i ul. Wąskiej, w miejscowości Opoczno.
 • pdf OŚ.6220.10.2024.pdf - Decyzja Burmistrza Opoczna o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Modernizacji i przebudowie targowiska miejskiego na strefę multifunkcjonalną oraz zagospodarowanie terenu przy Al. Sportowej realizowanej według projektu pn.: "Targowisko różności - przekształcenie zdegradowanego targowiska miejskiego w nowoczesną, multifunkcjonalną przestrzeń użyteczności publicznej", na działce ew. nr 586 obręb 13 oraz działkach ew. nr 87, 88, 89/2, 92/2, 94/5, 134 obręb 14 przy Al. Sportowej i ul. Wąskiej, w miejscowości Opoczno.
 • pdf OŚ.6220.10.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o zebraniu wszystkich materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn.: Modernizacji i przebudowie targowiska miejskiego na strefę multifunkcjonalną oraz zagospodarowanie terenu przy al. Sportowej realizowanej według projektu pn.: „Targowisko różności – przekształcenie zdegradowanego targowiska miejskiego w nowoczesną, multifunkcjonalną przestrzeń użyteczności publicznej”,
 • pdf OŚ.6220.10.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji i przebudowie targowiska miejskiego na strefę multifunkcjonalną oraz zagospodarowanie terenu przy al. Sportowej realizowanego według projektu pn.: "Targowisko różności-przekształcenie zdegradowanego targowiska w nowoczesną, multifunkcjonalną przestrzeń użyteczn. publicznej".
 • pdf OŚ.6220.4.2024.pdf - Postanowienie Burmistrza Opoczna o dopuszczeniu fundacji pn. GRAND AGRO Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Punkt zbierania odpadów zlokalizowany w Opocznie przy ul. Zielonej 1", realizowanego na działce ewidencyjnej nr 63/27, w obrębie 0021, gmina miasta Opoczno, powiat opoczyński, województwo łódzkie.
 • pdf OŚ.6220.4.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydanie postanowienia znak OŚ.6220.4.2024 o dopuszczeniu fundacji pn. GRAND AGRO Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Punkt zbierania odpadów zlokalizowany w Opocznie przy ul. Zielonej 1", realizowanego na działce ewidencyjnej nr 63/27, w obrębie 0021, gmina miasta Opoczno, powiat opoczyński, województwo łódzkie.
 • pdf OŚ.6220.2.2021.pdf - Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn.: "Budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. o nr ew. 565/1, 565/2, 565/3, 565/4, 565/5, 565/4, 565/7 obr. Wola Załężna, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.2.2021.pdf - Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ew. 565/1, 565/2, 565/3, 565/4, 565/5, 565/6, 565/7, obr. Wola Załężna, gmina Opoczno.
 • pdf OŚ.6220.5.2024.pdf - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej z montażem urządzeń służących do poboru wody oraz obudowy studziennej oraz pobór wód podziemnych", realizowanego na dz. o nr ew. 35 obr. 0004 miasta Opoczno, gmina Opoczno.
 • pdf OŚ.6220.4.2024.pdf - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Punkt zbierania odpadów zlokalizowany w Opocznie przy ul. Zielonej 1".
 • pdf OŚ.6220.17.2023.pdf - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie systemu aktywnego odgazowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Różanna, gmina Opoczno”, realizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 761/3, 5/3, 4/1, 4/2, 4/3, 1/1, 1/2, 1/3, 29/2, 836 obręb Różanna, gmina Opoczno.
 • pdf OŚ.6220.17.2023.pdf - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie systemu aktywnego odgazowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Różanna, gmina Opoczno”, realizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 761/3, 5/3, 4/1, 4/2, 4/3, 1/1, 1/2, 1/3, 29/2, 836 obręb Różanna, gmina Opoczno.
 • pdf OŚ.6220.20.2023.pdf - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 878, 881, 879 w obrębie Kraśnica, gmina Opoczno”
 • pdf OŚ.6220.20.2023.pdf - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 878, 881, 879 w obrębie Kraśnica, gmina Opoczno”
 • pdf OŚ.6220.18.2023.pdf - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowie zakładu produkcyjnego Pomorze w Opocznie dla potrzeb produkcji płytek dużych formatów", realizowanego na działce o nr ew. 4/5, obr. 0009 miasta Opoczno, gmina Opoczno.
 • pdf OŚ.6220.18.2023.pdf - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowie zakładu produkcyjnego Pomorze w Opocznie dla potrzeb produkcji płytek dużych formatów", realizowanego na działce o nr ew. 4/5, obr. 0009 w miejscowości Opoczno, gmina Opoczno.
 • pdf OŚ.6220.15.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 32 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 6, obręb Zameczek, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.15.2023.pdf - Decyzja Burmistrza Opoczna o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 32 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 6, obręb Zameczek, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.17.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o zebraniu wszystkich mat. i dok. przed wyd. decyzji o środ. uwar. dla przeds. pn.: "Budowie systemu aktywnego odgazowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Różanna, gm. Opoczno", real. na dz. o nr ew. 761/3, 5/3, 4/1, 4/2, 4/3, 1/1, 1/2, 1/1, 1/2, 1/3, 29/2, 836 obr. Różanna, gm. Opoczno.
 • pdf OŚ.6220.20.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o zebraniu wszystkich materiałów i dokumentów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 878, 881, 879 w obrębie Kraśnica, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.6.2023.pdf - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowie Masarni Zameczek Marian Madej Zameczek 2A, gmina Opoczno", realizowanego na działkach o nr ew. 699/4, 30/3, 31/1, 32/1 obręb Wygnanów, gm. Opoczno.
 • pdf OŚ.6220.6.2023.pdf - Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowie Masarni Zameczek Marian Madej Zameczek 2A, gmina Opoczno", realizowanego na działkach o nr ew. 699/4, 30/3, 31/1, 32/1 obręb Wygnanów, gm. Opoczno.
 • pdf OŚ.6220.18.2023.pdf - Obwieszczenie o zebraniu wszystkich materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowie zakładu produkcyjnego Pomorze w Opocznie dla potrzeb produkcji płytek dużych formatów", realizowanego na działce o nr ewid. 4/5 obręb 0009 w miejscowości Opoczno, gmina Opoczno
 • pdf OŚ.6220.15.2023.pdf - Obwieszczenie o zebraniu wszystkich materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 32 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 6, obręb Zameczek, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.21.2022.pdf - Decyzja o umorzeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działce o nr ewid. 313/2 w obrębie Stużno - Kolonia, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.21.2022.pdf - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działce o nr ewid. 313/2 w obrębie Stużno - Kolonia, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.19.2023.pdf - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.: "Budowie budynku obory dla krów mlecznych oraz budowa miejsc składowania nawozów naturalnych stałych tj. obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą bezpośrednio inwestycji tj. zbiornikami na gnojówkę, zbiornikiem na ścieki z pomieszczeń socjalnych, zlokalizowanych na działkach o nr ew. 329, 330 w obrębie Brzustówek, gmina Opoczno, powiat opoczyński, województwo łódzkie".
 • pdf OŚ.6220.6.2023.pdf - Obwieszczenie o zebraniu wszystkich materiałów i dokumentów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowie Masarni Zameczek Marian Madej Zameczek 2A, gmina Opoczno", realizowanego na działkach o nr ew. 699/4, 30/3, 31/1, 32/1, obr. Wygnanów, gmina Opoczno.
 • pdf BOŚiR.6220.15.17.2023.pdf - Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej "Dąbrówka 1" o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii o nr ew. 543/3, 544, 591, 592, 593, 594, 595, 602,693, 739 w obr. Dąbrówka, gmina SławnoBOŚiR.6220.15.17.2023(16.02.2024 r.)
 • pdf BOŚiR.6220.15.22.2023.pdf - Wójt Gminy Sławno zawiadamia strony postępowania, że: w dniu 03.04.2024 r. wydał decyzję znak BOŚiR.6220.15.20.2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej "Dąbrówka 1" o mocy do 14 MW"(10.04.2024 r.)

OBWIESZCZENIA 2023

 • pdf OŚ.6220.15.2023.pdf - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 32 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 6, obręb Zameczek, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.20.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 878, 881, 879 w obrębie Kraśnica, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.16.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji umarzającej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej na powierzchni zamkniętej z zrekultywowanej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Różanna, gmina Opoczno”.
 • pdf OŚ.6220.21.1.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działce o nr ewid. 313/2 w obrębie Stużno - Kolonia, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.25.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowie dróg od ul. Ogrodowej w Opocznie do stacji Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej".
 • pdf OŚ.6220.18.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowie zakładu produkcyjnego Pomorze w Opocznie dla potrzeb produkcji płytek dużych formatów".
 • pdf OŚ.6220.16.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej na powierzchni zamkniętej z zrekultywowanej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Różanna, gmina Opoczno”.
 • pdf OŚ.6220.17.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie systemu aktywnego odgazowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Różanna, gmina Opoczno”.
 • pdf OŚ.6220.12.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowie drogi gminnej 107412E ulicy Targowej w Opocznie wraz z budową mostu na rzece Drzewiczce”.
 • pdf OŚ.6220.12.2023.pdf - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowie drogi gminnej 107412E ulicy Targowej w Opocznie wraz z budową mostu na rzece Drzewiczce”
 • pdf OŚ.6220.11.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowie wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w m. Bukowiec Opoczyński".
 • pdf OŚ.6220.25.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowie dróg od ul. Ogrodowej w Opocznie do stacji Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej".
 • pdf OŚ.6220.11.2023.pdf - Decyzja Burmistrza Opoczna o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowie wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w m. Bukowiec Opoczyński".
 • pdf OŚ.6220.25.2022.pdf - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowie dróg od ul. Ogrodowej w Opocznie do stacji Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej".
 • pdf OŚ.6220.12.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o zebraniu wszystkich materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowie drogi gminnej 107412E ulicy Targowej w Opocznie wraz z budową mostu na rzece Drzewiczce”.
 • pdf OŚ.6220.25.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o zebraniu wszystkich materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowie dróg od ul. Ogrodowej w Opocznie do stacji Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej".
 • pdf OŚ.6220.8.2023.pdf - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji Burmistrza Opoczna z dnia 20 lipca 2023 roku znak OŚ.6220.8.2023 dla przeds. pn.: Budowie instalacji fotowoltaicznej "Opoczno2" o mocy do 3 MW zlokalizowanej na działkach o nr ew. 4, 5 obręb Bukowiec, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.8.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie instalacji fotowoltaicznej "Opoczno2" o mocy do 3 MW zlokalizowanej na działkach o nr ew. 4, 5 obręb Bukowiec, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.8.2023.pdf - Decyzja Burmistrza Opoczna o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie instalacji fotowoltaicznej "Opoczno2" o mocy do 3 MW zlokalizowanej na działkach o nr ew. 4, 5 obręb Bukowiec, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.11.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowie wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w m. Bukowiec Opoczyński".
 • pdf OŚ.6220.12.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowie drogi gminnej 107412E ulicy Targowej w Opocznie wraz z budową mostu na rzece Drzewiczce”
 • pdf OŚ.6220.27.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowie Centrum Dystrybucji w Opocznie realizowanej na działkach o nr ew. 397/25, 397/6, 397/7, 397/28, 397/10, 397/11, 397/12, 397/17, 397/3 obręb 5 m. Opoczno, gmina Opoczno Miasto".
 • pdf OŚ.6220.27.2022.pdf - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowie Centrum Dystrybucji w Opocznie realizowanej na działkach o nr ew. 397/25, 397/6, 397/7, 397/28, 397/10, 397/11, 397/12, 397/17, 397/3 obręb 5 m. Opoczno, gmina Opoczno Miasto".
 • pdf OŚ.6220.8.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie instalacji fotowoltaicznej "Opoczno2" o mocy do 3 MW zlokalizowanej na działkach o nr ew. 4, 5 obręb Bukowiec, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.27.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o zebraniu wszystkich materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowie Centrum Dystrybucji w Opocznie realizowanej na działkach o nr ew. 397/25, 397/6, 397/7, 397/28, 397/10, 397/11, 397/12, 397/17, 397/3 obręb 5 m. Opoczno, gmina Opoczno Miasto".
 • pdf OŚ.6220.12.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowie drogi gminnej 107412E ulicy Targowej w Opocznie wraz z budową mostu na rzece Drzewiczce”
 • pdf OŚ 6220.12. 2022.pdf - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowie drogi gminnej 107412E ulicy Targowej w Opocznie wraz z budową mostu na rzece Drzewiczce”
 • pdf OŚ.6220.12.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o zebraniu wszystkich materiałów i dokumentów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowie drogi gminnej 107412E ulicy Targowej w Opocznie wraz z budową mostu na rzece Drzewiczce”
 • pdf OŚ.6220.9.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowie zakładu produkcyjnego materiałów budowlanych składającego się z hali produkcyjno – magazynowej, w tym silosów produkcyjnych wraz z budynkami zaplecza, wewnętrzną infrastrukturą drogową, instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, towarzyszącymi budowlami inżynierskimi oraz pozostałym zagospodarowaniem terenu realizowanego na działce o nr ewid. 606/3, obręb 0023, gmina Opoczno”
 • pdf OŚ 6220.9.2022.pdf - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowie zakładu produkcyjnego materiałów budowlanych składającego się z hali produkcyjno – magazynowej, w tym silosów produkcyjnych wraz z budynkami zaplecza, wewnętrzną infrastrukturą drogową, instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, towarzyszącymi budowlami inżynierskimi oraz pozostałym zagospodarowaniem terenu realizowanego na działce o nr ewid. 606/3, obręb 0023, gmina Opoczno”
 • pdf OŚ.6220.12.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o postepowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w ramach oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowie drogi gminnej 107412E ulicy Targowej w Opocznie wraz z budową mostu na rzece Drzewiczce”
 • pdf OŚ.6220.9.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o zebraniu wszystkich materiałów i dokumentów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie zakładu produkcyjnego materiałów budowlanych składającego się z hali produkcyjno – magazynowej, w tym silosów produkcyjnych wraz z budynkami zaplecza, wewnętrzną infrastrukturą drogową, instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, towarzyszącymi budowlami inżynierskimi oraz pozostałym zagospodarowaniem terenu realizowanego na działce o nr ewid. 606/3, obręb 0023, gmina Opoczno”.
 • pdf OŚ.6220.6.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowie Masarni Zameczek Marian Madej Zameczek 2A, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.9.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w ramach oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowie zakładu produkcyjnego materiałów budowlanych składającego się z hali produkcyjno – magazynowej, w tym silosów produkcyjnych wraz z budynkami zaplecza, wewnętrzną infrastrukturą drogową, instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, towarzyszącymi budowlami inżynierskimi oraz pozostałym zagospodarowaniem terenu realizowanego na działce o nr ewid. 606/3, obręb 0023, gmina Opoczno”.
 • pdf OŚ.6220.21.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działce o nr ewid. 313/2 w obrębie Stużno - Kolonia, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.21.2022.pdf - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działce o nr ewid. 313/2 w obrębie Stużno - Kolonia, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.20.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 1, 2/1 w obrębie Sołek, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.20.2022.pdf - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 1, 2/1 w obrębie Sołek, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.21.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o zebraniu wszystkich materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działce o nr ewid. 313/2 w obrębie Stużno - Kolonia, gmina Opoczno".
 • pdf POŚK.R.6220.1.2023.pdf - Obwieszczenie Wójta Gminy Żarnów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Opoczno - Żarnów"(06.04.2023 r.)
 • pdf POŚK.R.6220.1.2023 (2).pdf - Obwieszczenie Wójta Gminy Żarnów o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu(16.06.2023 r.)
 • pdf BOŚiR.6220.15.2023.pdf - Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów opiniujących(16.11.2023 r.)

OBWIESZCZENIA 2022 r

 • pdf OŚ.6220.25.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowie dróg od ul. Ogrodowej w Opocznie do stacji Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej".
 • pdf OŚ.6220.20.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o zebraniu wszystkich materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 1, 2/1 w obrębie Sołek, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.27.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowie Centrum Dystrybucji w Opocznie realizowanej na działkach o nr ewid. 397/25, 397/6, 397/7, 397/28, 397/10, 397/11, 397/12, 397/17, 397/3 obręb 5, powiat opoczyński, gmina Opoczno Miasto".
 • pdf OŚ.6220.12.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie Centrum Dystrybucyjnego JMP wraz z niezbędną infrastrukturą i przyłączami w miejscowości Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.21.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działce o nr ewid. 313/2 w obr. Stużno - Kolonia, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.20.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 1, 2/1 w obrębie Sołek, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.11.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie garaży i parkingów samochodowych dla Zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi w Opocznie, przy ul. św. Mateusza, dz. nr 150/44, obr. 7".
 • pdf OŚ.6220.12.2022.pdf - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie Centrum Dystrybucyjnego JMP wraz z niezbędną infrastrukturą i przyłączami w miejscowości Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.9.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie zakładu produkcyjnego materiałów budowlanych składającego się z hali produkcyjno - magazynowej, w tym silosów produkcyjnych wraz z budynkami zaplecza, wewnętrzną infrastrukturą drogową, instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, towarzyszącymi budowlami inżynierskimi oraz pozostałym zagospodarowaniem terenu na działce o nr ew. 606/3, obr. 23, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.14.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o zebraniu wszystkich materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 474/2, 475/2, 476/1, 477, 478, 479, 486, 487 w obrębie Bukowiec, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.12.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie Centrum Dystrybucyjnego JMP wraz z niezbędną infrastrukturą i przyłączami w miejscowości Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.14.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 474/2, 475/2, 476/1, 477, 478, 479, 486, 487 w obrębie Bukowiec, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.12.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie Centrum Dystrybucyjnego JMP wraz z niezbędną infrastrukturą i przyłączami w miejscowości Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.9.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn.: "Budowie zakładu produkcyjnego materiałów budowlanych składającego się z hali produkcyjno - magazynowej, w tym silosów produkcyjnych wraz z budynkami zaplecza, wewnętrzną infrastrukturą drogową, instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, towarzyszącymi budowlami inżynierskimi oraz pozostałym zagospodarowaniem terenu na działce o nr ew. 606/3, obr. 23, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.11.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowie garaży i parkingów samochodowych dla Zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi w Opocznie, przy ul. św. Mateusza, dz. nr 150/44, obr. 7".
 • pdf OŚ.6220.9.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie zakładu produkcyjnego materiałów budowlanych składającego się z hali produkcyjno - magazynowej, w tym silosów produkcyjnych wraz z budynkami zaplecza, wewnętrzną infrastrukturą drogową, instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, towarzyszącymi budowlami inżynierskimi oraz pozostałym zagospodarowaniem terenu na działce o nr ew. 606/3, obr. 23, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.9.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie zakładu produkcyjnego materiałów budowlanych składającego się z hali produkcyjno - magazynowej, w tym silosów produkcyjnych wraz z budynkami zaplecza, wewnętrzną infrastrukturą drogową, instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, towarzyszącymi budowlami inżynierskimi oraz pozostałym zagospodarowaniem terenu na działce o nr ew. 606/3, obr. 23, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.41.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek o nr ewidencyjnych 544, 545, 546, 563 w obrębie Mroczków Gościnny, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.41.2021.pdf - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek o nr ewidencyjnych 544, 545, 546, 563 w obrębie Mroczków Gościnny, gmina Opoczno"
 • pdf OŚ.6220.41.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o zebraniu wszystkich materiałów i dokumentów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek o nr ewidencyjnych 544, 545, 546, 563 w obrębie Mroczków Gościnny, gmina Opoczno"
 • pdf OŚ.6220.39.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej (wolnostojących ogniw fotowoltaicznych) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowie kontenerowej stacji transformatorowej na dz. nr ew. 26, 27, 28 obręb Stużno, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.39.2021.pdf - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej (wolnostojących ogniw fotowoltaicznych) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowie kontenerowej stacji transformatorowej na dz. nr ew. 26, 27, 28 obręb Stużno, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.36.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Kontynuowaniu wydobycia kruszywa naturalnego (Piasku i Piasku ze żwirem) ze złoża Janów Karwicki XIII dla terenu położonego w obrębie Karwice oraz Janów Karwicki, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.36.2021.pdf - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Kontynuowaniu wydobycia kruszywa naturalnego (Piasku i Piasku ze żwirem) ze złoża Janów Karwicki XIII dla terenu położonego w obrębie Karwice oraz Janów Karwicki, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.39.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o zebraniu wszystkich materiałów i dokumentów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej (wolnostojących ogniw fotowoltaicznych) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowie kontenerowej stacji transformatorowej na dz. nr ew. 26, 27, 28 obręb Stużno, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.18.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Eksploatacji piasku ze złoża Sitowa I w gminie Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.18.2021.pdf - Decyzja o umorzeniu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Eksploatacji piasku ze złoża Sitowa I w gminie Opoczno"
 • pdf OŚ.6220.36.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o zebraniu wszystkich materiałów i dokumentów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Kontynuowaniu wydobycia kruszywa naturalnego (Piasku i Piasku ze żwirem) ze złoża Janów Karwicki XIII dla terenu położonego w obrębie Karwice oraz Janów Karwicki, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.35.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 87 w obrębie 0008 Opoczno wraz z niezbędną infrastrukturą".
 • pdf OŚ.6220.35.2021.pdf - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 87 w obrębie 0008 Opoczno wraz z niezbędną infrastrukturą".
 • pdf WOOŚ.420.7.2020.AZi.99.pdf - Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 24 sierpnia 2022 r. dotyczy przedsięwzięcia pn: "Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 kmh"(31.08.2022 r.)
 • pdf WOOŚ.420.7.2020.AZi.100.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 24 sierpnia 2022 r. dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h"(31.08.2022 r.)
 • pdf DOOŚ-WDŚZOO.420.78.2021.KN.13.pdf - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o odmowie przeprowadzenia dowodów w postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 25 października 2021 r., znak: WOOŚ-II.420.437.2019.MBR.34, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku granica województwa łódzkiego-węzeł Radom Południe(bez węzła) według wariantu inwestycyjnego(W2).(09.09.2022 r.)
 • pdf WOOŚ.420.7.2020.AZi.102.pdf - 03.Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 7września 2022 r. dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h"(14.09.2022 r.)
 • pdf ŚRIII.7222.152.2021.AW.pdf - Marszałek Województwa Łódzkiego prowadzi na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanej w miejscowości Różanna, gm. Opoczno(26.09.2022 r.)
 • pdf WOOŚ.420.7.2020.AZi.111.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 28 października 2022 r. dotyczące wydania decyzji Nr 25/2022, znak: WOOŚ.420.7.2020.AZi.110, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h".(03.11.2022 r.)
 • pdf ŚRIII.7222.152.2021.AW (2).pdf - Marszałek Województwa Łódzkiego wydał w dniu decyzję w sprawie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowane w miejscowości Różanna, gm. Opoczno

OBWIESZCZENIA 2021

 • pdf OŚ.6220.35.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o zebraniu wszystkich materiałów i dokumentów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 87 w obrębie 0008 Opoczno wraz z niezbędną infrastrukturą".
 • pdf OŚ.6220.32.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania pn.: "Budowie dwóch zespołów garażowych w obrębie 0010 przy ul. Wyszyńskiego w miejscowości Opoczno, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.32.2021.pdf - Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie dwóch zespołów garażowych w obrębie 0010 przy ul. Wyszyńskiego w miejscowości Opoczno, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.19.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowie Zespołów Budynków Handlowych w Opocznie, przy ul. Piotrkowskiej na działkach o numerach ewidencyjnych 608/36 oraz 608/41, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.41.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek o nr 544, 545, 546, 563 w obrębie Mroczków Gościnny, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.28.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z uzbrojeniem technicznym na działkach o nr ew. 280/6, 280/7, 280/8 obręb 0008 miasto Opoczno, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.28.1.2021.pdf - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z uzbrojeniem technicznym na działkach o nr ew. 280/6, 280/7, 280/8 obręb 0008 miasto Opoczno, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.39.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowie farmy fotowoltaicznej (wolnostojących ogniw fotowoltaicznych) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowie kontenerowej stacji transformatorowej realizowanego w miejscowości Stużno na działkach o nr ew. 26, 27, 28 gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.19.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie Zespołu Budynków Handlowych w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej na działkach o nr ew. 608/36 oraz 608/41, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ6220.7.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Farma fotowoltaiczna Opoczna na nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 608/19 obręb 23 Opoczno - Miasto, gmina Opoczno".
 • pdf 6220.7.2021.pdf - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Farma fotowoltaiczna Opoczna na nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 608/19 obręb 23 Opoczno - Miasto, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.19.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie Zespołu Budynków Handlowych w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej na działkach o nr ew. 608/36 oraz 608/41, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.19.2021.pdf - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie Zespołu Budynków Handlowych w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej na działkach o nr ew. 608/36 oraz 608/41, gmina Opoczno"
 • pdf OŚ.6220.28.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o zebraniu wszystkich materiałów i dokumentów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z uzbrojeniem technicznym na działkach o nr ew. 280/6, 280/7, 280/8 obręb 0008 miasto Opoczno, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.36.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Kontynuowanie wydobycia kruszywa naturalnego (Piasku i Piasku ze żwirem) ze złoża Janów Karwicki XIII dla terenu położonego na działkach obręb Karwice oraz obręb Janów Karwicki".
 • pdf OŚ.6220.7.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o zebraniu wszystkich materiałów i dokumentów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Farma fotowoltaiczna Opoczna na nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 608/19 obręb 23 Opoczno - Miasto, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.19.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o zebraniu wszystkich materiałów i dokumentów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowie Zespołu Budynków Handlowych w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej na działkach o nr ew. 608/36 oraz 608/41, gmina Opoczno"
 • pdf OŚ.6220.28.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o ponownym wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z uzbrojeniem technicznym na działkach o nr ew. 280/6, 280/7, 280/8 obręb 0008 miasto Opoczno, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.27.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 32 oraz 33 w obrębie Stużno, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.27.2021.pdf - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 32 oraz 33 w obrębie Stużno, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.7.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w ramach oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Farma fotowoltaiczna Opoczna na nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 608/19 obręb 23 Opoczno - Miasto, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.5.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn.: "Poszerzeniu złoża kruszywa naturalnego (piasku i piasku ze żwirem) "Janów Karwicki XIII" na działkach w obrębie Karwice oraz Janów Karwicki, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.5.2020.pdf - Decyzja o umorzeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn.: "Poszerzeniu złoża kruszywa naturalnego (piasku i piasku ze żwirem) "Janów Karwicki XIII" na działkach w obrębie Karwice oraz Janów Karwicki, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.32.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie dwóch zespołów garażowych w obrębie 0010 przy ul. Wyszyńskiego w miejscowości Opoczno, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.28.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z uzbrojeniem technicznym na działkach o nr ew. 280/6, 280/7, 280/8 obręb 0008 miasto Opoczno, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.28.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z uzbrojeniem technicznym na działkach o nr ew. 280/6, 280/7, 280/8 obręb 0008 miasto Opoczno, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.28.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z uzbrojeniem technicznym na działkach o nr ew. 280/6, 280/7, 280/8 obręb 0008 miasto Opoczno, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.7.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Farma fotowoltaiczna Opoczna na nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 608/19 obręb 23 Opoczno - Miasto, gmina Opoczno"
 • pdf OŚ.6220.6.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w Opocznie przy ul. Inowłodzkiej/Piłsudskiego na działkach o numerach ewidencyjnych 336/1, 335/1, 346/1, i fragmentach działek 186/3, 336/2 obręb 7 , gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.6.2021.pdf - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w Opocznie przy ul. Inowłodzkiej/Piłsudskiego na działkach o numerach ewidencyjnych 336/1, 335/1, 346/1, i fragmentach działek 186/3, 336/2 obręb 7 , gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.6.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o zebraniu wszystkich materiałów i dokumentów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w Opocznie przy ul. Inowłodzkiej/Piłsudskiego na działkach o numerach ewidencyjnych 336/1, 335/1, 346/1, i fragmentach działek 186/3, 336/2 obręb 7 , gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.7.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Farma fotowoltaiczna Opoczna na nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 608/19 obręb 23 Opoczno - Miasto, gmina Opoczno"
 • pdf OŚ.6220.18.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Eksploatacji piasku ze złoża Sitowa I w gminie Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.2.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ew. 565/1, 565/2, 565/3, 565/4, 565/5, 565/6, 565/7 obręb Wola Załężna, gmina Opoczno, powiat opoczyński, województwo łódzkie".
 • pdf OŚ.6220.7.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Farma fotowoltaiczna Opoczna na nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 608/19 obręb 23 Opoczno - Miasto, gmina Opoczno"
 • pdf OŚ.6220.41.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek o nr 544, 545, 546, 563 w obrębie Mroczków Gościnny, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.44.2020.pdf - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej PV Kliny o łącznej mocy do 2 MW na działkach ewidencyjnych nr 91, 92, 94 obręb Kliny, gmina Opoczno, powiat opoczyński, województwo łódzkie".
 • pdf OŚ.6220.6.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w Opocznie przy ul. Inowłodzkiej/Piłsudskiego na działkach o numerach ewidencyjnych 336/1, 335/1, 346/1, i fragmentach działek 186/3, 336/2 obręb 7 , gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.41.2021 - 9.03.22r..pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o zebraniu wszystkich materiałów i dokumentów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek o nr 544, 545, 546, 563 w obrębie Mroczków Gościnny, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.2.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ew. 565/1, 565/2, 565/3, 565/4, 565/5, 565/6, 565/7 obręb Wola Załężna, gmina Opoczno, powiat opoczyński, województwo łódzkie".
 • pdf OŚ.6220.44.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o zebraniu wszystkich materiałów i dokumentów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej PV Kliny o łącznej mocy do 2 MW na działkach ewidencyjnych nr 91, 92, 94 obręb Kliny, gmina Opoczno, powiat opoczyński, województwo łódzkie".
 • pdf OŚ.6220.7.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o zebraniu wszystkich materiałów i dokumentów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Farma fotowoltaiczna Opoczna na nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 608/19 obręb 23 Opoczno - Miasto, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.12.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie zakładu produkcyjnego Mazowsze w Opocznie dla potrzeb produkcji płytek dużych formatów, zlokalizowanego na terenie zakładu ZP Mazowsze na działkach o numerach ewid. 1/6, 1/10, 1/14, 1/15, 1/24, 1/27 obręb 0009 miasta Opoczna oraz na działkach o numerze ewidencyjnym 397/3 obręb 0005, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.44.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej PV Kliny o łącznej mocy do 2 MW na działkach ewidencyjnych nr 91, 92, 94 obręb Kliny, gmina Opoczno, powiat opoczyński, województwo łódzkie".

OBWIESZCZENIA 2020

 • pdf OŚ.6220.30.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji stwierdzającą brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej PV Opoczno o łącznej mocy do 1 MW na działce ewidencyjnej nr 176 obręb 3 m. Opoczno, powiat opoczyński, województwo łódzkie".
 • pdf OŚ.6220.30.2020.pdf - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej PV Opoczno o łącznej mocy do 1 MW na działce ewidencyjnej nr 176 obręb 3 m. Opoczno, powiat opoczyński, województwo łódzkie".
 • pdf OŚ.6220.33.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie działki o nr geodezyjnym 666 położonej na terenie gminy Opoczno, obręb Libiszów".
 • pdf OŚ.6220.23.2020.pdf - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie dwóch farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych: 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 24/7, 24/8 obręb 0018 w m. Opoczno, jednostka ewidencyjna 100704 4 Opoczno, przy ul. Ogrodowej 5".
 • pdf OŚ.6220.23.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie dwóch farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych: 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 24/7, 24/8 obręb 0018 w m. Opoczno, jednostka ewidencyjna 100704 4 Opoczno, przy ul. Ogrodowej 5".
 • pdf OŚ.6220.30.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej PV Opoczno o łącznej mocy do 1 MW na działce ewidencyjnej nr 176 obręb 3 m. Opoczno, powiat opoczyński, województwo łódzkie".
 • pdf OŚ.6220.23.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie dwóch farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych: 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 24/7, 24/8 obręb 0018 w m. Opoczno, jednostka ewidencyjna 100704 4 Opoczno, przy ul. Ogrodowej 5".
 • pdf OŚ.6220.5.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Poszerzeniu złoża kruszywa naturalnego (piasku i piasku ze żwirem) "Janów Karwicki XIII" na działkach w obrębie Karwice oraz Janów Karwicki, gmina Opoczna".
 • pdf OŚ.6220.12.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej na działkach o numerach ewidencyjnych 122/1, 217/1, 218/1 obręb Sitowa, gmina Opoczno".
 • pdf OŚ.6220.44.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej PV Kliny o łącznej mocy do 2 MW na działkach ewidencyjnych numer 91, 92, 94 obręb Kliny, gmina Opoczno, powiat opoczyński, województwo łódzkie".

OBWIESZCZENIA 2018

 • pdf Obwieszczenie.9.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 4 grudnia 2018 roku znak GKMiOŚ.6220.27.Ob.2018 o wydaniu decyzji środowiskowej znak GKMiOŚ.6220.27.DNOOŚ.2018 z dnia 27 listopada 2018 roku stwierdzającą brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na częściach działek nr 544, 547,550 położonych w obrębie 0013 Kolonia Kruszewiec, gmina Opoczno.
 • pdf Obwieszczenie.8.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 19 listopada 2018 roku znak GKMiOŚ.6220.17.Ob.2018 o wydaniu decyzji środowiskowej znak GKMiOŚ.6220.27.DNOOŚ.2018 z dnia 23 października 2018 roku stwierdzającą brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji metodą odkrywkową kopaliny ze złoża "KARWICE XIV", położonego w rejonie miejscowości Karwice, gmina Opoczno, powiat opoczyński.
 • pdf Obwieszczenie.7.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 5 października 2018 roku znak GKMiOŚ.6220.5.Ob.2018 o wydaniu z dnia 4 października 2018 roku decyzji znak GKMiOŚ.6220.5.DNOOŚ.2018 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów w procesie kruszenia na działce nr ewid. 1301 w miejscowości Janów Karwicki, gmina Opoczno.
 • pdf Obwieszczenie.6.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 20 czerwca 2018 roku znak GKMiOŚ.6220.13.Ob.2018 o wydaniu decyzji w dniu 18 czerwca 2018 roku decyzji znak GKMiOŚ.6220.13.DNOOŚ.2018 stwierdzającą brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowaniu Instalacji do nanoszenia powłok malarskich – zamontowaniu kabiny malarskiej w istniejącej hali budynku (H4) oraz posadowieniu zbiornika na olej opałowy do nagrzewania kabiny lakierniczej, w Zakładzie Napraw Taboru zlokalizowanego na działkach nr ewid. 2648/4 obręb Libiszów oraz 991/15 obręb Kruszewiec, gmina Opoczno.
 • pdf Obwieszczenie.5.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 19 czerwca 2018 roku znak GKMiOŚ.6220.9.Ob.2018 o wydaniu decyzji w dniu 4 czerwca 2018 roku decyzji znak GKMiOŚ.6220.9.DNOOŚ.2018 stwierdzającą brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie tokarki specjalnej UBB 112/2 N w hali nr III Zakładu Napraw Taboru w Kruszewcu na działkach 991/5 obręb Kruszewiec oraz 2648/4 obręb Libiszów, gmina Opoczno.
 • pdf Obieszczenie.4.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 7 maja 2018 roku znak GKMiOŚ.6220.44.Ob.2017 o wydaniu decyzji w dniu 19 kwietnia 2018 roku decyzji znak GKMiOŚ.6220.44.DU.2017 umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Zakładu Napraw Taboru Kolejowego w Libiszowie etap III – budowa hali napraw zestawów kołowych i wózków oraz budynku warsztatowo–socjalno-administracyjno-diagnostycznego wraz z przebudową i rozbudową istniejącego układu torowego i zewnętrznej i wewnętrznej infrastruktury technicznej na działkach ew. nr. 267/3, 2647/4 obręb Libiszów w miejscowości Libiszów, gmina Opoczno.
 • pdf Obieszczenie.3.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 16 kwietnia 2018 roku znak GKMiOŚ.6220.38.Ob.2017 o wydaniu w dniu 8 marca 2018 roku decyzji znak GKMiOŚ.6220.38.DNOOŚ.2017 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowaniu Instalacji do nanoszenia powłok malarskich – zamontowaniu kabiny malarskiej w istniejącej hali budynku (B-3) oraz składającej się z dwóch części kabiny przygotowawczej. Dodatkowo dostosowaniu pod procesy malowania ulegną pomieszczenia pomocnicze w sąsiedztwie kabin, oraz posadowieniu zbiorników na olej opałowy do nagrzewania kabiny lakierniczej i przygotowawczej,
 • pdf Obwieszczenie.2.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 7 maja 2018 roku znak GKMiOŚ.6220.35.Ob.2017 o wydaniu w dniu 18 kwietnia 2018 roku decyzji znak GKMiOŚ.6220.35.DNOOŚ.2017 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Kraszków” zlokalizowanej na działce nr ewid. 507 w obrębie Kraszków, gmina Opoczno.
 • pdf Obwieszczenie.1.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 16 kwietnia 2018 roku znak GKMiOŚ.6220.38.Ob.2017 o wydaniu w dniu 8 marca 2018r. decyzji znak GKMiOŚ.6220.38.DNOOŚ.2017 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowaniu Instalacji do nanoszenia powłok malarskich – zamontowaniu kabiny malarskiej w istniejącej hali budynku (B-3) oraz składającej się z dwóch części kabiny przygotowawczej. Dodatkowo dostosowaniu pod procesy malowania ulegną pomieszczenia pomocnicze w sąsiedztwie kabin, posadowieniu zbiorników na olej opałowy do nagrzewania kabiny lakierniczej i przygotowawczej w Zakładzie Napraw Taboru w Kruszewu.

OBWIESZCZENIA 2017

 • pdf Obwieszczenie.5.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 20 grudnia 2017r. informujące o wydaniu decyzji znak GKMiOŚ.6220.32.DOOŚ.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach określającej warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu mechaniki pojazdowej zlokalizowanego na działkach nr ewid. 15/1 i 15/2 w miejscowości Zameczek, gmina Opoczno o stację paliw oraz stację gazu płynnego LPG zlokalizowaną na działce nr ewid. 15/2.
 • pdf Obwieszczenie.4.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna GKMiOŚ.6220.27.Ob.2016 z dnia 23 października 2017r. informujące o wydaniu decyzji znak GKMiOŚ.6220.27.DOOŚ.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach określającej warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na częściowej przebudowie i rozbudowie zakładu produkcyjnego branży metalowej o halę produkcyjno-magazynową z wydziałem malarni proszkowej i cynkowni realizowanych na działkach nr ewid. 608/23, 608/24, 608/26, 608/4, 608/7 w obrębie 23 miasta Opoczno.
 • pdf Obieszczenie.3.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna GKMiOŚ.6220.18.Ob.2017 z dnia 10.10.2017r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie stacji paliw gazu płynnego o stacjonarną stację paliw płynnych z budynkiem obsługi stacji i niezbędnymi urządzeniami budowlanymi” przy ul. Piotrkowskiej 195/197 na działkach nr ewid. 25, 26/26, 26/29 obręb 11 Opoczno-miasto oraz budowie dwóch zjazdów z drogi na terenie PKP działka nr ewid. 6/14 obręb 11 gmina Opoczno.
 • pdf Obwieszczenie.2.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna GKMiOŚ.6220.8.Ob.2017 z dnia 21.09.2017r. w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku zakładu przetwórstwa mięsnego na działkach ewid. nr 31, 32, 33, 34, 35, 36, obręb 0004 Opoczno oraz działkach 374/4, 374/5, 374/11, 375/1, 375/2, 375/4, 375/6, 376/3, 376/5, 376/7, 377/1 obręb 0026 Sobawiny gmina Opoczno.
 • pdf Obwieszczenie.1.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna GKMiOŚ.6220.27.Ob.2016 z dnia 30.08.2017r. w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na częściowej przebudowie i rozbudowie zakładu produkcyjnego branży metalowej o halę produkcyjno-magazynową z wydziałem malarni proszkowej i cynkowni realizowanych na działkach nr ewid. 608/23, 608/24, 608/26, 608/4, 608/7 w obrębie 23 miasta Opoczno "

OBWIESZCZENIA - 2016

 • pdf Zawiadomienie.2.pdf - Zawiadomienie Burmistrza Opoczna z dnia 9.01.2017r. o wydaniu decyzji znak GKMiOŚ.6220.18.DNOOŚ.2016 z dnia 4 stycznia 2017r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:Rozbudowa istniejącego zakładu napraw taboru kolejowego w Libiszowie Etap II: Rozbudowa istniejącej hali napraw i hali remontowej w ciągu technologicznym z przebudową istniejącego układu torowego oraz rozbudową istniejącego budynku administracyjno-socjalnego na działce ew. nr 2647/3 obręb 0015 Libiszów w miejscowości Libiszów.
 • pdf Obwieszczenie.8.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 20.12.2016r. informujące,że zebrano wystarczające dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:Rozbudowa istniejącego zakładu napraw taboru kolejowego w Libiszowie Etap II: Rozbudowa istniejącej hali napraw i hali remontowej w ciągu technologicznym z przebudową istniejącego układu torowego oraz rozbudową istniejącego budynku administracyjno-socjalnego na działce ew. nr 2647/3 obręb 0015 Libiszów w miejscowości Libiszów.
 • pdf Zwiadomienie.1.pdf - Zawiadomienie Burmistrza Opoczna z dnia 9.12.2016r. informujące,że wydane zostało postanowienie o znaku GKMiOŚ.6220.18.PN.2016 z dnia 8 grudnia 2016r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:Rozbudowa istniejącego zakładu napraw taboru kolejowego w Libiszowie Etap II: Rozbudowa istniejącej hali napraw i hali remontowej w ciągu technologicznym z przebudową istniejącego układu torowego oraz rozbudową istniejącego budynku administracyjno-socjalnego na działce ew. nr 2647/3 obręb 0015 Libiszów w miejscowości Libiszów.
 • pdf Obwieszczenie.7.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 07.12.2016r. znak GKMiOŚ.6220.16.Ob.2016 informujące, że decyzją z dnia 28 listopada 2016r. znak GKMiOŚ.6220.16.DZ.2016 zmieniono decyzję własną z dnia 26.09.2016r. znak GKMiOŚ.6220.16.DNOOŚ.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji zakładu przemysłowego „Śląsk” w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej 244 w zakresie rozbudowy i przebudowy dla potrzeb produkcji płytek dużych formatów na działkach nr ewid. 472/5, 475/1 (obręb 9 miasta Opoczno) gmina Opoczno, powiat opoczyński, województwo łódzkie.
 • pdf Obwieszczenie 6.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 28.09.2016 znak GKMiOŚ.6220.17.Ob.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji zakładu przemysłowego „Śląsk” w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej 244 w zakresie rozbudowy i przebudowy dla potrzeb produkcji płytek dużych formatów na działkach nr ewid. 472/5, 475/1 (obręb 9 miasta Opoczno) gmina Opoczno, powiat opoczyński, województwo łódzkie.
 • pdf Obwieszczenie 5.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 28.09.2016 znak GKMiOŚ.6220.16.Ob.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu przestawnej wytwórni betonu w miejscowości Janów Karwicki, gmina Opoczno na działkach nr ewd. 274/2, 280, 282, 284, 286, 1596 (obręb Janów Karwicki)
 • pdf Obwieszczenie 4.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 22.09.2016r. znak GKMiOŚ.6220.11.Ob.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu zbiórki odpadów przy ul. Staromiejskiej 70 w Opocznie na terenie działki o numerze ewidencyjnym 238 (obr. 14 miasta Opoczno).
 • pdf Obwieszczenie 3.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 22.09.2016r. znak GKMiOŚ.6220.3.Ob.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na realizacji stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punktu skupu odpadów w miejscowości Kruszewiec, gmina Opoczno na działkach o nr. Ewid. 244, 245, 246 obręb Kruszewiec (Nr 0012)
 • pdf Obwieszczenie 2.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 11.01.2016 znak GKMiOŚ.6220.22.Ob.2015 w spraiwe wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie istniejącego zakładu napraw taboru kolejowego w Libiszowie" na działkach nr ewid. 2647/3,2647/4 obręb Libiszów, gmina Opoczno.
 • pdf Obwieszczenie 1.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 08.01.2016 znak GKMiOŚ.6220.22.Ob.2015 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie istniejącego zakładu napraw taboru kolejowego w Libiszowie" na działkach nr ewid. 2647/3,2647/4 obręb Libiszów, gmina Opoczno.

OBWIESZCZENIA BURMISTRZA OPOCZNA - 2015

 • pdf Obwieszczenie.3.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i wyposażeniu zakładu wytwarzającego części zamienne do uprawowych maszyn rolniczych” zlokalizowanego na działce nr 397/16 (obręb 5 Miasto Opoczno) w Opocznie.
 • pdf Obwieszczenie.2.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu produkcji betonu na działkach nr ewid. 544, 547 i 550 (obręb Nr 0013 Kolonia Kruszewiec) w miejscowości Kruszewiec Kolonia, gmina Opoczno”
 • pdf Obwieszczenie.1.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie biogazowni rolniczej polegającej na budowie dodatkowej jednostki kogeneracyjnej o mocy 0,36 MW energii elektrycznej do łącznego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz budowie dróg wewnętrznych biogazowni, a także budowie kontenerowej stacji transformatorowej, zlokalizowanej na działkach nr 34 i 35 obręb 4 miasto Opoczno”.

OBWIESZCZENIA Burmistrza Opoczna - 2014

 • pdf Obwieszczenie_23.pdf - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie suszarni słonecznej osadów ściekowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie oczyszczalni ścieków w Opocznie na działce nr ewid. 305/2 obręb 14 Miasto-Opoczno, gmina Opoczno".
 • pdf Obwieszczenie_22.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wpłynięciu zażalenia na postanowienie o odmowie wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW (wraz z przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo-pomiarowym ZK-15kV, drogą dojazdową, placem manewrowym oraz zjazdem z drogi) na działkach o numerach ewidencyjnych 61, 62, 55, 34, 63 (Obr. 3 Miasto - Opoczno) w miejscowości Opoczno, gmina Opoczno, powiat opoczyński”.
 • pdf Obwieszczenie_21.pdf - Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni słonecznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max mocy produkowanej energii elektrycznej 1 MW wraz z inwerterami, złączami kablowymi, przyłączem elektroenergetycznym oraz stacją transformatorową o mocy 1000 kVA realizowanego na działce o nr ewid. 87 (Obr. 8) w miejscowości Opoczno Gmina Opoczno – miasto”.
 • pdf Obwieszczenie_20.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu postanowienia o odmowie wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW (wraz z przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo-pomiarowym ZK-15kV, drogą dojazdową, placem manewrowym oraz zjazdem z drogi) na działkach o numerach ewidencyjnych 61, 62, 55, 34, 63 (Obr. 3 Miasto - Opoczno) w miejscowości Opoczno, gmina Opoczno, powiat opoczyński”.
 • pdf Obwieszczenie_19.pdf - Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie suszarni słonecznej osadów ściekowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie oczyszczalni ścieków w Opocznie na działce nr ewid. 305/2 obręb14 Miasto-Opoczno, gmina Opoczno".
 • pdf Uzupełnienie_raportu - suszarnia PGK.pdf - Uzupełnienie raportu "Budowie suszarni słonecznej osadów ściekowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie oczyszczalni ścieków w Opocznie na działce nr ewid. 305/2 obręb14 Miasto-Opoczno, gmina Opoczno".
 • pdf Informacja_-_wiatrak.pdf - Informacja Burmistrza Opoczna wyjaśniająca lokalizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2MW na działkach o numerach ewid. 61, 62, 55, 34, 63 w miejscowości Opoczno, gmina Opoczno, powiat opoczyński.
 • pdf Obwieszczenie_18.pdf - Obwieszczenie o wpłynięciu wniosku o wznowieniu postępowania administracyjnego zakończonego decyzją ostateczną Burmistrza Opoczna z dnia 25.03.2014r. znak GKMiOŚ.6220.35(12).2.DOOŚ.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW (wraz z przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo-pomiarowym ZK-15kV, drogą dojazdową, placem manewrowym oraz zjazdem z drogi) na działkach o numerach ewidencyjnych 61, 62, 55, 34, 63 w miejscowości Opoczno, gmina Opoczno, powiat opoczyński"
 • pdf Obwieszczenie_17.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny"
 • pdf Obwieszczenie_16.pdf - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie instalacji paneli słonecznych (fotowoltaicznych) o mocy do 1,5 MW na działce nr 1202/2 obręb Ogonowice, gmina Opoczno".
 • pdf Obwieszczenie_15.pdf - Obwieszczenie wyłożeniu do wglądu Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na :"Budowie suszarni słonecznej osadów ściekowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie oczyszczalni ścieków w Opocznie na działce nr ewid. 305/2 obręb14 Miasto-Opoczno, gmina Opoczno".
 • pdf Raport_-_suszarnia PGK.pdf - Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie suszarni słonecznej osadów ściekowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie oczyszczalni ścieków w Opocznie na działce nr ewid. 305/2 obręb14 Miasto-Opoczno, gmina Opoczno".
 • pdf Obwieszczenie_14.pdf - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjnego z częścią socjalno-biurowa - zakładu odzysku odpadów innych niż niebezpieczne metodą R5 - recykling lub regeneracja materiałów nieorganicznych na działkach o nr ewid. 454, 456 w miejscowości Kruszewiec,gm. Opoczno, pow. opoczyński.
 • pdf Obwieszczenie_13.pdf - Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji paneli słonecznych (fotowoltaicznych) o mocy do 1,5 MW na działce nr 1202 /2 obręb Ogonowice, gmina Opoczno.
 • pdf Raport__Ogonowice_uzupelnienie.pdf - Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko budowy instalacji paneli słonecznych (fotowoltaicznych) o mocy do 1,5 MW na działce nr 1202 /2 obręb Ogonowice, gmina Opoczno.
 • pdf Obwieszczenie_12.pdf - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i modernizacji zakładu unieszkodliwiania odpadów w miejscowości Różanna"
 • pdf Obwieszczenie_11.pdf - Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji paneli słonecznych (fotowoltaicznych) o mocy do 1,5 MW na działce nr 1202 /2 obręb Ogonowice, gmina Opoczno.
 • pdf Raport_PV_Ogonowice.pdf - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji "Instalacja paneli słonecznych (fotowoltaicznych) o mocy do 1,5 MW na działce nr 1202/2 obręb Ogonowice, gmina Opoczno"
 • pdf Obwieszczenie_10.pdf - Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni słonecznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max mocy produkowanej energii elektrycznej 990 kW wraz z inwerterami, złączami kablowymi, przyłączem elektroenergetycznym oraz stacją transformatorową o mocy 1000 kVA realizowanego na działce o nr ewid. 5 w miejscowości Wólka Karwicka Gmina Opoczno – miasto”.
 • pdf Obwieszczenie_9.pdf - Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,0 MW na działce nr 87 obręb 8 miasto Opoczno"
 • pdf Raport_-_ele._słon._Opoczno.pdf - Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW na działce 87 w obręb 8 miasta Opoczna"
 • pdf Obwieszczenie_8.pdf - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Dzielna - Janów Karwicki.
 • pdf Zawiadomienie_2.pdf - Zawiadomienie Burmistrza Opoczno o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Dzielna - Janów Karwicki.
 • pdf Obwieszczenie_7.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Dzielna - Janów Karwicki.
 • pdf Obwieszczenie_6.pdf - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu odpadów innych niż niebezpieczne (kod 17 04 05 żelazo i stal) na terenie obiektu zlokalizowanego na działce o numerze ewid. 363/7 Bukowiec Opoczyński 27, gm. Opoczno, pow. opoczyński”
 • pdf Obwieszczenie_5.pdf - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu zakładu przetwarzania odpadów i demontażu pojazdów w Opocznie.
 • pdf Obwieszczenie_4.pdf - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW (wraz z przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym ZK- 15 kV, drogą dojazdową, placem manewrowym oraz zjazdem z drogi) na działkach o numerach ewidencyjnych 61, 62,63, 55, 34 w miejscowości Opoczno, gmina Opoczno, powiat opoczyński."
 • pdf Zawiadomienie.1.pdf - Zawiadomienie Burmistrza Opoczno o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW (wraz z przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym ZK- 15 kV, drogą dojazdową, placem manewrowym oraz zjazdem z drogi) na działkach o numerach ewidencyjnych 61, 62,63, 55, 34 w miejscowości Opoczno, gmina Opoczno, powiat opoczyński."
 • pdf Obwieszczenie_3.pdf - Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni słonecznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max mocy produkowanej energii elektrycznej 990 kW wraz z inwerterami, złączami kablowymi, przyłączem elektroenergetycznym oraz stacją transformatorową o mocy 1000 kVA realizowanego na działce o nr ewid. 5 w miejscowości Wólka Karwicka Gmina Opoczno – miasto”.
 • pdf Obwieszczenie_2.pdf - Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW (wraz z przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym ZK- 15 kV, drogą dojazdową, placem manewrowym oraz zjazdem z drogi) na działkach o numerach ewidencyjnych 61 , 55, 34 w miejscowości Opoczno, gmina Opoczno, powiat opoczyński."
 • pdf Obwieszczenie 1.pdf - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Utworzeniu zakładu przetwarzania odpadów i demontażu pojazdów oraz punktu zbierania złomu na działce 149 w miejscowości Różanna w Opocznie".

Obwieszczenia Burmistrza Opoczna lata 2013 - 2010

Obwieszczenia Burmistrza Opoczna w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z lat 2013 - 2010 znajdują się pod adresem:

http://www.um.opoczno.pl/wydzial-gkmios

 

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2015-02-17 09:27 Autor : Dominika Chybowska Data publikacji : 2015-02-17 09:27 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2024-07-17 08:57 Osoba modyfikująca : Dominika Chybowska