Urząd Miejski w Opocznie

Zarządzenia Burmistrza Opoczna - 2009 rok

 • pdf Nr_1_2009.pdf - w sprawie przekazania dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Opocznie łącznika węzła cieplnego w celu jego administrowania
 • pdf Nr_2_2009.pdf - w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Opoczno na rok 2009
 • pdf Nr_3_2009.pdf - w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
 • pdf Nr_4_2009.pdf - w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Opoczno na rok 2009
 • pdf Nr_5_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w trybie zapytania o cenę
 • pdf Nr_6_2009.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • pdf Nr_7_2009.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_8_2009.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz właściciela naniesień
 • pdf Nr_9_2009.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz właściciela naniesień
 • pdf Nr_10_2009.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz właściciela naniesień
 • pdf Nr_11_2009.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 20 m. Opoczno
 • pdf Nr_12_2009.pdf - w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości
 • pdf Nr_13_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_14_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_15_2009.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_16_2009.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_17_2009.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • pdf Nr_18_2009.pdf - w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu
 • pdf Nr_19_2009.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2008 Burmistrza Opoczna z dnia 3 czerwca 2008r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Opocznie oraz jednostki organizacyjne Gminy Opoczno
 • pdf Nr_20_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_21_2009.pdf - w sprawie powołania i określenia szczegółowego trybu pracy komisji konkursowej na kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Opocznie
 • pdf Nr_22_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_23_2009.pdf - w sprawie ogłoszenia w 2009 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych a w szczególności rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
 • pdf Nr_24_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_25_2009.pdf - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wsparcia zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych w 2009r.
 • pdf Nr_26_2009.pdf - w sprawie ogłoszenia konkursu ofert projektów na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego
 • pdf Nr_27_2009.pdf - w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego
 • pdf Nr_28_2009.pdf - w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego
 • pdf Nr_29_2009.pdf - w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego
 • pdf Nr_30_2009.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • pdf Nr_31_2009.pdf - w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_32_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_33_2009.pdf - w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Opoczna
 • pdf Nr_34_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_35_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_36_2009.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • pdf Nr_37_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_38_2009.pdf - w sprawie ogłoszenia w 2009 roku otwartych konkursów na realizację zadań: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
 • pdf Nr_39_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Konkursowej weryfikującej projekty na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego
 • pdf Nr_40_2009.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
 • pdf Nr_41_2009.pdf - w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości lokalowej do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_42_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_43_2009.pdf - w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku otwartego konkursu projektów
 • pdf Nr_44_2009.pdf - w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku otwartego konkursu projektów
 • pdf Nr_45_2009.pdf - w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste i ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego dla nieruchomości położonej przy ul. Mikołaja Kopernika w Opocznie
 • pdf Nr_46_2009.pdf - w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
 • pdf Nr_47_2009.pdf - w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocznie
 • pdf Nr_48_2009.pdf - w sprawie zmiany w składzie Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_49_2009.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie
 • pdf Nr_50_2009.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_51_2009.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 Muzeum Regionalnego w Opocznie
 • pdf Nr_52_2009.pdf - w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego
 • pdf Nr_53_2009.pdf - w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocznie
 • pdf Nr_54_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_55_2009.pdf - w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_56_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_57_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_58_2009.pdf - w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2008 rok
 • pdf Nr_59_2009.pdf - w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku otwartego konkursu projektów
 • pdf Nr_60_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_61_2009.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • pdf Nr_62_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_63_2009.pdf - w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej usytuowanej przy Pl. Kościuszki 1 w Opocznie
 • pdf Nr_64_2009.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
 • pdf Nr_65_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Konkursowej weryfikującej projekty na realizacją zadań z zakresu sportu kwalifikowanego
 • pdf Nr_66_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_67_2009.pdf - w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego
 • pdf Nr_68_2009.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do zasobu mienia komunalnego położonej w obr. 14 m. Opoczno
 • pdf Nr_69_2009.pdf - w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów szkół
 • pdf Nr_70_2009.pdf - w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku otwartego konkursu projektów
 • pdf Nr_71_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_72_2009.pdf - w sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego
 • pdf Nr_73_2009.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie wsi Mroczków Gościnny
 • pdf Nr_74_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Konkursowej weryfikującej projekty na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego
 • pdf Nr_75_2009.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do zasobu mienia komunalnego położoną w obrębie Sitowa
 • pdf Nr_76_2009.pdf - w sprawie wprowadzenia instrukcji udzielania ulg w spłacie i umarzania zobowiązań podatkowych w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_77_2009.pdf - w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji poboru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_78_2009.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynku stanowiących własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_79_2009.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynku stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_80_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_80A_2009.pdf - w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej usytuowanej przy ul. Krótkiej 1 w Opocznie
 • pdf Nr_81_2009.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_82_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_83_2009.pdf - w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2009-2011
 • pdf Nr_84_2009.pdf - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej
 • pdf Nr_85_2009.pdf - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kraśnicy
 • pdf Nr_86_2009.pdf - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Januszewicach
 • pdf Nr_87_2009.pdf - w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku otwartego konkursu projektów
 • pdf Nr_88_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_89_2009.pdf - sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_90_2009.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 10 m.Opoczno
 • pdf Nr_91_2009.pdf - w sprawie ogłoszenia w 2009 roku konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działania na rzecz osób niepełnosporawnych a w szczególności organizacja turnusu rehabilitacyjnego w górach dla kobiet po mastektomii piersi
 • pdf Nr_92_2009.pdf - w sprawie koordynatora gminnego
 • pdf Nr_93_2009.pdf - w sprawie powołania i określenia szczegółowego trybu pracy komisji konkursowej na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Opocznie
 • pdf Nr_94_2009.pdf - w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_95_2009.pdf - w sprawie nabycia neruchomości gruntowej do zasobu mienia komunalnego położonej w obrębie Janów Karwicki
 • pdf Nr_96_2009.pdf - w sprawie nabycia neruchomości gruntowej do zasobu mienia komunalnego położonej w obrębie Antoniów
 • pdf Nr_97_2009.pdf - w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_98_2009.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego udziału1/3 w nieruchomości położonej w obr. 10 m.Opoczna
 • pdf Nr_99_2009.pdf - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.
 • pdf Nr_100_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_101_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_102_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_103_2009.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_104_2009.pdf - w sprawie wygaśnięcia członkowstwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Mroczkowie Gościnnym powołanej w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku
 • pdf Nr_105_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_106_2009.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 10 m. Opoczno
 • pdf Nr_107_2009.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 79/2008 Burmistrza Opoczna z dnia 21 maja 2008r. w sprawie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem celowości, legalności i oszczędności oraz potwierdzenia prawidłowości merytorycznej wydatków
 • pdf Nr_108_2009.pdf - w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
 • pdf Nr_109_2009.pdf - w sprawie wygaśnięcia członkowstwa w Obwodowych Komisjach Wyborczych Nr 13 i 19 w Opocznie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku
 • pdf Nr_110_2009.pdf - w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 14 i 19 w Opocznie
 • pdf Nr_111_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_112_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_113_2009.pdf - w sprawie ogłoszenia w 2009 roku otwartych konkursów na realizację zadań: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
 • pdf Nr_114_2009.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
 • pdf Nr_114A_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_115_2009.pdf - w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opoczno na rok 2009
 • pdf Nr_116_2009.pdf - w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opoczno na rok 2009
 • pdf Nr_117_2009.pdf - w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_118_2009.pdf - w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Opoczno
 • pdf Nr_119_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_120_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_121_2009.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_122_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_123_2009.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Opoczno wraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_124_2009.pdf - w sprawie wprowadzenia Zakładowego planu kont dla projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dowodów finasowo-kięgowych Gminy Opoczno dla Projektów w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
 • pdf Nr_126_2009.pdf - w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej usytuowanej w miejscowości Kliny gmina Opoczno
 • pdf Nr_127_2009.pdf - w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce 223/2 w obrębie Antoniów
 • pdf Nr_128_2009.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
 • pdf Nr_129_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_130_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_131_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_132_2009.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych do zasobu mienia komunalnego położonych w obr. Libiszów Kolonia
 • pdf Nr_133_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_134_2009.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • pdf Nr_135_2009.pdf - w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie
 • pdf Nr_136_2009.pdf - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • pdf Nr_137_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_138_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_139_2009.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/2009 Burmistrza Opoczna z dnia 11.05.2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_140_2009.pdf - w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • pdf Nr_141_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_142_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_143_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_144_2009.pdf - w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego w drugim półroczu 2009r.
 • pdf Nr_145_2009.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 141/2009 z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_146_2009.pdf - w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego w drugim półroczu 2009r.
 • pdf Nr_147_2009.pdf - w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie
 • pdf Nr_148_2009.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej
 • pdf Nr_149_2009.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Januszewicach
 • pdf Nr_150_2009.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kraśnicy
 • pdf Nr_151_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Konkursowej weryfikującej projekty na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego
 • pdf Nr_152_2009.pdf - w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2009 roku
 • pdf Nr_153_2009.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_154_2009.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • pdf Nr_155_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_156_2009.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonej w obr. 10 m.Opoczna
 • pdf Nr_157_2009.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie nr 10 miasto Opoczno
 • pdf Nr_158_2009.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 7 m. Opoczno
 • pdf Nr_159_2009.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 13 m. Opoczno
 • pdf Nr_160_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_161_2009.pdf - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Wydziału Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych
 • pdf Nr_162_2009.pdf - w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Sobawiny
 • pdf Nr_163_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_164_2009.pdf - w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku otwartego konkursu projektów
 • pdf Nr_165_2009.pdf - w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku otwartego konkursu projektów
 • pdf Nr_166_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • pdf Nr_167_2009.pdf - sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonej w obr. 6 m.Opoczno
 • pdf Nr_168_2009.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonej w obr. Bielowice
 • pdf Nr_169_2009.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej - działki nr 548/1 położonej w obrębie 9 miasta Opoczno przy ulicy Przemysłowej 3
 • pdf Nr_170_2009.pdf - w sprawie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem celowości, legalności i oszczędności oraz potwierdzenia prawidłowości merytorycznej wydatków
 • pdf Nr_171_2009.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 79/2008 Burmistrza Opoczna z dnia 21 maja 2008r. w sprawie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem celowości i oszczędności oraz potwierdzenia prawidłowości merytorycznej wydatków
 • pdf Nr_172_2009.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Kliny gmina Opoczno
 • pdf Nr_173_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Wydziału Budżetowego
 • pdf Nr_174_2009.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_175_2009.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Opoczno wraz sprzedażyułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_176_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_177_2009.pdf - w sprawie powołania komisji wyborczej do przeprowadzenia wyboru sołtysa Sołectwa Sobawiny i ustalenia jej Regulaminu Pracy
 • pdf Nr_178_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_179_2009.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • pdf Nr_180_2009.pdf - w sprawie ogłoszenia w 2009 roku otwartych konkursów na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
 • pdf Nr_181_2009.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego udziału w nieruchomości położonej w obr. 10 m.Opoczna
 • pdf Nr_182_2009.pdf - w sprawie uporządkowania dokumentacji z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 roku
 • pdf Nr_183_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_184_2009.pdf - w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_185_2009.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
 • pdf Nr_186_2009.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 7 m. Opoczno
 • pdf Nr_187_2009.pdf - w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego
 • pdf Nr_188_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_189_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_190_2009.pdf - w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w mieście Opocznie przy ul. Żeromskiego 5
 • pdf Nr_191_2009.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • pdf Nr_192_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego
 • pdf Nr_193_2009.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
 • pdf Nr_194_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_195_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_196_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_197_2009.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obr. Januszewice na rzecz Województwa Łódzkiego
 • pdf Nr_198_2009.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Janów Karwicki gmina Opoczno
 • pdf Nr_199_2009.pdf - w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_200_2009.pdf - w sprawie zbycia w przetargu ograniczonym nieruchomość komunalną
 • pdf Nr_201_2009.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • pdf Nr_202_2009.pdf - w sprawie użyczenia części nieruchomości zabudowanej usytuowanej w miejscowości Dzielna gmina Opoczno
 • pdf Nr_203_2009.pdf - w sprawie użyczenia części nieruchomości zabudowanej usytuowanej w miejscowości Dzielna gmina Opoczno
 • pdf Nr_204_2009.pdf - w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Opocznie
 • pdf Nr_205_2009.pdf - w sprawie ustalenia liczby zastępców Burmistrza
 • pdf Nr_206_2009.pdf - w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Opoczna
 • pdf Nr_207_2009.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
 • pdf Nr_208_2009.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_209_2009.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_209a_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_210_2009.pdf - w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
 • pdf Nr_211_2009.pdf - w sprawie wprowadzenia zmian do Regulainu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_212_2009.pdf - w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej usytuowanej w miejscowości Opoczno przy ul. Biernackiego
 • pdf Nr_213_2009.pdf - w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_214_2009.pdf - w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2010
 • pdf Nr_215_2009.pdf - w sprawie uchylenia części wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 9 lipca 2009r. podanego do publicznej wiadomości Zarządzeniem Burmistrza Opoczno Nr 134/2009r. z dnia 9 lipca 2009r.
 • pdf Nr_216_2009.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obr. Janów Karwicki gmina Opoczno
 • pdf Nr_217_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_218_2009.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • pdf Nr_219_2009.pdf - w sprawie wprowadzenia Zakładowgo planu kont dla projektu Edukacja bez porażek współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
 • pdf Nr_220_2009.pdf - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych gminy Opoczno
 • pdf Nr_221_2009.pdf - w sprawie nabycia do zasobów mienia komunalnego nieruchomości gruntowych położonych w obr. Janów Karwicki
 • pdf Nr_222_2009.pdf - w sprawie użyczenia nieruchomości usytuowanej w miejscowości Ostrów gmina Opoczno
 • pdf Nr_223_2009.pdf - w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej usytuowanej w miejscowości Dzielna gmina Opoczno
 • pdf Nr_224_2009.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 10. m. Opoczno
 • pdf Nr_225_2009.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych na powiększenia nieruchomości sąsiednich w obr. Ogonowice
 • pdf Nr_226_2009.pdf - w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej położonej w obr. Mroczków Gościnny
 • pdf Nr_227_2009.pdf - w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Gminy Opoczno
 • pdf Nr_228_2009.pdf - w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej usytuowanej w miejscowości Bukowiec gmina Opoczno
 • pdf Nr_229_2009.pdf - w sprawie zmian w zarządzeniu Burmistrza Opoczna Nr 220/2009 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych gminy Opoczno
 • pdf Nr_230_2009.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
 • pdf Nr_231_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_232_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_233_2009.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_234_2009.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno oraz sprzedażyułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_235_2009.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • pdf Nr_236_2009.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kliny gmina Opoczno
 • pdf Nr_237_2009.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza opoczna Nr 214/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2010
 • pdf Nr_238_2009.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
 • pdf Nr_239_2009.pdf - w sprawie wyznaczenia dnia 24 grudnia 2009r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_240_2009.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_241_2009.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości lokalowych oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu
 • pdf Nr_242_2009.pdf - w sprawie użyczenia lokalu stanowiącego część budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kol. Kruszewiec gmina Opoczno
 • pdf Nr_243_2009.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
 • pdf Nr_244_2009.pdf - w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Opoczno na rok 2010
 • pdf Nr_245_2009.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
 • pdf Nr_246_2009.pdf - w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2013-03-06 08:41 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2013-03-06 08:41 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2021-12-20 08:41 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński