Urząd Miejski w Opocznie

Zarządzenia Burmistrza Opoczna - 2006 rok

 • pdf Nr_1_2006.pdf - w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_2_2006.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości
 • pdf Nr_3_2006.pdf - w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
 • pdf Nr_4_2006.pdf - w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu
 • pdf Nr_5_2006.pdf - w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu
 • pdf Nr_6_2006.pdf - w sprawie przekazania w trwały zarząd nieruchomości komunalnych
 • pdf Nr_7_2006.pdf - w sprawie wprowadzenia regulaminu otwartych konkursów zadań publicznych
 • pdf Nr_8_2006.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości
 • pdf Nr_9_2006.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości
 • pdf Nr_10_2006.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz właściciela naniesień
 • pdf Nr_11_2006.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości
 • pdf Nr_12_2006.pdf - w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości
 • pdf Nr_13_2006.pdf - w sprawie nabycia naniesień budowlanych do zasobów mienia komunalnego
 • pdf Nr_14_2006.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod obwodnice
 • pdf Nr_15_2006.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod obwodnice
 • pdf Nr_16_2006.pdf - w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
 • pdf Nr_17_2006.pdf - w sprawie przekazania w trwały zarząd nieruchomości komunalnych
 • pdf Nr_18_2006.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_19_2006.pdf - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bielowicach
 • pdf Nr_20_2006.pdf - w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Opoczno za rok 2005
 • pdf Nr_21_2006.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu
 • pdf Nr_22_2006.pdf - w sprawie wyłączenia spod administracji szkolnej pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę wiejską i bibliotekę w Ogonowicach wraz z gruntem
 • pdf Nr_23_2006.pdf - w sprawie przekazania pomieszczeń wraz z częścią budynku szkoły do administrowania dla Miejskiego domu Kultury w Opocznie
 • pdf Nr_24_2006.pdf - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły w Zespole Szkół w Mroczkowie Gościnnym
 • pdf Nr_25_2006.pdf - w sprawie zmiany nieruchomości gruntowych
 • pdf Nr_26_2006.pdf - w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
 • pdf Nr_27_2006.pdf - w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 • pdf Nr_28_2006.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych do zasobów mienia komunalnego
 • pdf Nr_29_2006.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły w Szkole Podstawowej w Bielowicach
 • pdf Nr_30_2006.pdf - w sprawie zmian w regulaminie naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_31_2006.pdf - w sprawie powołania komisji Mieszkaniowej
 • pdf Nr_32_2006.pdf - w sprawie użyczenia lokalu usytuowanego na terenie miasta Opoczna przy pl. Kościuszki 1
 • pdf Nr_33_2006.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
 • pdf Nr_34_2006.pdf - w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
 • pdf Nr_35_2006.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod obwodnicę
 • pdf Nr_36_2006.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod obwodnicę
 • pdf Nr_37_2006.pdf - w sprawie powołania komisji opiniującej przyznawanie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Opoczno
 • pdf Nr_38_2006.pdf - w sprawie tworzenia i zasad przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opoczno, a korzystających z opieki zdrowotnej
 • pdf Nr_39_2006.pdf - w sprawie użyczenia gruntu na terenie miasta Opoczno przy pl. Zamkowym 1
 • pdf Nr_40_2006.pdf - w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opoczno na rok 2006
 • pdf Nr_41_2006.pdf - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie
 • pdf Nr_42_2006.pdf - w sprawie zmiany nieruchomości gruntowych
 • pdf Nr_43_2006.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej na rzecz właściciela naniesień budowlanych
 • pdf Nr_44_2006.pdf - w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości
 • pdf Nr_45_2006.pdf - w sprawie przyjęcia w formie darowizny do zasobów mienia komunalnego nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Klubu Sportowego Ceramika Opoczno
 • pdf Nr_46_2006.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_47_2006.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych do zasobów komunalnych
 • pdf Nr_48_2006.pdf - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • pdf Nr_49_2006.pdf - w spawie użyczenia gruntu na terenie miasta przy pl. Kilińskiego
 • pdf Nr_50_2006.pdf - w sprawie nabycie nieruchomości gruntowych do zasobów komunalnych
 • pdf Nr_51_2006.pdf - w sprawie wymagan jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubieający się o uzyskanie zezwonia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • pdf Nr_52_2006.pdf - w sprawie zmiany nieruchomości gruntowych
 • pdf Nr_53_2006.pdf - w sprawie zmiany nieruchomości gruntowych
 • pdf Nr_54_2006.pdf - w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2006 roku
 • pdf Nr_55_2006.pdf - w spawie użyczenia gruntu na terenie miasta przy ul. Targowej
 • pdf Nr_56_2006.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod obwodnicę
 • pdf Nr_57_2006.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych
 • pdf Nr_58_2006.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych
 • pdf Nr_59_2006.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
 • pdf Nr_60_2006.pdf - w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Wygnanowie
 • pdf Nr_61_2006.pdf - w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Ogonowicach
 • pdf Nr_62_2006.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości
 • pdf Nr_63_2006.pdf - w sprawie oświadczeń o prowadzenieu działalności gospodarczej przez pracowników samorządowych
 • pdf Nr_64_2006.pdf - w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnej
 • pdf Nr_65_2006.pdf - w sprawie nabycia węzła cieplnego i sieci niskoparametrowej
 • pdf Nr_66_2006.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
 • pdf Nr_67_2006.pdf - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2013-03-05 14:11 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2013-03-05 14:11 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2021-12-20 08:41 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński