Urząd Miejski w Opocznie

Zarządzenia Burmistrza Opoczna - 2007 rok

 • pdf Nr_1_2007.pdf - w sprawie użyczenia przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku mieszkalnego nr 24 w miejscowości Zameczek gm. Opoczno
 • pdf Nr_2_2007.pdf - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Ogonowicach
 • pdf Nr_3_2007.pdf - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Wygnanowie
 • pdf Nr_4_2007.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_5_2007.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_6_2007.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do zasobów mienia komunalnego
 • pdf Nr_7_2007.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_8_2007.pdf - w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum w Wygnanowie
 • pdf Nr_9_2007.pdf - w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Ogonowicach
 • pdf Nr_10_2007.pdf - w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie
 • pdf Nr_11_2007.pdf - w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich gminie Opoczno
 • pdf Nr_12_2007.pdf - w sprawie zbycia udziału w nieruchomości gruntowej na rzecz współwłaścicieli tej nieruchomości
 • pdf Nr_13_2007.pdf - w sprawie zmiany wysokości czynszów dzierżawczych o wysokość współczynnika inflacji ustalonego przez GUS
 • pdf Nr_14_2007.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych w zamian za zobowiązania powstałe w wyniku scalenia
 • pdf Nr_15_2007.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz właściciela naniesień
 • pdf Nr_16_2007.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_17_2007.pdf - w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości do zasobów mienia komunalnego
 • pdf Nr_18_2007.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie
 • pdf Nr_19_2007.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazum w Wygnanowie
 • pdf Nr_20_2007.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Ogonowicach
 • pdf Nr_21_2007.pdf - w sprawie powołania komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Opoczno i ustalnenia ich Regulaminu Pracy
 • pdf Nr_22_2007.pdf - w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Opoczna
 • pdf Nr_22A_2007.pdf - w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie
 • pdf Nr_23_2007.pdf - w sprawie powierzenia Sekretarzowi Miasta prowadzenia niektórych spraw Gminy
 • pdf Nr_24_2007.pdf - w sprawie zmniany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie
 • pdf Nr_25_2007.pdf - w sprawie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Opocznie przez komisję przetargową
 • pdf Nr_26_2007.pdf - w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnej
 • pdf Nr_27_2007.pdf - w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 21/2007 Burmistrza Opoczna z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie powołania komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Opoczno i ustalenia ich Regulaminu Pracy
 • pdf Nr_28_2007.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_29_2007.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowy lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Opoczno oraz sprzedaż ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_30_2007.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości
 • pdf Nr_31_2007.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości
 • pdf Nr_32_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Administrowanie zespołem targowisk miejskich w Opocznie
 • pdf Nr_33_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Oznakowanie pionowe dróg z terenu miasta i gminy Opoczno w latach 2007-2008
 • pdf Nr_34_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Oznakowanie poziome dróg z terenu miasta i gminy Opoczno w latach 2007-2008
 • pdf Nr_35_2007.pdf - w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2006 rok.
 • pdf Nr_36_2007.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_37_2007.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006 Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie
 • pdf Nr_38_2007.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006 Muzeum Regionalnego w Opocznie
 • pdf Nr_39_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_40_2007.pdf - w sprawie wprowadzenia regulaminu otwartych konkursów zadań publicznych z zakresu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Kultury fizycznej i rekreacji, Działań na rzecz osób niepełnosprawynych, Pomocy Społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez świadczenie usług transportowych
 • pdf Nr_41_2007.pdf - w sprawie uporządkowania dokumentacji z wyborów organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 12 listopada 2007 roku
 • pdf Nr_42_2007.pdf - w sprawie regulminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Opocznie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
 • pdf Nr_43_2007.pdf - w sprawie przekazania mienia ruchomego dla klubu Sportowego Ceramika Opoczno
 • pdf Nr_44_2007.pdf - w sprawie powierzenia Sekretarzowi Miasta prowadzenia niektórych spraw Gminy
 • pdf Nr_45_2007.pdf - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie
 • pdf Nr_46_2007.pdf - w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_47_2007.pdf - w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu
 • pdf Nr_48_2007.pdf - w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
 • pdf Nr_49_2007.pdf - w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_49A_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zespołu garaży w rejonie ulic: Stefana Wyszyńskiego, Jasnogórskiej, Wojciecha Kossaka w Opocznie lokalizowanych na terenach oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1KS i 2KS
 • pdf Nr_50_2007.pdf - w sprawie uchylenia części wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 20 lipca 2006 roku
 • pdf Nr_51_2007.pdf - w sprawie uchylenia części wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 28 kwietnia 2006 roku
 • pdf Nr_52_2007.pdf - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wsparcia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i rekreacji na 2007 rok
 • pdf Nr_53_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_54_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_55_2007.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia i wydzierżawienia
 • pdf Nr_56_2007.pdf - w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu
 • pdf Nr_57_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę i przebudowę dróg gminnych (publicznych) z terenu miasta Opoczno w podziale na 3 zadania
 • pdf Nr_58_2007.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_59_2007.pdf - w sprawie wzajemnej zamiany nieruchomości gruntowych
 • pdf Nr_60_2007.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007
 • pdf Nr_61_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i rozbudowy stacji wodociągowej w Opocznie ul. Inowłodzka
 • pdf Nr_62_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kolektora deszczowego odprowadzającego wody deszczowe z północnej części miasta Opoczna dł. ok. 2500 m.b.
 • pdf Nr_63_2007.pdf - w sprawie ustalenia zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Opocznie
 • pdf Nr_64_2007.pdf - w sprawie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości
 • pdf Nr_65_2007.pdf - w sprawie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł
 • pdf Nr_66_2007.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych do zasobów mienia komunalnego
 • pdf Nr_67_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_68_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Modernizacja ulicy Armii Ludowej wraz z chodnikami, zjazdami, ciągiem pieszo-jezdnym i kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Kopernika w Opocznie - dł. 174 m.b.
 • pdf Nr_69_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w gminie Opoczno w 2007 roku
 • pdf Nr_70_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w trybie zapytania o cenę usługi polegającej na dostawie nawozu wapniowo-magnezowo-węglanowego luzem i transportem oferenta w ilości ok. 600 ton w roku 2007
 • pdf Nr_71_2007.pdf - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie
 • pdf Nr_72_2007.pdf - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kruszewcu
 • pdf Nr_73_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Mroczków Gościnny - Wólka Karwicka - odcinek od drogi krajowej nr 12 - dł. 250 m.b.
 • pdf Nr_74_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Dostawa gruzu kruszonego w ilości ok 6000 ton na drogi z terenu gminy Opoczno
 • pdf Nr_75_2007.pdf - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół w Mroczkowie Gościnnym
 • pdf Nr_76_2007.pdf - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie
 • pdf Nr_77_2007.pdf - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Libiszowie
 • pdf Nr_78_2007.pdf - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie
 • pdf Nr_79_2007.pdf - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół w Bukowcu Opoczyńskim
 • pdf Nr_80_2007.pdf - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dzielnej
 • pdf Nr_81_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji wraz z audytem energetycznym budynku Miejskiego Domu Kultury w Opocznie
 • pdf Nr_82_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami dł. 669 m. w ul. Wałowej w Opocznie
 • pdf Nr_83_2007.pdf - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Opocznie
 • pdf Nr_84_2007.pdf - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Opocznie
 • pdf Nr_85_2007.pdf - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Przedszkola Nr 6 w Opocznie
 • pdf Nr_86_2007.pdf - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Przedszkola Nr 8 w Opocznie
 • pdf Nr_87_2007.pdf - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Opocznie
 • pdf Nr_88_2007.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007
 • pdf Nr_89_2007.pdf - w sprawie powołania i określenia szczegółowego trybu pracy komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_90_2007.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_91_2007.pdf - w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_92_2007.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia i wydzierżawienia
 • pdf Nr_93_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_94_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie usługi polegającej na zakupie lamp, opraw i wysięgników do oświetlenia ulicznego wraz z dostawą do Urzędu Miejskigo w Opocznie
 • pdf Nr_95_2007.pdf - w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
 • pdf Nr_96_2007.pdf - w sprawie ogłoszenia w 2007 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
 • pdf Nr_97_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w trybie zapytania o cenę usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji kartograficzno-opisowej określającej granicę Rolno-Leśną oraz Plan Urządzeniowo-Rolny dla obszarów wiejskich w Gminie Opoczno
 • pdf Nr_98_2007.pdf - w sprawie ogłoszenia w 2007 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
 • pdf Nr_99_2007.pdf - w sprawie ogłoszenia w 2007 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • pdf Nr_100_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Ubezpieczenie Gminy Opoczno w zakresie dwóch zadań
 • pdf Nr_101_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie sieci i instalacji sanitarnych w gminie Opoczno
 • pdf Nr_102_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Wykonanie oświetlenia ulicznego w podziale na cztery zadania
 • pdf Nr_103_2007.pdf - w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych
 • pdf Nr_104_2007.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej na rzecz właściciela naniesień budowlanych
 • pdf Nr_105_2007.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym
 • pdf Nr_106_2007.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_107_2007.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_108_2007.pdf - w sprawie tworzenia i zasad przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opoczno, a korzystających z tej opieki zdrowotnej
 • pdf Nr_109_2007.pdf - w sprawie powołania komisji opiniującej przyznawanie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opoczno
 • pdf Nr_110_2007.pdf - w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opoczno na rok 2007
 • pdf Nr_111_2007.pdf - w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opoczno na rok 2007
 • pdf Nr_112_2007.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej na rzecz właściciela naniesień budowlanych
 • pdf Nr_113_2007.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie
 • pdf Nr_114_2007.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Libiszowie
 • pdf Nr_115_2007.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dzielnej
 • pdf Nr_116_2007.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kruszewcu
 • pdf Nr_117_2007.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Bukowcu Opoczyńskiem
 • pdf Nr_118_2007.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie
 • pdf Nr_119_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_120_2007.pdf - w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
 • pdf Nr_121_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_122_2007.pdf - w sprawie powołania gminnej komisji ds. szacowania szkóg w gospodarstwach rolnych i działaniach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęska niekorzystnych zjawisk atmowserycznych na terenie gminy Opoczno i opiniowania wniosków kredytowych przeznaczonych na likwidację skutków tych klęsk
 • pdf Nr_123_2007.pdf - w sprawie przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Opocznie i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 • pdf Nr_124_2007.pdf - w sprawie zamian w budżecie gminy na rok 2007
 • pdf Nr_125_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Oracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację targowisk miejskich przy al. Sportowej i ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie
 • pdf Nr_126_2007.pdf - w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dowodów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_127_2007.pdf - w sprawie powołania Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_128_2007.pdf - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • pdf Nr_129_2007.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Opocznie
 • pdf Nr_130_2007.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 6 w Opocznie
 • pdf Nr_131_2007.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Opocznie
 • pdf Nr_132_2007.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 8 w Opocznie
 • pdf Nr_133_2007.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Opocznie
 • pdf Nr_134_2007.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007
 • pdf Nr_135_2007.pdf - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wsparcia zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i rekreacji realizowanych w okresie od 20 sierpnia 2007r. do 31 grudnia 2007r.
 • pdf Nr_136_2007.pdf - w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Opoczna
 • pdf Nr_137_2007.pdf - w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy Opoczno
 • pdf Nr_138_2007.pdf - w sprawie wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont dla budżetu gminy Opoczno i Urzędu Miejskiego
 • pdf Nr_139_2007.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę węzłów cieplnych dwufunkcyjnych szt. 2 o łącznej mocy 414,66 KW
 • pdf Nr_140_2007.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_141_2007.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
 • pdf Nr_142_2007.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_143_2007.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_144_2007.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_145_2007.pdf - w sprawie zbycia udziału w zabudowanej nieruchomości na rzecz współwłaściciela tej nieruchomości
 • pdf Nr_146_2007.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości
 • pdf Nr_147_2007.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości
 • pdf Nr_148_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_149_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_150_2007.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykoanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg dojazdowych do Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej wraz z kanalizacją deszczową
 • pdf Nr_151_2007.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zmianę użytkowania starego budynku szkolnego na świetlicę wiejską i bibliotekę w Ogonowicach gm. Opoczno
 • pdf Nr_152_2007.pdf - w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 108/2007r. z dnia 13 czerwca 2007r.
 • pdf Nr_153_2007.pdf - w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2007 roku
 • pdf Nr_154_2007.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę węzłów cieplnych dwufunkcyjnych szt. 2 o łącznej mocy 414,66 KW
 • pdf Nr_155_2007.pdf - w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie
 • pdf Nr_156_2007.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oleju opałowego dla Szkół Gminy Opoczno na sezon grzewczy 2007/2008
 • pdf Nr_157_2007.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości
 • pdf Nr_158_2007.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz właściciela naniesień
 • pdf Nr_159_2007.pdf - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie
 • pdf Nr_160_2007.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
 • pdf Nr_161_2007.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_162_2007.pdf - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Mroczkowie Gościnnym
 • pdf Nr_163_2007.pdf - w sprawie nabycia naniesień budowlanych do zasobów mienia komunalnego
 • pdf Nr_166_2007.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_167_2007.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007
 • pdf Nr_168_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Odnowa nawierzchni ul. Przemysłowej w Opocznie długości ok 900 mb
 • pdf Nr_169_2007.pdf - w sprawie nieodpłatnego przeniesienia prawa użytkowania wieczystego
 • pdf Nr_170_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji ds. zniszczenia niearchiwalnej dokumentacji z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.
 • pdf Nr_180_2007.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_181_2007.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007
 • pdf Nr_182_2007.pdf - w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości gruntowych do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_182A_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_183_2007.pdf - w sprawie odwołania ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej
 • pdf Nr_184_2007.pdf - w sprawie złożenia rezygnacji z członka Obwodowej Komisji Wyborczej
 • pdf Nr_185_2007.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
 • pdf Nr_186_2007.pdf - w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
 • pdf Nr_187_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Odnowa nawierzchni i chodników ul. Armii Ludowej w Opocznie
 • pdf Nr_188_2007.pdf - w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości komunalnej
 • pdf Nr_189_2007.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_190_2007.pdf - w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej usytuowanej w obr. Kliny gmina Opoczno
 • pdf Nr_191_2007.pdf - w sprawie użyczenia części nieruchomości zabudowanej usytuowanej w obr. 13 miasta Opoczna
 • pdf Nr_192_2007.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
 • pdf Nr_193_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_194_2007.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjolanego korzystania z budynków
 • pdf Nr_195_2007.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_196_2007.pdf - w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości gruntowych do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_197_2007.pdf - w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_198_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Usługi transportowo-sprzętowe na terenie miasta i gminy Opoczno w latach 2008-2009
 • pdf Nr_199_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację drogi w m. Różanna dł. 935 mb wraz z odwodnieniem dł. 1315 mb.
 • pdf Nr_200_2007.pdf - w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości
 • pdf Nr_201_2007.pdf - w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2008
 • pdf Nr_202_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Remont dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Opoczno w latach 2008-2009
 • pdf Nr_203_2007.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_204_2007.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej na rzecz właściciela naniesień budowlanych
 • pdf Nr_205_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w rejonie ulicy Przemysłowej w Opocznie (obszar około 215 ha)
 • pdf Nr_206_2007.pdf - w sprawie użyczenia nieruchomości zbudowanej usytuowanej w obr. Kraśnica gmina Opoczno
 • pdf Nr_207_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę usługi p.n. wykonanie analizy urbanistycznej i przygotowania projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarze gminy Opoczno
 • pdf Nr_208_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ponownego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Usługi transportowo-sprzętowe na terenie miasta i gminy Opoczno w latach 2008-2009
 • pdf Nr_209_2007.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_210_2007.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
 • pdf Nr_211_2007.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_212_2007.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007
 • pdf Nr_213_2007.pdf - w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • pdf Nr_214_2007.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_215_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_216_2007.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Wywóz nieczystości z koszy ulicznych z terenu gminy Opoczno w roku 2008
 • pdf Nr_217_2007.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych do zasobów mienia komunalnego
 • pdf Nr_218_2007.pdf - w sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego
 • pdf Nr_219_2007.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_220_2007.pdf - w sprawie przeprowadzenia rocznego spisu z natury w Urzędzie Miejskim
 • pdf Nr_221_2007.pdf - w sprawie przeprowadzenia rocznego spisu z natury w Urzędzie Miejskim
 • pdf Nr_222_2007.pdf - w sprawie użyczenia części nieruchomości zabudowanej usytuowanej w obr. 20 miasta Opoczna
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2013-03-05 14:21 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2013-03-05 14:21 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2021-12-20 08:41 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński