Urząd Miejski w Opocznie

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII !!!

Burmistrz Opoczna ogłasza nabór uzupełniający do projektu "Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Ogłoszony nabór dotyczy instalacji fotowoltaicznych służących do wytwarzania energii elektrycznej przeznaczonej wyłącznie na pokrycie potrzeb własnych gospodarstw domowych!!!

W ramach projektu dofinansowanie wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych netto na instalacje odnawialnych źródeł energii.

Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym więc mieszkańcy pokrywają go w całości. W ramach projektu mieszkaniec zobowiązany będzie do pokrycia 15% kwoty netto zaplanowanej instalacji fotowoltaicznej oraz podatek VAT.

FOTOWOLTAIKA

Ogniwa fotowoltaiczne są wysokosprawnymi urządzeniami do przetwarzania promieniowania słonecznego w energię elektryczną, którą można następnie wykorzystać. Instalacja fotowoltaiczna składa się z czterech głównych elementów:

 • ogniwa fotowoltaiczne,
 • inwertery,
 • konstrukcja wsporcza,
 • układ rozliczeniowy. 

Montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu możliwy będzie na:

 • gruncie,
 • dachu lub elewacji budynku mieszkalnego,
 • na budynku gospodarczym.

 

CO ZROBIĆ, BY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE. 

Dokumenty dotyczące naboru uzupełniającego znajdują się na stronie internetowej  Gminy Opoczno: www.opoczno.pl lub www.bip.opoczno.pl. Druki dostępne są również w budynku Urzędu Miejskiego w Opocznie pl. Kościuszki 16. Należy poprawnie wypełnić deklarację uczestnictwa, a następnie złożyć ją formie papierowej lub elektronicznej odpowiednio na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Opocznie lub na skrzynkę e-puap Urzędu. 

JAK WYGLĄDA WYPEŁNIENIE DEKLARACJI.

Na  pierwszej stronie deklaracji uzupełniają Państwo swoje dane osobowe oraz deklarują Państwo udział w realizowanym przez Gminę Opoczno projekcie pn: "Odnawialne źródła energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne"Bardzo ważną częścią deklaracji jest podanie numeru telefonu do kontaktu!!!! 
 
Na drugiej stronie deklaracji, w punkcie I podawane są informacje ogólne dotyczące nieruchomości, dla której planowany jest montaż paneli fotowoltaicznych.

W tej części należy podać m.in.:

 • lokalizację nieruchomości wraz z numerem działki,
 • rok oddania budynku do użytkowania,
 • tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (tj. własność),
 • powierzchnię użytkową budynku. 

UWAGA!!!

W tej części występują dwa warunki, które mogą spowodować wykluczenie mieszkańca z udziału w projekcie:

 • prowadzenie działalności gospodarczej na nieruchomości, dla której planowane jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej bez względu na rodzaj działalności,
 • nie oddanie budynku do użytkowania.  

Na trzeciej i czwartej stronie deklaracji w punkcie II,  podawane są zarazem szczegółowe dane dotyczące  nieruchomości, dla której planowany jest  montaż instalacji fotowoltaicznej, jak i dane samej instalacji.

W tej części należy podać m.in.:

 • roczne zużycie energii,
 • moc przyłączeniową budynku,
 • preferowane miejsce montażu instalacji. 

W przypadku preferowanego miejsca montażu instalacji można wybrać: grunt, dach lub elewacja budynku mieszkalnego, budynek gospodarczy.

UWAGA!!!

Wyjątek stanowi dach pokryty płytami eternitowymi - w takim przypadku występuje brak możliwości montażu paneli fotowoltaicznych na pokryciu  dachowym, a jedynie jest on możliwy w innym miejscach np. w gruncie.

W tej części należy także narysować rzutu dachu wraz z podaniem kierunków świata.

Punkt III deklaracji stanowią oświadczenia oraz klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

JAK WYGLĄDA PROCEDURA

 1. Złożenie prawidłowo wypełnionej deklaracji uczestnictwa w naborze uzupełniającym:
  • w formie papierowej do Urzędu Miejskiego w Opocznie na Biurze Obsługi Interesanta ul. Staromiejska 6, Opoczno; budynek F lub
  • w  formie elektronicznej na skrzynkę e-puap na adres /0l9o63xmuq/SkrytkaESP  (w tytule proszę wpisać: "Nabór uzupełniający - OZE").
 2. Weryfikacja deklaracji i dobór mocy instalacji odnawialnych źródeł energii.
 3. Przekazanie informacji mieszkańcom o przyznanych mocach instalacji OZE, podpisanie oświadczenia/akceptacji przez mieszkańca proponowanej mocy instalacji oraz oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością przez Gminę Opoczno na cele realizacji oraz zachowania trwałości projektu.
 4. Wystąpienie przez Gminę Opoczno do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o wyrażenie zgody na wprowadzenie uczestnika (mieszkańca) do projektu.
 5. Po uzyskaniu akceptacji Urzędu Marszałkowskiego, o której mowa w punkcie 3, podpisanie umowy uczestnictwa w Projekcie.  

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PROJEKCIE.

 1. Do projektu mogą się zgłosić odpowiednio mieszkańcy z terenu gminy Opoczno do Gminy Opoczno a z terenu gminy Poświętne do Gminy Poświętne właściciele nieruchomości, na których znajdują się budynki mieszkalne, posiadający tytuł prawny do nieruchomości.
 2. Instalacje fotowoltaiczne służyć mają indywidualnym gospodarstwom domowym.
 3. W  ramach projektu nie ma możliwości montażu instalacji na nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, bez  względu na jej rodzaj. W przypadku działalności rolniczej wymagane jest oddzielne opomiarowanie tj.: oddzielny licznik prądu.
 4. Zastrzega się możliwość wyłączenia z udziału w projekcie nieruchomości, na których nie ma technicznych możliwości montażu instalacji. Powyższej oceny dokonuje projektant instalacji.
 5. Gmina Opoczno ogranicza ilość uczestników w naborze uzupełniającym, która musi być zgodna z liczbą złożonych rezygnacji. Zakwalifikowanie osób w naborze uzupełniającym do projektu odbywa się na podstawie weryfikacji złożonej deklaracji i poprawności zawartych w niej danych oraz potwierdzenia/ udokumentowania/ zużycia energii za ostatni rok lub 2021 r. na podstawie, którego przyznawana/dobierana jest moc instalacji. UWAGA: dodatkowe wyjaśnienie sposobu przyznawania/dobierania mocy instalacji PV.  Niniejszy nabór prowadzony jest w związku ze złożeniem rezygnacji z udziału w projekcie przez część mieszkańców, którym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej została już przyznana moc; odpowiednio były to moce: 2,1 kW; 2,8 kW, 3,5 kW; 3,6 kW; 4,32 kW; 5,04 kW oraz 5,76 kW. W związku z powyższym, przy naborze uzupełniającym znaczenie  będzie mieć zarazem kolejność  złożenia  deklaracji,  jak również ilość energii zużytej w ubiegłym roku. Jeśli więc z pierwszej złożonej deklaracji wynikać będzie, że wnioskodawca zużył w skali roku 4.444 kWh to zostanie dla niego przyznawana/dobierana moc od 4,32 kW - pod warunkiem wpływu do Gminy rezygnacji z takiej wielkości mocy - lub mniejsza!!!         

6.  Niepodpisanie  przez  właściciela  nieruchomości,  składającego  deklarację  uczestnictwa, 
oświadczenia/akceptacji  przyznanej  mocy  instalacji  OZE  instalacji  oraz  oświadczenia 
o dysponowaniu nieruchomością przez Gminę Opoczno na cele realizacji oraz zachowania 
trwałości  projektu  w  terminie  wskazanym  przez  Gminę  Opoczno  jest  równoznaczne 
z rezygnacją udziału w projekcie. 
7.  W projekcie mogą brać udział osoby, które posiadają zainstalowaną instalację fotowoltaiczną 
(możliwość  rozbudowy)  pod  warunkiem,  że  istniejąca  instalacja  (zamontowane  panele 
fotowoltaiczne) nie pokrywa bieżącego zapotrzebowania mieszkańca w energię elektryczną.   
8.  W  przypadku  rezygnacji  z  udziału  w  Projekcie  przez  Gminę  Opoczno,  mieszkaniec 
deklarujący chęć udziału w Projekcie, nie będzie dochodził swoich roszczeń w stosunku do 
Gminy.  
9.  Planowany termin realizacji projektu rok 2023. 
10. W  przypadku  istotnej  zmiany,  polegającej  na  zmianie  zasad  i  wysokości  dofinansowania 
mieszkańcy, będą o nich powiadomieni  przy  użyciu  dostępnych  środków komunikacji.   
11. Brak  zgłoszenia  sprzeciwu  (rezygnacja z projektu w formie pisemnej ze względu na zmianę), 
będzie uważany za kontynuowanie uczestnictwa w  Projekcie i akceptację zmian. 
12. Gmina  Opoczno  będzie  udzielać  informacji  telefonicznych  na  temat realizacji Projektu 
w godzinach pracy Urzędu pod numerem telefonu 44 786 01 90. 
13. W  sprawach  nieuregulowanych  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego  oraz 
postanowienia Umowy. 
 

 • pdf Informacja.pdf - nabór uzupełniający - odnawialne źródła energii
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Deklaracja.docx - deklaracja uczestnictwa w projekcie odnawialne źródła energii w gminie Opoczno - nabór uzupełniający
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2023-02-03 08:17 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2023-02-03 08:17 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2024-01-04 07:40 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk