Urząd Miejski w Opocznie

Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie nadania ulicy nazwy: Jarocińska
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
 • pdf Projekt_5.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2021
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2022-2038
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2022
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miastem Tomaszów Mazowiecki dotyczącego realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia
 • pdf Projekt_9.pdf - uchylająca uchwałę w sprawie włączenia Żłobka Miejskiego w Opocznie do Przedszkola Nr 6
 • pdf Projekt_10.pdf - uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w oddziale żłobkowym funkcjonującym w Przedszkolu Nr 6 z grupą żłobkową „Zielona Dolinka” w Opocznie
 • pdf Projekt_11.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy dla Przedszkola Nr 6 w Opocznie
 • pdf Projekt_12.pdf - w sprawie utworzenia gminnego Klubu Dziecięcego „Zielona Dolinka” w Opocznie oraz ustalenia statutu
 • pdf Projekt_13.pdf - w sprawie ustalenia opłaty, opłaty dodatkowej, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym „Zielona Dolinka” w Opocznie
 • pdf Projekt_14.pdf - w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2022 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opoczno
 • pdf Projekt_15.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Opoczno darowizny nieruchomości położonej w obr. 13 m. Opoczna
 • pdf Projekt_16.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa
 • pdf Projekt_17.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Opocznie obr. 6, stanowiących własność Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_18.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości położonej w obr. Sitowa oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży
 • pdf Projekt_19.pdf - w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 • pdf Projekt_20.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna w rejonie ulicy Piotrkowskiej i obwodnicy miasta
 • pdf Projekt_21.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Ostrów
 • pdf Projekt_22.pdf - w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu
 • pdf Projekt_23.pdf - w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2022

Projekty uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu
 • pdf Projekt_2.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu
 • pdf Projekt_3.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu
 • pdf Projekt_4.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu
 • pdf Projekt_5.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021-2037
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2022-2038
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2022
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Opoczno na lata 2022-2024
 • pdf Projekt_12.pdf - w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Opoczno na lata 2022-2028
 • pdf Projekt_13.pdf - w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Opoczno w ramach procedury repatriacyjnej nieokreślonej imiennie rodziny repatriantów
 • pdf Projekt_14.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno” oraz nadania jej statutu
 • pdf Projekt_15.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi Działkowców zrzeszonych w PZD przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Tulipan” w Opocznie w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ramach rewitalizacji zalewu

Projekty uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021 - 2037
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie gminy Opoczno

Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021 - 2037
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021

Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_1 po poprawce omyłki pisarskiej.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2021
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021 - 2037
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021
 • pdf Projekt_5.pdf - zmieniająca uchwałę nr IV/28/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Opoczna
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Opoczno prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności naniesień budowlanych
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok"
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2022 roku"
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie rozpatrzenia petycji Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Partyzantów 38, 38A i 38B w Opocznie w sprawie wybudowania parkingu przy ul. Jana Pawła II w Opocznie

Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie likwidacji Filii Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie zlokalizowanej w Libiszowie oraz zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie
 • pdf Projekt_2.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2021
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021 - 2036
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2022
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno w formie aportu do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie
 • pdf Projekt_12.pdf - w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 • pdf Projekt_13.pdf - w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych dla miasta Opoczna
 • pdf Projekt_14.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
 • pdf Projekt_15.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opocznie
 • pdf Projekt_16.pdf - w sprawie przyjęcia zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego "Wszystko dla rodziny" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu
 • pdf Projekt_3.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2021
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021 - 2036
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021
 • pdf Projekt_6.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_7.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Opoczno do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Piotrkowie Trybunalskim

Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2021
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021 - 2036
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Międzybórz
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym
 • pdf Projekt_7.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Opoczno w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
 • pdf Projekt_8.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie
 • pdf Projekt_9.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Centrum Usług Wspólnych" oraz nadania jej statutu

Projekty uchwał na XXXV sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Opoczna wotum zaufania
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2020 rok
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021-2036
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych będących własnością Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw,
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od osób fizycznych
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opoczno na rok szkolny 2021/2022,
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Opocznie, obr.10, stanowiącej własność Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_12.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030
 • pdf Projekt_13.pdf - w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich
 • pdf Projekt_14.pdf - uchylająca uchwałę Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie powierzenia Spółce Gminnej: Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie zadania własnego Gminy Opoczno z zakresu spraw gminnych dróg
 • pdf Projekt_15.pdf - w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej przyznania ulgi na przejazdy komunikacją miejską osobom z niepełnosprawnością
 • pdf Projekt_16.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Pana Zdzisława Śpiewaka
 • pdf Projekt_17.pdf - w sprawie rozpatrzenia petycji rodziców dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bielowicach dotyczącej planu ograniczenia jego działalności

Projekty uchwał na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Opocznie

Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021 - 2036
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Opocznie, obr. 21, stanowiącej własność Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Opocznie, obr. 23, stanowiących własność Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_9.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno" oraz nadania jej statutu
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2021 - 2027"
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i św. Maksymiliana Marii Kolbego
 • pdf Projekt_12.pdf - w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala" w Opocznie
 • pdf Projekt_13.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Samodzielny Pluton Opoczno JS 2026 Końskie
 • pdf Projekt_14.pdf - w sprawie niewyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Pana Zdzisława Śpiewaka
 • pdf Projekt_15.pdf - w sprawie niewyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Pana Michała Pardę
 • pdf Projekt_16.pdf - w sprawie rozpatrzenia petycji rodziców dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bielowicach dotyczącej planu ograniczenia jego działalności

Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Łódzkiemu
 • pdf Projekt_2.pdf - zmiana uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie emisji obligacji Gminy Opoczno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupiu
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021 - 2036
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021
 • pdf Projekt_7.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego związanego z budową infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii na obszarze gminy Opoczno i gminy Poświętne
 • pdf Projekt_9.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień przez Gminę Opoczno w sprawie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie
 • pdf Projekt_10.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego gminy Opoczno
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie przedłużenia terminu na wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021r.
 • pdf Projekt_12.pdf - w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie 8 miasta Opoczna
 • pdf Projekt_13.pdf - w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i św. Maksymiliana Marii Kolbego
 • pdf Projekt_14.pdf - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygnanowie
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021 - 2036
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania oraz zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Opoczna
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie zamiaru likwidacji Filii Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie zlokalizowanej w Libiszowie
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_9.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z ogólnodostępnej siłowni wewnętrznej zlokalizowanej w budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Opocznie
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030
 • pdf Projekt_12.pdf - w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2021"
 • pdf Projekt_13.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym
 • pdf Projekt_14.pdf - w sprawie rozpatrzenia petycji pani P.G. w sprawie poprawy infrastruktury drogowej na ulicy Słonecznej
 • pdf Projekt_15.pdf - w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców osiedla Milenijnego w przedmiocie podjęcia działań mających na celu poprawę stanu dróg oraz wykonanie oświetlenia na tym osiedlu
 • pdf Projekt_16.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa
 • pdf Projekt_17.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
 • pdf Projekt_18.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji

Projekty Uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021 - 2036
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021
 • pdf Projekt_3.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Opoczno

Projekty Uchwał na XXIX sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Opoczno na lata 2021 - 2025
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miastem Tomaszów Mazowiecki dotyczącego realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia
 • pdf Projekt_5.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2020
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lat 2021 - 2036
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2021 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opoczno
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Opoczno darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w obr. Różanna
 • pdf Projekt_12.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Opocznie, obr. 7, stanowiącej własność Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_13.pdf - w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Partyzantów na osiedlu Ustronie dotyczącej sprzeciwu wobec planów zabudowy terenów na działkach 80/5, 54/8, 79, 213/1 obręb 6. przy ul. Partyzantów

Projekty Uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020 - 2035
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021 - 2036
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2021
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Opoczno
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Opoczno - Zlewnia Libiszów i Mroczków
 • pdf Projekt_8.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021"
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Opoczno w ramach procedury repatriacyjnej nieokreślonej imiennie rodziny repatriantów
 • pdf Projekt_10.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Opoczno oraz warunków korzystania z tych przystanków
 • pdf Projekt_11.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_12.pdf - w sprawie zatwierdzenia harmonogramu sesji Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2021
 • pdf Projekt_13.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2021
 • pdf Projekt_14.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2021
 • pdf Projekt_15.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2021
 • pdf Projekt_16.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2021
 • pdf Projekt_17.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2021
 • pdf Projekt_18.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2021
 • pdf Projekt_19.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2021

Projekty Uchwał na XXVII sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020 - 2035
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020

Projekty Uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020-2035
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Opoczno na lata 2020-2024
 • pdf Projekt_4.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowisk miejskich w Opocznie
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Miejskiego "Mój Rynek" w Opocznie
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego przy ul. E. Biernackiego

Projekty Uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2021 rok" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opoczno na 2021 rok"
 • pdf Projekt_2.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek podziału
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021"
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień przez Gminę Opoczno w sprawie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2024
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Opocznie, obr. 23, stanowiącej własność Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem wyznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 6
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2021
 • pdf Projekt_12.pdf - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 • pdf Projekt_13.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Opoczno na lata 2019-2021
 • pdf Projekt_14.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020-2035
 • pdf Projekt_15.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020
 • pdf Projekt_16.pdf - w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Bielowice dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2021 roku
 • pdf Projekt_17.pdf - w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Sielec dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2021 roku

Projekty Uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020

Projekty Uchwał na XXIII sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Opoczno na realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie emisji obligacji Gminy Opoczno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 • pdf Projekt_3.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala"
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie przystąpienia dp sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczna w rejonie ulic Partyzantów, Ceramicznej, Przemysłowej oraz przedłużenia ulicy Brzozowej
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie powołania Skarbnika Gminy
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020 -2035
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020

Projekty Uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Opoczna wotum zaufania
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2019 rok
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020.
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności wobec przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
 • pdf Projekt_8.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opoczno
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Opoczno na realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030
 • pdf Projekt_12.pdf - w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_13.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie sołectwa Międzybórz
 • pdf Projekt_14.pdf - w sprawie zmian w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich

Projekty Uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020 - 2035
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020.
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie zmiany nazwy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie oraz nadania statutu
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Ludowy Klub Sportowy "Opocznianka"
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Stowarzyszenie Maratończycy Opoczno Oknonet Ultra Run
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Opoczno prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności naniesień budowlanych.
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Opocznie, obr. 6, stanowiącej własność Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozdzielania
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opoczno na rok szkolny 2020/2021
 • pdf Projekt_12.pdf - w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opoczno
 • pdf Projekt_13.pdf - w sprawie ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie
 • pdf Projekt_14.pdf - w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Opoczno na realizację zadań. obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych

Projekty Uchwał na XX sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
 • pdf Projekt_2.pdf - zmieniająca uchwałę Nr XIX/201/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2020"
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego gminy Opoczno

Projekty Uchwał na XIX sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Opoczno i jej jednostkom organizacyjnym
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie użytków ekologicznych na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_3.pdf - zmieniająca Uchwałę nr XV/165/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych - usługi, pomoc rzeczowa, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie zasad powoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 • pdf Projekt_6.pdf - uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miastem Tomaszów Mazowiecki dotyczącego realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Opoczno w ramach procedury repatriacyjnej nieokreślonej imiennie rodziny repatriantów
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawoe wyrażenia zgody na przyjięcie przez Gminę Opoczno darowizny nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Kolonia Ziębów
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nierychomości stanowiącej własność Gminy Opoczno na nieruchomość stanowiąca własność osób fizycznych
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Opocznie obr. 15, stanowiącej własność Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_12.pdf - w sprawie przyjięcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2020
 • pdf Projekt_13.pdf - w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_14.pdf - w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Opoczno i zagospodarowania t)•ch odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • pdf Projekt_15.pdf - w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
 • pdf Projekt_16.pdf - w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez ·właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_17.pdf - w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie
 • pdf Projekt_18.pdf - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020 - 2035.
 • pdf Projekt_18a.pdf - [NOWY] w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020 - 2035.
 • pdf Projekt_19.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020.
 • pdf Projekt_19a.pdf - [NOWY] w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020.
 • pdf Projekt_20.pdf - zmieniająca uchwałę Nr VI/70/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno"
 • pdf Projekt_21.pdf - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2020.

Projekty Uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Opoczyńskiego
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020-2035.
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020.

Projekty Uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020 - 2035.
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020.

Projekty Uchwał na XVI sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala"
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Opoczno w ramach procedury repatriacyjnej nieokreślonej imiennie rodziny repatriantów.
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020 - 2035.
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2020
 • pdf Projekt_7.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze Stadionu przy Al. Sportowej 1 w Opocznie
 • pdf Projekt_8.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Opocznie, obr. 19 przy ul. Wałowej, stanowiącej własność Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno w formie aportu do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie.
 • pdf Projekt_12.pdf - w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie gminy Opoczno
 • pdf Projekt_13.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby, nazw i przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_14.pdf - uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury
 • pdf Projekt_15.pdf - uchylająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury
 • pdf Projekt_16.pdf - uchylająca uchwałę w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury
 • pdf Projekt_17.pdf - uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
 • pdf Projekt_18.pdf - uchylająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
 • pdf Projekt_19.pdf - uchylająca uchwałę w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
 • pdf Projekt_20.pdf - w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Młodzieży i Sportu
 • pdf Projekt_21.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Młodzieży i Sportu
 • pdf Projekt_22.pdf - w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Młodzieży i Sportu
 • pdf Projekt_23.pdf - w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej
 • pdf Projekt_24.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej
 • pdf Projekt_25.pdf - w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej
 • pdf Projekt_26.pdf - uchylająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020
 • pdf Projekt_27.pdf - uchylająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020
 • pdf Projekt_28.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi A.W. na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza

Projekty Uchwał na XV sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019 - 2035.
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019.
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020 - 2035.
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2020
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020.
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020.
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020.
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020.
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020.
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020.
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020.
 • pdf Projekt_12.pdf - w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020.
 • pdf Projekt_13.pdf - w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala"
 • pdf Projekt_14.pdf - w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z Gminy Opoczno

Projekty Uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Projekty Uchwał na XIII sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2020
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019 - 2035
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie przekształcenia trzyletniego Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie w czteroletnie Samorządowe Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opocznie
 • pdf Projekt_6.pdf - ·w sprawie ustanowienia stref wolnych od dymu tytoniO\\'ego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego
 • pdf Projekt_7.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Opocznie
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opoczno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Opoczno na 2020 rok" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno na 2020 rok"
 • pdf projekt_10.pdf - w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze Stadionu przy Al. Sportowej w Opocznie
 • pdf Projekt_12.pdf - w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych przy ul. Staromiejskiej, ul. Kopernika 12, ul. Bończy - Załęskiego i ul. Biernackiego w Opocznie
 • pdf Projekt_13.pdf - w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Sitowej
 • pdf Projekt_14.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi Sołtys Sołectwa Buczek w Gminie Poświętne oraz B. Cz. na opieszałość władz Gminy
 • pdf Projekt_15.pdf - w sprawie rozpatrzenia petycji Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie w sprawie zaprzestania piętnowania nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie
 • pdf Projekt_16.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego przy ul. E. Biernackiego.
 • pdf Projekt_17.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Projekty Uchwał na XII sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie emisji obligacji Gminy Opoczno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywaniai wykupu
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019 - 2035
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019
 • pdf Projekt_6.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków zawysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opoczno
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Opoczno darowizny nieruchomości lokalowej
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w m. Opocznie obr.19 przy ul. Kuligowskiej
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_12.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświatyi Kultury
 • pdf Projekt_13.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
 • pdf Projekt_14.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji
 • pdf Projekt_15.pdf - w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru ławników na kadencję 2020-2023
 • pdf Projekt_16.pdf - w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opocznie na lata 2020 - 2023
 • pdf Projekt_17.pdf - w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Mroczków Duży dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2020 roku

Projekty Uchwał na XI sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala"
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie emisji obligacji Gminy Opoczno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019 - 2035
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w m. Opocznie obr. 7 na rzecz Skarbu Państwa - Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • pdf Projekt_6.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji i przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014-2020"

Projekty Uchwał na X sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala"
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygnanowie na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019 - 2035
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie zaliczenia dróg kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie przejęcia przez Gminę Opoczno do zasobu dróg gminnych drogi dojazdowej nr D2 znajdującej się w pasie drogowym drogi krajowej nr 12 w miejscowości Opoczno
 • pdf Projekt_12.pdf - w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej, zlokalizowanych nad Zalewem przy ul. Generała Kazimierza Bończy - Załęskiego w Opocznie
 • pdf Projekt_13.pdf - zmieniająca uchwałę Nr XXII/226/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Opoczno na lata 2016 - 2020
 • pdf Projekt_14.pdf - w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
 • pdf Projekt_15.pdf - w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Opoczno a Miastem Opocno z Republiki Czeskiej
 • pdf Projekt_16.pdf - w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Opoczno a Miastem Bytca z Republiki Słowacji
 • pdf Projekt_17.pdf - w sprawie rozpatrzenia petycji Szul - Efekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie modernizacji parku maszynowego przeznaczonego do zadań oczyszczania gminy, z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa
 • pdf Projekt_18.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi Pana D. R. w sprawie reprywatyzacji działki przy ul. Dworcowej 2 w Opocznie

Projekty Uchwał na IX sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_0.pdf - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Opoczna wotum zaufania
 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2018 rok
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019 - 2035
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej
 • pdf Projekt_12.pdf - w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_13.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich
 • pdf Projekt_14.pdf - uchylająca uchwałę nr VI/78/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
 • pdf Projekt_15.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
 • pdf Projekt_16.pdf - w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miasta Opoczna oraz okolicznych miejscowości o odwołanie koncertu zespołu KAT
 • pdf Projekt_17.pdf - w sprawie rozpatrzenia petycji Rycerzy Kolumba o odwołanie koncertu zespołu KAT
 • pdf Projekt_18.pdf - w sprawie rozpatrzenia petycji Rady Rodziców przy Szkole podstawowej nr 3 w Opocznie o wygospodarowanie oraz zabezpieczenie środków finansowych na poprawę stanu obiektu szkoły, zagospodarowanie terenu boiska szkolnego i poprawę bezpieczeństwa placówki
 • pdf Projekt_19.pdf - w sprawie: rozpatrzenia petycji w sprawie odwołania Dyrektorki Szkoły podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Opocznie
 • pdf Projekt_20.pdf - w sprawie rozpatrzenia wniosku o utrwalanie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, transmitowanie i udostępnianie w Internecie filmów z obrad komisji Rady Miejskiej w Opocznie

Projekty Uchwał na VIII sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019-2034
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019
 • pdf Autopoprawka_1.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019-2034
 • pdf Autopoprawka_2.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019

Projekty Uchwał na VII sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie współpracy gminy Opoczno z gminą Jarocin
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019 - 2034
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Opocznie
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie odstąpienia od uchylenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna obejmującej obszar położony na zachód od ul. Partyzantów, w granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN/U, M/U-1, M/U-2
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza

Projekty Uchwał na VI sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od osób fizycznych
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019 - 2034
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019.
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Opoczno na lata 2019 - 2021
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2019."
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/222/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2016 roku w wprawie Regulaminu korzystania ze zbiornika wodnego położonego w Opocznie przy ul. gen. Kazimierza Bończy-Załęskiego
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno"
 • pdf Projekt_9.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie rozpatrzenia petycji Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie o utworzenie samorządowego liceum ogólnokształcącego w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie.
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie rozpatrzenia petycji Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie o utworzenie samorządowego liceum ogólnokształcącego w Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie
 • pdf Projekt_12.pdf - w sprawie rozpatrzenia petycji Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie o utworzenie samorządowego liceum ogólnokształcącego w Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie.

Projekty Uchwał na V sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Opoczyńskim w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Opoczno Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Opocznie oraz Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Opocznie

Projekty Uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego "W rodzinie siła" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019 – 2034,
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2019
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/340/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” w Opocznie
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Opoczyńskim w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Opoczno Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Opocznie oraz Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Opocznie
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17 Stycznia (po zmianie nazwy: Generała Kazimierza Bończy-Załęskiego), rzeką Drzewiczką, a granicą administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej
 • pdf Zal_nr_1.pdf - Załącznik Nr 1 do Projektu_9
 • pdf Zal_nr_2.pdf - Załącznik Nr 2 do Projektu_9
 • pdf Zal_nr_3.pdf - Załącznik Nr 3 do Projektu_9
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej

Projekty Uchwał na III sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018 - 2034
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Opoczna, określenia wysokości opłat i sposobu ich pobierania
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Opoczno na 2019 rok" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno na 2019 rok".
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Partyzantów w Opocznie
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób lub rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego "Programu osłonowego w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa
 • pdf Projekt_12.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury
 • pdf Projekt_13.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
 • pdf Projekt_14.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
 • pdf Projekt_15.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
 • pdf Projekt_16.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji
 • pdf Projekt_17.pdf - w sprawie zatwierdzenia harmonogramu Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2019
 • pdf Projekt_18.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2019
 • pdf Projekt_19.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2019
 • pdf Projekt_20.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2019
 • pdf Projekt_21.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2019
 • pdf Projekt_22.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2019
 • pdf Projekt_23.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2019
 • pdf Projekt_24.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2019

Projekty Uchwał na II sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Opoczno w prawo własności i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"
 • pdf projekt_3.pdf - w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej, zlokalizowanych nad Zalewem przy ul. Generała Bończy - Załęckiego w Opocznie
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Opoczna
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018 - 2034
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie określenia wzoru identyfikatora dla radnych

Projekty Uchwał na L sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Sitowa dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2019 roku
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Dzielna dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2019 roku
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Kliny dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2019 roku
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Stużno dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2019 roku
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2019
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych na obszarze Gminy Opoczno

Projekty Uchwał na XLIX sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - W sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Klub Sportów Walki "K.O. Opoczno"
 • pdf Projekt_2.pdf - W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018- 2034.
 • pdf Projekt_3.pdf - W sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018.
 • pdf Projekt_4.pdf - W sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Opoczno miejsc sprzedaży i podawanianapojów alkoholowych.
 • pdf Projekt_5.pdf - W sprawie zmiany uchwały Nr XXII/218/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu µtrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_6.pdf - W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w rejonie ulicy Przemysłowej w Opocznie

Projekty Uchwał na XLVIII sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - zmieniająca uchwałę Nr XVI/149/08 w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opocznie.
 • pdf Projekt_2.pdf - ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
 • pdf Projekt_3.pdf - udzielenia pomocy rzeczowej samorządowi Powiatu Opoczyńskiego.
 • pdf Projekt_4.pdf - udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Opoczyńskiego.
 • pdf Projekt_5.pdf - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018-2029.
 • pdf Projekt_6.pdf - zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018.
 • pdf Projekt_7.pdf - przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2018".
 • pdf Projekt_8.pdf - uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opoczno na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025".
 • pdf Projekt_9.pdf - utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
 • pdf Projekt_10.pdf - Statutu Gminy Opoczno.

Projekty Uchwał na XLVII sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - zmieniająca uchwałę Nr XVI/149/08 w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opocznie
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018

Projekty Uchwał na XLVI sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Grupę Motocyklową Opoczno Fans Of The Ride
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2017 rok
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Opoczna
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie
 • pdf Projekt_6.pdf - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018-2029
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 • pdf Projekt_9.pdf - przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2019-2021
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Opoczno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 • pdf Projekt_12.pdf - w sprawie ustanowienia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Opoczno
 • pdf Projekt_13.pdf - w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/110/07 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 11 października 2007 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Opoczno
 • pdf Projekt_14.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
 • pdf Projekt_15.pdf - w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym
 • pdf Projekt_16.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na nieod płatne przejęcie prawa własności nieruchomości do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Projekt_17.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/415/2017 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17 Stycznia, rzeką Drzewiczką, a granicą administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej

Projekty Uchwał na XLV sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018-2029
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018

Projekty Uchwał na XLIV sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018 - 2029
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie przystąpienia do uchylenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowaniaprzestrzennego miasta Opoczna obejmującej obszar położony na zachód od ul.Partyzantów, w granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:MN/U, M/U-1, M/U-2

Projekty Uchwał na XLIII sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie podziału Gminy Opoczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Projekty Uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie przekazania środków finansowych dla Powiatowej Komendy Policji w Opocznie
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygnanowie
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie przekazania środków finansowych dla policji
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Opoczyńskiego
 • pdf Projekt__5.pdf - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2018
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018 - 2029
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie podziału Gminy Opoczno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic miasta Opoczna
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie utworzeniajednostki pomocniczej Gminy tj. Osiedla Ustronie w Opocznie
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przydrogach powiatowych na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_12.pdf - w sprawie powierzenia Spółce Gminnej Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie zadania własnego Gminy Opoczno z zakresu spraw gminnych dróg
 • pdf Projekt_13.pdf - w sprawie likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Opocznie w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opocznie
 • pdf Projekt_14.pdf - w sprawie przyjęcia Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2018
 • pdf Projekt_15.pdf - w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

Projekty Uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie

Projekty Uchwał na XL sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Opoczyńskiego
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie aktualizacji i przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014 - 2020
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie wyrażenia opinii o zmianie granic administracyjnych Miasta i Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2018
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018 – 2029

Projekty Uchwał na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie nadania nazwy ulicy przebiegającej na południe od Szpitala Powiatowego w Opocznie
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie nadania nazwy ulicy przebiegającej wzdłuż wschodniej strony osiedla kolejowego
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Świerkowej
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół przedszkoli i innychform wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobraniai wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest GminaOpoczno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2018
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie na 2018 rok
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2018
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2018
 • pdf Projekt_12.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2018
 • pdf Projekt_13.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2018
 • pdf Projekt_14.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2018
 • pdf Projekt_15.pdf - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/320/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego
 • pdf Projekt_16.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017
 • pdf Projekt_17.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 - 2029

Projekty Uchwał na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie wzniesienia pomnika Księdza Prałata Jana Wojtana w Opocznie
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie nadania nazwy ulicy w rejonie Szpitala Powiatowego w Opocznie
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoty Podstawowej w Januszewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Januszewicach
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoty podstawowej w Modrzewiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Modrzewiu
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kraśnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kraśnicy
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Sielcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sielcu
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoty Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK "Doliniacy" w Libiszowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Oddziału Partyzanckiego AK "Doliniacy" w Libiszowie
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Ogonowicach, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej i dotychczasowe Gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ogonowicach im. Armii Krajowej
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowadotychczasowe Gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym
 • pdf Projekt_12.pdf - w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Bukowcu Opoczyńskim, w składktórego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Sygietyńskiego i dotychczasowe Gimnazjum im. Tadeusza Sygietyńskiego, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim
 • pdf Projekt_13.pdf - w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej N 1 w Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej -Curie w Opocznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 w Opocznie im. KornelaMakuszyńskiego w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opocznie
 • pdf Projekt_14.pdf - w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza i dotychczasowe Gimnazjum Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza, w ośmioletniąSzkołę Podstawową Nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza
 • pdf Projekt_15.pdf - w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej w Wygnanowie
 • pdf Projekt_16.pdf - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Samorządowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opocznie, w Branżową Szkołę I Stopnia w Opocznie w Zespole SzkółSamorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opocznie
 • pdf Projekt_17.pdf - w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych z Oddziałami Integracyjnymiw Opocznie, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia SzkołaPodstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego i dotychczasowe Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Jagiełły, w ośmioletnią SzkołęPodstawową nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie
 • pdf Projekt_18.pdf - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Opoczno na 2018 rok oraz Gminnego Programu PrzeciwdziałaniaNarkomanii na 2018 rok
 • pdf Projekt_19.pdf - w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego dla terenu w Januszewicach z ustaleniami zmiany studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno
 • pdf Projekt_20.pdf - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Januszewicach
 • pdf Projekt_21.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 - 2029

Projekty Uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 - 2029
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Caro TeamOpoczno
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskachdla osób bezdomnych skierowanych z Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego iszczegółowych warunków jego funkcjonowania
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 2 lat
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączeniez użytkowania jako drogi publicznej
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2018
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych na obszarzeGminy Opoczno
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Opoczno
 • pdf Projekt_10.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017
 • pdf Projekt_12.pdf - w sprawie nadania nazwy rondu przy zbiegu ulic Partyzantów i Edmunda Biernackiego
 • pdf Projekt_13.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w rejonie ulicy Przemysłowej w Opocznie
 • pdf Projekt_14.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17 Stycznia, rzeką Drzewiczką, a granicą administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej
 • pdf Projekt_15.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury
 • pdf Projekt_16.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
 • pdf Projekt_17.pdf - w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na potrzeby jednostek obsługiwanych

Projekty Uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017-2029
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Projekty Uchwał na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnym przypadających Gminie Opoczno i jej jednostkom organizacyjnym
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie zmiany nazwy ulicy w Opocznie
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straty Pożarnej w Opocznie
 • pdf Projekt_5.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granicadministracyjnych miasta i gminy Opoczno oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego Lepsze jutrowspółfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaŁódzkiego na lata 2014-2020
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej samorządowi Powiatu Opoczyńskiego
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu CUS- centrum usług społecznychdla mieszkańców powiatu opoczyńskiego
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 - 2029
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Opoczna
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym

Projekty Uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie absolutorium dla Burmistrza Opoczna
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetuGminy Opoczno za 2016 rok
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 - 2029
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie przejęcia prawa własności składnika gruntowego nieruchomości do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miastai gminy Opoczno oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie przygotowania projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektu małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie gminy Opoczno
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie zmiany nazw ulic w Opocznie
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Opoczyńskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Opoczyński Przedszkola Specjalnego w Opocznie
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej wymiany źródeł ciepła na obszarze Opoczno w ramach Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w mieście Opoczno

Projekty Uchwał na XXXII sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 - 2029
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017

Projekty Uchwał na XXXI sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 - 2029
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Bielowicach
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie przyjęcia Planu działań dla gospodarki turystycznej Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie Statutu Gminy Opoczno

Projekty Uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 - 2029
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie Statutu Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opoczno oraz warunków i zasad korzystania z nich
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2017
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Opocznie
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie powierzenia Burmistrzowi Opoczna uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w zakresie związanym z korzystaniem z cmentarzy komunalnych i urządzeń znajdujących się na cmentarzach komunalnych położonych przy ul. Rolnej i ul. Granicznej w Opocznie
 • pdf Projekt_9.pdf - zmieniająca uchwałę Nr XXII/228/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w Januszewicach
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie sprostowania i ujednolicenia nazw ulic w Opocznie
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Opoczna, określenia wysokości opłat i sposobu ich pobierania
 • pdf Projekt_12.pdf - w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno
 • pdf Projekt_13.pdf - w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Opoczno

Projekty Uchwał na XXIX sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 - 2029
 • pdf Projekt_5.pdf - zmieniająca uchwalę Nr XXVIII/339/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
 • pdf Projekt_7.pdf - sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Projekty Uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/340/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia24 marca 2010 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu Krytej Pływalni Opoczyńska Fala w Opocznie
 • pdf Projekt_3.pdf - sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienia odprzetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własności Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Opoczyńskiego
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie: określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej Zielone Światło w Opocznie utworzonego przez organizację pozarządową
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017

Projekty Uchwał na XXVII sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2017
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 - 2029
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniastawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie trybu udzielania dotacji publicznym przedszkolom, szkołom podstawowym igimnazjom oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu rozliczania tych dotacji, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ichpobrania i wykorzystania
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie trybu udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym igimnazjom oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu rozliczania tych dotacji, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ichpobrania i wykorzystania
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli,którym powierzono stanowiska kierownicze, określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązkiokreślone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej,Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017
 • pdf Projekt_12.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej,Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017
 • pdf Projekt_13.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, GospodarkiŻywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie na rok2017
 • pdf Projekt_14.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017
 • pdf Projekt_15.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opoczniena rok 2017
 • pdf Projekt_16.pdf - w prawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016- 2029
 • pdf Projekt_17.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016
 • pdf Projekt_18.pdf - w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie

Projekty Uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie przejęcia prawa własności składnika gruntowego nieruchomości do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obr. Różanna
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów poniesionych w związku z wykonaniem zadania inwestycyjnego
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie podjęcia działań związanych z poprawą jakości powietrza
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Opoczna

Projekty Uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2017
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych na obszarze Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/177 /2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2016
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniastawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniastawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie powierzenia Burmistrzowi Opoczna uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w zakresie związanym z korzystaniem z cmentarzy komunalnych i urządzeń znajdujących się na cmentarzach komunalnych położonych przy ul. Rolnej i ul. Granicznej w Opocznie
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Opocznie
 • pdf Projekt_12.pdf - w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014 - 2020
 • pdf Projekt_13.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie obszaru Podstrefy Opoczno-Januszewice Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie gminy Opoczno
 • pdf Projekt_14.pdf - w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych położonych w rejonie ulic: Partyzantów, MikołajaKopernika, Wojciecha Kossaka z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno
 • pdf Projekt_15.pdf - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych położonych w rejonie ulic: Partyzantów, Mikołaja Kopernika, Wojciecha Kossaka
 • pdf Projekt_16.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa
 • pdf Projekt_17.pdf - w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji RozwojuHandlu i Usług
 • pdf Projekt_18.pdf - w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
 • pdf Projekt_19.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
 • pdf Projekt_20.pdf - w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
 • pdf Projekt_21.pdf - w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty,Kultury
 • pdf Projekt_22.pdf - w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa
 • pdf Projekt_23.pdf - w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
 • pdf Projekt_24.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016-2029

Projekty Uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty,Kultury
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty,Kultury.
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty,Kultury
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie zmiany składu. osobowego Komisji Rewizyjnej
 • pdf Projekt_12.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
 • pdf Projekt_13.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa
 • pdf Projekt_14.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu,Handlu i Usług
 • pdf Projekt_15.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu,Handlu i Usług
 • pdf Projekt_16.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa
 • pdf Projekt_17.pdf - w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
 • pdf Projekt_18.pdf - w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
 • pdf Projekt_19.pdf - w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury
 • pdf Projekt_20.pdf - w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Komisji Gospodarki Komunalnej, OchronyŚrodowiska i Przestrzegania Prawa
 • pdf Projekt_21.pdf - w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
 • pdf Projekt_22.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju. Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
 • pdf Projekt_23.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
 • pdf Projekt_24.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
 • pdf Projekt_25.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury
 • pdf Projekt_26.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, OchronyŚrodowiska i Przestrzegania Prawa
 • pdf Projekt_27.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej

Projekty Uchwał na XXIII sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/390/2014 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21 marca 2014 r.
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Opoczna, określenia wysokości opłat isposobu ich pobierania
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie zmiany statutu Krytej Pływalni "Opoczyńska Fala" w Opocznie
 • pdf Projekt_5.pdf - zmieniająca uchwałę Nr XXII/225/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia ob.szaro zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Opoczno
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania KomitetuRewitalizacji
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji gminy Opoczno
 • pdf Projekt_8.pdf - o zmianie uchwały Nr X/76/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie zaniechania realizacji inwestycji
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_12.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_13.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury
 • pdf Projekt_14.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieżyi Kultury Fizycznej
 • pdf Projekt_15.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016 - 2029

Projekty Uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Apel.pdf - Apel Rady Miejskiej w Opocznie do Prezydent Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz
 • pdf Projekt_1.pdf - zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Opoczno na łata 2016-2018
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie absolutorium dla Burmistrza Opoczna
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2015 rok
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie przejęcia prawa własności nieruchomości do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Opoczno w trybiebezprzetargowym na rzecz najemców
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/205/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 kwietnia 2016 r.w sprawie szczegółowego spsobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadówkomunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/204/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 kwietnia 2016 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadówkomunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie oceny aktualności studium i planów miejscowych w gminie Opoczno
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie określenia zasad ustalania, poboru terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_12.pdf - w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_13.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego dla terenu przemysłowego w Januszewicach
 • pdf Projekt_14.pdf - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w północnej części miasta Opoczno
 • pdf Projekt_15.pdf - w sprawie powołania komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_16.pdf - zaniechania realizacji inwestycji
 • pdf Projekt_17.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_18.pdf - w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Opoczno na lata 2016 - 2020
 • pdf Projekt_19.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016
 • pdf Projekt_20.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016- 2029

Projekty Uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014 - 2020
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Opoczyńskiemu
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016-2029
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016

Projekty Uchwał na XX sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wola Załężna na lata 2016 - 2026
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bukowiec Opoczyński na lata 2016 - 2016
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/134/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
 • pdf Projekt_5.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gruntowej
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Opoczno na lata 2016-2018
 • pdf Projekt_8.pdf - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016-2029
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbiera od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016
 • pdf Projekt_12.pdf - w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie

Projekty Uchwał na XIX sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Rejonowe Koło Pszczelarzy w Opocznie
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Ludowy KlubSportowy "Kaja" Opoczno
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie upoważnienia Burmistrza Opoczna do zawarcia w imieniu GminyOpoczno porozumień międzygminnych dotyczących realizacji zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie zmiany statutu Miejskiego Domu Kultury im. T. Sygietyńskiego w Opocznie
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie przejęcia prawa własności składnika gruntowego nieruchomości do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej pawilonem handlowym
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie określenia terminu, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniastawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest GminaOpoczno oraz warunków i zasad korzystania z nich
 • pdf Projekt_12.pdf - w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi o zzapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2016
 • pdf Projekt_13.pdf - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Sobawiny
 • pdf Projekt_14.pdf - w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Woli Załężnej
 • pdf Projekt_15.pdf - w sprawie zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2016
 • pdf Projekt_16.pdf - w sprawie przekazania środków finansowych dla policji
 • pdf Projekt_17.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/435/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_18.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztówpodróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_19.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016 - 2029

Projekty Uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Opoczno

Projekty Uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Opoczno
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie upoważnienia Burmistrza Opoczna do zawarcia w imieniu Gminy Opoczno porozumień międzygminnych dotyczących realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie kreślenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej "Zielone Światło" w Opocznie utworzonego przez organizację pozarządową
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2016
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Opoczyńskiego
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016 - 2029

Projekty Uchwał na XVI sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno oraz nadania jej statutu
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej gminy Opoczno pod nazwą Gminny Zespól Obsługi Placówek Oświatowych w Opocznie
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2016
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2016
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opoczniena rok 2016
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej,Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2016
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, GospodarkiŻywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2016
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2016
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2016
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu gminy Opoczno przez Ochotniczą Straż Pożarną w Modrzewiu
 • pdf Projekt_12.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Marii Surmy z dnia 5 października 2015 roku
 • pdf Projekt_13.pdf - w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwościkorzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
 • pdf Projekt_14.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno

Projekty Uchwał na XIII sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej spółce z ograniczonąodpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie zadania własnego Gminy Opoczno,dotyczącego wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej do szkół i świetlic wiejskich
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału 8695/32766 we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Opocznieprzy ul. Piotrkowskiej 28 na rzecz Skarbu Państwa
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie pozbawienia drogi, kategorii drogi gminnej
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskimi Sądu Rejonowego w Opocznie na lata 2016-2019
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie Regulaminu wyboru ławników na kadencję 2016-2019
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Zuber z dnia 10.07.2015 r.
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Janiny Podlewskiej z dnia 30.06.2015 r.
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015

Projekty Uchwał na XII sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2015 - 2029
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014-2020
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie rozpatrzenia skarg Pani Marii Surmy z 22.06.2015 r. i 28.07.2015 r.
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego Krzysztofa Grabskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, OchronyŚrodowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie powierzenia prowadzenia zadania własnego Gminy Opoczno dotyczącego odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na drogach i placach gminnych
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 26 w Szpitalu Powiatowym w Opocznie w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r.
 • pdf Projekt_12.pdf - w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanegodo kąpieli w Opocznie
 • pdf Projekt_13.pdf - w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym ZasobemGminy Opoczno na lata 2015 - 2019"
 • pdf Projekt_14.pdf - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego doprzyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatkóww zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktówżywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
 • pdf Projekt_15.pdf - w sprawie zmiany uchwały nr X/80/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 czerwca2015 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewcu
 • pdf Projekt_16.pdf - w sprawie zmiany uchwały nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 czerwca2015 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśnicy.
 • pdf Projekt_17.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015

Projekty Uchwał na XI sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015

Projekty Uchwał na X sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2014 rok
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie absolutorium dla Burmistrza Opoczna
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kwoty hipoteki
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu p.t. Edukacja przedszkolna na dobry start
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie określenia terminów, sposobu zgłaszania kandydatur na członków, powoływaniaczłonków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2015 - 2029
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie nadania nazwy ulicy prowadzącej do przystanku na Centralnej Magistrali Kolejowej
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości i bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntówstanowiących własność Gminy Opoczno niezbędnych do poprawienia warunkówzagospodarowania nieruchomości przyległych, zabudowanych budynkamiwielorodzinnymi, w których ustanowiono odrębną własność co najmniej jednego lokalu
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
 • pdf Projekt_12.pdf - w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 26 w Szpitalu Powiatowym w Opocznie w związku z planowanym referendum ogólnokrajowym
 • pdf Projekt_13.pdf - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 • pdf Projekt_14.pdf - zmieniająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich

Projekty Uchwał na VIII sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie: przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie zmiany planu pracy Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2015
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Opoczno na lata 2015-2020
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opoczno oraz warunków i zasad korzystania z nich
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych położonych w rejonie ulic: Partyzantów, Mikołaja Kopernika, Wojciecha Kossaka

Projekty Uchwał na VII sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przyszkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez GminęOpoczno
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słowackiego 1 w Opocznie przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
 • pdf Projekt_3.pdf - zmienfiljąca uchwalę Nr XXXIII/339/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/122/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie aktualizacji przebiegów dróg gminnych na terenie miasta Opoczna
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie uchylenia uchwały nr V/40/15 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014-2020
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Opoczno na lata 2014 - 2032
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2015
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie rozpatrzenia wniosków Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 30 stycznia, 9, 10 i 27 lutego 2015 r.
 • pdf Projekt_8.pdf - zmieniająca Uchwałę Nr XII/98/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 26 w Szpitalu Powiatowym w Opocznie
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie rozpatrzenia wniosków Janiny i Kazimierza Podlewskich , Piotra Lasoty, Agaty Lasoty, Doroty Felińskiej i Damiana Felińskiego z dnia 25 lutego 2015 r.
 • pdf Projekt_12.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015

Projekty Uchwał na VI sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie upoważnienia Burmistrza Opoczna do zawarcia w imieniu Gminy Opoczno porozumienia z Województwem Łódzkim dotyczącego przyjęcia do realizacji zadania z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi i przyjęcia dotacji celowej
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie powierzenia prowadzenia zadania własnego Gminy Opoczno dotyczącego utrzymania czystości i porządku na drogach i placach gminnych
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2015 - 2029

Projekty Uchwał na V sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Opoczno na lata 2014 -2017 z perspektywą do roku 2021
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2015
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014-2020
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2015
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2015 - 2029
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Opoczyńskiego
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej Zielone Światło w Opocznie utworzonego przez organizację pozarządową
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu przestrzennego dla obszaru w Woli Załężnej, położonego wzdłuż oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 455
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie nabycia do zasobu własnościowego prawa do lokalu Partyzantów 39A/63

Projekty Uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie zmiany Statutu Gminy Opoczno
 • pdf Projekt_2.pdf - uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury : MuzeumRegionalnego w Opocznie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2015
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2015
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2015
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, GospodarkiŻywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2015
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2015
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki KomunalnejOchrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2015

Projekty Uchwał na III sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Bunnistrza Opoczna
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_12.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_13.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_14.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_15.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie.
 • pdf Projekt_16.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_17.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_18.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_19.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie

Projekty Uchwał na II sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiejw Opocznie
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej,Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, GospodarkiŻywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej,Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_5.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego do Komisji Spraw Rodziny i Młodzieżyi Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_6.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego iBudżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_7.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_8.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia, OpiekiSpołecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_9.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny,Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_10.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_11.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_12.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_13.pdf - w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_14.pdf - w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_15.pdf - w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_16.pdf - w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_17.pdf - w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_18.pdf - w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie

Projekty Uchwał na I sesję Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Projekt_1.pdf - w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_2.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_3.pdf - w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Projekt_4.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Opocznie
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2006-12-19 10:25 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2006-12-19 10:25 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2022-02-02 11:34 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska