Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na V sesji w dniu 29.03.2007 roku

 • pdf Nr_V_39_07.pdf - w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów
 • pdf Nr_V_40_07.pdf - w sprawie udzelenia pomocy finansowej samorządowi województwa łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 726 w miejscowości Januszewice
 • pdf Nr_V_41_07.pdf - w sprawie udzelenia pomocy finansowej samorządowi województwa łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi Nr 3103E na odcinku Antoniów-Kraśnica
 • pdf Nr_V_42_07.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi powiatu opoczyńskiego na adaptację budynku dla potrzeb tworzonego Środowiskowego Domu Samopomocy
 • pdf Nr_V_43_07.pdf - w sprawie udzelenia pomocy rzeczowej samorządowi powiatu opoczyńskiego w postaci realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i zieleni na drogach powiatowych miasta Opoczna w roku 2007
 • pdf Nr_V_44_07.pdf - w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 12 lutego 2007r. w sprawie poręczenia pożyczki dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Opocznie
 • pdf Nr_V_45_07.pdf - w sprawie poręczenia umowy o umorzenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Opocznie
 • pdf Nr_V_46_07.pdf - w sprawie uchwalenia budżetu gminy Opoczno na rok 2007
 • pdf Nr_V_47_07.pdf - w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso
 • pdf Nr_V_48_07.pdf - w sprawie przejęcia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_V_49_07.pdf - w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
 • pdf Nr_V_50_07.pdf - w sprawie zmiany Statutu Gminy Opoczno
 • pdf Nr_V_51_07.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na używanie przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszkowie herbu gminy Opoczno
 • pdf Nr_V_52_07.pdf - w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia przez Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństawa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r.
 • pdf Nr_V_53_07.pdf - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmrntu miasta Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17-go Stycznia, rzeką Drzewiczką, a granicą administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej - Uchwała Nr XVIII/196/04 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30.06.2004r.
 • pdf Nr_V_54_07.pdf - w sprawie wyboru kandydata na członka i jego stałego zastępcy do udziału w pracach Stałej Konferencji Współpracy w Łodzi
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2007-04-16 10:18 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2007-04-16 10:18 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 16:52 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński