Urząd Miejski w Opocznie

Zarządzenia Burmistrza Opoczna - 2012 rok

 • Nr_1_2012.pdf - w sprawie wykazu programów komputerowych używanych w Urzędzie Miejskim w Opocznie oraz zasad archiwizacji danych na nośnikach komputerowych
 • Nr_2_2012.pdf - zmieniające Zarządzenie Nr 210/2010 Burmistrza Opoczna z dnia 14 października 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • Nr_3_2012.pdf - w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych Gminy opoczno oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami wewnętrznymi lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
 • pdf Nr_4_2012.pdf - w sprawie uporządkowania dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 październik 2011 r
 • pdf Nr_5_2012.pdf - w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w mieście opoczno od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Nasz Dom w Opocznie
 • pdf Nr_6_2012.pdf - w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Opoczno
 • pdf Nr_7_2012.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_8_2012.pdf - w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2012
 • pdf Nr_9_2012.pdf - w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2012 rok w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_10_2012.pdf - w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego Gminy Opoczno
 • pdf Nr_11_2012.pdf - w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2012-2014
 • pdf Nr_12_2012.pdf - w sprawie ustalenia limitu na korzystanie ze słuzbowych telefonów komórkowych
 • pdf Nr_13_2012.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_14_2012.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_15_2012.pdf - w sprawie powołania komisji do przeprowadznia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie
 • pdf Nr_16_2012.pdf - w sprawie wprowadzenia Regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
 • pdf Nr_17_2012.pdf - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
 • pdf Nr_18_2012.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_19_2012.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_20_2012.pdf - w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2012 rok
 • pdf Nr_21_2012.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 11 m. Opoczno
 • pdf Nr_22_2012.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 12 m. Opoczno
 • pdf Nr_23_2012.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 7 m. Opoczno
 • pdf Nr_24_2012.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie wsi Januszewice
 • pdf Nr_25_2012.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_26_2012.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie beprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej częsci gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_27_2012.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_28_2012.pdf - w sprawie powierzenia staowiska Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie
 • pdf Nr_29_2012.pdf - w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Opocznie
 • pdf Nr_30_2012.pdf - w sprawie uchylenia części wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 26 stycznia 2012r. podanego do publicznej wiadomości Zarządzeniem Burmistrza Opoczna Nr 7/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku
 • pdf Nr_31_2012.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_32_2012.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_33_2012.pdf - zmieniające Zarządzenie 16/2012 z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
 • pdf Nr_34_2012.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 14 m. Opoczno
 • pdf Nr_35_2012.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_36_2012.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_37_2012.pdf - w sprawie dokonania darowizny na rzecz Skarbu Państwa
 • pdf Nr_38_2012.pdf - w sprawie nabycia w formie darowizny do zasobu mienia komunalnego prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obr. 13 m. Opoczno
 • pdf Nr_39_2012.pdf - w sprawie sprzedazy w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_40_2012.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_41_2012.pdf - w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
 • pdf Nr_42_2012.pdf - zmieniające zarządzenie Nr 12/2012 z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia limitu na korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych
 • pdf Nr_43_2012.pdf - w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynkach Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_44_2012.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_45_2012.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_46_2012.pdf - w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości
 • pdf Nr_47_2012.pdf - w sprawie powołania zespołu powypadkowego
 • pdf Nr_48_2012.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 Muzeum Regionalnego w Opocznie
 • pdf Nr_49_2012.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie
 • pdf Nr_50_2012.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_51_2012.pdf - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
 • pdf Nr_52_2012.pdf - w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2011 rok
 • pdf Nr_53_2012.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2012
 • pdf Nr_54_2012.pdf - w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2012 rok
 • pdf Nr_55_2012.pdf - w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
 • pdf Nr_56_2012.pdf - w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 575/2 w obr. 13 miasta Opoczno
 • pdf Nr_57_2012.pdf - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej oznaczonej jako część działek gruntu nr 602/1, 602/2 w obr. 13 miasta Opoczno
 • pdf Nr_58_2012.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie wsi Zameczek gm. Opoczno
 • pdf Nr_60_2012.pdf - w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_61_2012.pdf - w sprawie rozłożenia na raty cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego w Opocznie przy ul. Kossaka 16 m 43
 • pdf Nr_62_2012.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej częsci gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_63_2012.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_64_2012.pdf - w sprawie powołania zespołu powypadkowego
 • pdf Nr_65_2012.pdf - w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_66_2012.pdf - w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 • pdf Nr_67_2012.pdf - w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 • pdf Nr_68_2012.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_69_2012.pdf - w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2012 rok
 • pdf Nr_70_2012.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2012
 • pdf Nr_71_2012.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_72_2012.pdf - na podstawie Uchwały Nr XII/121/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Opoczna, określenia wysokości opłat i sposobu ich pobierania, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego poz. 385 z dnia 3.02.2012r.
 • pdf Nr_73_2012.pdf - w sprawie wprowadzenia Zakładowego planu oraz instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dowodów finansowo-księgowych Gminy dla projektu Inwidualizacja podstawą sukcesu w edukacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • pdf Nr_73A_2012.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie
 • pdf Nr_74_2012.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Przedszkola Nr 6 w Opocznie
 • pdf Nr_75_2012.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Opocznie
 • pdf Nr_76_2012.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Przedszkola Nr 8 w Opocznie
 • pdf Nr_77_2012.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Opocznie
 • pdf Nr_78_2012.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Opocznie
 • pdf Nr_79_2012.pdf - w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_80_2012.pdf - w sprawie powołania zespołu powypadkowego
 • pdf Nr_81_2012.pdf - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 • pdf Nr_82_2012.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 13 m. Opoczno
 • pdf Nr_83_2012.pdf - w sprawie powołania i określenia szczegółowego trybu pracy komisji konkursowej na kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_84_2012.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dzielnej
 • pdf Nr_85_2012.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół w Bukowcu Opoczyńskim
 • pdf Nr_86_2012.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie
 • pdf Nr_87_2012.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół w Mroczkowie Gościnnym
 • pdf Nr_88_2012.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Libiszowie
 • pdf Nr_89_2012.pdf - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr 598/1 w obr. Ostrów gmina Opoczno
 • pdf Nr_90_2012.pdf - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
 • pdf Nr_91_2012.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 210/2010 Burmistrza Opoczna z dnia 14 października 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_92_2012.pdf - w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą zastrzeżone i poufne w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_93_2012.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2012
 • pdf Nr_94_2012.pdf - w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2012 rok
 • pdf Nr_95_2012.pdf - zmieniające zarządzenie Nr 61/2010 Burmistrza Opoczna z dnia 30 marca 2010 roku
 • pdf Nr_96_2012.pdf - w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w mieście Opoczno od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Nasz Dom w Opocznie
 • pdf Nr_97_2012.pdf - w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w mieście Opoczno od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Nasz Dom w Opocznie
 • pdf Nr_98_2012.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_99_2012.pdf - zmieniające zarządzenie Nr 188/2010 Burmistrza Opoczna z dnia 16 września 2010 r.
 • pdf Nr_100_2012.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2012
 • pdf Nr_101_2012.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_102_2012.pdf - w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2012 rok
 • pdf Nr_103_2012.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_104_2012.pdf - w sprawie przekazania w trwały zarząd nieruchomości komunalnych
 • pdf Nr_105_2012.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Opocznie
 • pdf Nr_106_2012.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie
 • pdf Nr_107_2012.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie
 • pdf Nr_108_2012.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Opocznie
 • pdf Nr_109_2012.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Opocznie
 • pdf Nr_110_2012.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 6 w Opocznie
 • pdf Nr_111_2012.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 8 w Opocznie
 • pdf Nr_112_2012.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dzielnej
 • pdf Nr_113_2012.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Libiszowie
 • pdf Nr_114_2012.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Bukowcu Opoczyńskim
 • pdf Nr_115_2012.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Mroczkowie Gościnnym
 • pdf Nr_116_2012.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_117_2012.pdf - w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki jako roboty dodatkowe
 • pdf Nr_118_2012.pdf - w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2012 rok
 • pdf Nr_119_2012.pdf - w sprawie obciążenia hipoteką nieruchomości
 • pdf Nr_120_2012.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kruszewcu
 • pdf Nr_121_2012.pdf - w sprawie stwierdzenia kwalifikacji do zajmowania stanowiska kustosza
 • pdf Nr_122_2012.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2012
 • pdf Nr_123_2012.pdf - w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2012 rok
 • pdf Nr_124_2012.pdf - w sprawie zasad finansowania jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2012
 • pdf Nr_125_2012.pdf - w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_126_2012.pdf - w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opoczno na rok 2012
 • pdf Nr_127_2012.pdf - w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski w sprawie dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opoczno na rok 2012
 • pdf Nr_128_2012.pdf - w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej w obr. Libiszów gmina Opoczno
 • pdf Nr_129_2012.pdf - w sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_130_2012.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2012
 • pdf Nr_131_2012.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_132_2012.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_133_2012.pdf - w sprawie przyznania spółkom wodnym pomocy finansowej w formie dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Opoczno
 • pdf Nr_134_2012.pdf - w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2012 rok
 • pdf Nr_135_2012.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2010 Burmistrza Opoczna z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem celowości, legalności i oszczędności oraz potwierdzenia prawidłowości merytorycznej wydatków
 • pdf Nr_136_2012.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań
 • pdf Nr_137_2012.pdf - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • pdf Nr_138_2012.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • pdf Nr_139_2012.pdf - w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu gminy Opoczno i Urzędu Miejskiego
 • pdf Nr_140_2012.pdf - w sprawie wrowadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dowodów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_141_2012.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_142_2012.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_143_2012.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_144_2012.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_145_2012.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej częsci gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_146_2012.pdf - w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości gruntowych do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_147_2012.pdf - w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2012 rok
 • pdf Nr_148_2012.pdf - w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2012 roku
 • pdf Nr_149_2012.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2012
 • pdf Nr_150_2012.pdf - w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2012 rok
 • pdf Nr_151_2012.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_152_2012.pdf - w sprawie uzupełnienia składu Komisji Przetargowej
 • pdf Nr_153_2012.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej z zasobu Gminy Opoczno w ramach odszkodowania
 • pdf Nr_154_2012.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Opoczna Nr 62/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
 • pdf Nr_155_2012.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_156_2012.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 7 m. Opoczno
 • pdf Nr_157_2012.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 13 m. Opoczno
 • pdf Nr_158_2012.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 19 m. Opoczno
 • pdf Nr_159_2012.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_160_2012.pdf - w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2012
 • pdf Nr_161_2012.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 13 m. Opoczno
 • pdf Nr_162_2012.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 13 m. Opoczno
 • pdf Nr_163_2012.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 7 m. Opoczno
 • pdf Nr_164_2012.pdf - w sprawie zbycia w przetargu ograniczonym nieruchomości
 • pdf Nr_165_2012.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_166_2012.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej częsci gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_167_2012.pdf - w sprawie obciążenia hipoteką nieruchomości
 • pdf Nr_168_2012.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_169_2012.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2012
 • pdf Nr_170_2012.pdf - w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2012 rok
 • pdf Nr_171_2012.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 12 m. Opoczno
 • pdf Nr_172_2012.pdf - w sprawie organizacji systemu stałego dyżuru Urzędu Miejskiego w Opocznie na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa
 • pdf Nr_173_2012.pdf - w sprawie określenia stawek czynszu w komunalnych zasobach mieszkaniowych
 • pdf Nr_174_2012.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie wsi Kraśnica
 • pdf Nr_175_2012.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_176_2012.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/2009 Burmistrza opoczna w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów szkół i przedszkoli
 • pdf Nr_177_2012.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_178_2012.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2012 rok
 • pdf Nr_179_2012.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_180_2012.pdf - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako części działki nr 1143/262 w obr. 12 m. Opoczno
 • pdf Nr_181_2012.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_182_2012.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części grunty niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_183_2012.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej częsci gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_184_2012.pdf - w sprawie użyczenia nieruchomości w obrębie Różanna gmina Opoczno
 • pdf Nr_185_2012.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 13 m. Opoczno
 • pdf Nr_186_2012.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 15 m. Opoczno
 • pdf Nr_187_2012.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_188_2012.pdf - zmieniające zarządzenie Nr 99/2011 Burmistrza Opoczna z dnia 24.05.2011 r. w sprawie powołania stałej Komisji Lokwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Urzędu Miejskiego
 • pdf Nr_189_2012.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2012
 • pdf Nr_190_2012.pdf - w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2012 rok
 • pdf Nr_191_2012.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_192_2012.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_193_2012.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_194_2012.pdf - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2012 roku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia
 • pdf Nr_195_2012.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2012 rok
 • pdf Nr_196_2012.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2010 Burmistrza Opoczna z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem celowości, legalności i oszczędności oraz potwierdzania prawidłowości merytorycznej wydatków
 • pdf Nr_198_2012.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 17 m. Opoczno
 • pdf Nr_199_2012.pdf - w sprawie wprowadznenia zmian w zakładowym planie kont dla budżetu gminy Opoczno i Urzędu Miejskiego
 • pdf Nr_200_2012.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własnośc Gminy Opoczno oraz sprzedaży lub ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_201_2012.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie beprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej częsci gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_202_2012.pdf - w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_203_2012.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_204_2012.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_205_2012.pdf - w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego
 • pdf Nr_206_2012.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_207_2012.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2012 rok
 • pdf Nr_208_2012.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_209_2012.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_210_2012.pdf - w sprawie obciązenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Opoczno służebnością przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Łódź - Teren S.A.
 • pdf Nr_212_2012.pdf - w sprawie przekazania uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Opoczno
 • pdf Nr_213_2012.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2012
 • pdf Nr_214_2012.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2012 rok
 • pdf Nr_215_2012.pdf - w sprawie tymczasowego zamknięcia kompleksu boisk sportowych wykonanych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 usytuowanych w Opocznie przy ul. W.Kossaka i ul. M.Curie-Skłodowskiej
 • pdf Nr_216_2012.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_217_2012.pdf - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 210/2010 Burmistrza Opoczna z dnia 14 października 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_218_2012.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2012 rok
 • pdf Nr_219_2012.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2012
 • pdf Nr_220_2012.pdf - w sprawie ustalenia instrukcji dotyczących sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą
 • pdf Nr_221_2012.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na 2012 rok
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2013-02-26 08:48 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2013-02-26 08:48 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2021-12-20 08:42 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński