Urząd Miejski w Opocznie

Zarządzenia Burmistrza Opoczna - Rok 2013

 • pdf Nr_1_2013.pdf - w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego Gminy Opoczno
 • pdf Nr_2_2013.pdf - w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim
 • pdf Nr_3_2013.pdf - w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2013 rok w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_4_2013.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_4a_2013.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_5_2013.pdf - w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2013
 • pdf Nr_6_2013.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_7_2013.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_8_2013.pdf - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek wyłączonych z użytkowania
 • pdf Nr_9_2013.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2013 rok
 • pdf Nr_10_2013.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 • pdf Nr_11_2013.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_12_2013.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_13_2013.pdf - w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości do zasobów mienia komunalnego
 • pdf Nr_14_2013.pdf - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia zapytania ofertowego
 • pdf Nr_15_2013.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_16_2013.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_17_2013.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_18_2013.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_19_2013.pdf - w sprawie otwarcia kompleksu boisk sportowych wykonanych w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012 usytuowanych w Opocznie przy ul. W.Kossaka i ul. M.Curie-Skłodowskiej
 • pdf Nr_20_2013.pdf - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
 • pdf Nr_21_2013.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 7 m.Opoczno
 • pdf Nr_22_2013.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 7 m.Opoczno
 • pdf Nr_23_2013.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_24_2013.pdf - w sprawie tymczasowego zamknięcia kompleksu boisk sportowych wykonanych w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012 usytuowanych w Opocznie przy ul. W.Kossaka i ul. M.Curie-Skłodowskiej
 • pdf Nr_25_2013.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_26_2013.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_27_2013.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_28_2013.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opoznie
 • pdf Nr_29_2013.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_30_2013.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 Muzeum Regionalnego w Opocznie
 • pdf Nr_31_2013.pdf - w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Opocznie
 • pdf Nr_32_2013.pdf - w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2012 rok
 • pdf Nr_33_2013.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2013
 • pdf Nr_34_2013.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2013 rok
 • pdf Nr_35_2013.pdf - w sprawie powołania zespołu powypadkowego
 • pdf Nr_36_2013.pdf - w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
 • pdf Nr_37_2013.pdf - w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości
 • pdf Nr_38_2013.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 10 m.Opoczno
 • pdf Nr_39_2013.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 15 m. Opoczno
 • pdf Nr_40_2013.pdf - w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Karwice
 • pdf Nr_41_2013.pdf - w sprawie otwarcia kompleksu boisk sportowych wykonanych w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012 usytuowanych w Opocznie przy ul. W.Kossaka i ul. M.Curie-Skłodowskiej
 • pdf Nr_42_2013.pdf - zmieniające zarządzenie Burmistrza Opoczna Nr 72/2012 z dnia 2.05.2012r.
 • pdf Nr_43_2013.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • pdf Nr_44_2013.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_45_2013.pdf - zmieniające zarządzenie nr 40/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Karwice
 • pdf Nr_46_2013.pdf - w sprawie przejęcia nieruchomości położonych w mieście Opoczno będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Nasz Dom w Opocznie
 • pdf Nr_47_2013.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużykowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_48_2013.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 15 m. Opoczno
 • pdf Nr_49_2013.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2013 rok
 • pdf Nr_50_2013.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2013
 • pdf Nr_51_2013.pdf - w sprawie powołania zespołu powypadkowego
 • pdf Nr_52_2013.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2013
 • pdf Nr_53_2013.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2013 rok
 • pdf Nr_54_2013.pdf - w sprawie powołania komisji wyborczej do przeprowadzenia wyboru sołtysa Sołectwa Karwice i ustalenia jej Regulaminu Pracy
 • pdf Nr_55_2013.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_56_2013.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2013 rok
 • pdf Nr_57_2013.pdf - w sprawie powołania Komisji do przejęcia dokumentacji po byłym Wydziale Oświaty, Wychowania i Kultury w Opocznie
 • pdf Nr_58_2013.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2013
 • pdf Nr_59_2013.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2013 rok
 • pdf Nr_60_2013.pdf - w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w Opocznie przy ul. Wojciecha Kossaka 16/59
 • pdf Nr_61_2013.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_62_2013.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_63_2013.pdf - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • Nr_64_2013.pdf - w sprawie ustalenia Regulaminu porządkowego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Różannie
 • Nr_65_2013.pdf - w sprawie zmian w organizacji Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • Nr_66_2013.pdf - w sprawie przyznania spółkom wodnym pomocy finansowej w formie dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Opoczno
 • Nr_67_2013.pdf - w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
 • Nr_68_2013.pdf - w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
 • Nr_69_2013.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • Nr_70_2013.pdf - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr: 129, 131 w obr. 14 miasta Opoczna
 • Nr_71_2013.pdf - w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opoczno na rok 2013
 • Nr_72_2013.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 • Nr_73_2013.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 • Nr_74_2013.pdf - w sprawie wprowadzenia instrukcji udzielania ulg w spłacie i umorzenia zobowiązań podatkowych w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • Nr_75_2013.pdf - w sprawie prowadzenia i rozliczania opłaty parkingowej w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • Nr_76_2013.pdf - w sprawie dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne Gminy Opoczno w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu
 • Nr_77_2013.pdf - w sprawie wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont dla budżetu gminy Opoczno i Urzędu Miejskiego
 • Nr_78_2013.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 20 m.Opoczno
 • Nr_79_2013.pdf - w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Opoczno
 • Nr_80_2013.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2013 rok
 • Nr_81_2013.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2013
 • Nr_82_2013.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 • pdf Nr_83_2013.pdf - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 27/2011
 • pdf Nr_84_2013.pdf - w sprawie zmian w dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne Gminy Opoczno w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu
 • pdf Nr_85_2013.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 • pdf Nr_86_2013.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 71/2013 Burmistrza Opoczna z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opoczno na rok 2013
 • pdf Nr_87_2013.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_88_2013.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku oraz rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w Opocznie przy ul. Mickiewicza 5A m2
 • pdf Nr_89_2013.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Opoczna Nr 68/2013 z dnia 06.06.2013r.
 • pdf Nr_90_2013.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_91_2013.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_92_2013.pdf - w sprawie powołania Komisji Konkursowej na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Modrzewiu
 • pdf Nr_93_2013.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_94_2013.pdf - w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliwa przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach OSP z terenu Gminy Opoczno
 • pdf Nr_95_2013.pdf - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • pdf Nr_96_2013.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2013
 • pdf Nr_97_2013.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2013 rok
 • pdf Nr_98_2013.pdf - w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2014 roku
 • pdf Nr_99_2013.pdf - w sprawie powołania zespołu powypadkowego
 • pdf Nr_100_2013.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 13 m. Opoczno
 • pdf Nr_101_2013.pdf - w s prawie powołania Rady Muzeum działającej przy muzeum Regionalnym w Opocznie
 • pdf Nr_102_2013.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_103_2013.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • pdf Nr_104_2013.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2013
 • pdf Nr_105_2013.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2013 rok
 • pdf Nr_106_2013.pdf - w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
 • pdf Nr_107_2013.pdf - w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_108_2013.pdf - w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2013 roku
 • pdf Nr_109_2013.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Modrzewiu
 • pdf Nr_110_2013.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kruszewcu
 • pdf Nr_111_2013.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 179/2011 z dnia 3.10.2011r. dotyczącego przekazania dla ZGM Sp. z o.o. w Opocznie w administrowanie infrastruktury technicznej
 • pdf Nr_112_2013.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_113_2013.pdf - w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
 • pdf Nr_114_2013.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 20 m. Opoczno
 • pdf Nr_115_2013.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_116_2013.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_117_2013.pdf - w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiących własność Gminy Opoczno
 • pdf Nr_118_2013.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_119_2013.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/2009 Burmistrza Opoczna w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów szkół
 • pdf Nr_120_2013.pdf - w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_121_2013.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie wsi Brzustówek gm. Opoczno
 • pdf Nr_122_2013.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie wsi Januszewice gm. Opoczno
 • pdf Nr_123_2013.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 10 m. Opoczno
 • pdf Nr_124_2013.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2013 rok
 • pdf Nr_125_2013.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_126_2013.pdf - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Opoczno w zakresie założenie wniosku o dofinansowanie
 • pdf Nr_127_2013.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku oraz rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w Mroczkowie Gościnnym 6 m 2
 • pdf Nr_128_2013.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • pdf Nr_129_2013.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_130_2013.pdf - w sprawie określenia stawek czynszu w komunalnych zasobach mieszkaniowych
 • pdf Nr_131_2013.pdf - w sprawie przekazania w trwały zarząd nieruchomości komunalnych
 • pdf Nr_132_2013.pdf - w sprawie odstąpienia od zwrotu bonifikaty udzielonej przez sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 13 położonego przy ul. Adama Mickiewicza 5
 • pdf Nr_133_2013.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_134_2013.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_135_2013.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2013
 • pdf Nr_136_2013.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2013 rok
 • pdf Nr_137_2013.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2013
 • pdf Nr_138_2013.pdf - zmieniające zarządzenie Nr 2/2013 Burmistrza Opoczna z dn. 2 stycznia 2013 roku w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim
 • pdf Nr_139_2013.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_140_2013.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_141_2013.pdf - w sprawie oreślenia zasad rozliczania dotacji przedmiotowych przyznanych Krytej Pływalni Opoczyńska Fala w Opocznie
 • pdf Nr_142_2013.pdf - w sprawie wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont dla budżetu gminy Opoczno i Urzędu Miejskiego
 • pdf Nr_143_2013.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_144_2013.pdf - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • pdf Nr_145_2013.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowania wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_146_2013.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2013
 • pdf Nr_147_2013.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2013
 • pdf Nr_148_2013.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_149_2013.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej jako działka 38/2 w obrębie 13 m.Opoczno
 • pdf Nr_150_2013.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej jako działka 36/6 w obrębie 13 m.Opoczno
 • pdf Nr_151_2013.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej jako działka 36/8 w obrębie 13 m.Opoczno
 • pdf Nr_152_2013.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własności Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_153_2013.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_154_2013.pdf - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2013 roku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia
 • pdf Nr_155_2013.pdf - w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2014 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2029
 • pdf Nr_156_2013.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2013 rok
 • pdf Nr_157_2013.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 155/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku
 • pdf Nr_158_2013.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_159_2013.pdf - w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości gruntowych do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_160_2013.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 13 m.Opoczno
 • pdf Nr_161_2013.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_162_2013.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
 • pdf Nr_163_2013.pdf - w sprawie powołania zespołu powypadkowego
 • pdf Nr_164_2013.pdf - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • pdf Nr_165_2013.pdf - w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_166_2013.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2013
 • pdf Nr_167_2013.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2013 rok
 • pdf Nr_168_2013.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomość położoną w obr. 13 m. Opoczna
 • pdf Nr_169_2013.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 155/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku
 • pdf Nr_170_2013.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_171_2013.pdf - w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii A 13
 • pdf Nr_172_2013.pdf - w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii B 13
 • pdf Nr_173_2013.pdf - w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii C 13
 • pdf Nr_174_2013.pdf - w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii D 13
 • pdf Nr_175_2013.pdf - zmieniające zarządzenie Nr 154/2013 Burmistrza Opoczna z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2013 roku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia
 • pdf Nr_176_2013.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/2009 Burmistrza Opoczna w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów szkół
 • pdf Nr_177_2013.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 71/2013 Burmistrza Opoczna z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opoczno na rok 2013
 • pdf Nr_178_2013.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2013 rok
 • pdf Nr_179_2013.pdf - w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości gruntowych do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_180_2013.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_181_2013.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_182_2013.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_183_2013.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_184_2013.pdf - w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_185_2013.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2013
 • pdf Nr_186_2013.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2013
 • pdf Nr_187_2013.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2013
 • pdf Nr_188_2013.pdf - w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2014 rok w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_189_2013.pdf - w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2014
 • pdf Nr_190_2013.pdf - w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 1203/16 w obr. 12 miasta Opoczno
 • pdf Nr_191_2013.pdf - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_192_2013.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2010 Burmistrza Opoczna z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem celowości, legalności i oszczędności oraz potwierdzenia prawidłowości merytorycznej wydatków
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2013-02-27 11:40 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2013-02-27 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2021-12-20 08:42 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński