Urząd Miejski w Opocznie
 • pdf Ocena.pdf - Ocena realizacji gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Opoczno w 2017 r. (9.10.2018 r. - data zamieszczenia)
 • pdf Sprawozdanie.pdf - Sprawozdanie z wdrażania gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Opoczno za rok 2017 (9.10.2018 r. - data zamieszczenia)

Rada Miejska w Opocznie na sesji w dniu 20 stycznia 2017 roku uchwaliła Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Opoczno. W programie umieszczono listę dwunastu projektów podstawowych i listę 9 projektów uzupełniających. Umieszczenie zadania na liście projektów podstawowych umożliwia ubieganie się o dofinansowanie ze środków unijnych. Dofinansowanie może przekroczyć 80%. Poniżej lista projektów podstawowych oraz uchwała w sprawie przyjęcia GPR.

Lista projektów podstawowych.

1. Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne. Wartość 6 185 000,00 zł.

2 Kompleksowe zagospodarowanie terenu zalewu wraz z budową ścieżek rowerowych w kierunku ul. Partyzantów, Limanowskiego z kładką przez rzekę Wąglankę oraz przebudową nawierzchni ul. Wałowej w Opocznie. Wartość  5 000 000,00 zł.

3. Modernizacja i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i stworzeniem wielofunkcyjnego boiska sportowego. Wartość 1 240 550,00 zł.

4. „Biblioteka z +” – podniesienie standardów funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie zgodnie z kryteriami Certyfikatu Biblioteka. Wartość 278 220,00 zł.

5. Wykonanie kompleksowego systemu sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy Placu Kościuszki i Placu Kilińskiego oraz ulic: Żeromskiego, Kilińskiego, Szpitalnej, Sobieskiego, Kościuszki, Kościelnej oraz Staromiejskiej. Wartość 1 000 000,00 zł.

6. Termomodernizacja Przychodni Rejonowej w Opocznie wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wartość 878 000,00 zł.

7. Zwiększenie integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez wykorzystanie potencjału budynku remizy oraz wzrost możliwości działań statutowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie. Wartość 2 000 000,00 zł.

8.  Remont i głęboka termomodernizacja budynku Domu Handlowego w Opocznie oraz adaptacja do rozwoju funkcji gospodarczych. Wartość 786 000,00 zł.

9. Remonty kapitalne budynków zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji i ich adaptacja do pełnienia funkcji społecznych (ul. Sobieskiego 1 i 10, Janasa 2 i 17, 1-go Maja 11). Wartość 2 850 000,00 zł.

10. Przebudowa budynków zamieszkania zbiorowego „A” i „B” ze zmianą sposobu użytkowania na budynki mieszkalne przy ul. Przemysłowej 3 w Opocznie. Wartość 6 186 821,66 zł.

11. „W rodzinie siła”. Wartość 550 000,00 zł.

12. „Lepsze jutro”. Wartość 460 000,00 zł.

Łączna wartość 27 mln 437 tys. zł.

Burmistrz Opoczna

/-/ Rafał Kądziela

Przedstawiam Państwu zamieszczony poniżej projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Opoczno uwzględniający zmiany wprowadzone w wyniku konsultacji społecznych, zakończonych w dniu 17 stycznia 2017 r., oraz uwzględniający opinię odpowiednich organów administracji publicznej.

 

Burmistrz Opoczna

/-/ Rafał Kądziela

 

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Opoczno

 

            Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Opoczno, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji.

            Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 19.12.2016 r. do dnia 17.01.2017 r. w następujących formach:

 1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:
 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: jacenty.lasota@um.opoczno.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.
 2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.
 3. bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6 w godzinach pracy Urzędu.
 1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji, które odbyło się w dniu 22.12.2016 r. o godz. 12:00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.
 2. Spotkania z Radą Miejską w Opocznie, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji, które odbyło się w dniu 16.01.2017 r. o godz. 15:30 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.
 3. Zbierania uwag ustnych do protokołu w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6, budynek C I piętro pok. C4 w godzinach pracy Urzędu.

 

            Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych ww. projektu dokumentu, zamieszczono 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konsultacji, tj. 12.12.2016 r. w następujących formach:

 • na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.opoczno.pl),
 • na stronie internetowej Gminy Opoczno (www.opoczno.pl w zakładce Rewitalizacja),
 • w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opocznie.

 

            Formularz zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Opoczno, dostępne były od 19.12.2016 r.:

 • w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Opocznie, ul. Staromiejska 6, w Wydziale Rozwoju Miasta, budynek C I piętro pok. C4 w godzinach pracy Urzędu;
 • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Opoczno (www.opoczno.pl w zakładce Rewitalizacja) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.opoczno.pl).

 

            Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu było otwarte spotkanie z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się w dniu 22.12.2016 r. o godz. 16:00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Opocznie. W spotkaniu wzięło udział 21 osób.

            Podczas spotkania przedstawiono główne założenia dokumentu tj. wizję obszaru rewitalizacji (planowany efekt zaplanowanych działań rewitalizacyjnych), misję, cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań, a także zakres rzeczowy podstawowych oraz uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zgłoszone zostały przez różnych interesariuszy podczas otwartego naboru projektów. Uczestnicy mieli możliwość przedstawienia swoich wniosków, a następnie dyskutowali m.in. nad możliwościami dofinansowania projektów ujętych w dokumencie z różnych źródeł zewnętrznych i prowadzeniem dalszych prac związanych z GPR.

 

            W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie łącznie wpłynęło 21 uwag i/lub wniosków zgłoszonych przez 4 osoby. Wszystkie uwagi i/lub wnioski podpisane były czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz złożone zostały na formularzu konsultacyjnym, dlatego zostały rozpatrzone. Organem właściwym do ich rozpatrzenia był Burmistrz Opoczna.

            Rejestr zbiorczego zestawienia zgłoszonych uwag i/lub wniosków wraz z rekomendacją do ich całościowego bądź częściowego wprowadzenia lub uzasadnieniem do ich nie wprowadzania, przedstawiony został w załączniku 1.

            W związku ze specyfiką zgłoszonych uwag uzupełniono i poprawiono projekt dokumentu Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Opoczno.

 

 

Burmistrz Opoczna

 /-/ Rafał Kądziela

 

 

 

Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania przez instytucje wskazane
w art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.)

projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Opoczno

 

            Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna dnia 28.12.2016 r. wystąpił o zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno przez:

 1. Zarząd Powiatu Opoczyńskiego – w zakresie zgodności ze strategią rozwoju powiatu,
 2. Zarząd Województwa Łódzkiego – w zakresie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa,
 3. Wojewodę Łódzkiego – w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi służącymi realizacji celu publicznego określonego w art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 4. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności,
 5. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności,
 6. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności,
 7. Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności,
 8. Komendę Powiatową Policji w Opocznie – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności,
 9. Agencję Wywiadu – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności,
 10. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie – w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 11. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
 12. Gminną Komisję Architektoniczno-Urbanistyczną,
 13. operatorów sieci uzbrojenia terenu, w tym zarządców dróg oraz linii i terenów kolejowych (Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych; Orange Polska S.A.; Mazowiecką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., Zakład Gazowniczy Łódź; PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź Teren; Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.; Zarząd Dróg Wojewódzkich; Polskie Koleje Państwowe S.A.,
  Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie),
 14. Komitet Rewitalizacji,
 15. Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – w zakresie form ochrony zabytków,
 16. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – w zakresie zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,
 17. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie tego Gospodarstwa.

            Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, Burmistrz Opoczna wyznaczył 14-dniowy termin przedstawienia opinii, licząc od dnia doręczenia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno.

            W wyznaczonym terminie wpłynęły opinie:

 1. Zarządu Powiatu Opoczyńskiego – pozytywna opinia bez uwag z dnia 11.01.2017 r. (znak: OZ.0026.1.2017),
 2. Zarządu Województwa Łódzkiego (przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego) – pozytywna opinia z sugestiami do ewentualnego wykorzystania przy dalszych pracach nad dokumentem, z dnia 12.01.2017 r. (znak: PRI.40.42.27.2016),
 3. Wojewody Łódzkiego – pozytywna opinia bez uwag z dnia 04.01.2017 r. (znak: IR-I.742.1.2017),
 4. Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi – opinia pozytywna bez uwag z dnia 02.01.2017 r. (Nr Oper/4/17),
 5. Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej – opinia pozytywna bez uwag z dnia 12.01.2017 r.,
 6. Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi – pismo z dnia 10.01.2017 r. (znak: WS–K–424/33/2016/PB) – pismo informujące, że nie są organem uprawnionym do opiniowania Gminnego Programu Rewitalizacji,
 7. Komendy Powiatowej Policji w Opocznie – opinia pozytywna bez uwag z dnia 10.01.2017 r. (znak: ZWM-0151/378/16),
 8. Agencji Wywiadu – pozytywna opinia bez uwag z dnia 11.01.2017 r. (znak: AW-IIA-4-96/2016/W),
 9. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie – opinia pozytywna bez uwag z dnia 10.01.2017 r. (znak: PR.5562.7.2016),
 10. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – opinia pozytywna bez uwag z dnia 05.01.2017 r. (znak: PWIS.NSOZNS.9022.1.724.2016.SK),
 11. Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej – opinia pozytywna z uwagami z dnia 10.01.2017 r.,
 12. Operatorów sieci uzbrojenia terenu, w tym zarządców dróg oraz linii i terenów kolejowych:
  • Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – opinia pozytywna bez uwag z dnia 10.01.2017 r. (znak: IPO/6216/4/FB–4/2017),
  • Orange Polska S.A. – opinia pozytywna z uwagami z dnia 11.01.2017 r.
   (znak: TODDKLU/MG.215-1603/17),
  • Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Zakład Gazowniczy Łódź
   – opinia pozytywna z propozycją zmiany zapisu, z dnia 09.01.2017 r.
   (znak: PSG20/DR/2017/SR15630),
  • PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź Teren – opinia pozytywna bez uwag z dnia 13.01.2017 r. (znak: 10-PS-000039-2017/DB/303/2017),
  • Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – opinia pozytywna
   z uwagami z dnia 10.01.2017 r. (znak: ZWKiO/37/2017),
  • Zarządu Dróg Wojewódzkich – opinia pozytywna bez uwag z dnia 02.01.2017 r. (znak: IP.6010.3.2017),
  • Polskich Kolei Państwowych S.A., Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
   w Warszawie – opinia pozytywna bez uwag z dnia 11.01.2017 r.
   (znak: KNWa1.6144.10.2017.PD/3),
 13. Komitetu Rewitalizacji – opinia pozytywna bez uwag z dnia 05.01.2017 r.,
 14. Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – opinia pozytywna z uwagami
  i sugestiami z dnia 12.01.2017 r. (znak: WUOZ-PT.5142.24.2017.Zb),
 15. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – opinia pozytywna bez uwag z dnia 10.01.2017 r. (znak: TC-U-0213-0010-002/2017),
 16. Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Opoczno) – opinia pozytywna bez uwag z dnia 05.01.2017 r. (znak: SA.073.2.2016).

 

            Rejestr zbiorczego zestawienia opinii wraz ze zgłoszonymi w ich ramach uwagami i/lub propozycjami, a także rekomendacją do ich całościowego bądź częściowego wprowadzenia lub uzasadnieniem do ich nie wprowadzania, przedstawiony został w załączniku 1.

            Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie zgłosiła uwag, w wyznaczonym terminie, zatem na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy o rewitalizacji, uważa się to za równoznaczne z pozytywnym zaopiniowaniem projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno.

            Pismem z dnia 22.12.2016 r. Burmistrz Opoczna wystąpił również do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o uzgodnienie co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Opoczno na podstawie art. 47 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).

 

            W piśmie z dnia 4 stycznia 2017 r. (znak: WOOŚ-II.411.664.2016.AJa) Regionalny Dyrektor Środowiska w Łodzi przywołał stanowisko Burmistrza Opoczna, iż planowane do realizacji zadania/działania, nie są przedsięwzięciami zaliczanymi do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (nie wyznaczają ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) oraz nie spowodują negatywnego oddziaływania na środowisko. W dokumencie podkreślono również, te projekty dokumentów, które nie spełniają przesłanek opisanych w art. 46 i 47 ustawy Ooś nie wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i w konsekwencji nie będą poddawane opiniowaniu i uzgadnianiu w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

            Podsumowując należy podkreślić, że ze względu na specyfikę zadań wskazanych
w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Opoczno i z uwagi na ich parametry nie będą one znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym dla ww. dokumentu nie było konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

 

Burmistrz Opoczna

 /-/ Rafał Kądziela 

 

III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

 

W dniu 5 stycznia 2017 r. w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie odbyło się  III posiedzenia Komitetu Rewitalizacji dotyczące zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno. Członkowie Komitetu po szczegółowym zapoznaniu się z projektem dokumentu zaopiniowali go pozytywnie. 

Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji w ramach konsultacji społecznych
projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno

                W dniu 22 grudnia 2016 roku, o godz. 12:00, w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6, odbyło się spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji w ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.

                Spotkanie poprowadziła Pani Dominika Kochanowska z firmy Projekt Paweł Walczyszyn (InicjatywaLokalna.pl). W spotkaniu uczestniczyło 21 osób.

                Najważniejszym elementem spotkania konsultacyjnego była prezentacja dotycząca głównych założeń opracowanego projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno, tj. wizji obszaru rewitalizacji (planowanego efektu zaplanowanych działań rewitalizacyjnych), misji, celów rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań, a także zakres rzeczowy podstawowych oraz uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zgłoszone zostały przez różnych interesariuszy podczas otwartego naboru projektów.

                W związku z tym, że Gminny Program Rewitalizacji ma na celu wyprowadzenie wyznaczonego obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego z wykorzystaniem potencjałów lokalnych oraz kluczowa jest pogłębiona diagnoza ww. obszaru to przedstawione zostały również wybrane wskaźniki z różnych sfer tematycznych (przede wszystkim sfery społecznej) dla obszaru rewitalizacji w odniesieniu do ich średnich wartości dla Gminy Opoczno. Na tej podstawie zidentyfikowano najważniejsze problemy obszaru rewitalizacji, które stanowią podstawę założeń planowanego procesu rewitalizacji.

                Po przedstawieniu części informacyjnej osoby biorące udział w spotkaniu dyskutowały m.in. nad możliwościami dofinansowania projektów ujętych w dokumencie z różnych źródeł zewnętrznych
i prowadzeniem dalszych prac związanych z GPR w związku z ogłoszeniem Konkursu dla wniosków
o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020, dla którego zakończenie naboru wniosków zaplanowane jest na 27.01.2016 roku.

                Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za zaangażowanie i zachęcamy do włączenia się w konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji, które będą trwały do 17.01.2016 roku włącznie.

                                                                                                              Burmistrz Opoczna

                      Rafał Kądziela /-/ 

Opoczno 2016-12-28

 

Informujemy, że 5 stycznia 2017 r. o godz. 1000 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie odbędzie się III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia Komitetu Rewitalizacji.
 2. Przedstawienie projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno”.
 3. Zaopiniowanie dokumentu.
 4. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komitetu

Wiesław Turek /-/

OBWIESZCZENIE

w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Opoczno

 

            Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.).

Burmistrz Opoczna

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno

 

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od dnia 19.12.2016r. do dnia 17.01.2017r. w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: jacenty.lasota@um.opoczno.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.
 2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.
 3. bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Opocznie, w godzinach pracy Urzędu.
 1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji, które odbędzie się w dniu 22.12.2016 r. o godz. 12:00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.
 2. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6, budynek C I piętro pok. C4 w godzinach pracy Urzędu.

 

            Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Opoczna.

            Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. dokumentu dostępne są:

 • w wersji papierowej w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6, budynek C I piętro pok. C4,                   w godzinach pracy Urzędu;
 • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Opoczno (w zakładce Rewitalizacja) oraz na stronie podmiotowej gminy       w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.opoczno.pl w zakładce Rewitalizacja).

 

            Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

        

                                                                    Z poważaniem

                                                                     Burmistrz Opoczna

                                                                       Rafał Kądziela /-/

 

Załączniki:

 1. Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno.
 2. Formularz zgłaszania uwag – Gminny Program Rewitalizacji.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Opoczna

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.).

 

Burmistrz Opoczna

zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno

 

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii, propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 19.12.2016 r. do dnia 17.01.2017 r.
w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: jacenty.lasota@um.opoczno.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.
 2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.
 3. bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Opocznie, w godzinach pracy Urzędu.
 1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
 2. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6, budynek C I piętro pok. C4 w godzinach pracy Urzędu.

 

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Opoczna.

            Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. dokumentu dostępne będą od dnia 19.12.2016 r.:

 • w wersji papierowej w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Opocznie,
  ul. Staromiejska 6, budynek C I piętro pok. C4, w godzinach pracy Urzędu;
 • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Opoczno (w zakładce Rewitalizacja) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.opoczno.pl w zakładce Rewitalizacja).

 

            Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

 

 

                                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                          Burmistrz Opoczna

                                                                                                            Rafał Kądziela /-/

II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

28 listopada w Miejskim Domu Kultury w Opocznie odbyły się II obrady Komitetu Rewitalizacji. Jest to społeczny organ opiniodawczo-doradczy burmistrza w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji. Jego członkowie pochodzą z różnych środowisk związanych z gminą Opoczno. Na spotkaniu prócz burmistrza Rafała Kądzieli, zastępcy Anny Zięby, przewodniczącego komitetu Wiesława Turka, w sali kameralnej obecni byli również interesariusze rewitalizacji. Liczne uczestnictwo specjalistów oraz przedstawicieli różnych grup mieszkańców gminy jest bardzo istotne dla złożonego procesu. Poza sprawami organizacyjnymi przedstawiono i omawiano główne założenia projektu w tym wizję, misję, cele, a także kierunki działania. Obrady komitetu mają charakter otwarty. Każdy zainteresowany tematyką może uczestniczyć w spotkaniach oraz brać udział w dyskusji.

Przypominamy, że gmina Opoczno realizuje projekt „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno”. Na działanie to uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w wysokości  24 462,00 PLN. 

Opoczno 2016-11-18

 

II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

 

Informujemy, że w dniu 28 listopada 2016 r. o godz. 1000 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 4 odbędzie się na II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia Komitetu Rewitalizacji.
 2. Ustalenie trybu pracy Komitetu i sprawy organizacyjne.
 3. Przedstawienie i omówienie głównych założeń dokumentu (wizja, misja, cele, kierunki działań).
 4. Przedstawienie i omówienie złożonych przez interesariuszy rewitalizacji propozycji projektów.
 5. Dyskusja.
 6. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komitetu

Wiesław Turek /-/

 

 

 

Spotkania informacyjno-warsztatowe w ramach prac
nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Opoczno

 

            W dniu 19 października 2016 roku w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 4, odbyły się spotkania informacyjno-warsztatowe w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji – o godz. 10:00 z mieszkańcami obszaru rewitalizacji, natomiast o godz. 15:00 z partnerami projektów rewitalizacyjnych, tj. osobami planującymi realizację projektów na wyznaczonym obszarze rewitalizacji na terenie Opoczna.

            Celem spotkań było w szczególności przekazanie podstawowej wiedzy i wyjaśnienie pojęcia rewitalizacji w odniesieniu do obecnego okresu programowania Unii Europejskiej
na lata 2014–2020 wraz z przedstawieniem tzw. „dobrych przykładów rewitalizacji”, a także szczegółowe zdiagnozowanie aktualnej sytuacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji oraz występujących na jego terenie problemów i możliwych do wykorzystania lokalnych potencjałów. Spotkania poprowadziły Panie Dominika Kochanowska i Martyna Jedlińska z firmy Projekt Paweł Walczyszyn (InicjatywaLokalna.pl). W spotkaniach uczestniczyło łącznie ok. 50 osób.

            W ramach spotkania z mieszkańcami odbyły się warsztaty, w których wzięli udział m.in. uczniowie z Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie i z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie. Podczas części informacyjnej przedstawiona została prezentacja na temat metodologii wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy, a także istota procesu rewitalizacji oraz tzw. „dobre praktyki” rewitalizacji w Polsce i Europie. W trakcie części warsztatowej uczestnicy warsztatów pracowali w grupach. Ich zadaniem było określenie słabych i mocnych stron, czyli tego, co im się „podoba” i „nie podoba” na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Jako pozytywne elementy wskazali przede wszystkim: „wiele miejsc rozrywki (zalew i okoliczna plaża, basen, orliki), bibliotekę z dużym zasobem, szkołę muzyczną i wiele budynków przeznaczonych do edukacji, dużo zabytków i miejsc do zwiedzania, imprezy kulturalne, dostępność usług, targ i łatwy dostęp do miasta Łodzi”. Z kolei wśród negatywnych aspektów wymieniano: „brak miejsc, gdzie można spędzać wolny czas (kino, korty tenisowe, obiekty sportowe, kawiarnie, ścieżki rowerowe, lodowisko, siłownia, urządzone tereny zieleni), brak miejsc pracy, zniszczone budynki i infrastruktura miasta (asfalt i chodniki), zanieczyszczenie środowiska, zbyt mała oferta edukacyjna (mało zajęć dodatkowych, mały wybór kierunków w szkołach średnich, słabe wyposażenie)”.  Mieszkańcy mieli również za zadanie wskazać na jakie działania rewitalizacyjne przeznaczyliby 10 mln złotych, będąc Burmistrzem Opoczna. Najczęściej wskazywanymi odpowiedziami były: „wyremontowanie infrastruktury (drogi, chodniki, budynki), tworzenie miejsc pracy, zagospodarowanie terenów wokół zalewu, rozbudowa parków, dofinansowanie szkół (sprzęt informatyczny i sportowy, szatnie, sale gimnastyczne) oraz tworzenie miejsc rozrywki (kino, kawiarnie, infrastruktura rekreacyjna i sportowa)”.

            Podczas spotkania o godz. 15-tej, w którym udział wzięli przedstawiciele różnych podmiotów oraz instytucji z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego, będący potencjalnymi partnerami w realizacji projektów rewitalizacyjnych, również przedstawione zostały główne elementy procesu rewitalizacji oraz metodologia wyznaczenia i granice obszaru rewitalizacji. Ponadto uczestnicy zapoznani zostali z ogólnymi założeniami realizacji projektów partnerskich oraz możliwościami pozyskania dofinansowania na planowane projekty z RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 (szczególnie z działania 6.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego). Po przedstawieniu części informacyjnej osoby biorące udział w spotkaniu dyskutowały nad problemami i lokalnymi potencjałami wyznaczonego obszaru, planowanymi do realizacji projektami oraz możliwościami i korzyściami wynikającymi z przeprowadzenia rewitalizacji. Wśród planowanych zamierzeń wymieniono:

- zamiar likwidacji trzech kotłowni węglowych na obszarze siedziby PKS w Opocznie przy ul. Janasa i wybudowanie przyłącza gazu ziemnego oraz wymianę kotłów węglowych na gazowe;

- przebudowę i zagospodarowanie terenu przy dworcu kolejowym PKP z przeznaczeniem na lokalizację miejsc  postojowych;

- przyłączenie sieci ciepłowniczej i przebudowę systemu ogrzewania Przychodni Rejonowej przy ul. Szpitalnej 1;

- rewitalizację Placu Kościuszki i budynków komunalnych w jego otoczeniu, w szczególności poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej w celu obniżenia niskiej emisji;

- wykorzystanie do rekreacji terenów nad rzekami: Wąglanką i Drzewiczką oraz otoczenia zalewu, połączenie zalewu z miastem poprzez ul. Partyzantów i dawny cmentarz żydowski;

- budowa parkingu przy ul. Partyzantów w celu poprawy warunków parkowania dla pacjentów przychodni, poprawa układu komunikacyjnego na terenie t. zw. osiedla za Wulkanem;

- remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy pl. Strażackim (lepsze dostosowanie do aktualnych potrzeb, budowa punktu widokowego na wieży obserwacyjnej).

 

            Dzięki takim spotkaniom możliwa będzie rzetelna diagnoza wyznaczonego obszaru rewitalizacji oraz określenie skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych nie tylko
na podstawie danych statystycznych, ale także przy aktywnym udziale społeczności lokalnej. Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkań za zaangażowanie i zachęcamy mieszkańców
do włączenia się w dalsze prace związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji.

Poniżej zamieszczam przedstawione na spotkaniach prezentacje.

 

Z poważaniem,

Burmistrz Opoczna

 

/-/ Rafał Kądziela

 

I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

        W dniu 6 października 2016 roku odbyło się I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji, którego członkowie powołani zostali Zarządzeniem Nr 165/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 29 września 2016 roku.

W skład Komitetu Rewitalizacji wchodzą przedstawiciele różnych środowisk związanych z procesem rewitalizacji m.in. poprzez miejsce: zamieszkania, prowadzenia działalności społecznej lub gospodarczej. Komitet pełni funkcję opiniodawczo-doradczą burmistrza i ma prawo wyrażać opinie oraz zajmować stanowisko w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy, z organami gminy. Ma on stanowić organizacyjny łącznik między organami gminy a pozostałymi interesariuszami rewitalizacji i jest podstawowym ogniwem zaangażowania społeczeństwa w proces rewitalizacji.

Na posiedzeniu członkowie komitetu dokonali wyboru przewodniczącego i jego zastępcy.

Przewodniczącym Komitetu wybrano Pana Wiesława Turka, a na jego zastępcę wybrano Pana Marka Śmigla.

Oto pełny skład Komitetu Rewitalizacji:  

 1. Krzysztof Niewadzi,
 2. Wiesław Turek,
 3. Waldemar Madej,
 4. Lech Starnawski,
 5. Urszula Tacław,
 6. Zdzisława Bąkiewicz,
 7. Maria Chomicz,
 8. ks. Ireneusz Szustak,
 9. Teresa Anduła,
 10. Tomasz Milczarek,
 11. Rafał Knop,
 12. Kazimiera Frączak,
 13.  Marek Śmigiel,
 14.  Paulina Turek,
 15.  Jarosław Jurowski,
 16.  Urszula Wijata,
 17. Andrzej Snopczyński,
 18.  Anna Sady,
 19.  Jacenty Lasota,
 20.  Jerzy Misiurski,
 21.  Adam Grabowski.

W dalszej części posiedzenia Pani Dominika Kochanowska reprezentująca firmę, która na zlecenie gminy Opoczno sporządza dokumenty, prowadzi konsultacje społeczne oraz opracowuje gminny program rewitalizacji, omówiła zmianę podejścia do procesu rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Podkreśliła, że w myśl nowej ustawy - rewitalizacja to proces polegający na wielu kompleksowych i zintegrowanych działaniach na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki w celu wyprowadzenia obszaru ze stanu kryzysowego. Podstawą działań rewitalizacyjnych winno być osiągnięcie celów społecznych. Następnie omówiła diagnozę gminy, w oparciu o którą zidentyfikowano zjawiska kryzysowe, wyznaczono obszar ich koncentracji a następnie ustalono granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Zaznaczyła, że zgodnie z warunkami ustawowymi wyznaczony obszaru rewitalizacji cechuje się szczególną koncentracją zjawisk kryzysowych, spełnia wymogi co do powierzchni obszaru i liczby ludności, a ponadto posiada istotne znaczenie dla rozwoju gminy. Poniżej zamieszczamy przedstawioną prezentację.

                                                                                                                                                                               Jacenty Lasota

 

OGŁOSZENIE

 

            Burmistrz Opoczna zaprasza mieszkańców obszaru rewitalizacji i partnerów rewitalizacji na spotkania informacyjno-warsztatowe związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Opoczno, które odbędą się 19 października 2016 roku w  sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie (sala po lewej stronie od wejścia), ul. Biernackiego 4, w następującym porządku:

- spotkanie z mieszkańcami obszaru rewitalizacji o godzinie 1000,

- spotkanie z partnerami rewitalizacji (osoby, które złożyły bądź zamierzają złożyć fiszkę projektową) o godzinie 1500.

         Podczas spotkania przedstawione zostaną Państwu podstawowe informacje na temat rewitalizacji w Gminie Opoczno a także będziemy wspólnie pracować nad podstawowymi założeniami dokumentu. Stworzona zostanie również możliwość wypełnienia fiszek projektowych, za pomocą których można składać propozycje projektów w ramach procesu rewitalizacji.

         Jesteśmy przekonani, że jako aktywni interesariusze rewitalizacji wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do wypracowania głównych założeń powstającego Programu Rewitalizacji.

 

Burmistrz Opoczna

 

Rafał Kądziela /-/

 

Informuję jednocześnie, że przedłużam termin składania fiszek projektowych, o których mowa we wcześniejszym ogłoszeniu, poniżej, do dnia 31 października 2016 r.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że spotkanie informacyjno-warsztatowe z mieszkańcami i interesariuszami związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno, zaplanowane w dniu 6 października 2016 roku o godzinie 1330, ze względów organizacyjnych, nie odbędzie się. O nowym terminie spotkania poinformuję w najbliższym czasie. 

Burmistrz Opoczna

Rafał Kądziela /-/

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

            Burmistrz Opoczna zaprasza mieszkańców obszaru rewitalizacji, a także pozostałych interesariuszy na spotkanie informacyjno-warsztatowe związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno, które odbędzie się w dniu 6 października 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Opocznie, ul. Staromiejska 6, w sali Urzędu Stanu Cywilnego, o godzinie 13.30.

            Podczas spotkania przedstawione zostaną Państwu podstawowe informacje na temat rewitalizacji w Gminie Opoczno a także będziemy wspólnie pracować nad podstawowymi założeniami dokumentu. Stworzona zostanie również możliwość wypełnienia fiszek projektowych, za pomocą których można składać propozycje projektów w ramach procesu rewitalizacji.

            Jesteśmy przekonani, że jako aktywni interesariusze rewitalizacji wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do wypracowania głównych założeń powstającego Programu Rewitalizacji.

 

 

 

                                                                               Burmistrz Opoczna

                                                                               Rafał Kądziela /-/

OGŁOSZENIE

 

 

 

            W związku z przystąpieniem do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno, Burmistrz Opoczna zaprasza do przedstawienia propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji (załącznik 1).

            Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik 2) można składać do dnia 14 października
w następujących formach:

 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: jacenty.lasota@um.opoczno.plwpisując w tytule „Fiszka projektowa – rewitalizacja”.
 2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6,
  26-300 Opoczno z dopiskiem: „Fiszka projektowa – rewitalizacja”.
 3. bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6, budynku głównego – Biura Obsługi Interesanta w godzinach pracy Urzędu.

 

            Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

            Po zaakceptowaniu złożonej propozycji przez Komitet Rewitalizacji oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020.

            Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz wykorzystania potencjałów wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

 

Z poważaniem,

Burmistrz Opoczna

 

Rafał Kądziela /-/

 

 1. Mapa wyznaczonego obszaru rewitalizacji.
 2. Fiszka projektowa.

ANKIETA
Rewitalizacja w Gminie Opoczno

 

 

Szanowni Państwo!

W związku z przystąpieniem Gminy Opoczno do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, dnia 2 września 2016 roku rozpoczęto proces diagnostyczny, którego częścią jest ankieta. Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych problemów, zjawisk kryzysowych i lokalnych potencjałów oraz potrzeb
i oczekiwanych działań w ramach rewitalizacji.

            W związku z niewielką ilością wypełnionych dotychczas ankiet oraz chęcią dotarcia do jak najszerszego grona interesariuszy, termin ich składania został wydłużony do dnia 16 października 2016 r.

Ankietę w wersji papierowej można uzyskać a następnie złożyć w Urzędzie Miejskim w Opocznie lub za pośrednictwem Sołtysów. Badanie prowadzone jest również w formie elektronicznej pod poniższym linkiem:

 

https://www.interankiety.pl/i/bc9fedfcabaec496314fe8115933b9f2

 

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy
i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów gminy koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji,
a także lokalnych potencjałów.

 

Z poważaniem,

Burmistrz Opoczna

 

Rafał Kądziela /-/

OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji
gminy Opoczno

            Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XXII/225/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Opoczno oraz uchwałą nr XXIII/248/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/225/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Opoczno

Burmistrz Opoczna

zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Opocznie Uchwały nr XXIII/250/2016
z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji gminy Opoczno

            Gminny Program Rewitalizacji będzie obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą nr XXII/225/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2016 roku. Załącznik graficzny do tej uchwały znajduje się na stronie internetowej gminy: www.opoczno.pl w zakładce „Rewitalizacja” oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.bip.opoczno.pl/rewitalizacja.

            Dokument będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków
Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej
i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców.

            Zachęcamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, bądź zamierzających prowadzić taką działalność na obszarze przewidzianym do rewitalizacji do aktywnego udziału w opracowaniu i konsultacjach społecznych projektu dokumentu.

            Szczegółowe informacje o planowanych formach konsultacji społecznych zamieszczane będą na stronie internetowej gminy: www.opoczno.pl w zakładce „Rewitalizacja”, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.bip.opoczno.pl/rewitalizacja oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Opocznie.

Z poważaniem,

Burmistrz Opoczna
Rafał Kądziela (-)

GMINA OPOCZNO PRZYSTĘPUJE DO OPRACOWANIA
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

             W związku z planowaną realizacją procesu rewitalizacji, Urząd Miejski w Opocznie rozpoczyna działania związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Opoczno zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.) oraz Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 zatwierdzonymi w dniu 2 sierpnia 2016 roku przez Ministra Rozwoju.

            Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

            Rewitalizacja powinna być kompleksowym i efektywnym procesem, mającym za zadanie wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, spowodowanego koncentracją negatywnych zjawisk (społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych) przy aktywnym udziale i współpracy z lokalną społecznością.

            W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym gminy i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

https://www.interankiety.pl/i/bc9fedfcabaec496314fe8115933b9f2

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 25.09.2016 r.

            Jednocześnie zapraszamy Państwa na spotkania informacyjno-warsztatowe, mające na celu poznanie oczekiwań i potrzeb interesariuszy rewitalizacji oraz wypracowanie kluczowych założeń dokumentu, które odbędą się w sali Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6 (budynek główny, parter) w dniu 19 września 2016 r.:

 • godz. 10:00 – przedstawiciele instytucji publicznych, Rady Miejskiej,
 • godz. 11:30 – przedstawiciele przedsiębiorców,
 • godz. 13:00 – przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, mieszkańcy.

            Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów obszaru rewitalizacji koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji, a także zaplanowania działań mających na celu wyprowadzenie wyznaczonego obszaru ze stanu kryzysowego.

Z poważaniem,

Burmistrz Opoczna
Rafał Kądziela

OGŁOSZENIE

            Burmistrz Opoczna ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą nr XXIII/249/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

            Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Opoczna
w zakresie rewitalizacji.

            W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie od 10 do 25 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, tj. przedstawicieli mieszkańców gminy (w tym obszaru rewitalizacji), organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych gminy oraz innych grup społecznych.

            Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał do dnia 20.09.2016 roku włącznie. Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji oraz dostarczenie go w następujący sposób:

 1. drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: jacenty.lasota@um.opoczno.pl
  w tytule e-maila wpisując: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”;
 2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, z dopiskiem: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”.
 3. bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta w budynku głównym Urzędu Miejskiego
  w Opocznie, ul. Staromiejska 6 w godzinach pracy Urzędu.

Formularze zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone
w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Burmistrz Opoczna. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Burmistrza zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.

Burmistrz Opoczna

Rafał Kądziela

Załączniki:

 1. Regulamin Komitetu Rewitalizacji.
 2. Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji.

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

projektu Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikiem

Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikiem, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

            Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 04.07.2016 r. do dnia 02.08.2016 r. w następujących formach:

 1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:
 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: jacenty.lasota@um.opoczno.pl, wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji".
 2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji”.
 3. bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6 w godzinach pracy Urzędu.
 1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się 12.07.2016 r. o godz. 10:30 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Opocznie.
 1. Zbierania uwag ustnych do protokołu w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6, budynek C I piętro pok. C4 w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikami, zamieszczono 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konsultacji, tj. 28.07.2016 r. w następujących formach:

 • na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.opoczno.pl),
 • na stronie internetowej Gminy Opoczno (www.opoczno.pl w zakładce Rewitalizacja),
 • w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opocznie.

Formularz zgłaszania uwag oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikiem, tj. Regulaminem Komitetu Rewitalizacji, dostępne były od 04.07.2016 r.:

 • w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Opocznie, ul. Staromiejska 6, w Wydziale Rozwoju Miasta, budynek C I piętro pok. C4 w godzinach pracy Urzędu;
 • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Opoczno (www.opoczno.pl w zakładce Rewitalizacja) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.opoczno.pl).

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikiem było otwarte spotkanie z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się w dniu 12.07.2016 r.o godz. 10:30 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Opocznie. W spotkaniu wzięło udział 5 osób.

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i/lub wnioski.

 

Burmistrz Opoczna

Rafał Kądziela /-/

========================================================================================================

Rada Miejska w Opocznie na sesji w dniu 30 czerwca 2016 r. podjęła uchwałę, w której, w oparciu o sporządzoną diagnozę gminy, wyznaczyła obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji podzielony na dwa podobszary. Podobszar główny obejmuje m.in. centrum miasta - obszar miasta średniowiecznego z Placem Kościuszki i Placem Zamkowym. Od północy obszar ograniczają: ulica Piotrkowska z Placem Kilińskiego i terenem Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Moniuszki, ul. Staromiejska i ul. Drzymały do rzeki Drzewiczki, dalej granica biegnie rzeką w kierunku południowo zachodnim do torów kolejowych. Od południowego zachodu teren ograniczają tory kolejowe. W obszar rewitalizacji włączono również teren dworca kolejowego z terenami kolejowymi. Obszar od zachodu ogranicza ulica Partyzantów. Drugim z podobszarów jest teren obejmujący bloki wielorodzinne przy ul. Przemysłowej (dawne hotele robotnicze). Poniżej zamieszczamy uchwałę wraz załącznikiem graficznym. (pełny tekst uchwały dostępny na stronie http://bip.opoczno.pl)

W sierpniu planowane jest podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji.

Gminny program rewitalizacji jest zasadniczym dokumentem przygotowywanym w celu zaplanowania działań służących przeprowadzeniu procesu rewitalizacji. Głównym celem rewitalizacji jest zaprogramowanie procesu przemian służących wyprowadzeniu obszaru ze stanu kryzysowego. W wyniku tych przemian zakłada się osiągnięcie:

- celów społecznych w postaci np. spadku bezrobocia, ograniczenia ubóstwa, spadku przestępczości, wzrostu poziomu edukacji,

- celów ekonomiczno-gospodarczych np. aktywizacji gospodarczej lub poprawy kondycji finansowej firm,

- celów środowiskowych np. poprzez obniżenie niskiej emisji, poprawę jakości środowiska,

- celów przestrzenno-funkcjonalnych np. poprzez odbudowę lub przebudowę infrastruktury technicznej, poprawę wyposażenia w infrastrukturę społeczną, rozbudowę gamy świadczonych usług, poprawę jakości przestrzeni publicznych,

- celów technicznych np. poprzez poprawę stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, poprawę  energooszczędności budynków.

Z założenia rewitalizacja ma charakter kompleksowy, obejmujący szereg wielowątkowych, wzajemnie uzupełniających się i wzmacniających działań mających na celu osiągnięcie wskazanych celów.

Jej sukces zależy od zaangażowania nie tylko samorządu, któremu przypisano rolę wiodąca, ale również lokalnej społeczności, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i liderów.

                                                                                                   Jacenty Lasota

 

 

 • pdf inf_rew.pdf - Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikiem
 • pdf Uchwała.pdf - 20.07.2016 r. - Uchwała Nr XXII/225/2016Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2016 r.w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Opoczno
 • pdf Zał_Nr_2.pdf - 20.07.2016 r. - Załącznik Nr 2 - Obszar rewitalizacji
 • pdf Obwieszczenie.pdf - 5.07.2016 r. - Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
 • pdf Projekt.pdf - 4.07.2016 r. - Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
 • pdf Obwieszczenie.pdf - 4.07.2016 r. - Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Formularz.docx - 4.07.2016 r. - Formularz zgłaszania uwag Komitet Rewitalizacji
 • pdf Informacja.pdf - 4.07.2016 r. - Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Opoczno wraz z załącznikami
 • pdf Obwieszczenie_1.pdf - 27.06.2016 r. - Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji
 • pdf Rewitalizacja - zebranie.pdf - 16.06.2016 r. - Uprzejmie zapraszamy na zebranie, które odbędzie się w dniu 21 czerwca o godz. 16:00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul.Staromiejska 6
 • pdf Diagnoza.pdf - 31.05.2016 r. - Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
 • pdf Obwieszczenie.pdf - 31.05.2016 r. - Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Projekt.pdf - 31.05.2016 r. - Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Opoczno
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Formularz.docx - 31.05.2016 r. - Formularz zgłaszania uwag
 • tiff Mapa_1.tif - 31.05.2016 r. - Mapa poglądowa wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Opoczno
 • png Mapa_2.png - 31.05.2016 r. - Mapa poglądowa wyznaczonego obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Obwieszczenie_2.pdf - 31.05.2016 r. - Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Mapa_rewiitalizacji.pdf - 31.05.2016 r. - Mapa rewiitalizacji
 • pdf Obwieszczenie.pdf - 20.05.2016 r. - Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Opoczno
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2016-05-20 10:40 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2016-05-20 10:40 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2022-02-21 09:36 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński