Urząd Miejski w Opocznie

Obwieszczenie

 Burmistrz Opoczna zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu:

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Opoczno na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 roku”

Działając zgodnie z zapisami art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 247), podaje się informacje o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Opoczno na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 roku”.

Z projektem dokumentu można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Opocznie, Wydział Ochrony Środowiska, budynek A, parter, pokój nr 3 ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie pod adresem http://bip.opoczno.pl

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 247), uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie ustnej, pisemnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: umopoczno@um.opoczno.pl. Uwagi i wnioski należy składać w terminie od 17 listopada 2021 roku do 8 grudnia 2021 roku r. (21 dni).

            Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Opoczna.

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2021-11-16 14:33 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2021-11-16 14:33 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2022-03-09 11:28 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński