Urząd Miejski w Opocznie

Należności można również wpłacać bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego ul. Staromiejska 6 w Opocznie
w godzinach pracy kasy:

Poniedziałek  8:00 – 14:30
Wtorek 8:00 – 15:00
Środa 8:00 – 14:30
Czwartek 8:00 – 14:30
Piątek 8:00 – 13:30

z przerwą w godz. 9.00- 10.00.
Ponadto opłatę skarbową można uiszczać również w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a.

INFORMACJA

Obsługę finansową Gminy prowadzi Bank Spółdzielczy w Opocznie.

I. Wpłat dochodów z tytułu:
-opłaty skarbowej,
-podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, środków transportu,
-opłaty adiacenckiej,
-udostępnienie danych osobowych

należy dokonywać na rachunek 84 8992 0000 0033 1931 2000 0380

II. Wpłat dochodów z tytułu:
-wieczystego użytkowania,
-przekształcenia użytkowania wieczystego na własność,
-czynszu dzierżawnego,
-zajęcia pasa drogowego,
-sprzedaży mienia

należy dokonywać na rachunek 97 8992 0000 0033 1931 2000 0340

III. Wpłat dochodów z tytułu:
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych

należy dokonywać na rachunek 23 8992 0000 0033 1931 2000 0120

 

IV. Wpłaty wadium na rachunek 29 8992 0000 0033 1931 2000 0400

III. Wpłaty dochodów z tytułu:
-subwencji
-dotacji,
-udziałów w podatku dochodowym

dokonywać na rachunek 83 8992 0000 0033 1931 2000 0010

Ogólne informacja w sprawie opłat adiacenckich na terenie miasta i gminy Opoczno

       Opłata adiacencka uregulowana jest przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz 344 z późn. zm.) Opłata adiacencka jest instrumentem czysto fiskalny, z którego gmina musi korzystać i nie może uchylić się przed obowiązkiem jej pobierania.

Przez opłatę adiacencką należy rozumieć opłatę ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym:

  1. budową urządzeń infrastruktury technicznej, z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w planie miejscowym na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne. Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy w formie operatu szacunkowego. Wartość nieruchomości według stanu przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej i po ich wybudowaniu określa się według cen na dzień, w którym stworzono warunki do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo na dzień stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.

Stosownie do Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXXV/323/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenkiej na terenie Gminy Opoczno wysokość opłaty adiacenckiej wynosi 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

  1. wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym jej podziałem dokonanym na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa. Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy w formie operatu szacunkowego Wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale określa się według cen na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne. Stan nieruchomości przed podziałem przyjmuje się na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, a stan nieruchomości po podziale przyjmuje się na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne, przy czym nie uwzględnia się części składowych nieruchomości. Wartość nieruchomości przyjmuje się jako sumę wartości działek możliwych do samodzielnego zagospodarowania wchodzących w skład nieruchomości podlegającej podziałowi. Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości wydzielono działki gruntu pod drogi publiczne lub pod poszerzenie istniejących dróg publicznych, do określenia wartości nieruchomości, zarówno według stanu przed podziałem jak i po podziale, powierzchnię nieruchomości pomniejsza się o powierzchnię działek gruntu wydzielonych pod te drogi lub pod ich poszerzenie. Nie ustala się opłat adiacenckich przy podziale nieruchomości dokonywanym niezależnie od ustaleń planu miejscowego

Stosownie do Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXV/268/2020 z dnia 30 października 2020 r.  w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenkiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek podziału  wysokość opłaty adiacenckiej wynosi 20% różnicy między wartością nieruchomości po podziale i przed podziałem.

Opłaty adiacenckie ustalane są przez Burmistrza Opoczna w drodze decyzji. Opłatę adiacencką można wnosić jednorazowo lub na wniosek zainteresowanego właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego rozłożyć na raty roczne płatne do 10 lat. Raty są oprocentowane przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Należności gminy z tego tytułu podlegają zabezpieczeniu, w tym przez ustanowienie hipoteki.  Zainteresowany rozłożeniem opłaty adiacenckiej na raty, winien złożyć stosowny wniosek do Burmistrza Opoczna, w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego (przed wydaniem decyzji), po zapoznaniu się z operatem szacunkowym.

Właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości w stosunku do którego ustalono opłatę adiacencką w formie decyzji przysługuje odwołanie do właściwego miejscowego Samorządowego Kolegium Odwoławczego złożone za pośrednictwem Burmistrza Opoczna. Obowiązek wniesienia opłaty powstaje po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja o jej ustaleniu stała się ostateczna.  

  

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2003-07-02 13:25 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-07-02 13:25 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2023-07-12 15:16 Osoba modyfikująca : Wojciech Wiktorowicz