Urząd Miejski w Opocznie

Plan Ogólny Gminy Opoczno

Informujemy, że Rada Miejska w Opocznie podjęła uchwałę Nr LXVII/748/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Opoczno.

Granicami obszaru objętego opracowaniem planu ogólnego gminy Opoczno są granice administracyjne gminy. Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu ogólnego gminy Opoczno w terminie od dnia 25 kwietnia 2024 r. do 20 maja 2024 r. Wniosek do projektu planu ogólnego należy składać do Burmistrza Opoczna na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, przesłanym pocztą lub doręczonym osobiście do siedziby Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, lub w postaci elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: umopoczno@um.opoczno.pl albo przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Miejskiego w Opocznie, wyłącznie na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509) – Wzór wniosku 

Równocześnie, informujemy o możliwości składania wniosków w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzania planu ogólnego w terminie od dnia 25 kwietnia 2024 r. do 20 maja 2024 r., na zasadach określonych powyżej.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opocznie w godzinach pracy Urzędu. 

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2024-05-10 11:11 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2024-05-10 11:11 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2024-05-10 11:35 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk