Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie podjęte na III sesji w dniu 29.12.2006r.

 • pdf Nr_III_16_06.pdf - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007
 • pdf Nr_III_17_06.pdf - w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i Komisji na rok 2007
 • pdf Nr_III_18_06.pdf - w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXXIX/354/06 z dnia 11 października 2006r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opoczno
 • pdf Nr_III_19_06.pdf - w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXXIX/355/06 z dnia 11 października 2006r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opoczno
 • pdf Nr_III_20_06.pdf - w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXXIX/356/06 z dnia 11 października 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna w rejonie ulic: Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Jasnogórskiej, Wojciecha Kossaka
 • pdf Nr_III_21_06.pdf - w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXXIX/367/06 z dnia 11 października 2006r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Opocznie Nr XI/142/03 w sprawie przystąpienia do sprządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectw: Karwice, Janów Karwicki, Różanna, Bukowiec Op., Sielec, Kraszków, Mroczków Gość., Stużno
 • pdf Nr_III_22_06.pdf - w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXXIX/368/06 z dnia 11 października 2006r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Opocznie Nr XIII/157/03 w sprawie przystąpienia do sprządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Januszewice
 • pdf Nr_III_23_06.pdf - w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Opocznie Nr XVII/35/2000 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • pdf Nr_III_24_06.pdf - w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Opoczna dla terenu zawartego między ulicami: Inowłodzką, Świerkową, Partyzantów, Jana Pawła II
 • pdf Nr_III_25_06.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/249/05 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2005 w sprawie: określenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso
 • pdf Nr_III_26_06.pdf - w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso z tytułu poboru opłaty skarbowej
 • pdf Nr_III_27_06.pdf - w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opoczno
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2007-01-29 10:51 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2007-01-29 10:51 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-14 11:17 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński