Urząd Miejski w Opocznie

Małe Granty - tryb pozakonkursowy

Na mocy art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Opoczna uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na rzecz mieszkańców gminy Opoczno, spełniającego łącznie następujące warunki:

 • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 zł,
 • zadanie ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
 • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy w ww. trybie, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20.000,00 zł.

UWAGA!

Oferty należy składać na wzorze określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Oferta powinna być składana na 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania, jednak nie później niż 14 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania, wskazanym w ofercie, licząc od następnego dnia po złożeniu oferty.

Do oferty, należy załączyć:

 • kopię aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru czy ewidencji,
 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego, lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty do Urzędu Miejskiego w Opocznie, po uznaniu jej celowości, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:

 • tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Opocznie,
 • stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,
 • stronie internetowej Gminy Opoczno (www.opoczno.pl).

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po rozpatrzeniu tych uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.

O przyznaniu środków decyduje każdorazowo Burmistrz Opoczna, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych. Złożenie prawidłowo wypełnionej oferty wraz z niezbędnymi załącznikami nie gwarantuje więc jego dofinansowania.

Wykaz ofert złożonych w 2021 roku w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • pdf ZiSS.525.12.2021 - ogłoszenie i oferta.pdf - Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy "OPOKA" o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Trzeźwi rodzice, szczęśliwe dzieci".
 • pdf ZiSS.525.11.2021 - ogłoszenie i oferta.pdf - Stowarzyszenia "WyGramy Opoczno" o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Opoczyński Tydzień Działań Profilaktycznych".
 • pdf ZiSS.525.10.2021 - ogłoszenie i oferta.pdf - Uczniowskiego Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego "Pegaz" w Opocznie o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Życie z pasją - życie bez uzależnień".
 • pdf ZiSS.525.9.2021-ogłoszenie i oferta.pdf - Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja zajęć o charakterze profilaktycznym przeciw uzależnieniom oraz zajęć rozwijających kompetencje społeczne dzieci i młodzieży z terenu gminy Opoczno podczas klonii letniej".
 • pdf ZiSS.525.8.2021 - ogłoszenie i oferta.pdf - Stowarzyszenia Opoczyńskiego o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Wolni od uzależnień, nakręceni sportem".
 • pdf ZiSS.525.6.2021 - ogłoszenie i oferta.pdf - Fundacji Aktywnego Kształcenia i Rekreacji "SALIX" o wsparcie realizacji zadania publicznego pn."KRZEW PRZYGODY - cykl warsztatów profilaktyki uzależnień połączony z programem edukacji ekologicznej dla uczestników zajęć z terenu Gminy Opoczno".
 • pdf ZiSS.525.4.2021 - ogłoszenie i oferta.pdf - Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Opoczno o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Dbaj o zdrowie, naucz się ratować ludzkie życie".
 • pdf ZiSS.525.2.2021 - ogłoszenie i oferta.pdf - Stowarzyszenia Tenisa Ziemnego "Return-Opoczno" o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez sport - tenis moją nową pasją".
 • pdf ZiSS.525.1.2021 - ogłoszenie i oferta.pdf - Klubu Sportów Walki "K.O. OPOCZNO" o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja turnieju bokserskiego oraz szkolenia w zakresie Muaythai połączona z programem profilaktyki uzależnień dla uczestników zajęć z terenu Gminy Opoczno"

Wykaz ofert złożonych w 2020 roku w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • pdf Oferta.pdf - Fundacji "OSOTJA" im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna w Opocznie dotycząca realizacji zadania pn. "Prowadzenie Magazynu Żywności na terenie gminy Opoczno, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD."

Wykaz ofert złożonych w 2019 roku w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • pdf Oferta.pdf - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewcu dotycząca realizacji zadania pn. "Organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego z programem profilaktyki uzależnień dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Opoczno".
Data stworzenia : 2019-06-03 13:15 Autor : robert.wiktorowicz Data publikacji : 2019-06-03 13:15 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2021-09-08 13:24 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sudzius-Bobrek