Urząd Miejski w Opocznie

Fotowoltaika – nabór deklaracji

Burmistrz Opoczna zaprasza mieszkańców zainteresowanych montażem instalacji fotowoltaicznych do złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie budowy odnawialnych źródeł energii - instalacji fotowoltaicznych pn. "Odnawialne źródła energii w gminie Opoczno".

Deklaracje uczestnictwa należy złożyć w terminie do 22 marca 2021 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Wzór deklaracji udziału w projekcie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na dysponowanie nieruchomością przez Gminę Opoczno na cele realizacji oraz zachowania trwałości projektu znajdują się na stronie www.opoczno.pl, www.bip.opoczno.pl, a także są do pobrania  w Urzędzie Miejskim w Opocznie, w Wydziale Ochrony Środowiska, budynek A, pokój nr 3.

Więcej informacji na temat przygotowania i realizacji Projektu, można uzyskać w godzinach pracy Urzędu w:

  • Wydziale Funduszy Europejskich - tel.  44 786 01 64,
  • Wydziale Ochrony Środowiska -  tel.  44 786 01 18.

W ramach projektu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowalnych netto na instalacje odnawialnych źródeł energii. Mieszkaniec zobowiązany będzie do pokrycia 15% kwoty netto zaplanowanej instalacji fotowoltaicznej oraz podatku VAT.


WAŻNA INFORMACJA 
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OPOCZNO DEKLARUJĄCYCH UDZIAŁ W 
PLANOWANYM PRZEZ GMINĘ OPOCZNO PROJEKCIE BUDOWY 
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII – INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH 
pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Opoczno” 

Dotyczy prowadzenia działalności rolniczej i agroturystycznej  
przez zgłaszających się do programu. 

 

W  związku  z  interpretacją,  otrzymaną  z  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa Łódzkiego,  Gmina  Opoczno  informuje,  iż  energia  elektryczna  wytworzona  przy  pomocy instalacji fotowoltaicznej, zainstalowanej w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energiinw gminie Opoczno” nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej, a jedynie dla potrzeb mieszkalnych.

Oznacza  to,  że  w  programie  mogą  wziąć  udział  rolnicy,  prowadzący  gospodarstwo rolne, ale zainstalowane panele fotowoltaiczne mogą zasilać tylko budynek mieszkalny na terenie gospodarstwa.

W  związku  z  tym  niezbędne  jest  oddzielne  opomiarowanie  energii  w  budynkach gospodarczych  oraz  w  budynku  mieszkalnym  w  postaci np.  oddzielnych  podliczników zainstalowanych na etapie realizacji projektu.

Na etapie składania deklaracji, posiadacz gospodarstwa rolnego będzie zobowiązany do złożenia deklaracji, iż takiego rozdziału opomiarowania dokona na własny koszt.

Działalność  agroturystyczna,  mimo,  iż  w  świetle  prawa  krajowego  nie  stanowi działalności  gospodarczej,  to  zgodnie  z  przepisami  Traktatu  o  funkcjonowaniu  Unii Europejskiej, należy ją rozpatrywać jako działalność gospodarczą. W związku z tym budynki mieszkalne,  w  których  prowadzona  jest  działalność  agroturystyczna  nie  kwalifikują  się  do udziału w programie.

Załączniki:

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2021-03-10 12:36 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2021-03-10 12:36 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2022-03-09 11:29 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk