Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na III sesji w dniu 21.12.2018 roku

 • pdf Nr_III_36_2018.pdf - w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody nazbycie w trybie bezprzetargowym
 • pdf Nr_III_37_2018.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018 - 2034
 • pdf Nr_III_38_2018.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018
 • pdf Nr_III_39_2018.pdf - w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Opoczna,określenia wysokości opłat i sposobu ich pobierania
 • pdf Nr_III_40_2018.pdf - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Opoczno na 2019 rok oraz Gminnego ProgramuPrzeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno na 2019 rok
 • pdf Nr_III_41_2018.pdf - w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Partyzantów w Opocznie
 • pdf Nr_III_42_2018.pdf - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023
 • pdf Nr_III_43_2018.pdf - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku,świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczeniarzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób lub rodzin objętych wieloletnim rządowymprogramem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023
 • pdf Nr_III_44_2018.pdf - w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego Programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019- 2023
 • pdf Nr_III_45_2018.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu,Handlu i Usług
 • pdf Nr_III_46_2018.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa
 • pdf Nr_III_47_2018.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświatyi Kultury
 • pdf Nr_III_48_2018.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i KulturyFizycznej
 • pdf Nr_III_49_2018.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
 • pdf Nr_III_50_2018.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
 • pdf Nr_III_51_2018.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji
 • pdf Nr_III_52_2018.pdf - w sprawie zatwierdzenia harmonogramu Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2019
 • pdf Nr_III_53_2018.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego,Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2019
 • pdf Nr_III_54_2018.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2019
 • pdf Nr_III_55_2018.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2019
 • pdf Nr_III_56_2018.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2019
 • pdf Nr_III_57_2018.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2019
 • pdf Nr_III_58_2018.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2019
 • pdf Nr_III_59_2018.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2019

Głosowania imienne

Protokoły

 • pdf Sesja_III.pdf - Protokół Nr III/18 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 21 grudnia 2018 r.
 • pdf Komisja_budzetowa.pdf - Protokół Nr 1/18 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 6 grudnia 2018 r.
 • pdf Komisja_budzetowa.pdf - Protokół Nr 2/18 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 17 grudnia 2018 r.
 • pdf Komisja_rodziny.pdf - Protokół Nr 1/18 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2018 r.
 • pdf Komisja_oswiaty.pdf - Protokół Nr 1/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury z dnia 18 grudnia 2018 r.
 • pdf Komisja_rolnictwa.pdf - Protokół Nr 1/18 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 19 grudnia 2018 r.
 • pdf Komisja_komunalna.pdf - Protokół Nr 1/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 19 grudnia 2018 r.
 • pdf Komisja_skarg.pdf - Protokół Nr 1/18 z posiedzenia Komisji Skarg, wniosków i petycji z dnia 18 grudnia 2018 r.
 • pdf Komisja_rewizyjna.pdf - Protokół Nr 1/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 grudnia 2018 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2018-12-31 13:30 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2018-12-31 13:30 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2019-04-09 14:21 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk