Urząd Miejski w Opocznie

Zarządzenia Burmistrza Opoczna - Rok 2014

 • pdf Nr_1_2014.pdf - w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego Gminy Opoczno
 • pdf Nr_2_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_3_2014.pdf - w sprawie wprowadzenia Regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
 • pdf Nr_4_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej i przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa Beneficjentów projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w gminie Opoczno
 • pdf Nr_5_2014.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_6_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_7_2014.pdf - w sprawie norm i zasad użytkowania umundurowania i przedmiotów wyposażenia przez strażników Straży Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_8_2014.pdf - w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki Renault Kangoo 1,5 DCI nr rej. EOP 20AR
 • pdf Nr_9_2014.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2014 rok
 • pdf Nr_10_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 • pdf Nr_11_2014.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_12_2014.pdf - w sprawie tymczasowego zamknięcia kompleksu boisk sportowych wykonanych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 usytuowanych w Opocznie przy ul. W.Kossaka i ul. M.Curie - Skłodowskiej
 • pdf Nr_13_2014.pdf - w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki Hyundai i30 nr rej. EOP 07F44
 • pdf Nr_14_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę
 • pdf Nr_15_2014.pdf - w sprawie zmiany ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_16_2014.pdf - w sprawie obciążenia nieruchomości hipoteką
 • pdf Nr_17_2014.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu ograniczonego
 • pdf Nr_18_2014.pdf - w sprawie otwarcia kompleksu boisk sportowych
 • pdf Nr_19_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_20_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_21_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_22_2014.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_23_2014.pdf - w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki Renault Kangoo 1,5 dci nr rej. EOP 20AR
 • pdf Nr_24_2014.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 13 m. Opoczno
 • pdf Nr_25_2014.pdf - w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości
 • pdf Nr_26_2014.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej jako działka 551 w obrębie 12 m. Opoczno
 • pdf Nr_27_2014.pdf - w sprawie przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminy Opoczno
 • pdf Nr_28_2014.pdf - w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Opoczno
 • pdf Nr_29_2014.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014
 • pdf Nr_30_2014.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2014 rok
 • pdf Nr_31_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonychw ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresuupowszechniania kultury fizycznej
 • pdf Nr_32_2014.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 MiejskiejBiblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_33_2014.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 MuzeumRegionalnego w Opocznie
 • pdf Nr_34_2014.pdf - w sprawie powołania zespołu do przygotowania projektu aktualizacji Strategii RozwojuGminy Opoczno
 • pdf Nr_35_2014.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_36_2014.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 MiejskiegoDomu Kultury im.Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie
 • pdf Nr_37_2014.pdf - w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego nr 10 usytuowanego w budynku położonym w Opocznie przy ul. Kossaka 16
 • pdf Nr_38_2014.pdf - w sprawie waloryzacji stawek czynszów dzierżawnych dla dzierżawców gruntów komunalnych
 • pdf Nr_39_2014.pdf - w sprawie stawek czynszów dzierżawnych za użytkowanie nieruchomości komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Opoczno oraz ustalenia wysokości opłat za umieszczanie reklam na budynkach i terenach komunalnych nie będących pasami drogowymi
 • pdf Nr_40_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_41_2014.pdf - w sprawie aktualizacji wykazu programów komputerowych używanychw Urzędzie Miejskim w Opocznie oraz zasad archiwizacji danych na nośnikach komputerowych
 • pdf Nr_42_2014.pdf - w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiących własność Gminy Opoczno
 • pdf Nr_43_2014.pdf - w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
 • pdf Nr_44_2014.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2014 rok
 • pdf Nr_45_2014.pdf - w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu GminyOpoczno za 2013 rok
 • pdf Nr_46_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_47_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_48_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego
 • pdf Nr_49_2014.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014
 • pdf Nr_50_2014.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2014 rok
 • pdf Nr_51_2014.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2014
 • pdf Nr_52_2014.pdf - w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, jako roboty dodatkowe do umowy Nr 24/22/2012 z dnia05.11.2012 r.
 • pdf Nr_53_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_54_2014.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_55_2014.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_56_2014.pdf - w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej
 • pdf Nr_57_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_58_2014.pdf - ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_59_2014.pdf - w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska Dyrektorów
 • pdf Nr_60_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_61_2014.pdf - w sprawie powołania zespołu powypadkowego
 • pdf Nr_62_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego
 • pdf Nr_63_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_64_2014.pdf - w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 • pdf Nr_65_2014.pdf - w sprawie przyznania spółkom wodnym pomocy finansowej w formiedotacji przedmiotowej z budżety Gminy Opoczno
 • pdf Nr_66_2014.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014
 • pdf Nr_67_2014.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2014 rok
 • pdf Nr_68_2014.pdf - w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości
 • pdf Nr_69_2014.pdf - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 • pdf Nr_70_2014.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno na rzecz Powiatu Opoczyńskiego
 • pdf Nr_71_2014.pdf - w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanejoznaczonej w ewidencji gruntów jako część działki nr 53/223 w obr. 13 miasta Opoczno
 • pdf Nr_72_2014.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2014 rok.
 • pdf Nr_73_2014.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Januszewicach
 • pdf Nr_74_2014.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sielcu
 • pdf Nr_75_2014.pdf - zmieniające Zarządzenie Nr 97/2009 Burmistrza Opoczna z dnia 13 maja 2009 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej organizowania egzaminukończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_76_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbęprzygotowawczą dla pracownika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim wOpocznie
 • pdf Nr_77_2014.pdf - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji yborczej
 • pdf Nr_78_2014.pdf - w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego stanowiącegowłasność Gminy Opoczno
 • pdf Nr_79_2014.pdf - w sprawie powołania i określenia szczegółowego trybu pracy komisji konkursowej na kandydatana stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury im. T. Sygietyńskiego w Opocznie
 • pdf Nr_80_2014.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu ograniczonego
 • pdf Nr_81_2014.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014
 • pdf Nr_82_2014.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2014 rok
 • pdf Nr_83_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_84_2014.pdf - w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych wszkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opoczno oraz ustalenia maksymalnej kwotydofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli orazspecjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
 • pdf Nr_85_2014.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_86_2014.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_87_2014.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014
 • pdf Nr_88_2014.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2014 rok
 • pdf Nr_88A_2014.pdf - w sprawie obciążenia nieruchomości hipoteką
 • pdf Nr_89_2014.pdf - w sprawie wyznaczenia dnia wolnego za 3 maja 2014 r. dla pracowników Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_90_2014.pdf - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybiebezprzetargowym, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomościprzyległej.
 • pdf Nr_91_2014.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_92_2014.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_92A_2014.pdf - w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiących własność Gminy Opoczno
 • pdf Nr_93_2014.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_94_2014.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_95_2014.pdf - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybie bezprzetargowym, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległe
 • pdf Nr_96_2014.pdf - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybie bezprzetargowym, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • pdf Nr_97_2014.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_98_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_99_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_100_2014.pdf - w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiących własność Gminy Opoczno.
 • pdf Nr_101_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_102_2014.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2014 rok
 • pdf Nr_103_2014.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014
 • pdf Nr_104_2014.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2014 rok
 • pdf Nr_105_2014.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2014
 • pdf Nr_106_2014.pdf - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_107_2014.pdf - w sprawie zmiany składu komisji konkursowej na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Opocznie w Opocznie
 • pdf Nr_107A_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_108_2014.pdf - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybie bezprzetargowym, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • pdf Nr_109_2014.pdf - w sprawie podwyższenia kwoty hipoteki
 • pdf Nr_110_2014.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_111_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_112_2014.pdf - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • pdf Nr_113_2014.pdf - określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2015 roku
 • pdf Nr_114_2014.pdf - w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Opoczno
 • pdf Nr_115_2014.pdf - w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiących własność Gminy Opoczno
 • pdf Nr_116_2014.pdf - w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiących własność Gminy Opoczno
 • pdf Nr_117_2014.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetagowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiącychwłasność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej częścigruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_118_2014.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014
 • pdf Nr_119_2014.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2014 rok
 • pdf Nr_120_2014.pdf - w sprawie uzupełnienia składu Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego
 • pdf Nr_121_2014.pdf - w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiegow Opocznie
 • pdf Nr_122_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamowienia publicznego
 • pdf Nr_123_2014.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_124_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania oudzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_125_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p. n. Remont nawierzchni jezdni i chodników wokół ronda ul. Dworcowa w Opocznie
 • pdf Nr_126_2014.pdf - w sprawie upoważnenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie dowystawiania upomnień oraz tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucjiadministracyjnej należności pieniężnych
 • pdf Nr_127_2014.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014
 • pdf Nr_128_2014.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2014 rok
 • pdf Nr_129_2014.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetagowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_130_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_131_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania oudzielenie zamówienia publicznego p. n. Budowa parkingu dla samochodówosobowych wraz z oświetleniem i systemem monitoringu CCTV na stacji Opoczno Południe na trasie Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie
 • pdf Nr_132_2014.pdf - w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Opocznie
 • pdf Nr_133_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Oświetlenie pętli autobusowej i ciągu pieszego (chodnika) wraz z monitoringiem zewnętrznym - obr 10 Kliny gmina Opoczno
 • pdf Nr_134_2014.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_135_2014.pdf - w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
 • pdf Nr_136_2014.pdf - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybiebezprzetargowym, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • pdf Nr_137_2014.pdf - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybiebezprzetargowym, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • pdf Nr_138_2014.pdf - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybiebezprzetargowym, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • pdf Nr_139_2014.pdf - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybiebezprzetargowym, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • pdf Nr_140_2014.pdf - w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartośćnie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 OOO euro w UrzędzieMiejskim w Opocznie
 • pdf Nr_141_2014.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_142_2014.pdf - w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowejdziałającej przy Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_143_2014.pdf - w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2014 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego
 • pdf Nr_144_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p. n. Dostawa pelletu drzewnego do kotłowni w UrzędzieMiejskim i magazynie żywności w Opocznie oraz Zespołu Szkół w Ogonowicach, gminaOpoczno
 • pdf Nr_144a_2014.pdf - w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p.n. Dostawa pelletu drzewnego do kotłowni w UrzędzieMiejskim i magazynie Żywności w Opocznie oraz Zespołu Szkół w Ogonowicach, gminaOpoczno
 • pdf Nr_145_2014.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedażyi wydzierżawienia
 • pdf Nr_146_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_147_2014.pdf - w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p.n. Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z oświetleniem i systemem monitoringu CCTV na stacji Opoczno Południe na trasieCentralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie
 • pdf Nr_148_2014.pdf - w sprawie uzupełnienia składu Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego na zamówienie
 • pdf Nr_149_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ponownegopostępowania o udzielenie zamówienia publicznego p. n. Budowa parkingu dlasamochodów osobowych wraz z oświetleniem i systemem monitoringu CCTV nastacji Opoczno Południe na trasie Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie
 • pdf Nr_150_2014.pdf - w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu służbowego zastępczego marki FORD FOKUS nr rej. SC 5826K
 • pdf Nr_151_2014.pdf - w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu służbowego markiHYUNDAI i 30 nr rej. EOP 7F44
 • pdf Nr_152_2014.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kraśnicy
 • pdf Nr_153_2014.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sielcu
 • pdf Nr_154_2014.pdf - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły podstawowej w Januszewicach
 • pdf Nr_155_2014.pdf - w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_156_2014.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2014 rok
 • pdf Nr_157_2014.pdf - w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie
 • pdf Nr_158_2014.pdf - w sprawie podwyższenia kwoty hipoteki
 • pdf Nr_159_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p. n. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 na terenie gminy Opoczno
 • pdf Nr_160_2014.pdf - w sprawie uporządkowania dokumentacji z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 roku
 • pdf Nr_161_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p.n.Dostawy oleju opałowego lekkiego do szkół gminy Opoczno w sezonie grzewczym 2014/2015
 • pdf Nr_162_2014.pdf - w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p.n. Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z oświetleniem i systemem monitoringu CCTV na stacji Opoczno Południe na trasieCentralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie
 • pdf Nr_163_2014.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_164_2014.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_165_2014.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2014 r. Burmistrza Opoczna z dnia 25 lutego 2014 r. wsprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Opoczno
 • pdf Nr_166_2014.pdf - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 69/2009 Burmistrza Opoczna w sprawie wyznaczenia osóbzastępujących dyrektorów szkół i przedszkoli
 • pdf Nr_167_2014.pdf - w sprawie sprzedaży uszkodzonego samochodu osobowego marki Ford B5Y Mondeo 1,8 125 KM nr rej. EOP 22 AK
 • pdf Nr_168_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_169_2014.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkól Samorządowych Nr 1 w Opocznie
 • pdf Nr_170_2014.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2014 rok
 • pdf Nr_171_2014.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_172_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_173_2014.pdf - w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki FORD TANSIT CONNECT nr rej. EOP 8S44
 • pdf Nr_174_2014.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014
 • pdf Nr_175_2014.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2014 rok
 • pdf Nr_176_2014.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania zzakresu administracji rządowej na rok 2014
 • pdf Nr_177_2014.pdf - w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki
 • pdf Nr_178_2014.pdf - w sprawie powołania zespołu powypadkowego
 • pdf Nr_179_2014.pdf - w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiących własność Gminy Opoczno
 • pdf Nr_180_2014.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 588/1w obrębie 11 m. Opoczno
 • pdf Nr_181_2014.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 486/1w obrębie 7 m. Opoczno
 • pdf Nr_182_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_183_2014.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 184/1, 184/7i 183/4 w obrębie 7 m. Opoczno
 • pdf Nr_184_2014.pdf - w sprawie uzupełnienia składu zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki
 • pdf Nr_185_2014.pdf - w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno
 • pdf Nr_186_2014.pdf - w sprawie powołania koordynatora gminnego
 • pdf Nr_187_2014.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_188_2014.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 887w obrębie 7 m. Opoczno
 • pdf Nr_189_2014.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 7 m. Opoczno
 • pdf Nr_190_2014.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 365 w obrębie Kruszewiec Kolonia
 • pdf Nr_191_2014.pdf - w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości
 • pdf Nr_192_2014.pdf - w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości
 • pdf Nr_193_2014.pdf - w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie
 • pdf Nr_194_2014.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie
 • pdf Nr_195_2014.pdf - w sprawie sprzedaży uszkodzonego samochodu osobowego marki Ford B5Y Mondeo 1,8 125 KM nr rej. EOP 22 AK
 • pdf Nr_196_2014.pdf - w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego stanowiącegowłasność Gminy Opoczno
 • pdf Nr_197_2014.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_198_2014.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_199_2014.pdf - w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu Akcji Kurierskiej na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_200_2014.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2014 rok
 • pdf Nr_201_2014.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_202_2014.pdf - w sprawie zastąpienia stanowiska pomocy administracyjnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego stanowiskiemurzędniczym
 • pdf Nr_203_2014.pdf - w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_204_2014.pdf - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2014 roku oraz powołania komisjiinwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia
 • pdf Nr_205_2014.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego zabudowanej nieruchomościpołożonej w obr. 13 m. Opoczno stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • pdf Nr_206_2014.pdf - projektu uchwały budżetowej na rok 2015 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2029
 • pdf Nr_207_2014.pdf - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego DomuSamopomocy w Opocznie
 • pdf Nr_208_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_209_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego
 • pdf Nr_210_2014.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_211_2014.pdf - w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej ewidencji i poboruopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_212_2014.pdf - w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji poboru podatków i opłat lokalnych wUrzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_213_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_214_2014.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_215_2014.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014
 • pdf Nr_216_2014.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2014 rok
 • pdf Nr_217_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_218_2014.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014
 • pdf Nr_219_2014.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2014 rok
 • pdf Nr_220_2014.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2010 Burmistrza Opoczna z dnia 22 lutego 201 O roku w sprawie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi podwzględem celowości, legalności i oszczędności oraz potwierdzania prawidłowości merytorycznej wydatków
 • pdf Nr_221_2014.pdf - w sprawie ustalenia liczby zastępców Burmistrza
 • pdf Nr_222_2014.pdf - w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Opoczna
 • pdf Nr_223_2014.pdf - w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Opoczna
 • pdf Nr_224_2014.pdf - w sprawie odwołania I zastępcy Burmistrza Opoczna
 • pdf Nr_225_2014.pdf - w sprawie odwołania zastępcy Burmistrza Opoczna
 • pdf Nr_226_2014.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_227_2014.pdf - w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Gminy Opoczno
 • pdf Nr_228_2014.pdf - w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Gminy Opoczno
 • pdf Nr_229_2014.pdf - w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Opoczna
 • pdf Nr_230_2014.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_231_2014.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_232_2014.pdf - w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_233_2014.pdf - zmieniające Regulamin pracy Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_234_2014.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2014 rok
 • pdf Nr_235_2014.pdf - w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości
 • pdf Nr_236_2014.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetagowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej częścigruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_237_2014.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynkustanowiącym własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży lub ułamkowej części gruntu niezbędnejdo racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_238_2014.pdf - w sprawie wyłączenia przewodniczącego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 • pdf Nr_239_2014.pdf - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_240_2014.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014
 • pdf Nr_241_2014.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2014 rok
 • pdf Nr_242_2014.pdf - w sprawie nabycia w trybie ordynacji podatkowej prawa użytkowania wieczystegonieruchomości położonych w obr. Kliny
 • pdf Nr_243_2014.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_244_2014.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_245_2014.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014
 • pdf Nr_246_2014.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2014 rok
 • pdf Nr_247_2014.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2014
 • pdf Nr_248_2014.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014
 • pdf Nr_249_2014.pdf - w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocznie
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2014-01-23 10:59 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2014-01-23 10:59 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2021-12-20 08:42 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński